Особлива інформація

Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Терзiєв Сергiй Георгiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П.
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента Публiчне акцiонерне товариство "ЄННI ФУДЗ"
2. Організаційно-
правова форма
емітента Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента 00374156
4. Місцезнаходження
емітента 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3
5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента (048) 7190711 (048) 7860057
6. Електронна поштова
адреса емітента opk@opk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії 20.04.2015
(дата)
2. Річна інформація
опублікована у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання) (дата)
3. Річна інформація
розміщена на сторінці www.ennifoods.com
в мережі
Інтернет
(адреса сторінки) (дата)
Зміст
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки 1. Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не входить.
2. Товариство лiцензiй (дозволи) на окремi види дiяльностi в звiтному роцi не отримувало.
3. Посада корпоративного секретаря статутом товариства передбачена, але нiкого на цю посаду не обрано.
4. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"
рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi
товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для
економiки та безпеки держави.
5. Згiдно прийнятих рiшень рiчними загальними зборами акцiонерiв товариство в звiтному роцi виплату дивiдендiв
не здiйснювало.
6. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.
7. Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.
8. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.
9. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
10. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
11. Випуск боргових цiнних паперiв товариством не здiйснювался.
12. У звiтному роцi фактiв, якi складають особливу iнформацiю, не вiдбувалось.
13. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.
14. У звiтному роцi товариством не приймалось рiшення щодо створення юридичних осiб.
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності ) серія ААБ №054483
3. Дата проведення державної реєстрації 21.09.1995
4. Територія (область) Одеська область
5. Статутний капітал (грн.) 46733005.50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 135
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.83 ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ
10.84 ВИРОБНИЦТВО ПРЯНОЩІВ І ПРИПРАВ
10.89 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ
УГРУПОВАНЬ
10. Органи управління
підприємства
інформацію про органи управління не заповнюють емітенти акціонерні
товариства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
АБ "Південний"
2) МФО банку 328209
3) Поточний рахунок 26007312192301
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
АБ "Південний"
5) МФО банку 328209
6) Поточний рахунок 26006312192302
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
ЗIФ "Перший український фонд приватизацiї" 21638284 01010 Київська область д/н м. Київ площа Арсенальна, 1-б 0.001100000000
ЗАТ IФ "Громадянський союз" 23190517 85104 Донецька область д/н м. Костянтинiвка вул. Шмiдта, 48 0.021800000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
учасниками (акцiонерами) товариства є 3607 фiзичних
осiб д/н д/н д/н 99.974700000000
Усього 99.997600000000
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада Голова правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Терзієв Сергій Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 084205 17.11.1995 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор",
головний інженер. Місцезнаходження підприємства: м. Одеса,
вул. Хаджібейська дор.2.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
21.04.2011 5 років
9) опис До повноважень та обов'язків голови правлiння разом з іншими членами правління відноситься:
1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до
його компетенції;
2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3)затвердження планів роботи правління;
4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються)
Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення
загальними зборами або наглядовою радою;
5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до
основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.
Голова Правління має такі повноваження:
1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;
2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря
засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за
достовірність протоколу;
3) розподіляє обов’язки між членами Правління;
4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;
5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу)
яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень
Статуту;
6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового
розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його
уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення
відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для
виконання працівниками Товариства;
11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління;
12) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові
договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;
13) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами
Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення
діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами
Товариства;
14) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
15) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників
(крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення
стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності і т.ін.
Розмір виплаченої заробітної плати в звітному році склав 38555,25 грн. Винагорода у натуральній формі не
сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік
попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5- ти років:голова правління. Посадова
особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 31 р.
1) посада Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної Чернуха Володимир Якович
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 325693 22.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1944
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 50
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", технічний директор
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
21.04.2011 5 років
9) опис До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:
1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до
його компетенції;
2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3)затвердження планів роботи правління;
4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються)
Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення
загальними зборами або наглядовою радою;
5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до
основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.
Винагорода ян члену правління в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-
які посади на інших підприємствах.
Загальний стаж роботи 50 р.
1) посада Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Вдовиченко Євгенія Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 326060 06.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1941
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 52
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", начальник цеху
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
21.04.2011 5 років
9) опис До повноважень та обов'язків члена правління разом з іншими членами правлiння відноситься:
1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до
його компетенції;
2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3)затвердження планів роботи правління;
4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються)
Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення
загальними зборами або наглядовою радою;
5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до
основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.
Винагорода як члену правління в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-
які посади на інших підприємствах.Загальний стаж роботи 52 р.
1) посада Член правління (секретар)
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Любомирська Ірина Андріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 339904 13.09.2004 Київським РВ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1972
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", ведучий інженер з цінних паперів
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
21.04.2011 5 років
9) опис До повноважень та обов'язків члена правління разом з іншими членами правлiння належить:
1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до
його компетенції;
2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3)затвердження планів роботи правління;
4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються)
Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення
загальними зборами або наглядовою радою;
5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до
основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.
Винагорода як члену правління в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-
які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 25 р.
1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Терзієв Володимир Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КК 490831 04.09.2000 Центральним РВ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Одеський коньячний завод", технічний директор.
Місцезнаходження підприємства: м. Одеса, вул. Мельницька,
13.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
19.04.2012 3 роки
9) опис До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:
1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою,
на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління,
встановлення розміру їх винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів;
13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних
осіб і т.ін.
Винагорода як голові наглядової ради в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова особа обіймала протягом останніх 5- ти років: голова наглядової ради. Посадова особа не
обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 40 р.
1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
Грекул Галина Іванівна
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 346898 17.07.1996 Суворовським РВ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", головний технолог
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
19.04.2012 3 роки
9) опис До повноважень та обов'язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради:
1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою,
на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління,
встановлення розміру їх винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів;
13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних
осіб іт.ін.
Винагорода як члену наглядової ради в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний технолог. Посадова особа не обіймає
будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 42 р.
1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Терзієва Анастасія Борисівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 084055 13.11.1995 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
Фітнес - центр "Форма", інструктор з фітнесу.
Місцезнаходження підприємства: м. Одеса, Люстдорфська
дорога, 172/1.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
19.04.2012 3 роки
9) опис До повноважень та обов'язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:
1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою,
на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління,
встановлення розміру їх винагороди;
9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання
особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;
11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів;
13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних
осіб і т.ін.
Винагорода як члену наглядової ради в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член наглядової ради. Посадова особа обіймає
посаду інструктора з фітнесу у Фітнес - центрі "Форма". Місцезнаходження підприємства: м. Одеса,
Люстдорфська дорога, 172/1.
Загальний стаж роботи 6 р.
1) посада Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Лазаренко Тетяна Андріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 487013 05.12.1996 Ленінським РВ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", директор з постачання.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
19.04.2012 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.
До компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї належить:
-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв;
-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього
пiдприємства;
-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.
Винагорода як голові ревізійної комісії в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: директор з постачання. Посадова особа не обіймає будь-
які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 42 р.
1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Моїсеєва Людмила Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
26.07.2012 безстроково
9) опис До компетенції головного бухгалтера відноситься:
-органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;
-забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку,
складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;
-керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського
облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань;
-забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i
iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших
витрат;
-забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету,
внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у
встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;
-забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i
непродуктивних витрат;
-органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних
цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань;
-контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;
-контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi,
дотримання платiжної дисциплiни;
-контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї.
Розмір виплаченої заробітної плати в звітному році склав 30464,78 грн. Винагорода у натуральній формі не
сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - бухгалтер, головнйи
бухгалтер.Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Загальний стаж керівної роботи - 16 р.
1) посада Член правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Маврова Наталія Петрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 717317 19.06.1997 Б-Дністровським МВ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ПАТ "Єнні ФУДЗ", виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
10.01.2012 4 роки
9) опис До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:
1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до
його компетенції;
2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації;
3)затвердження планів роботи правління;
4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються)
Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення
загальними зборами або наглядовою радою;
5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до
основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.
Винагорода як члену правління в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер, виконавчий директор.
Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 28 р.
1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Десятирікова Олена Вікторівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КМ 351789 19.12.2005 Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ
ОМУ УМВС Укр. в Одеській обл.
4) рік народження** 1981
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
19.04.2012 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.
До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить:
-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв;
-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього
пiдприємства;
-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.
Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, секретар керівника. Посадова особа не
обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 10 р.
1) посада Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
Моїсеєва Людмила Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
ВАТ "Одесхарчокомбінат", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
19.04.2012 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.
До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить:
-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв;
-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього
пiдприємства;
-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку;
- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.
Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад,
які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа не
обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 34 р.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи
Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість
акцій (штук)
Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні прості на
пред'явника
Привілейовані
іменні
привілейова
ні на
пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правління Терзієв Сергій
Георгійович
КЕ 084205 17.11.1995 Іллічівським
РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
137849877 73.74331884133 137849877 0 0 0
Член правління Вдовиченко Євгенія
Іванівна
КЕ 326060 06.07.1996 Іллічівським
РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
385281 1.06043716497 385281 0 0 0
Голова наглядової
ради
Терзієв Володимир
Георгійович
КК 490831 04.09.2000
Центральним РВ УМВС України в
Одеській обл.
93 0.00004975071 93 0 0 0
Член наглядової
ради
Грекул Галина Іванівна
КЕ 346898 17.07.1996
Суворовським РВ УМВС України
в Одеській обл.
700 0.00192666136 700 0 0 0
Член наглядової
ради
Терзієва Анастасія
Борисівна
КЕ 084055 13.11.1995 Іллічівським
РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
548 0.0002931547 548 0 0 0
Голова ревізійної
комісії
Лазаренко Тетяна
Андріївна
КЕ 487013 05.12.1996 Ленінським
РВ УМВС України в Одеській обл. 2397000 1.28228431617 2397000 0 0 0
Головний
бухгалтер/член
ревізійної комісії
Моїсеєва Людмила
Михайлівна
КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським
РВ ОМУ УМВС України в
Одеській обл.
588 0.00031455285 588 0 0 0
Усього 140634087 75.23274262769 140634087 0 0 0
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Код за
ЄДРПОУ Місцезнаходження акцій (штук)Кількість кількості акційВід загальної
(у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні прості на
пред'явника
Привілейовані
іменні
привілейов
ані на
пред'явник
а
Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт**
Кількість
акцій (штук)
Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні прості на
пред'явника
Привілейовані
іменні
привілейов
ані на
пред'явник
а
Терзiєв Сергiй Георгiйович д/н д/н д/н 137849877 73.74331884133 137849877 0 0 0
Терзiєв Георгiй Володимирович д/н д/н д/н 37386495 20.00004846682 37386495 0 0 0
Усього 175236372 93.743367308144 175236372 0 0 0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів Чергові Позачергові
X
Дата проведення 29.04.2014
Кворум зборів 89.8
Опис Питання порядку денного зборiв:
1. Обрання лiчильної комiсiї та визначення строку її повноважень.
2. Обрання президiї i секретаря зборiв.
3. Затвердження регламенту роботи зборiв.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради.
5. Звiт Правлiння Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної
комiсiї.
7. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 р.
8. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 р.
Загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї та припиненнi її
повноваження по закiнченню зборiв, обранi президiя i секретар зборiв, затверджений регламент роботи
зборiв. Затвердженi звiти Наглядової ради Товариства за 2013, Правлiння Товариства за 2013 р., Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2013 р., рiчний звiт (фiнансова звiтнiсть) Товариства за 2013 р. Затверджений
порядок покриття збиткiв Товариства за 2013 р.- за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. У зв"язку iз
збитками дивiденди не нараховувати та не сплачувати.
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi
загальнi збори не скликались та не проводились.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
ТОВ "Регран"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23876083
Місцезнаходження 65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
АЕ №286597
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
10.10.2013
Міжміський код та телефон (0482) 343-196
Факс (0482) 343-306
Вид діяльності депозитарна діяльністьдепозитарної установи
Опис ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на
цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів,
обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках
у цінних паперах депонентів. На підставі договору №14-02/05 від "07"
лютого 2014 р. про надання реєстру власників іменних цінних паперів
депозитарна установа надає емітенту послуги з надання реєстру власників
іменних цінних паперів в паперовій формі відповідно до законів України
"Про депозитарну систему України", "Про акціонерні товариства".
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
АФ ТОВ "Трансаудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23865010
Місцезнаходження 65044 Одеська область Приморський м.Одеса пр-т Шевченка. 2
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
1463
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
26.01.2001
Міжміський код та телефон 0661370872
Факс (048) 7373764
Вид діяльності діяльність у сфері бухгалтерського обліку
Опис ТОВ "Трансаудит" надає послуги з перевірки публічної бухгалтерської
звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою
визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності
чинному законодавству та встановленим нормативам.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область д/н м. Київ Б.Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
д/н
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
д/н
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон 044 3777265
Факс 044 2791079
Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів -
облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах
клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних
паперах клієнтів;
обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних
паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції
Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у
цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;
здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до
міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000 Днiпропетровська область д/н м. Дніпропетровськ Леніна, 30
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
АВ №483591
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
31.08.2009
Міжміський код та телефон 056 3739594
Факс 056 3739594
Вид діяльності професійна діяльність на фондовому ринку -діяльність з організації торгівлі
на фондовому ринку
Опис ПАТ "ФБ "Перспектива" надає послуги з визначення біржової ціни на
папери, умов їх обігу і розповсюдження інформації про фінансові
інструменти; забезпечення ліквідності і гарантій виконання укладених на
біржі угод.
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Міжнародний
ідентифікаційний
номер
Тип цінного
паперу
Форма існування та
форма випуску
Номінальна
вартість акцій
(грн.)
Кількість акцій
(штук)
Загальна
номінальна
вартість (грн.)
Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.12.2010 1172/1/10 ДКЦПФР UA4000110530
Акція проста
бездокумента
рна іменна
Бездокументарнi
iменнi 0.25 186932022 46733005.50 100.000000000000
Опис
Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. Цінні папери
емітента включені до біржового списку фондової біржи ПАТ "Фондова біржа "Перспектива". В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не
приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим способом. Цінні папери
розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.
XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" - одне з найстарiших пiдприємств з виробництва продуктiв
харчування в Українi.
ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917 р. на пiдприємствi
вироблялась пивна продукцiя.
Становлення пiдприємства, як харчового почалося з 1924 р. Основними видами виробiв
були у той час продукти iз сої (соєвий завод). У 1936 р. заводу було дано завдання
освоїти виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи, киселi, прянощi),
якi входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися
харчоконцентратним. У 1947 р. на прилавках країни з'явилася перша одеська кава.
У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава
розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став комбiнатом
харчових концентратiв. З 01.01.91 р. комбiнат працював на умовах оренди.
ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляв майже 100 найменувань продукцiї, виготовлення яких
базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних технологiй.
Основними цiлями роботи пiдприємства є виробництво тiльки високоякiсної та
прибуткової продукцiї, швидке реагування на змiни кон'юнктури ринку з допомогою
використання прийомiв логiстики та маркетингу, забезпечення постiйного,
рiвномiрного надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї на рахунки пiдприємства
для придбання сировини, допомiжних матерiалiв, сучасного обладнання.
З моменту створення товариства змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалося.
Але, у зв'язку зi змiною пiдходу до реалiзацiї продукцiї, на пiдприємствi були
створенi новi служби: вiддiл маркетингу, вiддiл упаковування, вiддiл
автоматизованих систем управлiння.
Товариство визнаний гiдним авторських мiжнародних винагород: "За прагнення до
якостi", "За комерцiйний престиж", "факел Бiрмiнгема". Нагороджений дипломами
бiзнес-форума "Слов'янський базар-2001", Мiжнародних виставок-ярмарок "АГРО-
2001","АГРО-2002","АГРО-2003" в т.ч. З призове мiсце в конкурсi-дегустацiї кави у
номiнацiї "Кофе растворимый", лауреат конкурсу "Краща упаковка", "Прод Експо-
2003",переможець у номiнацiї "Кава розчинна" за кращий стенд. Диплом за участь у
виставцi - ярмарцi "Регiони України пропонують" у 2003 р. Почесний диплом та
золота медаль президiї ТПП за випуск високоякiсної продукцiї (конкурс "Українське
найсмачнiше").
Сьогодня найулюбнiша кавова продукцiя комбiнату виробляється пiд торгiвельними
марками "Одеська кава", кава "АП".
Пiд колоритною торгiвельною маркою "Тетя Соня" виробляються харчовi концентрати:
супи, суміші для випічки, солодкi страви, прянощi, приправи.
ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляє бiля 100 найменувань продукцiї, виготовлення якої
базується на безлiчі професiйних традицiй та сучасних технологiй. Найбiльша
частина продукцiї товариства реалiзується через дистриб'ютерську мережу по усiй
Українi.
Вiд дистриб'ютерiв продукцiя надходить до торгiвельної мережi по усiй країнi.
Також ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" має мережу торгiвельних точок:
"Геракл-1"; "Юникодес", "Семикс", "Дiана", "Гурман плюс", "Содействие", "Фаворит",
"Эффект", "Илла", "Прод-трейд", "НЭК", "Витэл".
За рішенням загальних зборів акціонерів, на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні
товариства" змінено найменування товариства на публічне акціонерне товариство
"ЄННІ ФУДЗ".
В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Пiдприємство складається з таких основних структурних пiдроздiлiв вiддiли:
- бухгалтерiя;
- лабораторiя;
- вiддiл збуту;
- вiддiл маркетингу;
- вiддiл сировини;
- юридичний вiддiл;
- технiчний вiддiл;
- економiчний вiддiл;
- вiддiл упаковування;
- вiддiл АСУ;
- вiддiл охорони працi;
- транспортний вiддiл;
цехи:
- цех з виробництва кави розчинної;
- цех з виробництва харчових концентратiв;
- цех з виробництва мучних та молочних напiвфабрикатiв.
Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних
підрозділів немає.
В звітному році змін організаційної структури не відбувалось.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 135 осіб,
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом
- 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) - 133 особи. Фонд оплати праці в звітному році склав 3198,8 тис. грн.
Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 92 тис. грн.
Зменшення фонду оплати труда відбулось за рахунок скорочення чисельності
правцівників. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації
працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емітент не здійснював у звітному році спільної діяльності з іншими організаціями,
підприємствами та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В
ЇЇ ЗАСТОСУВАННI
Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом облiку за iсторичною вартiстю.
Найважливiшi принципи облiкової полiтики Товариства i iстотнi оцiнки в її
застосуваннi на протязi 2014 року залишалися незмiнними.
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
Пiд Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ") маються на увазi
стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по мiжнародним стандартам
фiнансової звiтностi ("КМСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку ("МСБО") i iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з iнтерпретацiй
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КIМСФЗ").
З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всi стандарти МСФЗ (IFRS),
включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), якi мають вiдношення
до її дiяльностi, зокрема наступнi:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10 Подiї пiсля звiтного перiоду
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основнi засоби
МСБО 18 Дохiд
МСБО 19 Виплати працiвникам
МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв
МСБО 36 Зменшення корисностi активiв
МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи
МСБО 37 Нематерiальнi активи
МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали
чинностi i не застосовуються Товариством достроково.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в
листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового
застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до
класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi
особливостi:
- Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома
основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за
амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному
визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння
фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту.
- Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю
тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-
моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв
i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i
вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi
фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з
визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв.
- Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю.
Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою
вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх
iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої
змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i
збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до
складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених
прибуткiв i збиткiв вiд змiни
справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр
може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi
прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї.
Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. Дана поправка була опублiкована в результатi
рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ
(IAS) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство
оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IFRS) 13)
(випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового
застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi
розкриття iнформацiї про справедливу вартость, так як вимагає застосування єдиного
для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та
джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього
стандарту зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1)
(випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення
статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї
повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi
категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про
прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про
сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
Змiнений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IAS) 19)
(випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1
сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та
вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної
допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види
винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить
iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють
собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй:
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1)
роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу
на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з
iстотним впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй
полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова
полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть
потрiбнi в разi,
якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю.
Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює,
що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке
обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси.
Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї"
(МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам
визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 12
"Податок на прибуток".
Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IAS)
34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IAS) 34 i вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi
сегменти".
В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих
поправок на фiнансову звiтнiсть.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Продукцiя товариства виробляється за технологiчними iнструкцiями, якi затвердженi
Держхарчопромом, Мiнiстерством харчової промисловостi України та органами
санiтарно-технiчного контролю.
За показниками якостi продукцiя товариства вiдповiдає вимогам дiючої нормативно-
технологічної документації, що підтверджує сертифікат в системі УкрСЕПРО, по
безпеці - сертифікат НАССР та МБВ 5061-89 медично-бактерiологiчним вимогам.
Асортимент виробiв товариства:
1) Харчовi концентрати перших та других обiднiх страв - рiзнi сумiшi попередньо
пiдготовлених харчових круп, овочiв з жиром, без додавання або з додаванням
сушеного м'яса, спецiй. Випускаються в насипному виглядi в пакетах або брикетах.
2) Першi обiднi страви. Суп: гороховий, що швидко розварюється. Розфасування -
масою нетто 180г. в пакети з комбiнованих полiмерних матерiалiв, що
термозварюються.
3) Напiвфабрикати мучних виробiв - сухi сумiшi з борошна, цукру, сухого молока,
яєчного порошку та iнших компонентiв, якi використовуються для приготування кексiв
та тортiв та кремів.
4) Крем - заварний на молоцi. Розфасування - в картоннi коробки з пiдпергаментною
прокладкою масою нетто 450 г.
5) Желе - пакети 90 г.
6) Прянощi - висушенi плоди, квiтковi бруньки, кореневища, насiння, кора тропiчних
рослин, якi застосовуються при приготуваннi рiзних продуктiв харчування.
Асортимент: чорний перець горошком та молотий, перець червоний молотий, перець
духмяний, гвоздика, iмбир, кардамон, кориця в паличках та молота, сумiшi спецiй.
Розфасування - в пакетики з полiмерних матерiалiв, що термозвараюються масою нетто
15 г., 20 г.
7) Кава натуральна смажена - продукт, вироблений з натуральних кавових зерен вищих
та перших сортiв ботанiчних видiв Арабiка та Робуста.
Асортимент: кава смажена у зернах вищих та перших сортiв, кава смажена мелена.
Розфасування кави смаженої в зернах - в пакети з полiмерних матерiалiв, що
термозварюються, масою нетто 100 г.
Розфасування кави меленої в пакети з трьохшарового комбiнованого матерiалу масою
нетто 100 г.
8) Кава натуральна розчинна - висушений до порошкового стану екстракт смаженої
кави.
Асортимент - кава розчинна в жерстяних банках по 50 г та 100 г, кава розчинна в
пакетиках з трьохшарового комбiнованого матерiалу (стік) масою нетто 2,5 г.
9) Суміші прянощів для ковбасних виробів.
Усі товари, яки виробляються товариством є перспективними.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому
числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі без ПДВ):
в натуральному виразі,т в грошовому виразі, тис.грн.
- виробництво чаю та кави 39
6605
- виробництво інших харчових продуктів 886
9893
- всього: 926
16513
Основнi ринки збуту: Україна. Продукція не експортується.
Середньореалізаційні ціни за одну одиницю продукції (грн.):
кава - 14,64/28,16/32,78
прянощі і приправи - 1,6
супи- 5,86
мучні напівфабрикати - 27,4
Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичниі особи.
Найбільша частина продукції ПАТ «ЕННІ ФУДЗ» реалізується через дистриб’ ютерську
мережу по всій Україні. Від дистриб’ ютерів продукція надходить до торгівельної
мережі по усій країні.
Основні ризики в діяльності підприємства:
- Прострочка оплати клієнтами за відвантажену продукцію.
- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування,
гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на
енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха
(землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-
мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного
законодавства.
- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й
навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі
активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.
- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента.
- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації продукції на ринку.
- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки,
високою конкуренцією ринка збуту.
- Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.
- Фінансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством.
Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на товарному та споживчому ринках
- зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява
нових конкурентiв, тощо.
Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:
1) системне вивчення кон'юнктури ринку;
2) рацiональна цiнова полiтика;
3) реклама, тощо.
Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою,
коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення
системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умовах
передплати, використаннi акредитивiв, тощо.
Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi
непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни,
страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм
запасом фiнансової мiцностi.
Про канали збуту і методи продажу: продукція поставляється товариством
безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів, через
дистриб'ютерську сеть
Продукцiю товариства реалiзують також заводськi машини на усiх великих ринках
мiста Одеси.
Є кiлька варiантiв умов, якi товариство надає своїм клiєнтам при укладеннi
договорiв:
1. Договiр на передплату.
2. Договiр пiд реалiзацiю (15 банкiвських днiв) для постiйних клiєнтiв.
3. Договiр на 15 банкiвських днiв зi знижкою 5% для дистриб'юторiв.
Покращення розвитку галузi залежить вiд впровадження гнучкої податкової полiтики,
яка б надала пiльги виробникам.
ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" - єдине пiдприємство в Українi, яке виробляє у широкому
асортиментi харчовi концентрати.
Зараз ринок заповнений рiзноманiтними харчовими синтетичними добавками, якi
додаються для полiпшення смаку, продовження термiну зберiгання та iн. АТ виробляє
продукцiю на базi натуральної сировини за допомогою ретельно розроблених рецептур.
Висока якiсть продукту потребує великих витрат. Незважаючи на це, продукцiя
товариства нижча за цiною в порiвняннi, наприклад, з вiдповiдною iмпортною
продукцiєю.
В звітному році товариством впроваджені нові види товарів: кава під торговою
маркою "Bleck Camel" (розчинна+мелена).
Нові технології на впроваджувались.Становище на ринку не є монопольним.
Основним конкурентом серед вiтчизняних виробникiв є СП "Галка ЛТД" м.Львiв, ЗАТ
"Днiпропетровський комбiнат харчових концентратiв", м.Днiпропетровськ, "Золоте
зерно", "Галина Бланка", "Аромикс", "Русский продукт", "Мивина", "Ролтон",
"Кнорр".
Товариство планує і в подальшому розширяти ринки збуту продукції, покращувати
якість продукції, розширяти її асортимент.
Динаміка цін на каву: високі ціни на каву на мировому ринку збереглись протягом
2014 р. Зазначена тенденція збережиться і на каву "Робуста".
Постачальники за основними видами сировини, що займають більш ніж 10% у загальному
обсязі постачання: 1)Науково-виробничий Поліграфічний центр, ТОВ, код за ЄДРПОУ
32093976, Україна м. Одеса вул. Бабеля, 53-А, сировтина та меріали -етикетка
упаковки, частка-45%,
2)ТОВ "Фімич", код за ЄДРПОУ 37913755, Україна Одеська область, с. Нова Ковалевка,
вул. Лермонтова, 2 кв.4, сировина та матеріали-горох, частка-70%,
3)ТзОВ "Галич", код за ЄДРПОУ 13648926, Україна м. Моршин, вул. Шевченка, б.56-А,
сировина та матеріали-жерсть, частка - 90%,
4)ПП "Елпіс-Україна", код за ЄДРПОУ 32956789, Україна м. Київ, вул.
Стройіндустрії, б.7 оф.309, сировина та матеріали-сухі овочі, частка-60%,
5)Bero Polska sp/zo.o. Poland, 81-364 Gdynia, UL. 10 Lutego, 16, сировина та
матеріали-кава, частка-90%.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
В 2010 р. придбано основних засобів на загальну суму 5441 тис. грн. Відчуження
основних засобів не відбувалось.
В 2011 р. придбані основні засоби на суму 15 тис. грн.
В 2012 р.:
- придбані основні засоби на суму 41,9 тис. грн.
- відчужені (продані) основні засоби за балансовою вартістю 69,7 тис. грн.
- списано основних засобів на суму 169,5 тис. грн.
Вибуття основних засобів Товариства за 2013 рік склало:
- машин та обладнання - 7 тис. грн.
- малоцінних необоротних матеріальних активів - 2 тис. грн.
Надходження нових основних засобів на протязі 2013 року – не було,
Надходження МНМА склало 36 тис.грн.
2014 р.:
1) Вибуття основних засобiв Товариства склало: iнших основних засобiв - 3 тис.
грн.
2) Надходження нових основних засобiв на протязi 2014 року склало: iнших
основних засобiв - 6 тис. грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
У звітному році правочини між емітентом або його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної
участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими
особами, з іншого боку не укладались.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних
засобів станом на 31.12.2014 р. складає 62348 тис. грн., знос - 27557 тис. грн.,
залишкова вартість - 34791 тис. грн.
В звітному році товариством не укладались будь-які значні правочини щодо основних
засобів.
Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Станом на
31.12.2014 року ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» іншим суб’ єктам господарювання в оперативну оренду
власних основних засобів не надавав.
Основних засобів у податкової заставі ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» не має. На консервації
знаходиться основних засобів на суму – 566 тис.грн.
Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби
розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Бугаївська, 3.
Виробничі потужності основних засобів - середні 1029,2 т/рік. Ступінь використання
обладнання - середня 15,15%.
Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються,
їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.
Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання
засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої
дiяльностi товариства.
Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв
капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер
та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу
фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване
зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.
Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.
Планів щодо капітального будівництва немає. Товариство планує придбати обладнання
за власні кошти з метою розширення асортименту виробляємої продукції. Планується
розпочати іноваційні проекти в 2012 р.р. Очікуване зростання виробничих
потужностей на 10-20%.
Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають.
В процесі виробничної діяльності відбуваються викиди забруднюючих речовин в
навколишнє середовище. При цьому екологічні показники знаходяться в межах
допустимого ліміту.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть емiтента впливає значне зниження платоспроможностi населення.
Недостатнiсть оборотних коштiв та висока вартiсть банкiвських кредитiв обмежують
розвиток та розширення пiдприємства.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
У звітному році до товариства застосовані наступні штрафні санкції:
- за порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами - 2069,68
грн.
- за порушення законодавства у сфері електроенергетики - 11 528,49 грн.
- за порушення строків поставки готової продукції в торгівельну сеть - 76879,31
грн.
- за заніження зобов"язань з податку на прибуток за 2013 р.- 47256,49 грн.
- за завищення податкового кредиту ПДВ- 1456,0 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Робочий капiтал
достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. За оцінками
фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi
заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової
полiтики.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для збiльшення обсягу виробництва на комбiнатi постiйно ведеться робота з
пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї: вона виготовляється в яскравiй
кольоровiй упаковцi. Можливе розширення асортименту. Використовується дилерська
форма збуту продукцiї, реалiзацiя в умовах консигнацiї. Застосовується гнучка
система знижок, в залежностi вiд обсягу закупок, передплати та iн. ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"
планує в 2015 роцi збiльшити обсяг виробництва у порiвняннi з 2014 роком. Як i
ранiше буде проводитися робота з вдосконалення технологiй, розширення асортименту,
оновлення упаковки, пiдвищення рентабельностi продукцiї.
На основi якiсного аналiзу структури пiдприємства та ринку харчоконцентратiв
України та близького зарубiжжя АТ збирається посилити вплив служби маркетингу на
прийняття рiшень при моделюваннi та плануваннi виробництва, впроваджуванню нових
видiв продукцiї та упаковки.
Товариство постiйно веде науково-дослiдницьку роботу в областi технiки та
технологiї в галузевих державних НДI та вищих учбових закладах. Зараз
запроваджується проект з безвiдходної технологiї виробництва розчинної кави з
утилiзацiєю вихлопiв теплоти, вологи, ароматичних речовин, яка була розроблена
Одеським технологiчним iнститутом харчової промисловостi iм. М.В.Ломоносова разом
зi спецiалiстами товариства.
В спiвробiтництвi з науково-дослiдницькими iнститутами України товариство веде
неперервну дослiдницьку роботу з розширення асортименту, пiдвищення якостi,
розробки нових засобiв розфасовки, якi дозволять значно збiльшити життєвий цикл
продукцiї. Значне мiсце в розробцi нових видiв виробiв належить продукцiї медико-
дiєтичного використання з проектними властивостями.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та
розробки.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі,
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Відносно товариства та його посадових осіб судових справ не ведеться.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів
діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві на сайті
НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на
особистому сайті емітента www.ennifoods.com.
Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки
2012 рiк 2013 рiк
2014 рік
Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї
продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 13627 18873
16513
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 18641 19615
15655
Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн. (-1870) (-5503)
(-1844)
XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів
Власні основні засоби
(тис.грн.)
Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
Основні засоби , всього
(тис.грн.)
На
початок
періоду
На кінець
періоду
На
початок
періоду
На кінець
періоду
На
початок
періоду
На кінець
періоду
1.Виробничого призначення 37097.000 33994.000 0.000 0.000 37097.000 33994.000
- будівлі та споруди 28154.000 26417.000 0.000 0.000 28154.000 26417.000
- машини та обладнання 8449.000 7219.000 0.000 0.000 8449.000 7219.000
- транспортні засоби 344.000 223.000 0.000 0.000 344.000 223.000
- інші 150.000 135.000 0.000 0.000 150.000 135.000
2. Невиробничого призначення 797.000 797.000 0.000 0.000 797.000 797.000
- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- інші 797.000 797.000 0.000 0.000 797.000 797.000
Усього 37894.000 34791.000 0.000 0.000 37894.000 34791.000
Пояснення : Станом на 31.12.2014 р. за даними бухгалтерського обліку первісна
вартість основних засобів складає 62348 тис. грн., у т.ч. земельна ділянка - 797
тис. грн., будівлі, споруди та передавальні пристрої- 39427 тис. грн., машини та
обладнання - 19865 тис. грн., транспортні засоби - 1608 тис. грн., інструменти,
прилади, інвентар - 442 тис.грн.,інші - 13 тис. грн., малоцінні необоротні
матеріальні активи - 194 тис.грн. Знос основних засобів складає 27557 тис. грн.
Терміни та умови користування основними засобами:основні засоби використовуються з
моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.
будинки, споруди - 55-152 років,
машини та обладнання - 8-55 років,
транспортні засоби - 6-25 років.
Ступінь використання - 80%.Ступінь зносу - 33,97%.
Щодо використання основних засобів товариства обмежень не існує: основні засоби у
податкової заставі ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» не має. На консервації знаходиться основних
засобів на суму – 740 тис.грн.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 40588 42432
Статутний капітал (тис.грн.) 46733 46733
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 46733 46733
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(40588.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капіталу(46733.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань Дата
виникнен
ня
Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)
Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Дата
погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 48.00 Х Х
короткостроковий банкiвський кредит 18.02.2014 24.00 30.000 18.08.2014
короткостроковий банкiвський кредит 28.08.2014 24.00 30.000 27.02.2015
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Х 0.00 Х Х
Податкові зобов'язання Х 205.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання Х 3634.00 Х Х
Усього зобов'язань Х 3887.00 Х Х
Опис Вiдображенi в балансi поточнi зобов'язання, їх оцiнка вiдповiдає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання".
Данi балансу пiдтвердженi системою аналiтичного облiку, актами звiрки. В складi зобов'язань боргiв, по
яким виплачуються винагороди, вiдсутнi. Загальна сума поточних зобов'язань становить 3887 тис.грн., в
т.ч. борг постачальникам -750 тис.грн., перед бюджетом - 92 тис. грн., зi страхування - 113 тис. грн., з
оплати працi - 237 тис. грн., iншi поточнi зобов"язання - 2647 тис. грн. Короткостроковий кредит банку -
48 тис. грн.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена X
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
збори
акціонерів
Наглядова
рада
Виконавчий
орган
Не належить до
компетенції
жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
розповсюд
жується на
загальних
зборах
Публікується у
пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
базі НКЦПФР про
Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо
в акціонерному
Копії
документів
надаються
на запит
акціонера
Інформація
розміщуєтьс
я на власній
інтернет
торінці
ринок цінних
паперів товаристві акціонерноготовариства
Фінансова звітність,
результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів
управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні
документи
Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія ( ревізор ) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ" за ЄДРПОУ 00374156
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 5110137300
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ за КВЕД 10.83
Середня кількість працівників 135
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3, т.(048)
7190711
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код
рядка
На початок
звітного періоду
На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 39 27
первісна вартість 1001 61 61
накопичена амортизація 1002 22 34
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 3
Основні засоби 1010 37894 34791
первісна вартість 1011 62339 62348
знос 1012 24445 27557
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств 1030 -- --
інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 37943 34821
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5205 4722
Виробничі запаси 1101 3248 3025
Незавершене виробництво 1102 430 614
Готова продукція 1103 1522 1082
Товари 1104 5 1
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
1125 3807 3478
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 -- --
з бюджетом 1135 -- 2
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 161 1306
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 233 142
Рахунки в банках 1167 233 142
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Інші оборотні активи 1190 22 4
Усього за розділом II 1195 9428 9654
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- --
вибуття
Баланс 1300 47371 44475
Пасив Код
рядка
На початок
звітного року
На кінець звітного
періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46733 46733
Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 6651 6651
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10952 -12796
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 42432 40588
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 -- --
Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Усього за розділом II 1595 -- --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 -- 48
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- --
товари, роботи, послуги 1615 887 750
розрахунками з бюджетом 1620 311 92
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 94 113
розрахунками з оплати праці 1630 200 237
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 3447 2647
Усього за розділом IІІ 1695 4939 3887
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 -- --
Баланс 1900 47371 44475
Голова правління ___________
_____
Терзієв Сергій Георгійович
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
_____
Моїсеєва Людмила Михайлівна
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ" за ЄДРПОУ 00374156
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2014 рік
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код
рядка
За звітний період
За аналогічний
період попереднього
року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 16513 18873
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) 2050 (15655) (19615)
Валовий:
прибуток 2090 858 --
збиток 2095 (--) (742)
Інші операційні доходи 2120 2006 3429
Адміністративні витрати 2130 (1639) (1767)
Витрати на збут 2150 (2604) (6019)
Інші операційні витрати 2180 (370) (399)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 -- --
збиток 2195 (1749) (5498)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 -- --
Інші доходи 2240 -- --
Фінансові витрати 2250 (8) (--)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (--) (--)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 -- --
збиток 2295 (1757) (5498)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -87 -5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
2305 -- --
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 -- --
збиток 2355 (1844) (5503)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код
рядка
За звітний період
За аналогічний
період попереднього
року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств 2415 -- --
Інший сукупний дохід 2445 -- --
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- --
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
2455 -- --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- --
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1844 -5503
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті Код
рядка
За звітний період
За аналогічний
період попереднього
року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 9080 12878
Витрати на оплату праці 2505 3220 3378
Відрахування на соціальні заходи 2510 1187 1243
Амортизація 2515 3124 3293
Інші операційні витрати 2520 2977 6656
Разом 2550 19588 27448
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код
рядка
За звітний період
За аналогічний
період попереднього
року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 186932022 186932022
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 186932022 186932022
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 0.00986450) ( 0.02943850)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 ( 0.00986450) ( 0.02943850)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --
Голова правління ___________
_____
Терзієв Сергій Георгійович
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
_____
Моїсеєва Людмила Михайлівна
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ" за ЄДРПОУ 00374156
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2014 рік
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код
рядка
За звітний період
За аналогічний
період попереднього
року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 25308 22847
Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 -- 57
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13 --
Надходження від повернення авансів 3020 113 142
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 -- 1
Інші надходження 3095 211 191
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (19342) (22031)
Праці 3105 (2640) (2844)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1288) (1477)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1037) (782)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (137) (5)
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (154) (10)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (746) (767)
Інші витрачання 3190 (583) (432)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 755 -4385
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 -- --
необоротних активів 3205 -- --
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 -- --
дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (--) (--)
необоротних активів 3260 (--) (63)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -63
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 -- --
Отримання позик 3305 1043 6866
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (--) (--)
Погашення позик 3350 1890 2188
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -847 4678
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -92 230
Залишок коштів на початок року 3405 233 33
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 -30
Залишок коштів на кінець року 3415 142 233
Голова правління ___________
_____
Терзiєв Сергiй Георгiйович
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
_____
Моїсеєва Людмила Михайлiвна
(підпис)
Коди
Дата (рік, місяць, число) 2015 01 01
Підприємство Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ" за ЄДРПОУ 00374156
Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код
рядка
Зареєст-
рований
(пайови
й)
капітал
Капітал
у дооцін-
ках
Додат-
ковий
капітал
Резер-
вний
капітал
Нероз-
поділе-
ний
прибуток
(непокри
тий
збиток)
Неопла-
чений
капітал
Вилу-
чений
капітал
Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 46733 -- 6651 -- -10952 -- -- 42432
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- --
Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на
початок року 4095 46733 -- 6651 -- -10952 -- -- 42432
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період 4100 -- -- -- -- -1844 -- -- -1844
Інший сукупний дохід за
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
4200 -- -- -- -- -- -- -- --
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
Відрахування до резервного
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
Внески учасників : Внески
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
Погашення заборгованості з
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
Перепродаж викуплених
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
Анулювання викуплених
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення частки в
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -1844 -- -- -1844
Залишок на кінець року 4300 46733 -- 6651 -- -12796 -- -- 40588
Голова правління ___________
_____
Терзiєв Сергiй Георгiйович
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
_____
Моїсеєва Людмила Михайлiвна
(підпис)
Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за рiк, що закiнчився 31
грудня 2014 року.
ЗМIСТ
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
-------------------------------------------------------------------------1-2
2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
----------------------------------------------------------------------------------
--------2-3
3. ОСНОВА ПОДАННЯ
IНФОРМАЦIЇ-----------------------------------------------------------3-4
4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ
ОЦIНОК В ЇЇ ЗАСТОСУВАННI----------------------------------------------4-8
5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З
ОБМЕЖЕННЯМ ДО
ВИКОРИСТАННЯ----------------------------------------------------------8
6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ
-----------------------------------------------8
7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА -------------------------------8-9
8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ
--------------------------------------------------------- 9
9. ОСНОВНI ЗАСОБИ
------------------------------------------------------------------------------9-11
10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ -11
11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА-11 12. ДОВГОСТРОКОВI
ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ------------11
13. IНШI НЕОБОРОТНI
АКТИВИ------------------------------------------------------------------11
14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ
--------------------------------------------------------------------11
15. ПОДАТОК НА
ПРИБУТОК---------------------------------------------------------------------- 11
11 . ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ
-----------------------------------------------------11-12
17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ -----------------------------------------12
-13 18. КАПIТАЛ
----------------------------------------------------------------------------------
------------13 19. ПОВ'ЯЗАНI
СТОРОНИ---------------------------------------------------------------------------
-13
20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ--------13
21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ------------------------------------------
13 22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ
ДАТИ------------------------------------------------------------------13
23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2014 року----14
24. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2014
рiк.------------------------------------------------------------------------------
--------------------14
25. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2014
рiк.------------------------------------------------------------------------------
--------------------15
26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за
2014рiк.--------------------------------------------------------------------------
------------------------- 15
1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI
ПАТ "ЄННI ФУДЗ" - одне з найстарiших пiдприємств з виробництва продуктiв
харчування в Українi.
ПАТ "ЄННI ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917р. на пiдприємствi
вироблялась пивна продукцiя.
Становлення пiдприємства, як харчового почалося з 1924р. Основними видами виробiв
були у той час продукти iз сої. У 1936р. заводу було дано завдання освоїти
виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи, киселi, прянощi), якi
входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися
харчоконцентратним У 1947р. на прилавках країни з'явилася перша одеська кава.
У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава
розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став Комбiнатом
харчових концентратiв. З 01.01.91р. комбiнат працював на умовах аренди.
У 1997 роцi вiдповiдно до наказу регiонального Фонду державного майна України по
Одеськiй областi за № 1674 орендне пiдприємство "Одеський комбiнат харчових
концентратiв" перетворився у вiдкрите акцiонерне товариство "ОдесХарчоКомбiнат"
ВАТ "ОдесХарчоКомбiнат" виробляв майже 100 найменувань продукцiї, виготовлення
яких базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних
технологiй.
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2011р), на виконання
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" № 1514-VI, змiнено найменування
товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРЕ ТОВАРИСТВО "ЄННI ФУДЗ"
Податкова адреса Товариства: 65005 Україна, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3.
Офiцiйний сайт Товариства: www.ennifoods.com
Електронна адреса Товариства в мережi Iнтернет: office@enniffoods.com
ПАТ "ЕННI ФУДЗ" безпосередньо здiйснює такi види господарської дiяльностi:
- виробництво чаю та кави;
- виробництво iнших харчових продуктiв;
- неспецiалiзована оптова торгiвля;
- роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами,напоями та
тютюновими виробами.
2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi
ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України
допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для
компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.
Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики
можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор.
Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв
внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення
змiн до податкової, юридичну та нормативної бази. Керiвництво вважає, що їм
вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу ПАТ
"ЄННI ФУДЗ" в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економицi.
Перспективнiсть виробництва продукцiї залежiть вiд полiпшення фiнансового стану
країни.
Товариство немає залежностi вiд сезонних змiн.
Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичниi особи.
Найбiльша частина продукцiї ПАТ "ЕННI ФУДЗ" реалiзується через дистриб'ютерську
мережу по всiй Українi. Вiд дистриб'ютерiв продукцiя надходить до торгiвельної
мережi по усiй країнi
Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства:
- Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю.
- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування,
гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на
енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха
(землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-
мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного
законодавства.
- Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й
навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi
активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя.
- Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента.
- Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї продукцiї на ринку.
- Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки,
високою конкуренцiєю ринка збуту.
- Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.
- Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством.
3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ
Фiнансова звiтнiсть ПАТ"ЄННi ФУДЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року,
була пiдготовлена iз застосуванням облiкових полiтик, що вiдповiдають вимогам
МСФЗ.Позначення "МСФЗ" також включає в себе усi дiючi стандарти бухгалтерського
облiку (МСБО - IAS). Також застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй
мiжнародної фiнансової звiтностi (IFRIC) обов'язковi для 2014-го фiнансового року.
Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво
Товариства вважає, що гривня України є бiльше зручною валютою подання для
користувачiв фiнансової звiтностi Товариства.
Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком
України, становив - 15,7686 i 7,9930 на 31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2013 р.
вiдповiдно. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним
банком України, становив - 19,2329 i 11,04153 на 31 грудня 2014 р. i 31 грудня
2013 р. вiдповiдно.
4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В
ЇЇ ЗАСТОСУВАННI
Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом облiку за iсторичною вартiстю.
Найважливiшi принципи облiкової полiтики Товариства i iстотнi оцiнки в її
застосуваннi на протязi 2014 року залишалися незмiнними.
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
Пiд Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ") маються на увазi
стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по мiжнародним стандартам
фiнансової звiтностi ("КМСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку ("МСБО") i iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з iнтерпретацiй
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КIМСФЗ").
З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всi стандарти МСФЗ (IFRS),
включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), якi мають вiдношення
до її дiяльностi, зокрема наступнi:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку
МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi
МСБО 2 Запаси
МСБО 7 Звiт про рух грошових коштiв
МСБО 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
МСБО 10 Подiї пiсля звiтного перiоду
МСБО 12 Податки на прибуток
МСБО 16 Основнi засоби
МСБО 18 Дохiд
МСБО 19 Виплати працiвникам
МСБО 21 Вплив змiн валютних курсiв
МСБО 36 Зменшення корисностi активiв
МСБО 37 Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи
МСБО 37 Нематерiальнi активи
МСБО 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали
чинностi i не застосовуються Товариством достроково.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в
листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового
застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до
класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi
особливостi:
- Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома
основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за
амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному
визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння
фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту.
- Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю
тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-
моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв
i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i
вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi
фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з
визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв.
- Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю.
Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою
вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх
iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої
змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i
збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до
складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених
прибуткiв i збиткiв вiд змiни
справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр
може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi
прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї.
Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. Дана поправка була опублiкована в результатi
рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ
(IAS) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство
оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IFRS) 13)
(випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового
застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi
розкриття iнформацiї про справедливу вартость, так як вимагає застосування єдиного
для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та
джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього
стандарту зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1)
(випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення
статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї
повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi
категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про
прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про
сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний
дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
Змiнений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IAS) 19)
(випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1
сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та
вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної
допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види
винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить
iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють
собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй:
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1)
роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу
на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з
iстотним впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй
полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова
полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть
потрiбнi в разi,
якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю.
Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює,
що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке
обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси.
Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї"
(МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам
визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 12
"Податок на прибуток".
Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IAS)
34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IAS) 34 i вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi
сегменти".
В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих
поправок на фiнансову звiтнiсть.
5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ
У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти
на рахунках у банках (в нацiональнiй та iноземнiй валютах).
Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до
використання Товариство станом на 31.12.2014 р. не має.
6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у
фонди грошового ринку, а також борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх
осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати)
Товариство станом на 31.12.2014 р. не має.
7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА
Керiвництво ПАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської
заборгованостi та на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого
аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi
в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх
зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i
погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були
меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "ЄННI ФУДЗ" довелося б враховувати
додатковi витрати на знецiнення.
Дебiторська заборгованiсть (рядки 1125 та 1135 баланса ) представленi у
сумi - 3478 тис. грн. i - 3807тис. грн. на 31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2013 р.
вiдповiдно; ряд.1135- 2 тис.грн. на 31 грудня 2014р.
Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на
протязi 2014 року не створювався.
8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ
Товарно-матерiальнi запаси (виробничi запаси, незавершене виробництво,
готова продукцiя, товари) представленi у сумi 5205 тис. грн. i 4722 тис. грн. на
31 грудня 2014 р. i 31 грудня 2013 р. вiдповiдно.
Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнюються за
собiвартiстiстью.
Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати,
витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершенного
виробництва включається вартiсть придбання сировини i матерiалiв. У вартiсть
готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини, матерiалiвi,
енергоресурсiв, витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а
також розподiлену частина постiйних i змiнних виробничих накладних витрат.
Сировина враховується за вартостi придбання з урахуванням витрат на
транспортування та доставку.
Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням
всiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних
комерцiйних витрат.
Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на
протязi 2014 року не створювався.
9. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за
вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво
Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних
засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно
до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була
визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату.
Склад основних засобiв Товариства станом на 31.12.2014 року:
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя
Земельна дiлянка 797 ---
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 39427 13010
Машини та обладнання 19865 12646
Транспортнi засоби 1608 1385
Iншi основнi засоби 651 516
Станом на 31.12.2014 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" iншим суб'єктам господарювання в
оперативну оренду власних основних засобiв не надавав.
Амортизацiю основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного
методу, який дiяв на протязi 2014 року, за яким первiсна вартiсть активу
рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного
використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не
застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї
визначенi облiковою полiтикою ПАТ "ЄННI ФУДЗ". Оцiнка термiну корисного
використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва,
заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При
визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає
спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови
експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 основнi засоби.
Керiвництво пiдприємства перiодично перевiряє правильнiсть
застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться
виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом
якого вони будуть приносити економiчнi вигоди пiдприємства .
Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних
засобiв:
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 50 рокiв;
- Машини та обладнання - 5-20 рокiв;
- Транспортнi засоби - 5-7 рокiв;
- Iншi основнi засоби - 12 рокiв.
Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2014
року не створювався.
Вибуття основних засобiв Товариства за 2014 рiк склало:
- iнших основних засобiв - 3 тис. грн.
Надходження нових основних засобiв на протязi 2014 року склало:
- iнших основних засобiв - 6 тис. грн.
Збиток або дохiд вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається як
рiзниця мiж цiною продажу i балансовою вартiстю цих об'єктiв i розпiзнається в
звiтi про фiнансовi результати Товариства.
Витрати по ремонту i обслуговуванню вiдносяться на витрати в момент
виникнення.
Основних засобiв у податкової заставi ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не має. На
консервацiї знаходиться основних засобiв на суму - 740 тис.грн.
Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2014 року Товариство не
здiйснювало.
10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ
Iнвестицiй в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї станом на
31.12.2014 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.
11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА
Довгострокової дебiторської заборгованостi та передплати (за строками
погашення вiд 12 мiсяцiв) станом на 31.12.2014 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.
12. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ
ПРОДАЖУ
Довгострокових фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31.12.2014
року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.
13. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Iнших необоротних активiв станом на 31.12.2014 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не
має.
14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ
Довгострокових позик станом на 31.12.2014 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.
15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Вiдмiнностi, якi iснують мiж критерiями визнання активiв i зобов'язань,
вiдображених у фiнансової звiтностi по МСФЗ i для цiлей українського
оподаткування, призводять до виникнення деяких тимчасових рiзниць. Податок на
прибуток Товариство у 2014 роцi сплатило в сумi - 89 094 грн. донарахованого,
згiдно акту перевiрки.
16. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ
Податок на додану вартiсть ("ПДВ"), що вiдноситься до виручки вiд
реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам у мiру виставлення рахункiв
покупцям. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, вiдшкодовується за
рахунок ПДВ отриманого вiд покупцiв при дотриманнi певних умов. ПДВ, сплачений при
придбаннi товарiв i послуг, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету в наступних
звiтних перiодах, вiдображається у фiнансової звiтностi як ПДВ до вiдшкодування.
Податок на додану вартiсть Товариство у 2014 роцi сплатило в сумi -
153 880 грн.
17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ
ПАТ "ЄННI ФУДЗ" проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на
предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, якi
свiдчать про їх знецiнення.
У разi виявлення таких ознак розраховується вiдшкоджуєма вартiсть
вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий
є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вiдшкоджуєму вартiсть окремого активу,
Товариство оцiнює яку вiдшкоджуєму вартiсть одиницi, що генерує грошовi потоки, до
якої вiдноситься такий актив. При наявностi розумної i послiдовної основи для
розподiлу, вартiсть активiв Товариства розподiляється на конкретнi генеруючi
одиницi або найменшi групи генеруючих одиниць, для яких може бути визначена
розумна i послiдовна основа для розподiлу. Вiдшкоджуєма вартiсть визначається як
найбiльша з двох значень: справедливої вартiстi за вирахуванням витрат на продаж
або вартостi активу в користуваннi. При визначеннi вартостi активу в користуваннi
прогнозованi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням
ставок дисконтування до оподаткування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть
грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу.
Якщо вiдшкодовується вартiсть будь-якого активу, (або одиницi, що генерує грошовi
кошти), якiй виявляється нижчим вiд його балансової вартостi, то балансова
вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує кошти), зменшується до розмiру його
вiдшкодовуваної вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнається в звiтi про
фiнансовi результати.
У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова
вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi
нової оцiнки його вiдшкодовуваної вартостi, проте таким чином, щоб збiльшена
балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби
з цього активу (генеруючої одиницi) не був збиток вiд знецiнення у попереднi роки.
Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в звiтi про фiнансовi
результати.
Такi оцiнки призводять до необхiдностi ухвалення низки суджень щодо
довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з даними
активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на
припущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i
непередбаченi змiни таких припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв
на знецiнення, можуть призвести до iншого результату порiвняно з представленим у
цiєї фiнансової звiтностi.
18. КАПIТАЛ
Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу Товариства
становить 46733005,50 грн. за станом на 31 грудня 2014 р. i складається з
186932022 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна.
На протязi звiтного року у ПАТ "ЄННI ФУДЗ" дивiденди не нараховувались та
не виплачувались. Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не
здiйснювало викуп власних акцiй.
19. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
19.1. Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.
На протязi звiтного року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не здiйснювались господарськi
операцiї, у тому разi iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.
19.2. Винагорода ключового управлiнського персоналу.
Управлiнський персонал Товариства отримує заробiтну плату та премiї.
Згiдно з українським законодавством ПАТ "ЄННI ФУДЗ" перераховує внески до
Пенсiйного фонду України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський
персонал.
20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ
20.1. Оподаткування.
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i
схильне до частих змiн. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при
iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. На думку
керiвництва, ПАТ "ЄННI ФУДЗ"
станом на 31 грудня 2014 р. вiдповiднi положення законодавства
iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового,
валютного та митного законодавства залишиться досить стабiльним.
20.2. Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги.
Фiнансових поручительств та позовних вимог станом на 31.12.2014року немає.
21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ
Резервiв майбутнiх виплат та платежiв на кiнець 2014 року не нараховано
22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати Товариство не
здiйснювало.
23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2014 року.
23.1. ПАТ "ЄННI ФУДЗ" вибрано модель облiку основних засобiв за
iсторичною вартiстю. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю
за вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво
Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних
засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно
до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була
визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату.
24. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2014 рiк.
24.1. Визнання виручки
Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай
вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв
псування i втрати продукцiї; при наявностi високої ймовiрностi фактичного
отримання оплати за вiдповiдне
вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни.
24.2. Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в
статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)".
Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв,
витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає
адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати.
24.3. Iншi операцiйнi доходи Товариства (рядок 2120 Звiту про фiнансовi
результати) за 2014 рiк дорiвнюють 2006 тис. грн. та представляють собою доходи
вiд:
- списання кредиторської заборгованостi - 1846 тис.грн.
- реалiзацiї виробничiх запасiв - 59 тис.грн.
- оприбуткування надлишкiв ТМЦ, виявлених при iнвентаризацiї - 48
тис.грн.
- утримання коштiв за пере лiмiт мобiльного зв'язку 10 тис.грн.
-придбаня- продажу iноземної валюти - 5тис.грн.
- курсових рiзниць - 4тис.грн.
- вiдшкодування ранiше списаних активiв - 34 тис.грн.
24.4. Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi
поточного перiоду, визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ
"ЄННI ФУДЗ".
25. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2014 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв".
26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2014 рiк.
26.1. На протязi звiтного року Товариством у зв'язку зi збитковiстю
дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї
та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй та переоцiнку необоротних
активiв. Таким чином, змiни власного капiталу Товариства за 2014 рiк склали 1844
тис. грн. за рахунок збитку, отриманого за звiтний перiод.
Голова Правлiння
ПАТ "ЄННI ФУДЗ" Терзiєв С.Г.
Головний бухгалтер
ПАТ "ЄННI ФУДЗ" Моїсеєва Л.М.
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора -
фізичної особи - підприємця) ТОВ "Трансаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи) 23865010
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65044 м. Одеса пр-т Шевченка, .2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
1463
26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів
д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ" за 2014 р.
1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента, органи
НКЦПФР
2. Вступний параграф
2.1.1. Основні відомості про емітента
Публічне акціонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ", код за ЄДРПОУ 00374156,
місцезнаходження: вул. Бугаївська 3, м. Одеса, 65005, тел. (048) 731-1975,
електронні адреси office@ennifoods.com, finance@ennifoods.com, дата первинної
державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 17.05.1991 р., дата
реєстрації публічним акціонерним товариством - 20.05. 2011 р., кількість
акціонерів - 3607 , кількість працівників - 135.
2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних
актів)
Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного
пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ЕННІ ФУДЗ" в
складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2014 р., Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 р., Звіту про рух грошових коштів
(за прямим методом) за 2014 р., Звіту про власний капітал за 2014 р., а також
пояснювальних Приміток до цієї звітності.
2.2. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне
подання фінансових звітів
Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
- дотримання вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі, МСБО) або
розкриття всіх істотних відхилень від МСБО в примітках до фінансового звіту;
- підготовку фінансового звіту згідно МСБО, виходячи з припущення, що товариство
продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли
таке припущення не буде правомірним;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які
вимагають коригування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо
будуть в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити
або гарантії від імені керівництва;
- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи
внутрішнього контролю в товаристві;
- вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;
- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.
2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень
МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова
звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур
визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи
інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи
внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним
товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію.
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів
3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної модифікованої думки
3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора
Обмежень не малось
3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової
звітності
Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає МСБО 37
"Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи". Ми не змогли
отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив
на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є
суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на
заробітну плату товариства незначні.
3.2. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в
попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Єнні Фудз" та його
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату
відповідно до вимог МСБО. Фінансові результати звітного року ( чистий дохід 16513
тис. грн., чистий збиток 1844 тис. грн.) та валюта балансу 44475 тис. грн.,
відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.
4. Інша допоміжна інформація
4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України (ЦКУ), якщо
після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих
активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу,
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість
чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного
капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних
паперів вартість чистих активів на дату складання фінансової звітності виявилась
меншою від статутного капіталу, тому його акціонерам потрібно;
збільшити рентабельність господарювання, чи/та
внести додаткові внески до статутного капіталу, чи/та
зареєструвати зменшення статутного капіталу, чи/та
переоцінити (до оцінити) необігові активи.
4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації
в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено
відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з
нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою
звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної
фінансової звітності. Фінансова звітність ПАТ "Єнні Фудз" є складовою частиною
інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38.
Вона також, надається до органів державної статистики та державному реєстратору.
Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих
невідповідностей не ідентифіковано.
4.3. Виконання товариством значних правочинів
За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні
товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством
власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна
(робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості
активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами
частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину,
якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності
акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного
товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до
значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення
значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на
розгляд загальних зборів.
Аудитом не встановлено виконання значних правочинів.
4.4. Стан корпоративного управління
Корпоративне управління є системою відносин між органами товариства, акціонерами
та іншими зацікавленими особами. Воно відокремлює межі, в яких визначаються
завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу
діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління
збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного
використання ресурсів, що створює базу для зростання.
Належна система корпоративного управління дозволяє інвесторам бути впевненими у
тому, що керівництво товариства розумно використовує їх інвестиції для фінансово-
господарської діяльності і таким чином збільшується вартість частки участі
інвесторів в акціонерному капіталі товариства. Належне корпоративне управління не
обмежується виключно відносинами між інвесторами та менеджерами, а передбачає
також урахування законних інтересів та активну співпрацю із заінтересованими
особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства (працівниками,
споживачами, кредиторами, державою, громадськістю тощо). Це пов'язано з тим, що
товариство не може існувати незалежно від суспільства, в якому воно функціонує, і
кінцевий успіх його діяльності залежить від внеску всіх заінтересованих осіб.
Таким чином, сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами
- власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для
забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу
інтересів учасників корпоративних відносин.
Чинну в звітному році редакцію Принципів корпоративного управління України,
затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
22.07. 2014 р. N 955.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного
управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України
"Про акціонерні товариства" дають можливість сформулювати судження щодо:
відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону
України "Про акціонерні товариства" та вимогам його статуту;
- відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у
розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного
товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03.12.2014 р. N 2826, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 24.13.2014 р. за N 2180/24712.
4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Міжнародним стандартом аудиту 240 "Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки
процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами
зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.
5. Основні відомості про аудиторську фірму
5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за
ЄДРПОУ 23865010)
5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463
видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98
та чинне до 30.11. 2015 р.)
5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: аб.
скринька 10, м. Одеса, 65026)
5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua.
6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 05. 03. 2015 р. №
15032
7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 05.03. 2015 р. - 05.04.
2015 р.
8. Незалежний аудитор,
ВО директора фірми "Трансаудит" Блюмберг В.М.
(Чинний сертифікат АПУ серії А № 0002475)
9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 05.04. 2015 р.
М.П.
ДОДАТОК
Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та
аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Єнні Фудз"
1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві
Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо
майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому
грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх
відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСБО. Підставою для
бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі
дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку
шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів
задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для
прийняття управлінських рішень
Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність" та МСБО, як сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для
складання і подання фінансової звітності аудитору не було надано.
Інвентаризацію активів та зобов'язань виконано станом на 01.11.2014 р. згідно з
відповідним наказом по товариству. Розбіжностей між фактичними та обліковими
залишками не виявлено.
Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на
початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2013 р., незмінність
облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності (беручи
до уваги зміну нумерації рядків), встановлено, що початкові (2014 р.) залишки по
рахунках товариства є достовірними.
В товаристві не сформовано резервний капітал, який за нормою частини першої статті
19 Закону України "Про акціонерні товариства", має бути не менше ніж 15 відсотків
статутного капіталу.
Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно.
Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в
звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень.
Товариство було платником податків на загальних підставах.
Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних
рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом
Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 27.06.
2013 р. та від 30.12. 2013 р. № 1192
Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою
аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події") не ідентифіковано.
Аудитом не ідентифіковано наявність в товаристві пов'язаних осіб за визначенням
МСА 550 "Пов'язані особи".
Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для
складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав
приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" та чинним МСБО
2. Аналіз показників фінансової звітності
Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому
показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2014 р., а
показники рентабельності - за 2014 р.
Показники та формули їх розрахунку Значення на 31.12. 2014 р. (за 2014
р.) Оптима-льне зна-чення
1.Коефіцієнти ліквідності:
1.1. Поточної ліквідності або покриття
Підсумок розділів ІІ - ІII активу
К1.1= -------------------------------------------------
Підсумок розділів ІІ - V пасиву
1.2. Термінової або швидкої ліквідності
Підсумок розділів ІІ - ІII активу - рядки (1100-1110)
К1.2= ----------------------------------------------
Підсумок розділів ІІ - V пасиву
1.3. Абсолютної або критичної ліквідності
Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)
К1.3= ------------------------------------------------------------
Підсумок розділів ІІ - V пасиву
2,49
1,27
0,04
більше 2,0
1,0-2,0
0,25 - 0,5
2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування
( покриття зобов'язань власним капіталом)
Підсумок розділів ІІ - V пасиву
К2= ---------------------------------------------------
Підсумок І розділу пасиву
0,10
менше 1,0
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
І розділ пасиву балансу
К3= -----------------------------------
Всього за активами балансу
0,91
0.25-0,5
4. Рентабельність собівартості
чистий прибуток/збиток (код рядку 2355 ф.2)
К4= ------------------------------------------------ х 100%
(код рядку 2050 ф. 2)
-11,77
5. Рентабельність реалізації
чистий прибуток/збиток (код рядку 2355 ф.2 )
К5= --------------------------------------------х 100%
(код рядку 2000 ф. 2)-
-11,17
5. Рентабельність активів
чистий прибуток/збиток (код рядку 2350 ф.2 )
К5= ---------------------------------------------------х 100%
ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)
-4,02
більше 0
З даних таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства у звітному періоді був
посереднім: товариство закінчило рік з суттєвими збитками. Дані фінансової
звітності реально відображають фактичний фінансовий стан.
Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на
фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних
паперів.
Маються підстави для висловлення думки про можливість безупинного функціонування
Публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ", як суб'єкта господарювання (в
контексті МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1).
Виконуючий обов'язки директора фірми Трансаудит", незалежний аудитор
Блюмберг В.М. 05.04. 2015 р.