Річна фінансова звітність

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

3. Місцезнаходження емітента

65005  м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

5. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ennifoods.com

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство "Єнні Фудз" повідомляє, що згідно даних переліку акціонерів ПАТ "Єнні Фудз", отриманого 20 квітня 2015 року, відбулись зміни власників акцій 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а саме:

 - частка в статутному капіталі акціонера "Фізична особа" змінилася з 89,5038% до 73,7433%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 167311302 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 137849877 шт.

- частка в статутному капіталі акціонера "Фізична особа" змінилася з 4,2395% до 20,00%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 7925070 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 37386495 шт.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.Голова правлiння Терзiєв Сергiй Георгiйович  20.04.2015 р.