Повідомлення про виникнення особливої інформації.

                                                                                                             

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

3. Місцезнаходження емітента

65005  м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

5. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ennifoods.com

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Член правлiння Любомирська Iрина Андрiївна (паспорт: серiя КЕ  номер 339904 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 13.09.2004) припинено повноваження 23.09.2015 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi  рiшення Наглядової ради товариства (протокол №22 вiд 23.09.2015р.) вiдповiдно до поданої посадовою особою заяви. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки 5 мiсяцiв.

Посадова особа Член правлiння Терзiєв Георгiй Володимирович (паспорт: серiя КМ  номер 875508 виданий Київським РВ у м. Одесi ГУДМС України в Одеськiй обл. 13.12.2013) призначено на посаду 23.09.2015 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової ради товариства (протокол №22 вiд 23.09.2015р.).  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.00000% на суму 9346623.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до закiнчення строку повноважень правлiння 21.04.2016 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - спецiалiст у оптовiй торгiвлi по мережам, заступник керiвника торгового вiддiлу по мережам, заступник голови правлiння з комерцiйних питань.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Голова правлiння ____________ Терзiєв Сергiй Георгiйович 23.09.2015 р.

МП