Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ЄННI ФУДЗ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

4. Місцезнаходження емітента

65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 7053080 (048) 7053085

6. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ennifoods.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки 1. Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не входить.

2. Товариство лiцензiй (дозволи) на окремi види дiяльностi в звiтному роцi не отримувало.

3. Посада корпоративного секретаря статутом товариства передбачена, але нiкого на цю посаду не обрано.

4. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

5. Згiдно прийнятих рiшень рiчними загальними зборами акцiонерiв товариство в звiтному роцi виплату дивiдендiв не здiйснювало.

6. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

7. Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

8. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

9. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

10. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

11. Випуск боргових цiнних паперiв товариством не здiйснювался.

12.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

13. У звiтному роцi товариством не приймалось рiшення  щодо створення юридичних осiб.

14. На рахунку емiтента в ПАТ "НДУ" облiковується 4588 шт. акцiй для розподiлу мiж власниками. 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 серія ААБ №054483 

3. Дата проведення державної реєстрації

 21.09.1995

4. Територія (область)

 Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

 46733005.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

121 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.83 

 ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ  

 10.84  

 ВИРОБНИЦТВО ПРЯНОЩІВ І ПРИПРАВ 

 10.89  

 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ  

10. Органи управління підприємства

інформацію про органи управління не заповнюють емітенти акціонерні товариства

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АБ "Південний"

2) МФО банку

 328209 

3) Поточний рахунок

 26007312192301 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 АБ "Південний" 

5) МФО банку

 328209 

6) Поточний рахунок

 26006312192302 

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 

ЗIФ "Перший український фонд приватизацiї"

21638284

01010 Київська область д/н м. Київ площа Арсенальна, 1-б

  0.001100000000

ЗАТ IФ "Громадянський союз"

23190517

85104 Донецька область д/н м. Костянтинiвка вул. Шмiдта, 48

  0.021800000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

учасниками (акцiонерами) товариства є 3601 фiзичних осiб

д/н д/н  д/н

 99.974700000000

Усього

 99.997600000000

 


V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Голова правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Сергій Георгійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 084205 17.11.1995 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор", головний інженер. Місцезнаходження підприємства: м. Одеса, вул.  Хаджібейська дор.2.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2011 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків голови правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Голова Правління має такі повноваження:

1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;

2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

3) розподіляє обов’язки між членами Правління;

4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління;

12) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;

13) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

14) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

15) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності і т.ін.

Розмір виплаченої заробітної плати в звітному році склав 39601,55 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5- ти років:голова правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 32 р.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернуха Володимир Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 325693 22.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1944

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", технічний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2011 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода ян члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи 51 р.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вдовиченко Євгенія Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 326060 06.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1941

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", начальник цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2011 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правління разом з іншими  членами правлiння відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.Загальний стаж роботи 53 р.

 

 

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Володимир Георгійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 490831 04.09.2000 Центральним РВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Одеський коньячний завод", технічний директор. Місцезнаходження підприємства: м. Одеса, вул. Мельницька, 13.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2012 3 роки

9) опис    До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

                         

Винагорода як голові наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5- ти років: голова наглядової ради. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж  роботи 41 р.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грекул Галина Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 346898 17.07.1996 Суворовським РВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", головний технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2012 3 роки

9) опис    До повноважень та обов'язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб іт.ін.

Винагорода як члену наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний технолог. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 43 р.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієва Анастасія Борисівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 084055 13.11.1995 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фітнес - центр "Форма", інструктор з фітнесу. Місцезнаходження підприємства: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 172/1.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2012 3 роки

9) опис    До повноважень та обов'язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

Винагорода як члену наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду інструктора з фітнесу у Фітнес - центрі "Форма". Місцезнаходження підприємства: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 172/1.                                                                                                                                                                                                   Загальний стаж роботи 7 р.

 

1) посада

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазаренко Тетяна Андріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 487013 05.12.1996 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", директор з постачання.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2012 5 років

9) опис    Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.

До компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства;

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

Винагорода як голові ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: директор з постачання. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 43 р.

 

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Моїсеєва Людмила Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

26.07.2012 безстроково

9) опис    До компетенції головного бухгалтера відноситься:

-органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

-забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;

-керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

-забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат;

-забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;

-забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат;

-органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

-контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;

-контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни;

-контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї.

Розмір виплаченої заробітної плати в звітному році склав ­­­­­­32161,50 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років - бухгалтер, головнйи бухгалтер.Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Загальний стаж керівної роботи - 17 р.

 

 

 

 

 

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маврова Наталія Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 717317 19.06.1997 Б-Дністровським МВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Єнні ФУДЗ", виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

10.01.2012 4 роки

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер, виконавчий директор. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 29 р.

 

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Десятирікова Олена Вікторівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ 351789 19.12.2005 Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ УМВС Укр. в Одеській обл.

4) рік народження**

1981

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2012 5 років

9) опис    Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.

До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства;

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, секретар керівника. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 11 р.

 

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Моїсеєва Людмила Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2012 5 років

9) опис    Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.

До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства;

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 35 р.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Георгій Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ 875508 13.12.2013 Київським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1988

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ",

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

23.09.2015 до закінчення строку повноважень правління 21.04.2016 р.

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. Посадова особа призначена членом правління на підставі рішення наглядової ради товариства 23.09.2015 р. (протокол №22 від 23.09.2015 р.).  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 3 р.Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:спеціаліст у оптовій торгівлі по мережах, заступник керівника торгового відділу по мережах, заступник голови правління з комерційних питань. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані 

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Терзієв Сергій Георгійович

КЕ 084205 17.11.1995 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

137849877

73.74331884133

137849877

0

0

0

Голова наглядової ради

Терзієв Володимир Георгійович

КК 490831 04.09.2000 Центральним РВ УМВС України в Одеській обл.

93

0.00004975071

93

0

0

0

Член наглядової ради

Грекул Галина Іванівна

КЕ 346898 17.07.1996 Суворовським РВ УМВС України в Одеській обл.

700

0.00192666136

700

0

0

0

Член наглядової ради

Терзієва Анастасія Борисівна

КЕ 084055 13.11.1995 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

548

0.0002931547

548

0

0

0

Голова ревізійної комісії

Лазаренко Тетяна Андріївна

КЕ 487013 05.12.1996 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.

700

0.00037446768

700

0

0

0

Головний бухгалтер/член ревізійної комісії

Моїсеєва Людмила Михайлівна

КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

588

0.00031455285

588

0

0

0

Член правління

Терзієв Георгій Володимирович

КМ 875508 13.12.2013 Київським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській обл.

37386495

20.00004846682

37386495

0

0

0

Усього

175239001

93.74477370175

175239001

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані 

іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** 

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані 

іменні

привілейовані на пред'явника

Терзiєв Сергiй Георгiйович

д/н д/н  д/н

137849877

73.74331884133

137849877

0

0

0

Терзiєв Георгiй Володимирович

д/н д/н  д/н

37386495

20.00004846682

37386495

0

0

0

Усього

175236372

93.743367308144

175236372

0

0

0

 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2015

Кворум зборів

93.743

 

Опис

Питання порядку денного зборiв:

1. Обрання лiчильної комiсiї та визначення строку її повноважень.

2. Обрання президiї i секретаря зборiв.

3. Затвердження регламенту роботи зборiв.

Основнi питання порядку денного:

4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

5. Звiт Правлiння Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

7. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 р.

8. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2014 р.

 

Загальними зборами акцiонерiв обранi лiчильна комiсiя та визначений строк її повноважень до закiчення рiчних загальних зборiв, обранi президiя i секретар зборiв. Затверджений регламент роботи зборiв. Затвердженi Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 р., Звiт Правлiння Товариства за 2014 р., Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 р., рiчний звiт (фiнансова звiтнiсть) Товариства за 2014 р. Затверджений наступний порядок покриття збиткiв Товариства за 2014 р.: за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.

 

Вiд акцiонерiв товариства пропозицiй до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори не скликались та не проводились.

 

 

 

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Регран"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23876083

Місцезнаходження

65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286597

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(0482) 343-196

Факс

(0482) 343-306

Вид діяльності

депозитарна діяльністьдепозитарної установи

Опис

ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. На підставі договору №14-02/05 від "07" лютого 2014 р. про надання реєстру власників іменних цінних паперів депозитарна установа надає емітенту послуги з надання реєстру власників іменних цінних паперів в паперовій формі відповідно до законів України "Про депозитарну систему України", "Про акціонерні товариства".

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АФ ТОВ "Трансаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23865010

Місцезнаходження

65044 Одеська область Приморський м.Одеса пр-т Шевченка. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0661370872

Факс

(048) 7373764

Вид діяльності

діяльність у сфері бухгалтерського обліку

Опис

ТОВ "Трансаудит" надає послуги з перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область д/н м. Київ Нижній Вал, б. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис

ПАТ "НДУ" надає  наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;  зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

01004 Київська область д/н м. Київ Л. Толстого, б.9А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №294782

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2008

Міжміський код та телефон

044 5376212

Факс

056 3739594

Вид діяльності

професійна діяльність на фондовому ринку -діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

Опис

ПАТ "ФБ "Перспектива" надає послуги з визначення біржової ціни на папери, умов їх обігу і розповсюдження інформації про фінансові інструменти; забезпечення ліквідності і гарантій виконання укладених на біржі угод.

 

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

1172/1/10

ДКЦПФР

UA4000110530

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

186932022

46733005.50

100.000000000000

Опис

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. Цінні папери емітента включені до біржового списку фондової біржи ПАТ "Фондова біржа "Перспектива". В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим способом. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.

 

 

 


XI. Опис бізнесу 

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" - одне з найстарiших пiдприємств з виробництва продуктiв харчування в Українi.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917 р. на пiдприємствi вироблялась пивна продукцiя.

Становлення пiдприємства, як харчового почалося з 1924 р. Основними видами виробiв були у той час продукти iз сої (соєвий завод). У 1936 р. заводу було дано завдання освоїти виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи, киселi, прянощi), якi входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися харчоконцентратним. У 1947 р. на прилавках країни з'явилася перша одеська кава.

У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став комбiнатом харчових концентратiв. З 01.01.91 р. комбiнат працював на умовах оренди.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляв майже 100 найменувань продукцiї, виготовлення яких базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних технологiй.

Основними цiлями роботи пiдприємства є виробництво тiльки високоякiсної та прибуткової продукцiї, швидке реагування на змiни кон'юнктури ринку з допомогою використання прийомiв логiстики та маркетингу, забезпечення постiйного, рiвномiрного надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї на рахунки пiдприємства для придбання сировини, допомiжних матерiалiв, сучасного обладнання.

З моменту створення товариства змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалося. Але, у зв'язку зi змiною пiдходу до реалiзацiї продукцiї, на пiдприємствi були створенi новi служби: вiддiл маркетингу, вiддiл упаковування, вiддiл автоматизованих систем управлiння.

Товариство визнаний гiдним авторських мiжнародних винагород: "За прагнення до якостi", "За комерцiйний престиж", "факел Бiрмiнгема". Нагороджений дипломами бiзнес-форума "Слов'янський базар-2001", Мiжнародних виставок-ярмарок "АГРО-2001","АГРО-2002","АГРО-2003" в т.ч. З призове мiсце в конкурсi-дегустацiї кави у номiнацiї "Кофе растворимый", лауреат конкурсу "Краща упаковка", "Прод Експо-2003",переможець у номiнацiї "Кава розчинна" за кращий стенд. Диплом за участь у виставцi - ярмарцi "Регiони України пропонують" у 2003 р. Почесний диплом та золота медаль президiї ТПП за випуск високоякiсної продукцiї (конкурс "Українське найсмачнiше").

Сьогодня найулюбнiша кавова продукцiя комбiнату виробляється пiд торгiвельними марками "Одеська кава", кава "АП".

Пiд колоритною торгiвельною маркою "Тетя Соня" виробляються харчовi концентрати: супи, суміші для випічки, солодкi страви, прянощi, приправи.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляє бiля 100 найменувань продукцiї, виготовлення якої базується на безлiчі професiйних традицiй та сучасних технологiй. Найбiльша частина продукцiї товариства реалiзується через дистриб'ютерську мережу по усiй Українi.

Вiд дистриб'ютерiв продукцiя надходить до торгiвельної мережi по усiй країнi.

Також ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" має мережу торгiвельних точок:

"Геракл-1"; "Юникодес", "Семикс", "Дiана", "Гурман плюс", "Содействие", "Фаворит", "Эффект", "Илла", "Прод-трейд", "НЭК", "Витэл".

За рішенням загальних зборів акціонерів, на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" змінено найменування товариства на публічне акціонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ".

В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Пiдприємство складається з таких основних структурних пiдроздiлiв вiддiли:

- бухгалтерiя;

- лабораторiя;

- вiддiл збуту;

- вiддiл маркетингу;

- вiддiл сировини;

- юридичний вiддiл;

- технiчний вiддiл;

- економiчний вiддiл;

- вiддiл упаковування;

- вiддiл АСУ;

- вiддiл охорони працi;

- транспортний вiддiл;

  цехи:

- цех з виробництва кави розчинної;

- цех з виробництва харчових концентратiв;

- цех з виробництва мучних та молочних напiвфабрикатiв.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів немає.

В звітному році змін організаційної структури не відбувалось.

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 119 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 117 осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 2904,1 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 294,7 тис. грн. Зменшення фонду оплати труда відбулось за рахунок скорочення чисельності правцівників. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не здійснював у звітному році спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В ЇЇ ЗАСТОСУВАННI

 

      Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi

 

      Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом облiку за iсторичною вартiстю.

       Найважливiшi принципи облiкової полiтики Товариства i iстотнi оцiнки в її застосуваннi на протязi 2014 року залишалися незмiнними.

 

      Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

 

      Пiд Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ") маються на увазi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi ("КМСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку ("МСБО") i iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КIМСФЗ").

      З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всi стандарти МСФЗ (IFRS), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), якi мають вiдношення до її дiяльностi, зокрема наступнi:

 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

 

МСФЗ 9      Фiнансовi iнструменти

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку

МСБО 1      Подання фiнансової звiтностi

МСБО 2      Запаси

МСБО 7      Звiт про рух грошових коштiв

МСБО 8      Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки

МСБО 10     Подiї пiсля звiтного перiоду

МСБО 12     Податки на прибуток

МСБО 16     Основнi засоби

МСБО 18     Дохiд

МСБО 19     Виплати працiвникам

МСБО 21     Вплив змiн валютних курсiв

МСБО 36     Зменшення корисностi активiв

МСБО 37     Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи

МСБО 37     Нематерiальнi активи

МСБО 39     Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка

       Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються Товариством достроково.

        МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що

починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi особливостi:

       - Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту.

       - Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв.

       - Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю.

       Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених прибуткiв i збиткiв вiд змiни

справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї.

            Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. Дана поправка була опублiкована в результатi рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ (IAS) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.

            МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IFRS) 13) (випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартость, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього стандарту зробить iстотного впливу  на фiнансову звiтнiсть Товариства.

       Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) (випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

               Змiнений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IAS) 19) (випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

              Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй:

 

           Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з iстотним впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть потрiбнi в разi,

якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю.

            Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює, що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси.

            Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" (МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".

           Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IAS) 34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IAS) 34 i вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти".

           В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Продукцiя товариства виробляється за технологiчними iнструкцiями, якi затвердженi Держхарчопромом, Мiнiстерством харчової промисловостi України та органами санiтарно-технiчного контролю.

За показниками якостi продукцiя товариства вiдповiдає вимогам дiючої нормативно-технологічної документації, що підтверджує сертифікат в системі УкрСЕПРО, по безпеці - сертифікат НАССР та МБВ 5061-89 медично-бактерiологiчним вимогам.

Асортимент виробiв товариства:

1) Харчовi концентрати перших та других обiднiх страв - рiзнi сумiшi попередньо пiдготовлених харчових круп, овочiв з жиром, без додавання або з додаванням сушеного м'яса, спецiй. Випускаються в насипному виглядi в пакетах або брикетах.

2) Першi обiднi страви. Суп: гороховий, що швидко розварюється. Розфасування - масою нетто 180г. в пакети з комбiнованих полiмерних матерiалiв, що термозварюються.

3) Напiвфабрикати мучних виробiв - сухi сумiшi з борошна, цукру, сухого молока, яєчного порошку та iнших компонентiв, якi використовуються для приготування кексiв та тортiв та кремів.

4) Крем - заварний на молоцi. Розфасування - в картоннi коробки з пiдпергаментною прокладкою масою нетто 400 г.

5) Кава натуральна смажена - продукт, вироблений з натуральних кавових зерен вищих та перших сортiв ботанiчних видiв Арабiка та Робуста.

Асортимент: кава смажена мелена. Розфасування кави смаженої в зернах - в пакети з полiмерних матерiалiв, що термозварюються, масою нетто 100 г. та 250 г.

6) Кава натуральна розчинна - висушений до порошкового стану екстракт смаженої кави.

Асортимент - кава розчинна в жерстяних банках по 50 г та 100 г, кава розчинна в пакетиках з трьохшарового комбiнованого матерiалу (стік) масою нетто 150 г.

Усі товари, яки виробляються товариством є перспективними.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі без ПДВ):             в натуральному виразі,т         в грошовому виразі, тис.грн.

- виробництво інших харчових продуктів         591                               10478

- всього:                                      620                               14688

Основнi ринки збуту: Україна. Продукція не експортується.

Середньореалізаційні ціни за одну тонну інших харчових продуктів (тис.грн.):

-суп гороховий традиційний (брикет 180 г) - 29,6

-суп гороховий з куркою (брикет 180 г) - 31,2

Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичниі особи.

Найбільша частина продукції ПАТ «ЕННІ ФУДЗ» реалізується через дистриб’ютерську мережу по всій Україні. Від дистриб’ютерів продукція надходить до торгівельної мережі по усій країні.

Основні ризики в діяльності підприємства:

- Прострочка оплати клієнтами за відвантажену продукцію.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.

- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента.

- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації продукції на ринку.

- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки,  високою конкуренцією  ринка збуту.

- Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.

- Фінансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством.

Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональна цiнова полiтика;

3) реклама, тощо.

Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо.

Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi.

Про канали збуту і методи продажу: продукція поставляється товариством безпосередньо замовникам  на підставі укладених із замовниками договорів, через дистриб'ютерську сеть

Продукцiю товариства реалiзують також заводськi машини на усiх великих ринках мiста Одеси.

Є кiлька варiантiв умов, якi товариство надає своїм клiєнтам при укладеннi договорiв:

1.  Договiр на передплату.

2.  Договiр пiд реалiзацiю (15 банкiвських днiв) для постiйних клiєнтiв.

3.  Договiр на 15 банкiвських днiв зi знижкою 5% для дистриб'юторiв.

Покращення розвитку галузi залежить вiд впровадження гнучкої податкової полiтики, яка б надала пiльги виробникам.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" - єдине пiдприємство в Українi, яке виробляє у широкому асортиментi харчовi концентрати.

Зараз ринок заповнений рiзноманiтними харчовими синтетичними добавками, якi додаються для полiпшення смаку, продовження термiну зберiгання та iн. АТ виробляє продукцiю на базi натуральної сировини за допомогою ретельно розроблених рецептур. Висока якiсть продукту потребує великих витрат. Незважаючи на це, продукцiя товариства нижча за цiною в порiвняннi, наприклад, з вiдповiдною iмпортною продукцiєю.

В звітному році товариством впроваджені нові види товарів: кава під торговою маркою "Bleck Camel" (розчинна+мелена).

Нові технології на впроваджувались.Становище на ринку не є монопольним.

Основним конкурентом серед вiтчизняних виробникiв є СП "Галка ЛТД" м.Львiв, ЗАТ "Днiпропетровський комбiнат харчових концентратiв", м.Днiпропетровськ, "Золоте зерно", "Галина Бланка", "Аромикс", "Русский продукт", "Мивина", "Ролтон", "Кнорр". 

Товариство планує і в подальшому розширяти ринки збуту продукції, покращувати якість продукції, розширяти її асортимент.

Динаміка цін на каву: високі ціни на каву на мировому ринку збереглись протягом 2014 р. Зазначена тенденція збережиться і на каву  "Робуста".

Постачальники за основними видами сировини, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання:

1) ПАТ "Білгород-Дністровський КХП", код за ЄДРПОУ 00952120, Україна, Одеська область м. Білгород-Дністровський, вул. Бірюзова, б.16, сировина та матеріали - горох, частка -27,3%.

2)Bero Polska sp/zo.o. Poland, 81-364 Gdynia, UL. 10 Lutego, 16, сировина та матеріали-кава, частка-26,16%.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

В 2011 р. придбані основні засоби на суму 15 тис. грн.

 

В 2012 р.:

- придбані основні засоби на суму 41,9 тис. грн.

- відчужені (продані) основні засоби за балансовою вартістю 69,7 тис. грн.

- списано основних засобів на суму 169,5 тис. грн.

 

Вибуття основних засобів Товариства за 2013 рік склало:

- машин та обладнання - 7 тис. грн.

- малоцінних необоротних матеріальних активів - 2 тис. грн.

Надходження нових основних засобів на протязі 2013 року  – не було,

Надходження МНМА склало 36 тис.грн.

 

2014 р.:

1) Вибуття основних засобiв Товариства склало: iнших основних засобiв - 3 тис. грн.

2) Надходження нових основних засобiв на протязi 2014 року склало:     iнших основних засобiв - 6 тис. грн.

 

2015 р.:

Придбання основних засобів та МНМА:

- Горєлка  "Abidg Grip" - 3272,93грн.

- Деталі для прес - форми - 31665, грн.

- Батарея конденсаторна - 1701,00грн.

- Батарея конденсаторна - 1701,00грн.

- Штанцформа - 1926,67грн.

- Кліше - 1599,79грн.

Ліквідація основних засобів та МНМА:

-     Сканер - 2202,50грн.

-     Системний блок - 3958,33

-     Монітор - 1250,00грн.

-     Промостойка 2шт. - 4350,00грн.

-     Рекламний банер 2шт. - 3600,00грн.

 

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

У звітному році правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, з іншого боку не укладались.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає 62398 тис. грн., знос - 30620 тис. грн., залишкова вартість - 31778 тис. грн.

В звітному році товариством не укладались будь-які значні правочини щодо основних засобів.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Станом на 31.12.2015 року ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» іншим суб’єктам господарювання в оперативну оренду власних основних засобів не надавав.

Основних засобів у податкової заставі ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» не має.  На консервації знаходиться основних засобів на суму – 765 тис.грн.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Бугаївська, 3.

Виробничі потужності основних засобів - середні 6046,3 т/рік.

Ступінь використання обладнання:

- при виробництві інших харчових продуктів  - 21,4%      

- при виробництві чаю та кави  - 2,3%                   

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. 

Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства.

Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають.

В процесі виробничної діяльності відбуваються викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище. При цьому екологічні показники знаходяться в межах допустимого ліміту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

На дiяльнiсть емiтента впливає значне зниження платоспроможностi населення. Недостатнiсть оборотних коштiв та висока вартiсть банкiвських кредитiв обмежують розвиток та розширення пiдприємства.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

У звітному році до товариства застосовані наступні штрафні санкції:

1. за скидання  ненормативно - очищених стічних  вод - 7711,17 грн.

2. за порушення термінів поставки готової продукції в торгівельні мережі - 128894,19 грн.

3. за порушення термінів здачі податкової звітності -170,00грн.

4. за порушення термінів повернення надмірно заявлених  лікарняних - 84,80грн.

 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Для збiльшення обсягу виробництва на підприємстві постiйно ведеться робота з пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї: вона виготовляється в яскравiй кольоровiй упаковцi.  Використовується дилерська форма збуту продукцiї, реалiзацiя в умовах консигнацiї. Застосовується гнучка система знижок, в залежностi вiд обсягу закупок, передплати та iн. ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" планує в 2016 роцi збiльшити обсяг виробництва у порiвняннi з 2015 роком. Як i ранiше буде проводитися робота з вдосконалення технологiй, розширення асортименту, оновлення упаковки, пiдвищення рентабельностi продукцiї.

На основi якiсного аналiзу структури пiдприємства та ринку харчоконцентратiв України та близького зарубiжжя АТ збирається посилити вплив служби маркетингу на прийняття рiшень при моделюваннi та плануваннi виробництва, впроваджуванню нових видiв продукцiї та упаковки.

Товариство постiйно веде науково-дослiдницьку роботу в областi технiки та технологiї в галузевих державних НДI та вищих учбових закладах. Зараз запроваджується проект з безвiдходної технологiї виробництва розчинної кави з утилiзацiєю вихлопiв теплоти, вологи, ароматичних речовин, яка була розроблена Одеським технологiчним iнститутом харчової промисловостi iм. М.В.Ломоносова разом зi спецiалiстами товариства.

В спiвробiтництвi з науково-дослiдницькими iнститутами України товариство веде неперервну дослiдницьку роботу з розширення асортименту, пiдвищення якостi, розробки нових засобiв розфасовки, якi дозволять значно збiльшити життєвий цикл продукцiї. Значне мiсце в розробцi нових видiв виробiв належить продукцiї медико-дiєтичного використання з проектними властивостями.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента, відсутні.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента www.ennifoods.com.             

 

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки

                                                      2013 рiк        2014 рік        2015 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї                       

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн.          18873            16513          14688

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн.                    19615            15655          10983

 

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн.                 (-5503)         (-1844)        (-1421)

 

 


   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

34791.000

31778.000

0.000

0.000

34791.000

31778.000

- будівлі та споруди

26417.000

24687.000

0.000

0.000

26417.000

24687.000

- машини та обладнання

7219.000

6014.000

0.000

0.000

7219.000

6014.000

- транспортні засоби

223.000

154.000

0.000

0.000

223.000

154.000

- земельні ділянки

797.000

797.000

0.000

0.000

797.000

797.000

- інші

135.000

126.000

0.000

0.000

135.000

126.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

34791.000

31778.000

0.000

0.000

34791.000

31778.000

 

Пояснення :  Станом на 31.12.2015 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 62398 тис. грн., у т.ч. земельна ділянка - 797 тис. грн., будівлі, споруди та передавальні пристрої-  39427 тис. грн., машини та обладнання - 19865 тис. грн., транспортні засоби - 1608 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 442 тис.грн.,інші -  13 тис. грн., малоцінні необоротні матеріальні активи - 194 тис.грн.  Знос основних засобів складає 27557 тис. грн.

Терміни та умови користування основними засобами:основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

будинки, споруди - 55-152 років,

машини та обладнання - 8-55 років,

транспортні засоби - 6-25 років.

Ступінь використання - 80%.Ступінь зносу - 33,97%.

Щодо використання основних засобів товариства обмежень не існує: основні засоби у податкової заставі ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» не має.  На консервації знаходиться основних засобів на суму – 765 тис.грн.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) 

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

39167

40588

Статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(39167.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(46733.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

 


3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов’язань 

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

50.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

2528.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

363.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

2941.00

Х

Х

Опис

Загальна сума поточних зобов'язань становить 2941 тис.грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги - 157 тис.грн., з бюджетом - 50 тис.грн., зi страхування - 45 тис.грн., з оплати працi - 98 тис.грн., iншi поточнi зобов"язання - 2591 тис. грн., зокрема, фiнансова допомога на зворотнiй основi - 2528 тис.грн., iншi зобов'язання - 363 тис.грн.

 

 


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

20.04.2015

20.04.2015

інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій                                                                                                                                  

23.09.2015

24.09.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         

 


            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше

 

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління 

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради                        

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави                         

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                     

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                      

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб     

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

  

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Так 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                  

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                               

X

 

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                          

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

  

X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                        

 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                 

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? 

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                      

X

 

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                               

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                   

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                            

 

X

Випуск депозитарних розписок                            

 

X

Випуск облігацій                                        

 

X

Кредити банків                                          

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів           

 

X

Інше (запишіть)                                         

  

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором     

 

Так, плануємо розпочати переговори                      

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році    

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   

X

Не визначились                                          

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;  

яким органом управління прийнятий:   

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено:   

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.  

  

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5110137300

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ 

за КВЕД

10.83 

Середня кількість працівників  121

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3, т.(048) 7190711

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

27

16

первісна вартість

1001

61

61

накопичена амортизація

1002

34

45

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3

3

Основні засоби

1010

34791

31778

первісна вартість

1011

62348

62398

знос

1012

27557

30620

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом I

1095

34821

31797

II. Оборотні активи

Запаси

1100

4722

6489

Виробничі запаси

1101

3025

3090

Незавершене виробництво

1102

614

1003

Готова продукція

1103

1082

2395

Товари

1104

1

1

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3478

3524

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

149

з бюджетом

1135

2

76

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

2

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1306

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

142

69

Рахунки в банках

1167

142

69

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

4

--

Усього за розділом II

1195

9654

10311

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

44475

42108


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

46733

46733

Капітал у дооцінках

1405

--

--

Додатковий капітал

1410

6651

6651

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-12796

-14217

Неоплачений капітал

1425

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

Усього за розділом I

1495

40588

39167

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

48

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

товари, роботи, послуги

1615

750

157

розрахунками з бюджетом

1620

92

50

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

113

45

розрахунками з оплати праці

1630

237

98

Поточні забезпечення

1660

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

2647

2591

Усього за розділом IІІ

1695

3887

2941

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

Баланс

1900

44475

42108

 

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзієв Сергій Георгійович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлівна

 

(підпис) 

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

14688

16513

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(10983)

(15655)

Валовий:  

     прибуток 

2090

3705

858

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

1371

2006

Адміністративні витрати 

2130

(1751)

(1639)

Витрати на збут

2150

(2371)

(2604)

Інші операційні витрати 

2180

(339)

(370)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

615

--

     збиток  

2195

(--)

(1749)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

4

--

Інші доходи 

2240

293

--

Фінансові витрати 

2250

(117)

(8)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(2216)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(1421)

(1757)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

-87

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(1421)

(1844)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1421

-1844

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період 

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати 

2500

8871

9080

Витрати на оплату праці 

2505

2920

3220

Відрахування на соціальні заходи 

2510

1085

1187

Амортизація

2515

3074

3124

Інші операційні витрати

2520

2560

2977

Разом

2550

18510

19588

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період 

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій  

2600

186932022

186932022

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  

2605

186932022

186932022

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  

2610

(  0.00760170)

(  0.00986450)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

(  0.00760170)

(  0.00986450)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзієв Сергій Георгійович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлівна

 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

18174

25308

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

33

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

236

13

Надходження від повернення авансів

3020

310

113

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

4

--

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1

--

Інші надходження

3095

98

211

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(7453)

(19342)

Праці

3105

(2552)

(2640)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1261)

(1288)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(968)

(1037)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(17)

(137)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(107)

(154)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(844)

(746)

Витрачання на оплату авансів

3135

(4129)

(--)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(10)

(--)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(38)

(--)

Інші витрачання

3190

(357)

(583)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2055

755

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(55)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-55

--

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

2261

1043

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

4230

1890

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(100)

(--)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-2069

-847

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-69

-92

Залишок коштів на початок року

3405

142

233

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-4

1

Залишок коштів на кінець року

3415

69

142

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлiвна

 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 


 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2016

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про власний капітал 

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття 

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал 

Капітал у дооцін-ках 

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал 

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток) 

Неопла-чений капітал 

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

46733

--

6651

--

-12796

--

--

40588

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

46733

--

6651

--

-12796

--

--

40588

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-1421

--

--

-1421

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-1421

--

--

-1421

Залишок на кінець року

4300

46733

--

6651

--

-14217

--

--

39167

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлiвна

 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 


Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за рiк, що закiнчився  31 грудня 2015 року.

 

ЗМIСТ

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI   -------------------------------------------------------------1-2

2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА  --------------2-3 

3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ---------------------------------------------------------3-4 4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В ЇЇ ЗАСТОСУВАННI-------------------------------------------------------------------------4-8

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ--------8

6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ ---------------------------------------------------8      7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА  ----------------------------------------8-9                               8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ ------------------------------------------------------   9

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ   ----------------------------------------------------------------9-11                                                                                              10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ ------------------------11          11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА---------------------------11

12. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ--------------------------------11

13. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ------------------------------------------------------------11

14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ -------------------------------------------------------------11   15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК-------------------------------------------------------------- 11   16 . ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ---------------------------------------------------11-12

17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ  ---------------------------------------------12 -13      18. КАПIТАЛ --------------------------------------------------------------------------13 19. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ-----------------------------------------------------------------13

20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ-----------------------------13

21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ------------------------------------------13 -14

22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ---------------------------------------------------------14

23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2015 року--------------------14

24. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2015 рiк.----- 14-16

25. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2015 рiк.----------16

26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2015 рiк------------    16

 

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI

 

ПАТ "ЄННI ФУДЗ" - одне з найстарiших пiдприємств з виробництва продуктiв харчування в Українi.

ПАТ "ЄННI ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917р. на пiдприємствi вироблялась пивна продукцiя.

Становлення пiдприємства, як  харчового почалося з 1924р. Основними видами виробiв були у той час продукти iз сої. У 1936р. заводу було дано завдання освоїти виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи, киселi, прянощi), якi входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися харчоконцентратним У 1947р. на прилавках країни  з'явилася  перша одеська кава. 

У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став Комбiнатом харчових концентратiв. З 01.01.91р. комбiнат працював на умовах аренди.

У 1997 роцi вiдповiдно до наказу регiонального Фонду державного майна України по Одеськiй областi за № 1674 орендне пiдприємство "Одеський  комбiнат харчових концентратiв" перетворився у вiдкрите акцiонерне товариство   "ОдесХарчоКомбiнат"

ВАТ "ОдесХарчоКомбiнат" виробляв майже 100 найменувань продукцiї, виготовлення яких базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних технологiй.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2011р), на виконання вимог Закону України  "Про акцiонернi товариства" № 1514-VI, змiнено найменування товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРЕ  ТОВАРИСТВО "ЄННI ФУДЗ" 

 

Податкова адреса Товариства: 65005 Україна, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3.

Офiцiйний сайт Товариства: www.ennifoods.com

Електронна адреса Товариства в мережi Iнтернет: office@enniffoods.com

ПАТ "ЕННI ФУДЗ" безпосередньо здiйснює такi види господарської дiяльностi:

-     виробництво чаю та кави;

-     виробництво iнших харчових продуктiв;

-     неспецiалiзована оптова торгiвля;

-     роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

 

2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

 

Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi

ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.

Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i

iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичну та нормативної бази. Керiвництво вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економицi.

ерспективнiсть виробництва продукцiї залежiть вiд полiпшення фiнансового стану країни.

Товариство немає залежностi вiд сезонних змiн.

Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичниi особи.

Найбiльша частина продукцiї ПАТ "ЕННI ФУДЗ" реалiзується через дистриб'ютерську мережу по всiй Українi. Вiд дистриб'ютерiв продукцiя надходить до торгiвельної мережi по усiй країнi

 

Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства:

- Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя.

- Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiента.

- Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї продукцiї на ринку.

- Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки,  високою конкуренцiєю  ринка збуту.

- Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.

- Фiнансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельнiстю або банкрутством.

 

3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ

 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ"ЄННi ФУДЗ"  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року,  була пiдготовлена iз застосуванням облiкових полiтик, що вiдповiдають вимогам МСФЗ.Позначення "МСФЗ" також включає в себе усi дiючi  стандарти бухгалтерського облiку (МСБО - IAS). Також застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi (IFRIC) обов'язковi для 2015-го фiнансового року.

         Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво Товариства вважає, що гривня України є бiльше зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства.                                                                                                                    

            Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив -  24,000667 i 15,7686  на 31 грудня 2015 р. i 31 грудня 2014 р. вiдповiдно. Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив - 26,223129 i 19,2329   на 31 грудня 2015 р. i 31 грудня 2014 р. вiдповiдно.

 

4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В ЇЇ ЗАСТОСУВАННI

 

      Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi

 

      Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом облiку за iсторичною вартiстю.

       Найважливiшi принципи облiкової полiтики Товариства i iстотнi оцiнки в її застосуваннi на протязi 2015 року залишалися незмiнними.

 

      Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

 

      Пiд Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ") маються на увазi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi ("КМСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку ("МСБО") i iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КIМСФЗ").

      З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всi стандарти МСФЗ (IFRS), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), якi мають вiдношення до її дiяльностi, зокрема наступнi:

 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

 

МСФЗ 9      Фiнансовi iнструменти

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку

МСБО 1      Подання фiнансової звiтностi

МСБО 2      Запаси

МСБО 7      Звiт про рух грошових коштiв

МСБО 8      Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки

МСБО 10     Подiї пiсля звiтного перiоду

МСБО 12     Податки на прибуток

МСБО 16     Основнi засоби

МСБО 18     Дохiд

МСБО 19     Виплати працiвникам

МСБО 21     Вплив змiн валютних курсiв

МСБО 36     Зменшення корисностi активiв

МСБО 37     Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи

МСБО 37     Нематерiальнi активи

МСБО 39     Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка

       Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються Товариством достроково.

        МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що

починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi особливостi:

 

       - Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту.

 

       - Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв.

 

       - Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю.

       Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених прибуткiв i збиткiв вiд змiни

справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї.

 

            Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. Дана поправка була опублiкована в результатi рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ (IAS) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.

 

             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IFRS) 13) (випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартость, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу  на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

       Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) (випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

               Змiнений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IAS) 19) (випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

              Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй:

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з iстотним впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть потрiбнi в разi,

якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю.

            Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює, що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси.

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" (МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".

 

           Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IAS) 34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IAS) 34 i вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти".

 

           В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть.

 

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ

 

         У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй та iноземнiй валютах).

         Строкових депозитiв та грошових коштiв та їх еквiвалентiв з обмеженням до використання Товариство станом на 31.12.2015 р. не має.

 

6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ

 

        Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у фонди грошового ринку, а також борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати) Товариство станом на 31.12.2015 р. не має.

 

7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА 

 

       Керiвництво ПАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi та на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "ЄННI ФУДЗ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення.

       Дебiторська заборгованiсть  (рядки 1125 та 1135

 баланса ) представленi у сумi - 3524 тис.грн. i 3478 тис. грн.  -   на 31 грудня 2015 р. i 31 грудня 2014 р. вiдповiдно;  ряд.1135- 76 тис.грн. i 2 тис.грн. на 31 грудня 2015р. i 31 грудня 2014 р. вiдповiдно.

        Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2015 року не створювався.

 

8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ

 

           Товарно-матерiальнi запаси (виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари) представленi у сумi 6489 тис. грн. i 4722 тис. грн. на 31 грудня 2015 р. i 31 грудня 2014 р. вiдповiдно.

           Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнюються за  собiвартiстiстью.

           Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершенного виробництва включається вартiсть придбання сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi У вартiсть готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини, матерiалiвi, енергоресурсiв, витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частина постiйних i змiнних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку.

Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням всiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат.

           Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2015 року не створювався.

 

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ

 

           Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату.

                                                                                                                                                                    Склад основних засобiв Товариства станом на 31.12.2015

 року:

 

Групи основних засобiв  Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя

Земельна дiлянка  797   ---

Будинки, споруди та передавальнi пристрої      39 432      14 745

Машини та обладнання    19 900      13 885

Транспортнi засоби      1 608 1 454

Iншi основнi засоби     661   536

 

       Станом на 31.12.2015 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" iншим суб'єктам господарювання в оперативну оренду власних основних засобiв не надавав.

Амортизацiю основних засобiв Товариство  нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2015 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався.

              Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою ПАТ "ЄННI ФУДЗ". Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 основнi засоби. 

           Керiвництво пiдприємства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди пiдприємства .

           Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв:

- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 50 рокiв;

- Машини та обладнання - 5-20 рокiв;

- Транспортнi засоби - 5-7 рокiв;

- Iншi основнi засоби  - 12 рокiв.

        Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2015 року не створювався.

 Вибуття основних засобiв Товариства за 2015 рiк склало:

-     Машин та обладнання - 11тис. грн.

-     iнших основних засобiв - 13 тис. грн.

 

 Надходження нових основних засобiв на протязi 2015 року склало:

-     Машин та обладнання - 32 тис. грн.

-     iнших основних засобiв - 23 тис. грн

-    

 

         Збиток або дохiд вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається як рiзниця мiж цiною продажу i балансовою вартiстю цих об'єктiв i розпiзнається в звiтi про фiнансовi результати Товариства.

        Витрати по ремонту i обслуговуванню вiдносяться на витрати в момент виникнення.                                                                                                                                       

       Основних засобiв у податкової заставi ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.  На консервацiї знаходиться основних засобiв на суму - 765 тис.грн.

   Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2015 року Товариство не здiйснювало.

 

10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ

 

Iнвестицiй в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї станом на 31.12.2015 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 

11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА

 

       Довгострокової дебiторської заборгованостi та передплати (за строками погашення вiд 12 мiсяцiв) станом на 31.12.2015 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 

12. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ

 

      Довгострокових фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31.12.2015 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"   не має.

 

13. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ

 

       Iнших необоротних активiв станом на 31.12.2015 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 

 

14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ

 

        Довгострокових позик станом на 31.12.2015 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"    не має.

 

15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 

     Вiдмiнностi, якi iснують мiж критерiями визнання активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансової звiтностi по МСФЗ i для цiлей українського оподаткування, призводять до виникнення деяких тимчасових рiзниць.  Податок на прибуток Товариство у 2015 роцi сплатило в сумi - 17050 грн., утриманого з доходу нерезидента

 

16. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

 

         Податок на додану вартiсть ("ПДВ"), що вiдноситься до виручки вiд реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам у мiру виставлення рахункiв покупцям. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, вiдшкодовується за рахунок ПДВ отриманого вiд покупцiв при дотриманнi певних умов. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету в наступних звiтних перiодах, вiдображається у фiнансової звiтностi як ПДВ до вiдшкодування.

Податок на додану вартiсть Товариство у 2015 роцi сплатило в сумi -

107391 грн.

 

17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ

 

      ПАТ "ЄННI ФУДЗ" проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, якi свiдчать про їх знецiнення.

 

            У разi виявлення таких ознак розраховується вiдшкоджуєма вартiсть

вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вiдшкоджуєму вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює яку вiдшкоджуєму вартiсть одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При наявностi розумної i послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв Товариства розподiляється на конкретнi генеруючi одиницi або найменшi групи генеруючих одиниць, для яких може бути визначена розумна i послiдовна основа для розподiлу. Вiдшкоджуєма вартiсть визначається як найбiльша з двох значень: справедливої вартiстi за вирахуванням витрат на продаж або вартостi активу в користуваннi. При визначеннi вартостi активу в користуваннi прогнозованi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок дисконтування до оподаткування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу.

Якщо вiдшкодовується вартiсть будь-якого активу, (або одиницi, що генерує грошовi кошти), якiй виявляється нижчим вiд його балансової вартостi, то балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує кошти), зменшується до розмiру його вiдшкодовуваної вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнається в звiтi про фiнансовi результати.

 

          У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодовуваної вартостi, проте таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби з цього активу (генеруючої одиницi) не був збиток вiд знецiнення у попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в звiтi про фiнансовi результати.

         Такi оцiнки призводять до необхiдностi ухвалення низки суджень щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з даними активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i непередбаченi змiни таких припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть призвести до iншого результату порiвняно з представленим у цiєї фiнансової звiтностi.

 

18. КАПIТАЛ

 

       Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу Товариства становить 46733005,50 грн. за станом на 31 грудня 2015 р. i  складається з 186932022 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна.

      На протязi звiтного року у ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй.

 

19. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ

        19.1. Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.

         На протязi звiтного року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не здiйснювались господарськi операцiї, у тому разi iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.

        19.2. Винагорода ключового управлiнського персоналу.

          Управлiнський персонал Товариства отримує  заробiтну плату та премiї.

        Згiдно з українським законодавством ПАТ "ЄННI ФУДЗ" перераховує внески до Державної Фiскальної служби України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал.

 

20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ

 

      20.1. Оподаткування.

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. На думку керiвництва, ПАТ "ЄННI ФУДЗ"

станом на 31 грудня 2015 р. вiдповiднi положення законодавства

iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться досить стабiльним.

    20.2. Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги.

    Фiнансових поручительств та позовних вимог  станом на 31.12.2015року немає.

 

21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ

 

       Резервiв майбутнiх виплат та платежiв на кiнець 2015 року не нараховано

 

22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

      Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати Товариство не здiйснювало.

 

23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2015 року.

 

             23.1. ПАТ "ЄННI ФУДЗ" вибрано модель облiку основних засобiв за iсторичною вартiстю. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату.

 

 

24. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2015 рiк.

 

        24.1. Визнання виручки

 

         Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати продукцiї; при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне

вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни.

       24.2. Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi, збутовi та  iншi витрати.

       24.3. Iншi операцiйнi доходи Товариства (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) за 2015 рiк дорiвнюють 1371 тис. грн. та представляють собою доходи вiд:

- списання кредиторської заборгованостi - 1260 тис.грн., у т.ч. фiнансової допомоги - 1244,00 грн.

- реалiзацiї виробничiх запасiв - 8 тис.грн.

- оприбуткування надлишкiв ТМЦ, виявлених при iнвентаризацiї - 20

  тис.грн.

- утримання коштiв за пере лiмiт мобiльного зв'язку 9 тис.грн. 

-придбаня- продажу iноземної валюти - 36 тис.грн.

- курсових рiзниць - 4тис.грн.

- дохiд вiд одержання штрафiв, пенi - 1 тис.грн.

- дохiд вiд отримання дотацiй - 33 тис.грн.

 

      24.4 Iншi витрати операцiйної дiяльностi (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) за 2015 рiк дорiвнюють- 339 тис. грн. та представляють собою витрати вiд:

-     витрати на продаж i придбання  валюти - 46 тис.грн.

-     собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 5 тис.грн.

-     втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 15 тис.грн.

-     витрати на благодiйну допомогу - 13 тис.грн.

-     нестачi i втрати вiд псування цiнностей - 1 тис.грн.

-     визнанi штрафи, пенi, неустойки - 137 тис.грн.

-   витрати на доставку пiльгової пенсiї - 25 тис.грн.

     -   витрати на оплату лiкарняних листiв за рахунок пiдприємства -

         20 тис.грн.

-   заробiтна плата сестри медичної - 25 тис.грн.

-     ЄСВ з заробiтної плати i лiкарняних - 28 тис.грн.

-     iншi витрати - 24 тис.грн

 

 

   24.5 Iншi фiнансовi доходи (рядок 2220 Звiту про фiнансовi результати) за 2015 рiк дорiвнюють -4 тис. грн. та представляють собою доходи вiд:

- Вiдсоткiв одержаних - 4 тис.грн.

 

      24.6 Iншi доходи (рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати) за 2015 рiк дорiвнюють -293 тис. грн. та представляють собою доходи вiд:

-  не операцiйної курсової рiзницi - 293 тис.грн.

 

24.7 Iншi фiнансовi витрати  (рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати) за 2015 рiк дорiвнюють- 117 тис. грн. та представляють собою витрати вiд:

 

-     розрахункiв за нарахованими вiдсотками в нацiональнi валютi - 3 тис.грн.

-     розрахункiв за нарахованими вiдсотками в iноземнiй  валютi - 114 тис.грн.

 

 

24.8 Iншi  витрати  (рядок 2270 Звiту про фiнансовi результати) за 2015 рiк дорiвнюють- 2216 тис. грн. та представляють собою витрати вiд:

 

      -  не операцiйних курсових рiзниць - 2216 тис.грн.

 

24.9. Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ "ЄННI ФУДЗ".

 

25. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2015 рiк.

 

         Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв".

 

26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2015 рiк.

 

      26.1. На протязi звiтного року Товариством у зв'язку зi збитковiстю дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй та переоцiнку необоротних активiв. Таким чином, змiни власного капiталу Товариства за 2015 рiк склали 1421 тис. грн. за рахунок збитку, отриманого за звiтний перiод.

 

 Голова Правлiння

 ПАТ "ЄННI ФУДЗ"                            Терзiєв С.Г.

 

 Головний бухгалтер

 ПАТ "ЄННI ФУДЗ"                           Моїсеєва  Л.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Трансаудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23865010 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65044 м. Одеса пр-т Шевченка, .2 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1463

26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н 

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ" за 2015 р.

 

1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента, органи НКЦПФР

 

2. Вступний параграф

 

2.1.1. Основні відомості про емітента

 

Публічне акціонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ", код за ЄДРПОУ 00374156, місцезнаходження: вул. Бугаївська 3, м. Одеса, 65005,                               тел. (048) 7053082, 7053080, електронні адреси law1@ennifoods.com, glavbuh@ennifoods.com, дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 17.05.1991 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 20.05.2011 р., кількість акціонерів на 01.01.2016 р.- 3603, кількість працівників - 121.

 

2.1.2. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів)

 

Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ЕННІ ФУДЗ" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12. 2015 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р., Звіту про власний капітал за 2015 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності.

 

2.2. Відповідальність  управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів

 

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:

- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;

- застосування обґрунтованих облікових оцінок  і розрахунків;

- дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ в примітках до  фінансової звітності товариства;

- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ за припущенням, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення не буде правомірним;

- облік і розкриття у  фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;

- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва;

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві;

- вживання заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

 

2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Під час аудиту отримано пояснення, відповіді, що стосуються предмету  перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази"). Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки

 

3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів

 

3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної  модифікованої думки 

 

3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

 

Обмежень не малось

 

3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності

 

Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає  МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи".  Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні.  

 

3.2. Умовно-позитивна думка

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Єнні Фудз" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ. Валюта балансу - 42108 тис. грн. та фінансові результати  звітного року (чистий дохід 14688  тис. грн., чистий фінансовий результат - збиток 1421 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.

 

4. Інша допоміжна інформація

 

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

 

За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України (ЦКУ), якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів  акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів на дату складання фінансової звітності була меншою за статутний капітал, тому його акціонерам потрібно;

збільшити рентабельність господарювання, чи/та

внести додаткові внески до статутного капіталу, чи/та

зареєструвати зменшення статутного капіталу, чи/та

переоцінити (до оцінити) необігові активи.

 

4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом  цінних  паперів

 

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність ПАТ "Єнні Фудз" є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38. Вона також надається до органів державної статистики.

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей не ідентифіковано.

 

4.3. Виконання товариством значних правочинів

 

За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Аудитом не встановлено виконання значних правочинів.

 

4.4. Стан корпоративного управління

 

Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, емітенти заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор може сформулювати судження щодо:

відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту;

-     відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 N 2826 зі змінами та доповненнями . № 1250 від 23.09.2014, № 1713 від 16.12.2014, № 1348 від 01.09.2015 р.

 

4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності  внаслідок шахрайства

 

МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в суб'єкта аудита не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок шахрайства.

 

5. Основні відомості про аудиторську фірму

 

5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010)

5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.10. 2020 р.

5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026)

5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua.

 

6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 13. 01. 2016 р. № 16022.

 

7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 13.01. 2016 р. - 14. 02. 2016 р.

 

8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"                                                                              Кравченко Т.В.       (Сертифікат АПУ серії А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.)

 

9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 14.02. 2016 р.

      М.П.

 

ДОДАТОК

 

Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "Єнні Фудз"      

 

1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві

 

Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСФЗ. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень

Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"  та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки", як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, аудитору не було надано.

Інвентаризацію активів та зобов'язань виконано станом на 30.11. 2015 р. згідно з відповідним наказом по товариству. Розбіжностей між фактичними та обліковими залишками не виявлено.

Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2014 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2015 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними.

В товаристві не сформовано резервний капітал, який за нормою частини першої статті 19 Закону України "Про акціонерні товариства", має бути не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень.

Товариство було платником податків на загальних підставах.

Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12. 2013 р. № 1192  та від 05.04. 2014 р. № 401.

Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події") не ідентифіковано.

Аудитом не ідентифіковано наявність в товаристві пов'язаних осіб  за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи".

            Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ

 

2. Аналіз показників фінансової звітності

 

Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2015 р., а показники рентабельності - за 2015 р.

 

          Показники та формули їх розрахунку   Значення на 31.12. 2015р. (за 2015 р.)       Оптимальне значення

1.Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Поточної ліквідності або покриття

        Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу

К1.1= -------------------------------------------------

        Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

1.2. Термінової або швидкої ліквідності

 Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу - рядки (1100-1110)

К1.2=  ----------------------------------------------

             Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

1.3. Абсолютної або критичної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)

К1.3= ------------------------------------------------------------

            Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

3,51

1,30

0,02 

 

більше 2,0

1,0-2,0

0,25 - 0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування

( покриття зобов'язань власним капіталом)

          Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

К2= ---------------------------------------------------

                   Підсумок І розділу пасиву 

 

0,08 

 

менше 1,0

 

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

         І розділ пасиву балансу

К3= -----------------------------------

        Всього за активами балансу

 

0,93 

0.25-0,5

 

4. Рентабельність собівартості

(код рядку 2350/2355 ф.2)

К4= ------------------------------------------------ х 100%

          (код рядку 2050 ф. 2)   

 

-12,94     

5. Рентабельність реалізації

(код рядку 2350/2355 ф.2 )

К5= --------------------------------------------х 100%

        (код рядку 2000 ф. 2)-    

 

-9,67

5. Рентабельність активів

(код рядку 2350/2355 ф.2 )

К5= ---------------------------------------------------х 100%

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2)   

 

-3,28

 

більше 0

 

З даних таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства у звітному періоді був посереднім: товариство закінчило рік зі збитками. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан.

Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво  вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості  цінних паперів емітента.

Маються підстави для висловлення думки про можливість безупинного функціонування Публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ", як суб'єкта господарювання (в контексті МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1).

 

Директор фірми Трансаудит",  незалежний аудитор                                                                                                  Кравченко Т.В.      14.02.2016 р.  

      МП