Повідомлення про виникнення особливої інформації

Додаток 28  

 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

3. Місцезнаходження емітента

65005  м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

5. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ennifoods.com

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Голова наглядової ради Терзiєв Володимир Георгiйович (паспорт: серiя КК номер 490831 виданий Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 04.09.2000) припинено повноваження 19.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005% на суму 23.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

Посадова особа Член наглядової ради Грекул Галина Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 346898 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.07.1996) припинено повноваження 19.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037% на суму 175.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

Посадова особа Член наглядової ради Терзiєва Анастасiя Борисiвна (паспорт: серiя КЕ номер 084055 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 13.11.1995) припинено повноваження 19.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00029% на суму 137.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Лазаренко Тетяна Андрiївна (паспорт: серiя КЕ номер 487013 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 05.12.1996) припинено повноваження 19.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037% на суму 175.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Моїсеєва Людмила Михайлiвна (паспорт: серiя КЕ номер 326016 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 26.07.1996) припинено повноваження 19.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.).  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00031% на суму 147.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Десятирiкова Олена Вiкторiвна (паспорт: серiя КМ номер 351789 виданий Хаджибеївським ВМ Суворовського РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 19.12.2005) припинено повноваження 19.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

Посадова особа Голова наглядової ради Терзiєв Володимир Георгiйович (паспорт: серiя КК номер 490831 виданий Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 04.09.2000) обрано на посаду 19.04.2016 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової ради (протокол №29 вiд 19.04.2016 р.) посадова особа обрана головою наглядової ради.  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005% на суму 23.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова наглядової ради.

Посадова особа Член наглядової ради Грекул Галина Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 346898 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.07.1996) обрано на посаду 19.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.).  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037% на суму 175.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний технолог.

Посадова особа Член наглядової ради Вдовиченко Євгенiя Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 326060 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 06.07.1996) обрано на посаду 19.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник цеху.

Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Лазаренко Тетяна Андрiївна (паспорт: серiя КЕ номер 487013 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 05.12.1996) обрано на посаду 19.04.2016 р. На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 19.04.2016 р.) посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037% на суму 175.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - директор по матерiально-технiчному постачанню.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Моїсеєва Людмила Михайлiвна (паспорт: серiя КЕ номер 326016 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 26.07.1996) обрано на посаду 19.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.).  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00031% на суму 147.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер.

Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Борейко Людмила Олексiївна (паспорт: серiя КЕ номер 243501 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл 19.04.1996) обрано на посаду 19.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №5 вiд 19.04.2016 р.).  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.0016% на суму 750.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник начальника по лабораторiї по контролю виробництва, начальник лабораторiї по контролю виробництва.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Терзiєв Сергiй Георгiйович.19.04.2016 р.М.П.