Обрання правління ПАТ Енні Фудз

Додаток 28  

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

3. Місцезнаходження емітента

65005  м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

5. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ennifoods.com

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Голова правлiння Терзiєв Сергiй Георгiйович (паспорт: серiя КЕ номер 084205 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 17.11.1995) припинено повноваження 21.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 73.7433% на суму 34462469.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.

Посадова особа Член правлiння Терзiєв Георгiй Володимирович (паспорт: серiя КМ номер 875508 виданий Київським РВ у м.Одесi ГУДМС України в Одеськiй обл. 13.12.2013) припинено повноваження 21.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.0000% на суму 9346623.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 7 мiсяцiв.

Посадова особа Член правлiння Маврова Наталiя Петрiвна (паспорт: серiя КЕ номер 717317 виданий Б-Днiстровським МВ УМВС України в Одеськiй обл. 19.06.1997) припинено повноваження 21.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

Посадова особа Член правлiння Чернуха Володимир Якович (паспорт: серiя КЕ номер 325693 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 22.07.1996) припинено повноваження 21.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось  на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.

Посадова особа Член правлiння Тарасенко Олександр Васильович (паспорт: серiя СМ номер 399280 виданий Мiським вiддiленням №1 Бiлоцеркiвського МУ ГУМВС України в Київськiй обл. 30.10.2001) припинено повноваження  21.04.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось  на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 мiсяць.

Посадова особа Голова правлiння Терзiєв Сергiй Георгiйович (паспорт: серiя КЕ номер 084205 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 17.11.1995) обрано на посаду 21.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.).  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 73.7433% на суму 34462469.25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - голова правлiння.

Посадова особа Член правлiння Тарасенко Олександр Васильович (паспорт: серiя СМ номер 399280 виданий Мiським вiддiленням №1 Бiлоцеркiвського МУ ГУМВС України в Київськiй обл. 30.10.2001) обрано на посаду 21.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.).  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер з питань регiонального розвитку по захiдному регiону, заступник директора з продажу, директор з продажу, член правлiння.

Посадова особа Член правлiння Терзiєв Георгiй Володимирович (паспорт: серiя КМ номер 875508 виданий Київським РВ у м.Одесi ГУДМС України в Одеськiй обл. 13.12.2013) обрано на посаду 21.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.).  Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.0000% на суму 9346623.75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - спецiалiст у оптовiй торгiвлi по мережам, заступник керiвника торгового вiддiлу по мережам, заступник голови правлiння з комерцiйних питань, член правлiння.

Посадова особа Член правлiння Маврова Наталiя Петрiвна (паспорт: серiя КЕ номер 717317 виданий Б-Днiстровським МВ УМВС України в Одеськiй обл. 19.06.1997) обрано на посаду 21.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - виконавчий директор, головний бухгалтер, член правлiння.

 Посадова особа Член правлiння Чернуха Володимир Якович (паспорт: серiя КЕ номер 325693 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 22.07.1996) обрано на посаду 21.04.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради товариства (протокол №30 вiд 21.04.2016 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 5 рокiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - член правлiння.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Терзiєв Сергiй Георгiйович. 21.04.2016 р.М.П.