ПРОТОКОЛ № 5 Загальних зборів акціонерів ПАТ «Єнні Фудз»

ПРОТОКОЛ   № 5

Загальних зборів акціонерів ПАТ «Єнні Фудз»

 

м. Одеса                                                                                                      19 квітня 2016 р.

 

Загальні збори акціонерів відкрила голова реєстраційної комісії Алєксєєнко М.А.

Всього акціонерів на дату проведення зборів відкрито 3604 рахунків із загальною            кількістю голосів 186 932 022.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерів зареєструвалось 14 фізичних осіб з кількістю 175 410 983 акції. З них 8 фізичні особи мають право голосувати в сукупності 175 252 404 акціями, що складає 93,743% від загальної кількості акцій, які мають             право голосу. Згідно змін до ч.2 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», які набули чинності 27.03.2015 р. та ст.8.16 Статуту товариства, кворум загальних зборів досягнуто і збори є правомочними.

 

Алєксєєнко М.А. запропонувала зборам почати виконання порядку денного.

 

Перше питання порядку денного - «Обрання лічильної комісії та визначення строку її повноважень». 

«З метою забезпечення організації проведення загальних зборів запропоновано             передати повноваження лічильної комісії у складі: Алєксєєнко Марина Анатоліївна,                 Федорова Тетяна Юріївна, Любченко Людмила Степанівна.»

 

Проект рішення 1:

"Обрати лічильну комісію зборів у складі: Алєксєєнко Марина Анатоліївна,                 Федорова Тетяна Юріївна, Любченко Людмила Степанівна.. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів."

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

100,000 %

проти

0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

0,000 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

Друге питання порядку денного – «Обрання президії і секретаря зборів».

 

Вибрати Президію у складі:

            Голова зборів                                 - Ракітов Андрій Геннадійович

            Технічний директор                      - Чернуха Володимир Якович

            Виконавчий директор                  - Маврова Наталя Петрівна

            Зам. Голови Правління по

комерційним питанням              - Терзієв Георгій Володимирович.

 

Вибрати Секретаря зборів:                    - Акімченкова Світлана Григорівна

 

Проект рішення 2:

"Обрати президію зборів у складі: голова зборів – Ракітов Андрій Геннадійович, члени президії - Маврова Наталя Петрівна, Чернуха Володимир Якович, Терзієв Георгій Володимирович. Обрати секретарем зборів: Акімченкову Світлану Григорівну."

 

Підсумки голосування:

за

 175 252 404 голоси

100,000 %

проти

0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

            0,000 % 

 

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

 

Третє питання порядку денного -  «Затвердження регламенту роботи зборів».

 

Проект рішення 3 :

"Затвердити регламент роботи зборів:

3.1. Рішення приймаються виключно з питань порядку денного, про які акціонери були повідомлені відповідно до законодавства;

3.2. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів;

3.3. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування;

3.4. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія після голосування по всіх питаннях порядку денного; 

3.5. Час для доповідей – до 20 хвилин, для обговорень доповідей та інших виступів з питань порядку денного – до 5 хвилин; відповіді на питання – до 5 хвилин;

3.6. Питання надаються у письмовій формі; відповіді на питання – після прийняття рішень по всіх пунктах порядку денного; виступи по питаннях, які не включені до порядку денного, не розглядаються."

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404  голоси

100,000 %

проти

0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

0,000 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

 

Четверте питання порядку денного – «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

 

Слово надано члену Наглядової ради Грекул Г.І.

В звітному періоді Наглядова рада здійснювала функції контролю та регулювала діяльність Правління відповідно законодавства України. Пропонує роботу Правління вважати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради товариства (звіт додається).

 

Проект рішення 4 :

"Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р."

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

          100,000 %

проти

0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

0,000 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

 

П`яте питання порядку денного – «Звіт Правління Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

 

Слово надається директору виконавчому Мавровой Н.П., яка доповіла акціонерам, що 2015 р. для підприємства був достатньо нелегким. За звітний період валовий дохід від реалізації продукції зменшився в порівнянні з 2014 р. на 11,1% та становив 17,6 млн. грн. Відпускні ціни підприємство підвищувало один раз. В 2015 р. було продано продукції на 360,9 тон менше, ніж у 2014 р. що становить 37% від об`єму реалізації минулого періоду.

Дуже підвищилась вартість паливно-енергетичних ресурсів. Так, вартість                    електроенергії в порівнянні з 2014 роком зросла на 18,9%; газ – 24,8%, вода – 34,7%.

У 2015 р. нам довелось зберегти структуру збуту нашої продукції на не окупованій  території. Менеджери торгового відділу не тільки зберегли діючих дистриб’юторів, але й залучили до роботи з нами нових на іншій території України.

Загострена боротьба на ринку супів і економічна криза в країні призвели до того що в 2015 році в порівнянні з 2014 роком товариство недопродало 330,3 тонни продукції, що становить 36,2%. У звітній році ми розробили п'ять нових види брикетированих  супів під ТМ «Тетя Соня» - квасолевий традиційний 180г., квасолевий з грибами 180г., Ячна з куркою 180 г., кукурудзяний традиційний 180 г. і пшеничний з куркою 180 г.

У звітному році ми не зуміли вийти на більш високий рівень продажу кави. Великі  транснаціональні корпорації посилили свою присутність на ринку України через              рекламну та маркетингову активність. Об'єм реалізації кави в 2015 році в порівнянні з 2014 році знизилася на 25, 3 тонн, або 46, 3%. Однак незважаючи на складні умови, які диктує нам ринок кави, Правління підприємства розвиває цей напрямок і планує досягти високих результатів.

 

Проект рішення 5 :

"Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 р."

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

100,000 %

проти

0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

0,000 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

 

Шосте питання порядку денного – «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.           Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

 

Слово надано голові Ревізійної комісії Лазаренко Т.А., яка довела зборам, що на           протязі звітного періоду Ревізійна комісія контролювала діяльність Правління з        фінансово-майнових питань. Порушень діючого законодавства України не              встановлено. Звітність є об’єктивна, відповідає всім нормам бухгалтерського обліку. Збиток – 1421,0 тис. грн. підтверджено. Ревізійна комісія рекомендувала зборам             затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. (звіт додається).

 

Проект рішення 6 :

"Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р."

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

100,000 %

проти

  0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

0,000 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

Сьоме питання порядку денного – «Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 р.».

 

Слово надається директору виконавчому Мавровой Н.П., яка зачитала основні показники балансу за 2015 р. та рекомендувала зборам затвердити фінансовий звіт товариства.

 

Проект рішення 7 :

"Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2015 р."

 

 

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

100,000 %

проти

0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

0,000 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

Восьме питання порядку денного – «Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015 р.».

 

Слово надається директору виконавчому Мавровой Н.П., яка прокоментувала основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. Збиток становив 1421,0 тис. грн. Рекомендовано акціонерам затвердити річну фінансову звітність (звіт додається).

 

Проект рішення 8 :

"Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів."

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

100,000 %

проти

0 голосів

0,000 %

утримався

0 голосів

0,000 %

 

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

 

Дев’яте питання порядку денного – «Відкликання членів Наглядової ради.» 

 

Проект рішення 9:

«Відкликати членів Наглядової ради».

 

Підсумки голосування:

за

175 251 816 голосів

99,9997 %

проти

0 голосів

0,0000%

утримався

588 голосів

0,0003 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

Десяте питання порядку денного – «Визначення кількісного складу членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.»

 

Проект рішення 10:

«Визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 особи. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:

 

Підсумки голосування:

1. Терзієв В.Г.

 175 251 052 голосів

2. Грекул Г.І.

175 251 052 голосів

3. Вдовиченко Є.І.

175 251 052 голосів

4. Фрідман Н.А.

528 голосів

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

Одинадцяте питання порядку денного – «Затвердження умов цивільно-правових           договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.»

 

 

 

Проект рішення 11:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити Ракітову А.Г. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради».

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

100,000 %

проти

0 голосів

0,000%

утримався

0 голосів

0,000%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

Дванадцяте питання порядку денного - «Відкликання членів Ревізійної комісії.»

 

Проект рішення 12:

«Відкликати членів Ревізійної комісії».

 

Підсумки голосування:

за

175 251 816 голосів

99,9997%

проти

0 голосів

0,0000%

утримався

588 голосів

0,0003%

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

Тринадцяте питання порядку денного – «Обрання членів Ревізійної комісії.»

 

Проект рішення 13:

 «Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:

 

Підсумки голосування:

1. Лазаренко Т.А.

175 251 052 голоси

2. Моісеєва Л.М.

175 251 052 голоси

3. Десятирікова О.Л.

2 400 голосів

4. Борейко Л.О.

175 249 180 голосів

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

                                                                                                                                       

Чотирнадцяте питання порядку денного – «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.»

 

Проект рішення 14:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити Ракітову А.Г.  підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії».

 

Підсумки голосування:

за

175 252 404 голоси

100,000 %

проти

голосів

0,000 %

утримався

голосів

0,000 %

Таким чином, рішення прийняте більшістю голосів.

 

 

 

На цьому всі питання порядку денного виконано і голова зборів запропонував               відповісти на питання, що надійшли до президії.

Відповіді будуть надаватися членами Правління та іншими фахівцями підприємства.

 

 

Питання:       Коли акціонери отримують дивіденди?

 

Відповідь:     Коли підприємство по закінченні року отримає прибуток, та цей прибуток по рішенню зальних зборів буде розподілено на виплату дивідендів. 

 

Порядок денний вичерпано. На всі питання, які надійшли до президії, були надані        відповіді.

 

З заключним словом виступила директор виконавчий Маврова Н.П. Вона подякувала акціонерам за участь в роботі зборів. Завірила, що Правління додає багато зусиль, щоб добитись поставлених цілей.

 

 

            Голова Зборів                                ___________________    Ракітов А.Г.

 

            Секретар Зборів                            ___________________    Акімченкова С.Г.