Повідомлення про проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство "Єнні Фудз" код за ЄДРПОУ 00374156місце знаходження: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства (збори) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства в 2015 р.

Збори відбудуться 19 квітня 2016 р. об 11:00 за адресою: 65110, м. Одеса, вул. Балківська, 54, Одеський технічний коледж (корпус 1, поверх 1, приміщення 1 - актова зала).

Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 19 квітня 2016 р. (початок реєстрації о 10:00, закінчення о 10:45). Для реєстрації необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів також довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до законодавства України. 

Реєстрація учасників зборів здійснюється згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 24:00 13 квітня 2016 р.  

З документами з питань порядку денного зборів можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення зборів в робочі дні (понеділоксереда) з 14:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 (адміністративна будівля, поверх 2), а в день проведення зборівза місцем їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення з матеріалами порядку денного є юрисконсульт Ракітов Андрій Геннадійович тел. (048) 705-30-80.

Пропозиції до питань порядку денного приймаються в письмовій формі не пізніше 20 днів до дати зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3, ПАТЄнні Фудз, Наглядова рада.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів:
1. Обрання лічильної комісії та визначення строку її повноважень.  

2. Обрання президії і секретаря зборів.  

3. Затвердження регламенту роботи зборів.
Основні
питання порядку денного:

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 р.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015 р.  

9. Відкликання членів Наглядової ради.

10. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

12. Відкликання членів Ревізійної комісії.

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

2014 рік

2015 рік

Усього активів

44475

42108

Основні засоби

34791

31778

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

4722

6489

Сумарна дебіторська заборгованість

4784

3755

Грошові кошти та їх еквіваленти

142

69

Нерозподілений прибуток (збиток)

(12796)

(14217)

Власний капітал

40588

39167

Статутний капітал

46733

46733

Довгострокові зобовязання

0

0

Поточні зобовязання

3887

2941

Чистий прибуток (збиток)

(1844)

(1421)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

186932022

186932022

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

135

121

Наглядова рада                                                                                                                             Тел. (048) 705-30-80

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №44(2298) від 04.03.2016 р.