Повідомлення про виникнення особливої інформації

 Додаток 28  

 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

3. Місцезнаходження емітента

65005  м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

5. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ennifoods.com

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

Посадова особа Член правлiння Вдовиченко Євгенiя Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 326060 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 06.07.1996) припинено повноваження 22.03.2016 р. Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової ради товариства (протокол №25 вiд 22.03.2016 р.) вiдповiдно до поданої посадовою особою заяви.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.

Посадова особа Член правлiння Тарасенко Олександр Васильович (паспорт: серiя СМ номер 399280 виданий Мiським вiддiленням №1 Бiлоцеркiвського МУ ГУМВС України в Київськiй обл. 30.10.2001) обрано на посаду 22.03.2016 р. Обрання на посаду вiдбулось на пiдставi рiшення Наглядової ради товариства (протокол №25 вiд 22.03.2016 р.).  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до закiнчення строку повноважень правлiння 21.04.2016 р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер з питань регiонального розвитку по захiдному регiону, заступник директора з продажу, директор з продажу.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

Голова правлiння ____________ Терзiєв Сергiй Георгiйович. 22.03.2016 р. М.П.