Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ЄННI ФУДЗ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

4. Місцезнаходження емітента

65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 7053080 (048) 7053085

6. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)
 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ennifoods.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

1. Товариство до будь-яких об'єднань пiдприємств не входить.

2. Товариство лiцензiй (дозволи) на окремi види дiяльностi в звiтному роцi не отримувало.

3. Посада корпоративного секретаря статутом товариства передбачена, але нiкого на цю посаду не обрано.

4. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

5. Згiдно прийнятих рiшень рiчними загальними зборами акцiонерiв товариство в звiтному роцi виплату дивiдендiв не здiйснювало.

6. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

7. Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

8. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

9. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.

10. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

11. Випуск боргових цiнних паперiв товариством не здiйснювался.

12.  Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

13. У звiтному роцi товариством не приймалось рiшення  щодо створення юридичних осiб.

14. На рахунку емiтента в ПАТ "НДУ" облiковується 4588 шт. акцiй для розподiлу мiж власниками.

15. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - рiшення не приймались.

16. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - рiшення не приймались.

17. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - рiшення не приймались.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 серія ААБ №054483 

3. Дата проведення державної реєстрації

 21.09.1995

4. Територія (область)

 Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

 46733005.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

100 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.83 

 ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ  

 10.84  

 ВИРОБНИЦТВО ПРЯНОЩІВ І ПРИПРАВ 

 10.89  

 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ  

10. Органи управління підприємства

інформацію про органи управління не заповнюють емітенти акціонерні товариства

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АБ "Південний"

2) МФО банку

 328209 

3) Поточний рахунок

 26007312192301 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 АБ "Південний" 

5) МФО банку

 328209 

6) Поточний рахунок

 26006312192302 

 


IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 

ЗIФ "Перший український фонд приватизацiї"

21638284

01010 Київська область д/н м. Київ площа Арсенальна, 1-б

  0.001100000000

ЗАТ IФ "Громадянський союз"

23190517

85104 Донецька область д/н м. Костянтинiвка вул. Шмiдта, 48

  0.021800000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

учасниками (акцiонерами) товариства є 3601 фiзичних осiб

д/н д/н  д/н

 99.977100000000

Усього

100.000000000000

 


V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Голова правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Сергій Георгійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ОК 021248 23.09.2016 Київським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правління ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2016 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків голови правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Голова Правління має такі повноваження:

1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;

2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

3) розподіляє обов’язки між членами Правління;

4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління;

12) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;

13) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

14) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

15) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності і т.ін.

Розмір виплаченої заробітної плати в звітному році склав 40187,41 грн.

Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.

Посадова особа як голова правління обрана на посаду на підставі рішення засідання Наглядової ради товариства від 21.04.2016 р.(протокол №30 від 21.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5- ти років:голова правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 33 р.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернуха Володимир Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 325693 22.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1944

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2016 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода ян члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення засідання Наглядової ради товариства від 21.04.2016 р.(протокол №30 від 21.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи 53 р.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасенко Олександр Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 399280 30.10.2001 Міським відділенням №1 Білоцерківського МУ ГУМВС України в Київській обл.

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Менеджер з питань регіонального розвитку по західному регіону, заступник директора з продажу, директор з продажу, член правління.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2016 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правління разом з іншими  членами правлiння відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення засідання Наглядової ради товариства від 21.04.2016 р.(протокол №30 від 21.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: менеджер з питань регіонального розвитку по західному регіону, заступник директора з продажу, директор з продажу, член правління. Загальний стаж роботи - 10 р.          

 

 

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Володимир Георгійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 490831 04.09.2000 Центральним РВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1957

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9) опис    До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

                         

Винагорода як голові наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол №5 від 19.04.2016 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. Посадова особа, як голова наглядової ради, обрана на посаду згідно рішення засідання Наглядової ради товариства від 19.04.2016 р. (протокол №29 від 19.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: голова наглядової ради. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж  роботи 42 р.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грекул Галина Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 346898 17.07.1996 Суворовським РВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", головний технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9) опис    До повноважень та обов'язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб іт.ін.

Винагорода як члену наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів товариства від 19.04.2016 р. (протокол №5 від 19.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний технолог. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 44 р.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вдовиченко Євгенія Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 326060 06.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1941

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник цеху.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 3 роки

9) опис    До повноважень та обов'язків члена наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

Винагорода як члену наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів товариства від 19.04.2016 р. (протокол №5 від 19.04.2016 р.). Стаж роботи - н.д.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: начальник цеху. Стаж роботи - 53 р.

 

1) посада

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазаренко Тетяна Андріївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 487013 05.12.1996 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Одесхарчокомбінат", директор з постачання.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 5 років

9) опис    Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.

До компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства;

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

Винагорода як голові ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа, як член ревізійної комісії обрана на посаду загальними зборами акціонерів від 19.04.2016 р. (протокол №5 від 19.04.2016 р.).Посадова особа як голова ревізійної комісії обрана на посаду на підставі рішення засідання ревізійної комісії товариства від 19.04.2016 р. (протокол №1 від 19.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: директор з постачання. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 44 р.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маврова Наталія Петрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 717317 19.06.1997 Б-Дністровським МВ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Єнні ФУДЗ", виконавчий директор, головний бухгалтер, член правління.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2016 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення засідання Наглядової ради товариства від 21.04.2016 р. (протокол № 30 від 21.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління, головний бухгалтер, виконавчий директор. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 30 р.

 

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борейко Людмила Олексіївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 243501 19.04.1996 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника по лабораторії по контролю виробництва, начальник лабораторії по контролю виробництва.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 5 років

9) опис    Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.

До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства;

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів товариства від 19.04.2016 р. (протокол №5 від 19.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: заступник начальника по лабораторії по контролю виробництва, начальник лабораторії по контролю виробництва.  Стаж роботи - 49 р.

 

1) посада

Член ревізійної комісії  - головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Моїсеєва Людмила Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

19.04.2016 5 років. Як головний бухгалтер - безстроково

9) опис    Повноваження та обов'язки посадових осiб емiтента зазначенi у статутi товариства.

До компетенцiї члена ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства;

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

До компетенції головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. Розмір виплаченої заробітної плати головного бухгалтера в звітному році склав 32605,88 грн.

Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів товариства від 19.04.2016 р. (протокол № 5 від 19.04.2016 р.). Як головний бухгалтер призначена 26.07.2012 безстроково.

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 36 р.

 

1) посада

Член правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Георгій Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ 875508 13.12.2013 Київським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській обл.

4) рік народження**

1988

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Спеціаліст у оптовій торгівлі по мережам, заступник керівника торгового відділу по мережам, заступник голови правління з комерційних питань, член правління.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

21.04.2016 5 років

9) опис    До повноважень та обов'язків члена правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення засідання Наглядової ради товариства від 21.04.2016 р. (протокол №30 від 21.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 4 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: спеціаліст у оптовій торгівлі по мережам, заступник керівника торгового відділу по мережам, заступник голови правління з комерційних питань, член правління.

Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані 

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правління

Терзієв Сергій Георгійович

КЕ 084205 17.11.1995 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

137849877

73.74331884133

137849877

0

0

0

Голова наглядової ради

Терзієв Володимир Георгійович

КК 490831 04.09.2000 Центральним РВ УМВС України в Одеській обл.

93

0.00004975071

93

0

0

0

Член наглядової ради

Грекул Галина Іванівна

КЕ 346898 17.07.1996 Суворовським РВ УМВС України в Одеській обл.

700

0.00037446768

700

0

0

0

Голова ревізійної комісії

Лазаренко Тетяна Андріївна

КЕ 487013 05.12.1996 Ленінським РВ УМВС України в Одеській обл.

700

0.00037446768

700

0

0

0

Головний бухгалтер/член ревізійної комісії

Моїсеєва Людмила Михайлівна

КЕ 326016 26.07.1996 Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

588

0.00031455285

588

0

0

0

Член правління

Терзієв Георгій Володимирович

КМ 875508 13.12.2013 Київським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській обл.

37386495

20.00004846682

37386495

0

0

0

Член ревізійної комісії

Борейко Людмила Олексіївна

КЕ 243501 19.04.1996 Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській обл.

3000

0.00160486147

3000

0

0

0

Усього

175241453

93.74608540852

175241453

0

0

0

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані 

іменні

привілейо-вані на пред'явни-ка

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** 

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках) 

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані 

іменні

Привілейо-вані на пред'явни-ка

Терзiєв Сергiй Георгiйович

д/н д/н  д/н

137849877

73.74331884133

0

137849877

0

0

0

Терзiєв Георгiй Володимирович

д/н д/н  д/н

37386495

20.00004846682

0

37386495

0

0

0

Усього

175236372

93.743367308144

0

175236372

0

0

0
 


VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

19.04.2016

Кворум зборів

93.743

 

Опис

Питання порядку денного зборiв:

1. Обрання лiчильної комiсiї та визначення строку її повноважень.

2. Обрання президiї i секретаря зборiв.

3. Затвердження регламенту роботи зборiв.

4. Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

7. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2015 р.

8. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2015 р. 

9. Вiдкликання членiв Наглядової ради.

10. Визначення кiлькiсного складу членiв Наглядової ради та обрання членiв Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

12. Вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї.

13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.

14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.

 

По результатам загальних зборiв обранi члени лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень по закiнченю загальних зборiв акцiонерiв, обранi президiя та секретар зборiв, затверджено регламент зборiв.

Розглянутi звiти правлiння за 2015 рiк, наглядової ради за 2015 р., ревiзiйної комiсiї Товариста за 2015 рiк, та прийнятi рiшення за наслiдками їх розгляду.

Щодо сьомого питання порядку денного прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2015 р.

Затверджений наступний порядок покриття збиткiв Товариства за 2015 р.: за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.

З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення щодо вiдкликання членiв наглядової ради. Обрано членiв наглядової ради Товариства у складi 3 осiб.

Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання  цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

Прийняте рiшення про вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї. Обрано членiв ревiзiйної комiсiї.

Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлен розмiр їх винагороди, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї.

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не скликались.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Регран"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23876083

Місцезнаходження

65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286597

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(0482) 343-196

Факс

(0482) 343-306

Вид діяльності

депозитарна діяльністьдепозитарної установи

Опис

ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. На підставі договору №14-02/05 від "07" лютого 2014 р. про надання реєстру власників іменних цінних паперів депозитарна установа надає емітенту послуги з надання реєстру власників іменних цінних паперів в паперовій формі відповідно до законів України "Про депозитарну систему України", "Про акціонерні товариства".

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АФ ТОВ "Трансаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23865010

Місцезнаходження

65044 Одеська область Приморський м.Одеса пр-т Шевченка. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0661370872

Факс

(048) 7373764

Вид діяльності

діяльність у сфері бухгалтерського обліку

Опис

ТОВ "Трансаудит" надає послуги з перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська область д/н м. Київ Нижній Вал, б. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис

ПАТ "НДУ" надає  наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;  зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

01004 Київська область д/н м. Київ Л. Толстого, б.9А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №294782

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2008

Міжміський код та телефон

044 5376212

Факс

056 3739594

Вид діяльності

професійна діяльність на фондовому ринку -діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

Опис

ПАТ "ФБ "Перспектива" надає послуги з визначення біржової ціни на папери, умов їх обігу і розповсюдження інформації про фінансові інструменти; забезпечення ліквідності і гарантій виконання укладених на біржі угод.

 

 

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

1172/1/10

ДКЦПФР

UA4000110530

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

186932022

46733005.50

100.000000000000

Опис

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. Цінні папери емітента включені до біржового списку фондової біржи ПАТ "Фондова біржа "Перспектива". В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим способом. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.

 

 

 


XI. Опис бізнесу 

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" - одне з найстарiших пiдприємств з виробництва продуктiв харчування в Українi.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917 р. на пiдприємствi вироблялась пивна продукцiя.

Становлення пiдприємства, як харчового почалося з 1924 р. Основними видами виробiв були у той час продукти iз сої (соєвий завод). У 1936 р. заводу було дано завдання освоїти виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи, киселi, прянощi), якi входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися харчоконцентратним. У 1947 р. на прилавках країни з'явилася перша одеська кава.

У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став комбiнатом харчових концентратiв. З 01.01.91 р. комбiнат працював на умовах оренди.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляв майже 100 найменувань продукцiї, виготовлення яких базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних технологiй.

Основними цiлями роботи пiдприємства є виробництво тiльки високоякiсної та прибуткової продукцiї, швидке реагування на змiни кон'юнктури ринку з допомогою використання прийомiв логiстики та маркетингу, забезпечення постiйного, рiвномiрного надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї на рахунки пiдприємства для придбання сировини, допомiжних матерiалiв, сучасного обладнання.

З моменту створення товариства змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалося. Але, у зв'язку зi змiною пiдходу до реалiзацiї продукцiї, на пiдприємствi були створенi новi служби: вiддiл маркетингу, вiддiл упаковування, вiддiл автоматизованих систем управлiння.

Товариство визнаний гiдним авторських мiжнародних винагород: "За прагнення до якостi", "За комерцiйний престиж", "факел Бiрмiнгема". Нагороджений дипломами бiзнес-форума "Слов'янський базар-2001", Мiжнародних виставок-ярмарок "АГРО-2001","АГРО-2002","АГРО-2003" в т.ч. З призове мiсце в конкурсi-дегустацiї кави у номiнацiї "Кофе растворимый", лауреат конкурсу "Краща упаковка", "Прод Експо-2003",переможець у номiнацiї "Кава розчинна" за кращий стенд. Диплом за участь у виставцi - ярмарцi "Регiони України пропонують" у 2003 р. Почесний диплом та золота медаль президiї ТПП за випуск високоякiсної продукцiї (конкурс "Українське найсмачнiше").

Сьогодня найулюбнiша кавова продукцiя комбiнату виробляється пiд торгiвельними марками "Одеська кава", кава "АП".

Пiд колоритною торгiвельною маркою "Тетя Соня" виробляються харчовi концентрати: супи, суміші для випічки, солодкi страви, прянощi, приправи.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляє бiля 100 найменувань продукцiї, виготовлення якої базується на безлiчі професiйних традицiй та сучасних технологiй. Найбiльша частина продукцiї товариства реалiзується через дистриб'ютерську мережу по усiй Українi.

Вiд дистриб'ютерiв продукцiя надходить до торгiвельної мережi по усiй країнi.

Також ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" має мережу торгiвельних точок:

"Геракл-1"; "Юникодес", "Семикс", "Дiана", "Гурман плюс", "Содействие", "Фаворит", "Эффект", "Илла", "Прод-трейд", "НЭК", "Витэл".

За рішенням загальних зборів акціонерів, на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" змінено найменування товариства на публічне акціонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ".

В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Пiдприємство складається з таких основних структурних пiдроздiлiв вiддiли:

- бухгалтерiя;

- лабораторiя;

- вiддiл збуту;

- вiддiл маркетингу;

- вiддiл сировини;

- юридичний вiддiл;

- технiчний вiддiл;

- економiчний вiддiл;

- вiддiл упаковування;

- вiддiл АСУ;

- вiддiл охорони працi;

- транспортний вiддiл;

  цехи:

- цех з виробництва кави розчинної;

- цех з виробництва харчових концентратiв;

- цех з виробництва мучних та молочних напiвфабрикатiв.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів немає.

В звітному році змін організаційної структури не відбувалось.

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 96 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 96 осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 2760,2 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 112 тис. грн. Зменшення фонду оплати труда відбулось за рахунок скорочення чисельності правцівників. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об"єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не здійснював у звітному році спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за принципом обліку за історичною вартістю.

  Найважливіші принципи облікової політики Товариства і істотні оцінки в її застосуванні на протязі 2016 року залишалися незмінними.

 

      Міжнародні стандарти фінансової звітності

 

      Під Міжнародними стандартами фінансової звітності ("МСФЗ") маються на увазі стандарти і інтерпретації, затверджені Комітетом по міжнародним стандартам фінансової звітності ("КМСФЗ"), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ("МСБО") і інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності ("КІМСФЗ").

      З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всі стандарти МСФЗ (IFRS), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), які мають відношення до її діяльності, зокрема наступні:

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності

 

МСФЗ 9      Фінансові інструменти

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1      Подання фінансової звітності

МСБО 2      Запаси

МСБО 7      Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8      Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10     Події після звітного періоду

МСБО 12     Податки на прибуток

МСБО 16     Основні засоби

МСБО 18     Дохід

МСБО 19     Виплати працівникам

МСБО 21     Вплив змін валютних курсів

МСБО 36     Зменшення корисності активів

МСБО 37     Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

МСБО 37     Нематеріальні активи

МСБО 39     Фінансові інструменти: визнання та оцінка

       Стандарти, поправки і інтерпретації до існуючих стандартів, що не набрали чинності і не застосовуються Товариством достроково.

        МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в листопаді 2009 року) застосовується до річних звітних періодів, що

починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати з можливістю дострокового застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замінює частини МСФЗ (IAS) 39, що відносяться до класифікації та оцінці фінансових активів. Можуть бути виділені наступні особливості:

 

       - Фінансові активи повинні бути класифіковані у відповідності з двома основними категоріями: послідовно що обліковуються за справедливою вартістю або за амортизованою вартістю. Рішення про класифікації має бути прийняте при первісному визнанні. Класифікація залежить від бізнес-моделі компанії з управління фінансовими інструментами і характеристик договірних грошових потоків інструменту.

 

       - Фінансовий інструмент враховується послідовно за амортизованою вартістю тільки якщо це борговий фінансовий інструмент і, одночасно, якщо (а) бізнес-моделлю компанії є володіння активом з метою отримання грошових договірних потоків і (б) договірні грошові потоки передбачають тільки виплату основної суми і відсотків (тобто, якщо актив має властивості простої позики). Всі інші боргові фінансові інструменти повинні бути класифіковані за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків.

 

       - Всі пайові інструменти враховуються послідовно за справедливою вартістю.

       Пайові інструменти, призначені для торгівлі, класифікуються за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків. Для всіх інших пайових інструментів може бути зроблений вибір (без можливості подальшої зміни) при первісному визнанні відносити нереалізовані і реалізовані прибутки і збитки від зміни справедливої вартості до складу іншого сукупного доходу, а не до складу прибутків і збитків. У такому разі можливість списання накопичених прибутків і збитків від зміни

справедливою вартістю до складу прибутків і збитків не передбачена. Даний вибір може бути зроблено для кожного інструменту окремо. Дивіденди визнаються у складі прибутків і збитків у зв'язку з тим, що вони являють собою дохід від інвестиції.

 

            Правління КМСФЗ опублікувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинності МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", що застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2015року або після цієї дати.

Дана поправка була опублікована в результаті рішення Правління продовжити термін роботи з рештою етапів проекту заміщення МСФЗ (IAS) 39, який повинен був закінчитися у червні 2011 року. В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фінансову звітність.

 

             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (МСФЗ (IFRS) 13) (випущений в травні 2011 року) застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати з можливістю дострокового застосування, спрямований на поліпшення порівнянності і підвищення якості розкриття інформації про справедливу вартість, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартості, вимог щодо розкриття інформації та джерел вимірювання справедливої вартості. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу  на фінансову звітність Товариства.

 

       Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (IAS) 1) (випущені в червні 2011 року) застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 липня 2012 р. або після цієї дати, змінюють порядок відображення статей іншого сукупного доходу у звіті про сукупний дохід. Згідно зміни компанії повинні поділяти статті, представлені у складі іншого сукупного доходу, на дві категорії, виходячи з того, чи можуть ці статті бути перенесені в звіт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звіту про сукупний дохід тепер змінено на "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід". Очікується, що застосування цієї поправки не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

 

               Змінений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працівникам" (МСФЗ (IAS) 19) (випущений в червні 2011 року) застосовується до періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати, вносить значні зміни в порядок визнання та вимірювання витрат по пенсійному плану зі встановленими виплатами та вихідної допомоги, а також значно змінює вимоги до розкриття інформації про всі види винагород працівникам. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

 

              Поправки до Міжнародних стандартів фінансової звітності (опубліковані в травні 2012 р. і застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати). Зазначені поправки являють собою поєднання змін по суті і роз'яснень наступних стандартів та інтерпретацій:

 

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (IAS) 1) роз'яснює, що примітки до балансу не потрібні при підготовці додаткового балансу на дату початку порівняльного періоду, у разі якщо він підготовлений у зв'язку з істотним впливом ретроспективних змін і коригувань звітності, змін в обліковій політиці або рекласифікацій для цілей презентації, згідно з МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках і помилки", у той час як такі примітки будуть потрібні в разі,

якщо керівництво добровільно надає додаткову порівняльну інформацію.

            Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює, що якщо сервісне обладнання використовується довше одного річного періоду, то таке обладнання класифікується як основні засоби, а не як запаси.

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації" (МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податкові наслідки розподілу прибутку акціонерам визнаються у звіті про сукупний дохід, що відповідає вимогам МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".

 

           Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" (МСФЗ (IAS) 34) приводить у відповідність МСФЗ (IAS) 34 і вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти".

 

           В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цих поправок на фінансову звітність.

 

      Міжнародні стандарти фінансової звітності

 

      Під Міжнародними стандартами фінансової звітності ("МСФЗ") маються на увазі стандарти і інтерпретації, затверджені Комітетом по міжнародним стандартам фінансової звітності ("КМСФЗ"), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ("МСБО") і інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності ("КІМСФЗ").

      З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всі стандарти МСФЗ (IFRS), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), які мають відношення до її діяльності, зокрема наступні:

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності

 

МСФЗ 9      Фінансові інструменти

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1      Подання фінансової звітності

МСБО 2      Запаси

МСБО 7      Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8      Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10     Події після звітного періоду

МСБО 12     Податки на прибуток

МСБО 16     Основні засоби

МСБО 18     Дохід

МСБО 19     Виплати працівникам

МСБО 21     Вплив змін валютних курсів

МСБО 36     Зменшення корисності активів

МСБО 37     Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи

МСБО 37     Нематеріальні активи

МСБО 39     Фінансові інструменти: визнання та оцінка

       Стандарти, поправки і інтерпретації до існуючих стандартів, що не набрали чинності і не застосовуються Товариством достроково.

        МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в листопаді 2009 року) застосовується до річних звітних періодів, що

починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати з можливістю дострокового застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замінює частини МСФЗ (IAS) 39, що відносяться до класифікації та оцінці фінансових активів. Можуть бути виділені наступні особливості:

 

       - Фінансові активи повинні бути класифіковані у відповідності з двома основними категоріями: послідовно що обліковуються за справедливою вартістю або за амортизованою вартістю. Рішення про класифікації має бути прийняте при первісному визнанні. Класифікація залежить від бізнес-моделі компанії з управління фінансовими інструментами і характеристик договірних грошових потоків інструменту.

 

       - Фінансовий інструмент враховується послідовно за амортизованою вартістю тільки якщо це борговий фінансовий інструмент і, одночасно, якщо (а) бізнес-моделлю компанії є володіння активом з метою отримання грошових договірних потоків і (б) договірні грошові потоки передбачають тільки виплату основної суми і відсотків (тобто, якщо актив має властивості простої позики). Всі інші боргові фінансові інструменти повинні бути класифіковані за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків.

 

       - Всі пайові інструменти враховуються послідовно за справедливою вартістю.

       Пайові інструменти, призначені для торгівлі, класифікуються за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків. Для всіх інших пайових інструментів може бути зроблений вибір (без можливості подальшої зміни) при первісному визнанні відносити нереалізовані і реалізовані прибутки і збитки від зміни справедливої вартості до складу іншого сукупного доходу, а не до складу прибутків і збитків. У такому разі можливість списання накопичених прибутків і збитків від зміни

справедливою вартістю до складу прибутків і збитків не передбачена. Даний вибір може бути зроблено для кожного інструменту окремо. Дивіденди визнаються у складі прибутків і збитків у зв'язку з тим, що вони являють собою дохід від інвестиції.

 

            Правління КМСФЗ опублікувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинності МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", що застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2015року або після цієї дати.

Дана поправка була опублікована в результаті рішення Правління продовжити термін роботи з рештою етапів проекту заміщення МСФЗ (IAS) 39, який повинен був закінчитися у червні 2011 року. В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фінансову звітність.

 

             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (МСФЗ (IFRS) 13) (випущений в травні 2011 року) застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати з можливістю дострокового застосування, спрямований на поліпшення порівнянності і підвищення якості розкриття інформації про справедливу вартість, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартості, вимог щодо розкриття інформації та джерел вимірювання справедливої вартості. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу  на фінансову звітність Товариства.

 

       Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (IAS) 1) (випущені в червні 2011 року) застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 липня 2012 р. або після цієї дати, змінюють порядок відображення статей іншого сукупного доходу у звіті про сукупний дохід. Згідно зміни компанії повинні поділяти статті, представлені у складі іншого сукупного доходу, на дві категорії, виходячи з того, чи можуть ці статті бути перенесені в звіт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звіту про сукупний дохід тепер змінено на "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід". Очікується, що застосування цієї поправки не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

 

               Змінений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працівникам" (МСФЗ (IAS) 19) (випущений в червні 2011 року) застосовується до періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати, вносить значні зміни в порядок визнання та вимірювання витрат по пенсійному плану зі встановленими виплатами та вихідної допомоги, а також значно змінює вимоги до розкриття інформації про всі види винагород працівникам. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

 

              Поправки до Міжнародних стандартів фінансової звітності (опубліковані в травні 2012 р. і застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати). Зазначені поправки являють собою поєднання змін по суті і роз'яснень наступних стандартів та інтерпретацій:

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (IAS) 1) роз'яснює, що примітки до балансу не потрібні при підготовці додаткового балансу на дату початку порівняльного періоду, у разі якщо він підготовлений у зв'язку з істотним впливом ретроспективних змін і коригувань звітності, змін в обліковій політиці або рекласифікацій для цілей презентації, згідно з МСФЗ (IAS) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках і помилки", у той час як такі примітки будуть потрібні в разі,

якщо керівництво добровільно надає додаткову порівняльну інформацію.

            Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює, що якщо сервісне обладнання використовується довше одного річного періоду, то таке обладнання класифікується як основні засоби, а не як запаси.

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації" (МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податкові наслідки розподілу прибутку акціонерам визнаються у звіті про сукупний дохід, що відповідає вимогам МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".

 

           Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" (МСФЗ (IAS) 34) приводить у відповідність МСФЗ (IAS) 34 і вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операційні сегменти".

 

           В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цих поправок на фінансову звітність.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Продукцiя товариства виробляється за технологiчними iнструкцiями, якi затвердженi Держхарчопромом, Мiнiстерством харчової промисловостi України та органами санiтарно-технiчного контролю.

За показниками якостi продукцiя товариства вiдповiдає вимогам дiючої нормативно-технологічної документації, що підтверджує сертифікат в системі УкрСЕПРО, по безпеці - сертифікат НАССР та МБВ 5061-89 медично-бактерiологiчним вимогам.

Асортимент виробів товариства:

1) Харчовi концентрати перших обiднiх страв - рiзнi сумiшi попередньо пiдготовлених харчових круп, овочiв з жиром, без додавання або з додаванням сушеного м'яса, спецiй. Випускаються в насипному виглядi в пакетах або брикетах.

Асортимент: Суп гороховий, що швидко розварюється. Розфасування - масою нетто 180г. в брикети та в пакети по 60 і 70г. з комбінованих полімерних матерiалiв, що термозварюються.

2) Напівфабрикати мучних виробів - сухі сумiшi з борошна, цукру, сухого молока, яєчного порошку та iнших компонентiв, якi використовуються для приготування тортів та кремів.

3) Кава натуральна смажена - продукт, вироблений з натуральних кавових зерен вищих та перших сортiв ботанiчних видiв Арабiка та Робуста.

Асортимент: Кава смажена мелена. Розфасування кави меленої в пакети з трьохшарового комбiнованого матерiалу масою нетто 100 г. та 250 г.

4) Кава натуральна розчинна - висушений до порошкового стану екстракт смаженої кави.

Асортимент: Кава розчинна в жерстяних банках по 50 г та 100 г, кава розчинна в пакетах з трьохшарового комбiнованого матерiалу масою нетто 150 г.

 

Усі товари, яки виробляються товариством є перспективними.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному грошовому виразі (без ПДВ):    

                                          в натуральному виразі,т         в грошовому виразі, тис.грн.

- виробництво чаю та кави                    14                                4569,6

- виробництво інших харчових продуктів       522                               12684,6

- всього:                                    536                               17254,2

 

Основнi ринки збуту: Україна. Продукція експортується в Німеччину, Шотландію, Англію. Загальна сума експорту складає 1375 тис. грн або 8,6% у загальному продажу. Експорту підлягає супи та інші продукти харчування.

Середньореалізаційні ціни за одну тонну (тис.грн.):

виробництво чаю та кави - 326,4

виробництво супів та інших продуктів - 522

всього - 536

 

сума виручки (тис. грн.)

виробництво чаю та кави - 3917

виробництво супів та інших продуктів - 12041

всього - 15958

 

Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи.

Найбільша частина продукції ПАТ «ЕННІ ФУДЗ» реалізується через дистриб’ютерську мережу по всій Україні. Від дистриб’ютерів продукція надходить до торгівельної мережі по усій країні.

Основні ризики в діяльності підприємства:

- Прострочка оплати клієнтами за відвантажену продукцію.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, підвищення відсотків по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконня робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.

- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента.

- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації продукції на ринку.

- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки,  високою конкуренцією  ринка збуту.

- Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.

- Фінансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством.

Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональна цiнова полiтика;

3) реклама, тощо.

Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо.

Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi.

Про канали збуту і методи продажу: продукція поставляється товариством безпосередньо замовникам  на підставі укладених із замовниками договорів, через дистриб'ютерську сеть

Продукцiю товариства реалiзують також заводськi машини на усiх великих ринках мiста Одеси.

Є кiлька варiантiв умов, якi товариство надає своїм клiєнтам при укладеннi договорiв:

1.  Договiр на передплату.

2.  Договiр пiд реалiзацiю (15 банкiвських днiв) для постiйних клiєнтiв.

3.  Договiр на 15 банкiвських днiв зi знижкою 5% для дистриб'юторiв.

Покращення розвитку галузi залежить вiд впровадження гнучкої податкової полiтики, яка б надала пiльги виробникам.

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" - єдине пiдприємство в Українi, яке виробляє у широкому асортиментi харчовi концентрати.

Зараз ринок заповнений рiзноманiтними харчовими синтетичними добавками, якi додаються для полiпшення смаку, продовження термiну зберiгання та iн. АТ виробляє продукцiю на базi натуральної сировини за допомогою ретельно розроблених рецептур. Висока якiсть продукту потребує великих витрат. Незважаючи на це, продукцiя товариства нижча за цiною в порiвняннi, наприклад, з вiдповiдною iмпортною продукцiєю.

Нові технології на впроваджувались.Становище на ринку не є монопольним.

Основним конкурентом серед вiтчизняних виробникiв є СП "Галка ЛТД" м.Львiв, ЗАТ "Днiпропетровський комбiнат харчових концентратiв", м.Днiпропетровськ, "Золоте зерно", "Галина Бланка", "Аромикс", "Русский продукт", "Мивина", "Ролтон", "Кнорр". 

Товариство планує і в подальшому розширяти ринки збуту продукції, покращувати якість продукції, розширяти її асортимент.

Динаміка цін на каву: високі ціни на каву на мировому ринку збереглись протягом 2014 р. Зазначена тенденція збережиться і на каву  "Робуста".

Постачальники за основними видами сировини, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання:

1)ТОВ "Фімич", код за ЄДРПОУ 37913755, Україна Одеська область, с. Нова Ковалевка, вул. Лермонтова, 2 кв.4, сировина та матеріали-горох, частка - 23,97%,

2) SIMEXCO DAKLAK Ltd, 23Ngo Quyen Street, Buon Ma Thuot City, Daklak, Vietnam , сировина та матеріали-кава, частка - 18,58 %.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

В 2011 р. придбані основні засоби на суму 15 тис. грн.

 

В 2012 р.:

- придбані основні засоби на суму 41,9 тис. грн.

- відчужені (продані) основні засоби за балансовою вартістю 69,7 тис. грн.

- списано основних засобів на суму 169,5 тис. грн.

 

Вибуття основних засобів Товариства за 2013 рік склало:

- машин та обладнання - 7 тис. грн.

- малоцінних необоротних матеріальних активів - 2 тис. грн.

Надходження нових основних засобів на протязі 2013 року  – не було,

Надходження МНМА склало 36 тис.грн.

 

2014 р.:

1) Вибуття основних засобiв Товариства склало: iнших основних засобiв - 3 тис. грн.

2) Надходження нових основних засобiв на протязi 2014 року склало:     iнших основних засобiв - 6 тис. грн.

 

2015 р.:

Придбання основних засобів та МНМА:

- Горєлка  "Abidg Grip" - 3272,93грн.

- Деталі для прес - форми - 31665, грн.

- Батарея конденсаторна - 1701,00грн.

- Батарея конденсаторна - 1701,00грн.

- Штанцформа - 1926,67грн.

- Кліше - 1599,79грн.

Ліквідація основних засобів та МНМА:

-     Сканер - 2202,50грн.

-     Системний блок - 3958,33

-     Монітор - 1250,00грн.

-     Промостойка 2шт. - 4350,00грн.

-     Рекламний банер 2шт. - 3600,00грн.

 

Основні придбання або відчуження активів за 2016 г.

 Придбання оновних засобів:

- Ультразвукова установка "Скіфія УЗІ 200" - 6500,00 грн.

- Штанцформа - 4500,00 грн.

- Світильник - 2245,83 грн.

- Краскопульт - 1958,33 грн.

- Лічильник води- 1716,17 грн.

- Кліше - 1473,50 грн.

- Кліше - 1134,05 грн.

Відчуженя основних засобів:

- Автомобіль (продаж) " CHEVROLET NIVA" 2013- 58346,00 грн. (первісна вартість)

- Автомобіль (продаж) "VOLKSWAGEN PASSAT" - 133231,67 грн. (первісна вартість)

- Ультразвуковий генератор - 3516,41

- Візок гідравлічний - 1208,33 грн.

- Мобільні телефони - 2547,54 грн.

- Електротельфер - 603,37 грн.

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

У звітному році правочини між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, з іншого боку не укладались.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016 р. складає 62263 тис. грн., знос - 33065 тис. грн., залишкова вартість - 29198 тис. грн.

В звітному році товариством не укладались будь-які значні правочини щодо основних засобів.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Станом на 31.12.2016 року ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» іншим суб’єктам господарювання в оперативну оренду власних основних засобів не надавав.

Основних засобів у податкової заставі ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» не має.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Бугаївська, 3.

Виробничі потужності основних засобів - середні 6046,3 т/рік.

Ступінь використання обладнання:

- при виробництві інших харчових продуктів  - 20,75%      

- при виробництві чаю та кави  - 1,7%                   

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. 

Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства.

Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають.

В процесі виробничної діяльності відбуваються викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище. При цьому екологічні показники знаходяться в межах допустимого ліміту.

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

На дiяльнiсть емiтента впливає значне зниження платоспроможностi населення. Недостатнiсть оборотних коштiв та висока вартiсть банкiвських кредитiв обмежують розвиток та розширення пiдприємства.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

У звітному році до товариства застосовані наступні штрафні санкції:

1. Штраф за  порушення термінів поставки готової продукції в торгівельні мережі - 28 209,45 грн.

2. Штраф за  зміну  дати відліту у відрядження - 1464,00грн.

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Робочий капiтал достатнiй (10847 тис. грн.) i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Для збiльшення обсягу виробництва на підприємстві постiйно ведеться робота з пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї: вона виготовляється в яскравiй кольоровiй упаковцi.  Використовується дилерська форма збуту продукцiї, реалiзацiя в умовах консигнацiї. Застосовується гнучка система знижок, в залежностi вiд обсягу закупок, передплати та iн. ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" планує в 2017 роцi збiльшити обсяг виробництва у порiвняннi з 2016 роком. Як i ранiше буде проводитися робота з вдосконалення технологiй, розширення асортименту, оновлення упаковки, пiдвищення рентабельностi продукцiї.

На основi якiсного аналiзу структури пiдприємства та ринку харчоконцентратiв України та близького зарубiжжя АТ збирається посилити вплив служби маркетингу на прийняття рiшень при моделюваннi та плануваннi виробництва, впроваджуванню нових видiв продукцiї та упаковки.

Товариство постiйно веде науково-дослiдницьку роботу в областi технiки та технологiї в галузевих державних НДI та вищих учбових закладах. Зараз запроваджується проект з безвiдходної технологiї виробництва розчинної кави з утилiзацiєю вихлопiв теплоти, вологи, ароматичних речовин, яка була розроблена Одеським технологiчним iнститутом харчової промисловостi iм. М.В.Ломоносова разом зi спецiалiстами товариства.

В спiвробiтництвi з науково-дослiдницькими iнститутами України товариство веде неперервну дослiдницьку роботу з розширення асортименту, пiдвищення якостi, розробки нових засобiв розфасовки, якi дозволять значно збiльшити життєвий цикл продукцiї. Значне мiсце в розробцi нових видiв виробiв належить продукцiї медико-дiєтичного використання з проектними властивостями.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента, відсутні.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента www.ennifoods.com.             

 

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки

                                                          2014 рік        2015 рік   2016 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї                       

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн.              16513          14688       15958

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн.                        15655          10983       12657

 

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн.                    (-1844)        (-1421)     (-1143)

 

 


   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

31778.000

29198.000

0.000

0.000

31778.000

29198.000

- будівлі та споруди

24687.000

23004.000

0.000

0.000

24687.000

23004.000

- машини та обладнання

6014.000

5172.000

0.000

0.000

6014.000

5172.000

- транспортні засоби

154.000

89.000

0.000

0.000

154.000

89.000

- земельні ділянки

797.000

797.000

0.000

0.000

797.000

797.000

- інші

126.000

136.000

0.000

0.000

126.000

136.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

31778.000

29198.000

0.000

0.000

31778.000

29198.000

 

Пояснення :  Станом на 31.12.2016 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 62263 тис. грн. Знос основних засобів складає 33065 тис. грн.

Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

будинки, споруди - 56-153 років,

машини та обладнання - 9-56 років,

транспортні засоби - 7-26 років.

Ступінь використання - 80%.Ступінь зносу - 53,11%.

Щодо використання основних засобів товариства обмежень не існує: основних засобів у податкової заставі ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» немає. Короткостроковий банківський кредит виданий на умовах овердрафту.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) 

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

38024

39167

Статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(38024.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(46733.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

 


3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов’язань 

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

17.00

Х

Х

короткостроковий кредит банку

27.12.2016

17.00

19.900

04.01.2017

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

147.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

1872.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

2036.00

Х

Х

Опис

Загальна сума поточних зобов'язань становить 2036 тис.грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги - 619 тис.грн., з бюджетом - 147 тис.грн., з оплати працi - 128 тис.грн., iншi поточнi зобов"язання - 1125 тис. грн.,короткостроковий кредит банку - 17 тис. грн.

  


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

19.04.2016

20.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          

21.04.2016

22.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         

22.03.2016

23.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                         

 


            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше

 

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління 

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

кількість членів наглядової ради - акціонерів

2

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                              

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                        

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Так 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                        

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

X

 

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                        

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів                

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                             

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? 

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

X

 

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                       

 

X

Кредити банків                                        

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

  

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;  

яким органом управління прийнятий:   

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено:   

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

  

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

5110137300

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ 

за КВЕД

10.83 

Середня кількість працівників  100

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3, т.(048) 7053080

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 
 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                  1

2

3

4

01.01.2012 

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

16

11

--

первісна вартість

1001

61

35

--

накопичена амортизація

1002

45

24

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3

4

--

Основні засоби

1010

31778

29198

--

первісна вартість

1011

62398

62263

--

знос

1012

30620

33065

--

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

31797

29213

--

II. Оборотні активи

Запаси

1100

6489

5534

--

Виробничі запаси

1101

3090

2930

--

Незавершене виробництво

1102

1003

1122

--

Готова продукція

1103

2395

1481

--

Товари

1104

1

1

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3524

4414

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

149

336

--

з бюджетом

1135

76

--

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

2

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4

6

--

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

69

557

--

Готівка

1166

--

2

--

Рахунки в банках

1167

69

386

--

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

--

Усього за розділом II

1195

10311

10847

--

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

--

Баланс

1300

42108

40060

--


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ 

                                                   1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

46733

46733

--

Капітал у дооцінках

1405

--

--

--

Додатковий капітал

1410

6651

6651

--

Резервний капітал

1415

--

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-14217

-15360

--

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

39167

38024

--

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

17

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

1615

157

619

--

розрахунками з бюджетом

1620

50

147

--

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

--

розрахунками зі страхування

1625

45

--

--

розрахунками з оплати праці

1630

98

128

--

Поточні забезпечення

1660

--

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

2591

1125

--

Усього за розділом IІІ

1695

2941

2036

--

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

--

Баланс

1900

42108

40060

--

 

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзієв Сергій Георгійович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлівна

 

(підпис) 

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

15958

14688

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(12657)

(10983)

Валовий:  

     прибуток 

2090

3301

3705

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

107

1371

Адміністративні витрати 

2130

(2021)

(1751)

Витрати на збут

2150

(2353)

(2371)

Інші операційні витрати 

2180

(178)

(339)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

615

     збиток  

2195

(1144)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

7

4

Інші доходи 

2240

1

293

Фінансові витрати 

2250

(7)

(117)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(2216)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

--

збиток

2295

(1143)

(1421)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

--

     збиток 

2355

(1143)

(1421)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1143

-1421

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період 

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати 

2500

9415

8871

Витрати на оплату праці 

2505

2760

2920

Відрахування на соціальні заходи 

2510

607

1085

Амортизація

2515

2424

3074

Інші операційні витрати

2520

2615

2560

Разом

2550

17821

18510

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період 

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій  

2600

186932022

186932022

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  

2605

186932022

186932022

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  

2610

(  0.00611450)

(  0.00760170)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

(  0.00611450)

(  0.00760170)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзієв Сергій Георгійович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлівна

 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року
 

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

18260

18174

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

--

33

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1295

236

Надходження від повернення авансів

3020

9

310

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

7

4

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

4

1

Інші надходження

3095

55

98

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(7006)

(7453)

Праці

3105

(2240)

(2552)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(654)

(1261)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(1489)

(968)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(--)

(17)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(283)

(107)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(1206)

(844)

Витрачання на оплату авансів

3135

(3994)

(4129)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(4)

(10)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(10)

(38)

Інші витрачання

3190

(193)

(357)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4040

2055

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

27

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(21)

(55)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

6

-55

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

100

2261

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

3665

4230

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(7)

(100)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3572

-2069

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

474

-69

Залишок коштів на початок року

3405

69

142

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

14

-4

Залишок коштів на кінець року

3415

557

69

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлiвна

 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 


 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про власний капітал 

за 2016 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття 

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал 

Капітал у дооцін-ках 

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал 

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток) 

Неопла-чений капітал 

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

46733

--

6651

--

-14217

--

--

39167

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

46733

--

6651

--

-14217

--

--

39167

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-1143

--

--

-1143

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-1143

--

--

-1143

Залишок на кінець року

4300

46733

--

6651

--

-15360

--

--

38024

 

 

 

 

Голова правління

________________ 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

(підпис) 

 

 

 

 

Головний бухгалтер     

________________ 

Моїсеєва Людмила Михайлiвна

 

(підпис) 

 

 

 

 

 

 


Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

х

 

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за рiк, що закiнчився  31 грудня 2016 року.

 

ЗМIСТ

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI   -------------------------------------------------------------------------1-2

2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА  ------------------------------------------------------------------------------------------2-3 

3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ-----------------------------------------------------------3-4

4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ          ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В ЇЇ ЗАСТОСУВАННI----------------------------------------------4-8

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З

 ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ----------------------------------------------------------8

6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ -----------------------------------------------8     

7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА  -------------------------------8-9                               8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ ---------------------------------------------------------   9

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ   ------------------------------------------------------------------------------9-11                                                                                              10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ -11         

11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА-11 12. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ------------11

13. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ------------------------------------------------------------------11

14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ ----------------------------------------------------------------11-12  

15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК---------------------------------------------------------------------- 12   11 . ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ ---------------------------------------------------------12

 17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ  -----------------------------------------12 -13      18. КАПIТАЛ ----------------------------------------------------------------------------------------------13 19. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ----------------------------------------------------------------------------13

20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ----13-14

21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ----------------------------------------- -14 22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ------------------------------------------------------------------14

23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2016 року----14

24. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2016 рiк.---------------------------------------------------------------------------------------------- 14-16

25. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2016 рiк.--------------------------------------------------------------------------------------------------16

26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2016рiк.---------------------------------------------------------------------------------------------------    16

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI

 

           ПАТ "ЄННI ФУДЗ" - одне з найстарiших пiдприємств з виробництва продуктiв харчування в Українi.

ПАТ "ЄННI ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917р. на пiдприємствi вироблялась пивна продукцiя.

Становлення пiдприємства, як  харчового почалося з 1924р. Основними видами виробiв були у той час продукти iз сої. У 1936р. заводу було дано завдання освоїти виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи, киселi, прянощi), якi входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися харчоконцентратним У 1947р. на прилавках країни  з'явилася  перша одеська кава. 

У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став Комбiнатом харчових концентратiв. З 01.01.91р. комбiнат працював на умовах аренди.

У 1997 роцi вiдповiдно до наказу регiонального Фонду державного майна України по Одеськiй областi за № 1674 орендне пiдприємство "Одеський  комбiнат харчових концентратiв" перетворився у вiдкрите акцiонерне товариство   "ОдесХарчоКомбiнат"

ВАТ "ОдесХарчоКомбiнат" виробляв майже 100 найменувань продукцiї, виготовлення яких базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних технологiй.

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2011р), на виконання вимог Закону України  "Про акцiонернi товариства" № 1514-VI, змiнено найменування товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРЕ  ТОВАРИСТВО "ЄННI ФУДЗ" 

 

            Податкова адреса Товариства: 65005 Україна, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3.

             Офiцiйний сайт Товариства: www.ennifoods.com

Електронна адреса Товариства в мережi Iнтернет: office@enniffoods.com

             ПАТ "ЕННI ФУДЗ" безпосередньо здiйснює такi види господарської дiяльностi:

 

-     виробництво чаю та кави;

-     виробництво прянощiв i приправ

-     виробництво iнших харчових продуктiв;

-     неспецiалiзована оптова торгiвля;

-     роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами,          напоями та тютюновими виробами.

 

 

 

                                2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

 

          Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi

ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi.

         Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i

iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичну та нормативної бази. Керiвництво вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi.

    Перспективнiсть виробництва продукцiї залежiть вiд полiпшення фiнансового стану країни.

     Товариство немає залежностi вiд сезонних змiн.

      Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи.

Найбiльша частина продукцiї ПАТ "ЕННI ФУДЗ" реалiзується через дистриб'юторську мережу по всiй Українi. Вiд дистриб'юторiв продукцiя надходить до торгiвельної мережi по усiй країнi

 

            Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства:

- Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя.

- Ризик пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiєнта.

- Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї продукцiї на ринку.

- Галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi економiки,  високою конкуренцiєю  ринка збуту.

- Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.

- Фiнансовий ризик - ризик, пов'язаний з нерентабельнiстю або банкрутством.

 

 

                              3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ

 

    Фiнансова звiтнiсть ПАТ"ЄННi ФУДЗ"  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року,  була пiдготовлена iз застосуванням облiкових полiтик, що вiдповiдають вимогам МСФЗ.Позначення "МСФЗ" також включає в себе усi дiючi  стандарти бухгалтерського облiку (МСБО - IAS). Також застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi (IFRIC) обов'язковi для 2016-го фiнансового року.

Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво Товариства вважає, що гривня України є бiльше зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства.                                                                                                                     

    Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив - 27,190858 i 24,000667 на   31грудня 2016р. i 31 грудня 2015р. вiдповiдно.

 Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив - 28,422604 i 26,223129   на 31 грудня 2016р. i 31 грудня 2015р. вiдповiдно.

 

 

 

 

4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В ЇЇ ЗАСТОСУВАННI

 

      Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi

 

       Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом облiку за iсторичною вартiстю.

  Найважливiшi принципи облiкової полiтики Товариства i iстотнi оцiнки в її застосуваннi на протязi 2016 року

залишалися незмiнними.

 

      Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

 

      Пiд Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ") маються на увазi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi ("КМСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку ("МСБО") i iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КIМСФЗ").

      З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всi стандарти МСФЗ (IFRS), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), якi мають вiдношення до її дiяльностi, зокрема наступнi:

 

 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

 

МСФЗ 9      Фiнансовi iнструменти

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку

МСБО 1      Подання фiнансової звiтностi

МСБО 2      Запаси

МСБО 7      Звiт про рух грошових коштiв

МСБО 8      Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки

МСБО 10     Подiї пiсля звiтного перiоду

МСБО 12     Податки на прибуток

МСБО 16     Основнi засоби

МСБО 18     Дохiд

МСБО 19     Виплати працiвникам

МСБО 21     Вплив змiн валютних курсiв

МСБО 36     Зменшення корисностi активiв

МСБО 37     Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи

МСБО 37     Нематерiальнi активи

МСБО 39     Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка

       Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали чинностi i не застосовуються Товариством достроково.

        МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9) (випущений в листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що

починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування. МСФЗ (IFRS) 9 замiнює частини МСФЗ (IAS) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi особливостi:

 

       - Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту.

 

       - Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв.

 

       - Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю.

       Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених прибуткiв i збиткiв вiд змiни

справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї.

 

            Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IFRS) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015року або пiсля цiєї дати.

Дана поправка була опублiкована в результатi рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ (IAS) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.

 

             МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IFRS) 13) (випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу  на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

       Поправки МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) (випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IAS) 1 назва звiту про сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

               Змiнений МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IAS) 19) (випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

              Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй:

 

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IAS) 1) роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з iстотним впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть потрiбнi в разi,

якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю.

            Поправка до МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IAS) 16) роз'яснює, що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси.

 

            Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" (МСФЗ (IAS) 32) роз'яснює, що податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".

 

           Поправка до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IAS) 34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IAS) 34 i вимоги МСФЗ (IFRS) 8 "Операцiйнi сегменти".

 

           В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть.

 

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З

ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ

 

         У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках: 388 тис. грн. (в нацiональнiй та iноземнiй валютах)

На спецiальному рахунку в нацiональнiй валютi (Електронне адмiнiстрування ПДВ): 169тис.грн.

 

6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ

 

        Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у фонди грошового ринку, а також борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати) Товариство станом на 31.12.2016р. не має.

 

                7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА 

 

       Керiвництво ПАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi та на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПАТ "ЄННI ФУДЗ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення.

       Дебiторська заборгованiсть  (рядки 1125 та 1135 баланса ) представленi у сумi - 4414тис. грн. i 3525тис.грн. на 31 грудня 2016р. i 31 грудня 2015р. вiдповiдно; 

ряд.1135- 0 тис.грн. i 76 тис.грн. на 31 грудня 2016. i 31 грудня 2015р. вiдповiдно

Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2016р. року не створювався.

 

 

                              8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ

 

           Товарно-матерiальнi запаси (виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари) представленi у сумi 5534 тис. грн. i

 6489 тис. грн.  грн. на 31 грудня 2016р. i 31 грудня 2015р. вiдповiдно.

           Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнюються за  собiвартiстiстью.

           Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершеного виробництва включається вартiсть придбання сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi У вартiсть готової продукцiї включається вартiсть придбання сировини, матерiалiв i, енергоресурсiв, витрати на переробку, такi як прямi витрати на оплату працi, а також розподiлену частина постiйних i змiнних виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання з урахуванням витрат на транспортування та доставку.

Чиста цiна реалiзацiї являє собою передбачувану цiну реалiзацiї за вирахуванням всiх можливих витрат на приведення запасiв у товарний вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат.

           Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на протязi 2016року не створювався.

 

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ

 

           Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату.

                                                                                                                                                                    Склад основних засобiв Товариства станом на 31.12.2016 року:

 

Групи основних засобiв  Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя

Земельна дiлянка  797   ---

Будинки, споруди та передавальнi пристрої      39 469      16 465

Машини та обладнання    19 896      14 724

Транспортнi засоби      1 416 1 327

Iншi основнi засоби     685   549

 

       Станом на 31.12.2016 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" iншим суб'єктам господарювання в оперативну  оренду власних основних засобiв не надавав.

Амортизацiю основних засобiв Товариство  нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2016  року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався.

              Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою ПАТ "ЄННI ФУДЗ". Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 основнi засоби. 

           Керiвництво пiдприємства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди пiдприємства .

           Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв:

- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 10 - 50 рокiв;

- Машини та обладнання - 5-20 рокiв;

- Транспортнi засоби - 5-7 рокiв;

- Iншi основнi засоби  - 12 рокiв.

        Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2016 року не створювався.

 

 

 Вибуття основних засобiв Товариства за 2016 рiк склало:

 

-     Машин та обладнання - 5 тис. грн.

-     Транспортних засобiв - 192 тис. грн.

-     iнших основних засобiв - 7 тис. грн.

 

 

 Надходження нових основних засобiв на протязi 2016 року склало:

-     iнших основних засобiв - 21тис. грн

 

 

         Збиток або дохiд вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається як рiзниця мiж цiною продажу i балансовою вартiстю цих об'єктiв i розпiзнається в звiтi про фiнансовi результати Товариства.

        Витрати по ремонту i обслуговуванню вiдносяться на витрати в момент виникнення.                                                                                                                                      

       Основних засобiв у податкової заставi ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.  На консервацiї знаходиться основних засобiв на суму - 765 тис. грн.

   Авансiв у придбання основних засобiв за станом на 31.12.2016 року Товариство не здiйснювало.

 

 

10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ

 

   Iнвестицiй в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї станом на 31.12.2016 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 

11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА

 

       Довгострокової дебiторської заборгованостi та передплати (за строками погашення вiд 12 мiсяцiв) станом на 31.12.2016 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 

 

12. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ

ПРОДАЖУ

 

      Довгострокових фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31.12.2016 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"   не має.

 

 

13. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ

 

       Iнших необоротних активiв станом на 31.12.2016 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 

14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ

 

        Довгострокових позик станом на 31.12.2016 року ПАТ "ЄННI ФУДЗ"    не має.

 

15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 

     Вiдмiнностi, якi iснують мiж критерiями визнання активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансової звiтностi по МСФЗ i для цiлей українського оподаткування, призводять до виникнення деяких тимчасових рiзниць. 

Проте, у зв'язку iз збитковiстю, податок на прибуток Товариство у 2016 роцi не сплачувало, тимчасовi рiзницi з податку на прибуток у бухгалтерському облiку не нараховувало.

 

16. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

 

         Податок на додану вартiсть ("ПДВ"), що вiдноситься до виручки вiд реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам у мiру виставлення рахункiв покупцям. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, вiдшкодовується за рахунок ПДВ отриманого вiд покупцiв при дотриманнi певних умов. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету в наступних звiтних перiодах, вiдображається у фiнансової звiтностi як ПДВ до вiдшкодування.

Податок на додану вартiсть Товариство у 2016 роцi сплатило в сумi - 283026 грн.

 

17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ

 

      ПАТ "ЄННI ФУДЗ" проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, якi свiдчать про їх знецiнення.

 

            У разi виявлення таких ознак розраховується вiдшкоджуєма вартiсть

вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити вiдшкоджуєму вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює яку вiдшкоджуєму вартiсть одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При наявностi розумної i послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв Товариства розподiляється на конкретнi генеруючi одиницi або найменшi групи генеруючих одиниць, для яких може бути визначена розумна i послiдовна основа для розподiлу. Вiдшкоджуєма вартiсть визначається як найбiльша з двох значень: справедливої вартiстi за вирахуванням витрат на продаж або вартостi активу в користуваннi. При визначеннi вартостi активу в користуваннi прогнозованi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок дисконтування до оподаткування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу.

Якщо вiдшкодовується вартiсть будь-якого активу, (або одиницi, що генерує грошовi кошти), якiй виявляється нижчим вiд його балансової вартостi, то балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує кошти), зменшується до розмiру його вiдшкодовуваної вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнається в звiтi про фiнансовi результати.

 

          У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодовуваної вартостi, проте таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби з цього активу (генеруючої одиницi) не був збиток вiд знецiнення у попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в звiтi про фiнансовi результати.

         Такi оцiнки призводять до необхiдностi ухвалення низки суджень щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з даними активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i непередбаченi змiни таких припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть призвести до iншого результату порiвняно з представленим у цiєї фiнансової звiтностi.

 

                                      18. КАПIТАЛ

 

       Сума оголошеного, випущеного та сплаченого статутного капiталу Товариства становить 46733005,50 грн. за станом на 31 грудня 2016 р. i складається з 186932022 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок кожна.

      На протязi звiтного року у ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй.

 

19. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ

        19.1. Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.

         На протязi звiтного року ПАТ "ЄННI ФУДЗ" не здiйснювались господарськi операцiї, у тому разi iнвестицiї в асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.

        19.2. Винагорода ключового управлiнського персоналу.

          Управлiнський персонал Товариства отримує  заробiтну плату та премiї.

        Згiдно з українським законодавством ПАТ "ЄННI ФУДЗ" перераховує внески до Державної Фiскальної служби України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал.

 

20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ

 

      20.1. Оподаткування.

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. На думку керiвництва, ПАТ "ЄННI ФУДЗ"

станом на 31 грудня 2016р. вiдповiднi положення законодавства

iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства з точки зору податкового, валютного та митного законодавства залишиться досить стабiльним.

    20.2. Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги.

    Фiнансових поручительств та позовних вимог  станом на 31.12.2016 року немає.

 

 

21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ

 

       Резервiв майбутнiх виплат та платежiв на кiнець 2016 року не нараховано.

 

 

22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

      Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати Товариство не здiйснювало.

 

23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2016 року.

 

 

             23.1. ПАТ "ЄННI ФУДЗ" вибрано модель облiку основних засобiв за iсторичною вартiстю. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату.

 

 

24. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2016 рiк.

24.1. Визнання виручки

Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати продукцiї; при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни.

       24.2. Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi, збутовi та  iншi витрати.

       24.3. Iншi операцiйнi доходи Товариства (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) за 2016 рiк дорiвнюють - 107 тис.грн.

 та представляють собою доходи вiд:

 

- дохiд вiд  реалiзацiї iнших оборотних активiв - 23 тис. грн.

- дохiд вiд придбання, продажу iноземної валюти - 3 тис. грн.

- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 25 тис. грн.

- дохiд вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв (страхове вiдшкодування) - 4 тис. грн.

- дохiд вiд оприбуткування надлишкiв ТМЦ - 13 тис. грн.

- дохiд вiд  реалiзацiї виробничих запасiв - 31тис. грн.

- дохiд вiд утримання коштiв за перелiмiт мобiльного зв'язку - 8 тис. грн

 

24.4 Iншi витрати операцiйної дiяльностi (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) за 2016 рiк дорiвнюють 178 тис. грн. та представляють собою витрати вiд:

 

-     витрати на продаж i придбання  валюти - 3 тис. грн.

-     собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 5 тис. грн.

-     втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 12 тис. грн.

-     втрати вiд знецiнення запасiв - 30 тис. грн.

-     нестачi i втрати вiд псування цiнностей - 6 тис. грн.

-     визнанi штрафи, пенi, неустойки - 30 тис. грн.

-     витрати на благодiйну допомогу - 10 тис. грн.

-     витрати на сплату членських внескiв - 6 тис. грн.

-     витрати на оплату лiкарняних листiв за рахунок пiдприємства - 7 тис. грн.

-     заробiтна плата сестри медичної - 27 тис. грн.

-     ЄСВ з заробiтної плати i лiкарняних - 12 тис. грн.

-     iншi витрати - 30 тис. грн.

 

 

-     24.5 Iншi фiнансовi доходи (рядок 2220 Звiту про фiнансовi результати) за 2016 рiк дорiвнюють 7 тис. грн. та представляють собою доходи вiд:

 

-     Вiдсоткiв одержаних - 7 тис. грн.

 

24.6 Iншi доходи (рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати) за 2016 рiк

дорiвнюють - 1 тис. грн. та представляють собою доходи вiд:

 

-  не операцiйної курсової рiзницi - 1 тис. грн.

 

24.7 Iншi фiнансовi витрати  (рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати) за 2016 рiк дорiвнюють - 7 тис. грн.

 

-     розрахункiв за нарахованими вiдсотками в нацiональнi валютi - 7 тис. грн.

 

24.8 Заробiтна плата працiвникiв, що вiдноситься до трудової дiяльностi поточного перiоду, визнається в якостi витрат у звiтi про фiнансовi результати ПАТ "ЄННI ФУДЗ".

 

25. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПАТ "ЄННI ФУДЗ"  за 2016 рiк.

 

         Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв".

 

26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2016 рiк.

26.1. На протязi звiтного року Товариством у зв'язку зi збитковiстю дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй та переоцiнку необоротних активiв. Таким чином, змiни власного капiталу Товариства за 2016 рiк склали 1143  тис. грн. за рахунок збитку, отриманого за звiтний перiод.

 

      Голова Правлiння

      ПАТ "ЄННI ФУДЗ"                           Терзiєв С.Г.

 

     Головний бухгалтер

     ПАТ "ЄННI ФУДЗ"                            Моїсеєва Л.М.

 

 

 

 

 

 


 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Трансаудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23865010 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65044 м. Одеса пр-т Шевченка, .2 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1463

26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н 

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ" за 2016 р.

 

 

1. Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента, органи НКЦПФР

 

Публічне акціонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ", код за ЄДРПОУ 00374156, місцезнаходження: вул. Бугаївська 3, м. Одеса, 65005, тел. (048) 7053082, 7053080, електронні адреси law1@ennifoods.com, glavbuh@ennifoods.com, дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 17.05.1991 р., дата реєстрації публічним акціонерним товариством - 20.05.2011 р., кількість акціонерів - 3603, кількість працівників - 100, дата загальних звітних зборів -19.04.2016 р.

 

      2. Вступний параграф

 

2.1. Опис аудиторської перевірки (звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів)

 

      Нами згідно Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА) проведено аудит повного пакету фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ" в складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2016 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 р., Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р., Звіту про власний капітал за 2016 р., а також пояснювальних Приміток до цієї звітності.

 

      2.2. Відповідальність  управлінського персоналу за підготовку та достовірне подання фінансових звітів

 

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за:

      - вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне вживання;

      - застосування обґрунтованих облікових оцінок  і розрахунків;

- дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності/Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі МСФЗ/МСБО) або розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ/МСБО в примітках до  фінансової звітності товариства;

- підготовку фінансової звітності згідно МСФЗ/МСБО за припущенням, що товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, якщо  таке припущення не буде правомірним;

- облік і розкриття у  фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або розкриття;

- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливо будуть в найближчому майбутньому;

- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва;

- розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в товаристві;

- вжиття заходів в межах своєї компетенції для захисту активів товариства;

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

 

2.3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо зазначеної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит здійснено відповідно до положень МСА, які вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і їх розкриття і фінансовій звітності. Вибір процедур визначається судженням аудитора, включно щодо оцінки ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. З метою застосування цих чи інших процедур при виконанні оцінки ризиків аудитором досліджуються заходи внутрішнього контролю, пов'язані з складанням та достовірним поданням акціонерним товариством фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію. Під час аудиту отримано пояснення, відповіді, що стосуються предмету  перевірки, в тому числі, письмові запевнення управлінського персоналу (МСА 580 "Письмові запевнення") та письмові підтвердження управлінського персоналу (МСА 500 "Аудиторські докази"). Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність виконаних управлінським персоналом облікових оцінок та оцінку загального подання фінансової звітності.

      Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки

 

3. Модифікована аудиторська думка щодо повного комплекту фінансових звітів

 

3.1. Підстави для висловлення умовно-позитивної  модифікованої думки 

 

           3.1.1. Обмеження обсягу роботи аудитора

Параграфом 4а МСА 501 "Аудиторські докази - додаткові міркування щодо відібраних елементів" передбачено: якщо запаси підприємства є суттєвими для фінансової звітності підприємства, аудитор має отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо їх наявності і стану шляхом при інвентаризації. Якщо ж аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності та стану запасів, він відповідно до п. 13 МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора" не може підтвердити фінансову звітність товариства - суб'єкта аудиту, а повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитись від висловлення думки щодо фінансової звітності. Аудитором в жовтні звітного року було повідомлено емітента цінних паперів про потребу залучення його до участі в річній інвентаризації, втім відповідного запрошення отримано не було.

 

3.1.2. Інші факти та обставини, які впливають на достовірність фінансової звітності

 

Товариством не формувався резерв на сплату відпусток, як того вимагає  МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи".  Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів через те, що витрати на заробітну плату товариства незначні.  

 

3.2. Умовно-позитивна думка

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться мова в попередніх параграфах, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Єнні Фудз" та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату відповідно до вимог МСФЗ/МСБО. Валюта балансу - 40060 тис. грн. та фінансові результати  звітного року (чистий дохід 15958 тис. грн., чистий фінансовий результат - збиток 1143 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.

 

4. Інша допоміжна інформація

 

4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

 

За приписами частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України (ЦКУ), якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів  акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. В емітента цінних паперів вартість чистих активів на дату складання фінансової звітності була меншою за статутний капітал, тому його акціонерам потрібно;

збільшити рентабельність господарювання, або/та

внести додаткові внески до статутного капіталу, або/та

зареєструвати зменшення статутного капіталу, або/та

переоцінити (до оцінити) необігові активи, зокрема, за приписами МСБО 29/

 

4.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом  цінних  паперів

 

            Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації. Аудитор ознайомлюється з нею оскільки суттєві невідповідності між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією ставлять під сумнів достовірність перевіреної фінансової звітності. Фінансова звітність ПАТ "ЄННІ ФУДЗ" є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 р. за N 2180/24712 із змінами, внесеними згідно рішень комісії  від 23.09.2014 р. № 1250, 16.12. 2014 р. № 1713, 01.09. 2015 р. № 1348, 12.04. 2016 р. № 410, 14.09. 2016 р. № 923. Вона також надається до органів державної фіскальної служби.

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і жодних суттєвих невідповідностей та/або суттєвих викривлень не ідентифіковано.

 

4.3. Виконання товариством значних правочинів

 

           За приписами пункту 4 частини першої статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. За приписами частини першої статті 70 того ж закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Аудитом встановлено, що в звітному році товариство не здійснювало значних правочинів

 

4.4. Стан корпоративного управління

 

Корпоративне управління це система відносин між виконавчим органом товариства, його радою, акціонерами та іншими зацікавленими особами. Корпоративне управління окреслює межі, в яких визначаються завдання товариства, засоби виконання цих завдань, здійснення моніторингу діяльності товариства. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, емітенти заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

Внаслідок виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, згідно з положеннями Закону України "Про акціонерні товариства" аудитор може сформулювати судження щодо:

відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту;

-     відповідного відображення інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства, яка складається згідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням, зазначеним в п. 4.2. даного Висновку.

 

4.5. Ідентифікація та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності  внаслідок шахрайства

 

           МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" передбачено виконання аудитором низки процедур, характер, час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності. За результатами зазначеного виконання в акціонерному товаристві не ідентифіковано ризиків суттєвого викривлення фінансової  звітності  внаслідок шахрайства.

 

 

           5. Основні відомості про аудиторську фірму

 

5.1. Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010)

5.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 29.10. 2020 р.

5.3. Місцезнаходження: пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044 (для листування: абонентська скринька 10, м. Одеса, 65026)

5.4. Телефон 0661-370872, електронна адреса tau@te.net.ua.

 

6. Дата і номер договору на проведення аудиту - договір від 16.02.2017 р. № 170/17

 

7. Дата початку та дата закінчення аудиту - відповідно 20.02.2017 р.  - 16.03.2017 р.

 

8. Незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"

                                                                              Кравченко Т.В.

 

       (Сертифікат АПУ серії А № 007180, чинний до 24.12. 2019 р.)

 

9. Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) - 16.03.2017 р. М.П.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

Звіт щодо дотримання законодавчих та нормативних актів з бухгалтерського обліку та аналіз фінансового стану Публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ"      

 

      1. Стан бухгалтерського обліку у товаристві

 

Суб'єктом аудита виконувався бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. Бухгалтерський облік ґрунтувався на МСФЗ. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були первинна документація, всі дані, що зафіксовані в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів задовільний. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень

Облікову політику товариства (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність"  та МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки", як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному обліку та для складання і подання фінансової звітності, аудитору не було надано.

При складанні фінансової звітності за 2016 р. мали братися до уваги положення МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

За п.3 усього стандарту

необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження.

Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які включають таке (але не обмежуються таким):

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100 % або перевищує цей рівень.

Зведений індекс інфляції за 2014-2016 рр. в Україні становив 101,17%, а тому за нормами МСБО 29 постало питання про індексацію монетарних статей звітності товариства. З огляду на короткостроковість більшості фінансових інструментів товариства згідно застереження другого речення п. 3 МСБО 29 ("Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є питанням судження") управлінським персоналом прийнято рішення утриматися від індексації.

Аудитор вважає більш доцільним індексувати зареєстрований (пайовий) капітал, що позбавило б товариство від зауважень, наведеного в п. 4.1.1 та в наступному абзаці цього висновку.З цією метою, а також для коригування зауваження в позанаступному абзаці висновку доцільно надати уточнену звітність.

В товаристві не сформовано резервний капітал, який за нормою частини першої статті 19 Закону України "Про акціонерні товариства", має бути не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

Мається незбалансованість значень рядках 1165,1166, 1167 балансу.

Аудитором досліджені питання, сформульовані МСА 510 "Перше завдання - залишки на початок періоду", і з огляду на аудиторський висновок за 2015 р., незмінність облікової політики та ретельне порівняння рядків форм фінансової звітності, встановлено, що початкові (2016 р.) залишки по рахунках товариства є достовірними.

Інвентаризацію активів та зобов'язань виконано станом на 30.11. 2016 р. згідно з відповідним наказом по товариству. Розбіжностей між фактичними та обліковими залишками не виявлено.

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складена в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені із заокругленням до цілих тисяч гривень.

Товариство застосовувало звичайну систему оподаткування.

Аудитом не ідентифіковано наявність в товаристві пов'язаних осіб  за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи".

Показники в звітних формах товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом Мінфіну від 11.04. 2013 р. № 476 зі змінами, затвердженими наказами від 30.12. 2013 р. № 1192  та від 05.04. 2014 р. № 401.

           Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ/МСБО.

Подій, що відбувались у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту (за положеннями МСА 560 "Подальші події") не ідентифіковано.

Аудитом не ідентифіковано наявність в товаристві пов'язаних осіб  за визначенням МСА 550 "Пов'язані особи".

            Вбачається, що поточний бухгалтерський облік, який є підґрунтям для складання фінансової звітності, з певними обмеженнями був повним та відповідав приписам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинним МСФЗ/МСБО.

 

      2. Аналіз показників фінансової звітності

 

Аналіз показників фінансового стану товариства виконано в таблиці, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12.2016 р., а показники рентабельності - за 2016 р.

 

          Показники та формули їх розрахунку   Значення на 31.12. 2016р. (за 2016 р.)       Оптимальне значення

1.Коефіцієнти ліквідності:

1.1. Загальної ліквідності або покриття

        Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу

К1.1= -------------------------------------------------

        Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

показує, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті всіма активами.

1.2. Термінової або швидкої ліквідності

 Підсумок розділів  ІІ - ІII  активу - рядки (1100-1110)

К1.2=  ----------------------------------------------

             Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

визначає, якою мірою поточні зобов'язання можуть бути покриті швидколіквідними  активами.

 

1.3. Абсолютної або критичної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядку 1165)

К1.3= ------------------------------------------------------------

            Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

 

характеризує можливість  виконувати поточні зобов'язання за рахунок найбільш ліквідних активів (грошових коштів).  

 

 

5,33

 

 

 

 

 

 

2,61

 

 

 

 

 

 

0,28 

 

 

більше 2,0

 

 

 

 

 

 

1,0-2,0

 

 

 

 

 

 

0,25 - 0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості або фінансування

( покриття зобов'язань власним капіталом)

          Підсумок розділів  ІІ - V пасиву

К2= ---------------------------------------------------

                   Підсумок І розділу пасиву

 

 розраховується як співвідношення залучених та власних коштів, характеризує залежність від залучених коштів 

 

 

 

0,05 

 

 

 

менше 1,0

3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

         І розділ пасиву балансу

К3= -----------------------------------

        Всього за активами балансу

 

характеризує незалежність фінансового стану   від позикових коштів. Він показує частку власних засобів у загальній сумі джерел 

 

0,95 

 

0.25-0,5

4. Рентабельність собівартості

(код рядку 2350/2355 ф.2)

К4= -------------------------------------------- х 100%

          (код рядку 2050 ф. 2)

 

показує прибутковість/збитковість собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)

 

-9,03

5. Рентабельність реалізації

(код рядку 2350/2355 ф.2 )

К5= -----------------------------------------х 100%

        (код рядку 2000 ф. 2)

 

визначає прибутковість/збитковість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

 

-7,16

5. Рентабельність активів

(код рядку 2350/2355 ф.2 )

К5= ------------------------------------------------х 100%

ф. 1 (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) : 2)

дозволяє визначити ефективність використання активів, тобто показує, скільки гривень прибутку/збитку заробила кожна гривня активів

 

-2,78

 

більше 0

 

 

З даних таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства у звітному періоді був посереднім: товариство закінчило рік зі збитками. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан.

Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво  вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості  цінних паперів емітента.

Маються підстави для висловлення думки про можливість безупинного функціонування Публічного акціонерного товариства "ЄННІ ФУДЗ", як суб'єкта господарювання (в контексті абзацу шостого статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"МСА 570 "Безперервність" та пп. 25-26 МСБО 1).

 

Директор фірми Трансаудит",  незалежний аудитор

                                                                                                     Кравченко Т.В.

      16.03.2017 р.    

                                                     МП