Возникновение особенной информации

                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                                

                                                 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та  

паперової форм інформації, що подається до  

Комісії, та достовірність інформації, наданої  

для розкриття в загальнодоступній інформаційній  

базі даних Комісії. 

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

65005 м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

6. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

 

(дата)
 

2. Повідомлення опубліковано* у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ennifoods.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії

                                                                                          Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2017

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Терзiєв Володимир Георгiйович

КК 490831 Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 04.09.2000

0.00005

Зміст інформації

Посадова особа  Голова наглядової ради Терзiєв Володимир Георгiйович (паспорт: серiя КК номер 490831 виданий Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 04.09.2000) припинено повноваження 18.04.2017р.   Припинення повноваження вiдбулось на пiдставi рiшеня загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у зв"язку iз змiнами законодавства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005% на суму 23,25 грн.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

18.04.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Грекул Галина Iванiвна

КЕ 346898 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.07.1996

0.00037

Зміст інформації

Посадова особа  Член наглядової ради Грекул Галина Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 346898 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.07.1996) припинено повноваження 18.04.2017р. Припинення повноваження вiдбулось на пiдставi рiшеня загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у зв"язку iз змiнами законодавства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037% на суму 175.00 грн.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

18.04.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Вдовиченко Євгенiя Iванiвна

КЕ 326060 Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 06.07.1996

0.00000

Зміст інформації

Посадова особа  Член наглядової ради Вдовиченко Євгенiя Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 326060 виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 06.07.1996) припинено повноваження 18.04.2017р. Припинення повноваження вiдбулось на пiдставi рiшеня загальних зборiв акцiонерiв товариства (протокол №2 вiд 18.04.2017р.) у зв"язку iз змiнами законодавства. Акцiями товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

18.04.2017

призначено

Голова наглядової ради

Терзiєв Володимир Георгiйович

КК 490831 Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 04.09.2000

0.00005

Зміст інформації

Посадова особа  Голова наглядової ради Терзiєв Володимир Георгiйович (паспорт: серiя КК номер 490831 виданий Центральним РВ УМВС України в Одеськiй обл. 04.09.2000) призначено на посаду 18.04.2017р. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.). Як Голова наглядової ради, посадова особа призначена рiшенням Наглядової ради товариства вiд 18.04.2017р. (протокол №39 вiд 18.04.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005% на суму 23,25 грн.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова наглядової ради.

18.04.2017

призначено

Член наглядової ради

Грекул Галина Iванiвна

КЕ 346898 Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.07.1996

0.00037

Зміст інформації

Посадова особа Член наглядової ради Грекул Галина Iванiвна (паспорт: серiя КЕ номер 346898 виданий Суворовським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.07.1996) призначено на посаду 18.04.2017р. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037% на суму 175.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний технолог.

18.04.2017

призначено

Член наглядової ради

Акiмченкова Свiтлана Григорiвна

КЕ 687351 Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.08.1997

0.00660

Зміст інформації

Посадова особа Член наглядової ради Акiмченкова Свiтлана Григорiвна (паспорт: серiя КЕ номер 687351 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 08.08.1997) призначено на посаду 18.04.2017р. Призначення вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 18.04.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00660% на суму 3070.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - до наступних загальних зборiв, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - керiвник МТЗ.