Возникновение особенной информации 2

                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                                

                                                 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та  

паперової форм інформації, що подається до  

Комісії, та достовірність інформації, наданої  

для розкриття в загальнодоступній інформаційній  

базі даних Комісії. 

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

 

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

65005 м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374156

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

6. Електронна поштова адреса емітента

finance@ennifoods.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 

 

(дата)
 

2. Повідомлення опубліковано* у

Вiдомостi НКЦПФР

 

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.ennifoods.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

* Зазначається при поданні до Комісії

                                                                                          Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2017

звільнено

Член правлiння

Маврова Наталiя Петрiвна

КЕ 717317 Б-Днiстровським МВ УМВС України в Одеськiй обл. 19.06.1997

0.00000

Зміст інформації

Член правлiння Маврова Наталiя Петрiвна (паспорт: серiя КЕ номер 717317 виданий Б-Днiстровським МВ УМВС України в Одеськiй обл. 19.06.1997) звiльнено з посади за власним бажанням 19.04.2017 р. Припинення повноважень вiдбулось рiшенням Наглядової ради товариства (протокол №40 вiд 19.04.2017 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк.

19.04.2017

призначено

Член правлiння

Ушакова Катерина Володимирiвна

КМ 008301 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 16.09.2002

0.00000

Зміст інформації

Член правлiння Ушакова Катерина Володимирiвна (паспорт: серiя КМ номер 008301 виданий Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл. 16.09.2002) призначено 19.04.2017 р. Посадова особа призначена рiшенням Наглядової ради (протокол №40 вiд 19.04.2017 р.)  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу  - до припинення повноважень правлiння, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -керiвник вiддiлу логiстики.