Повідомлення про проведення загальних зборів.

Публічне акціонерне товариство "Єнні Фудз" код за ЄДРПОУ 00374156 місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства (збори) за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства в 2016 р. 

Збори відбудуться 18 квітня 2017 р. об 11:15 за адресою: 65110, м. Одеса, вул. Балківська, 54, Одеський технічний коледж (корпус 1, поверх 1, приміщення 1 - актова зала).

 Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 18 квітня 2017 р. (початок реєстрації о 10:00, закінчення о 11:00). Для реєстрації необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів також довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до законодавства України.

 Реєстрація учасників зборів здійснюється згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України станом на 24:00 12 квітня 2017 р.

З документами з питань проекту порядку денного зборів можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення зборів в робочі дні (понеділоксереда) з 14:00 до 16:00 за місцезнаходженням Товариства: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 (адміністративна будівля, поверх 2), а в день проведення зборівза місцем їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення з матеріалами порядку денного є юрисконсульт Ракітов Андрій Геннадійович тел. (048) 705-30-80.

 Пропозиції до питань проекту порядку денного приймаються в письмовій формі не пізніше 20 днів до дати зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3, ПАТЄнні Фудз, Наглядова рада.

 ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів:
1. Обрання лічильної комісії та визначення строку її повноважень.  

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

3. Обрання президії і секретаря зборів. Затвердження регламенту роботи зборів.
 

Основні питання проекту порядку денного: 

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.  

7. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 р. 

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 р.

9. Про зміну типу (найменування) Товариства.

10. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту товариства в новій редакції та його державної реєстрації.

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

13. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

14. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.ennifoods.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

2015 рік

2016 рік

Усього активів

42108

40160

Основні засоби

31778

29198

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

6489

5534

Сумарна дебіторська заборгованість

3755

4756

Грошові кошти та їх еквіваленти

69

557

Нерозподілений прибуток (збиток)

(14217)

(15360)

Власний капітал

39167

38024

Статутний капітал

46733

46733

Довгострокові зобовязання

0

0

Поточні зобовязання

2941

2036

Чистий прибуток (збиток)

(1421)

(1143)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

186932022

186932022

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

121

100

Наглядова рада                                                                                                                             Тел. (048) 705-30-80 

 Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1 питання: Обрати лічильну комісію у складі: Алєксєєнко Марина Анатоліївна, Федорова Тетяна Юріївна, Пєтрова Олена Михайлівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів. 

2 питання: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради. 

3 питання: Обрати президію зборів у складі: голова зборів – Ракітов Андрій Геннадійович, члени президії - Маврова Наталя Петрівна, Чернуха Володимир Якович, Терзієв Георгій Володимирович. Обрати секретарем зборів Акімченкову Світлану Григорівну. Затвердити запропонований регламент роботи зборів. 

4 питання: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 

5 питання Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 

6 питання: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 

7 питання: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2016 р. 

8 питання: Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. 

9 питання:  Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою –  з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄННІ ФУДЗ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄННІ ФУДЗ».

- російською мовою – з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕННИ ФУДЗ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕННИ ФУДЗ».

- англійською мовою - з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «ENNI FOODS» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ENNI FOODS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – з  ПАТ «ЄННІ ФУДЗ» на ПРАТ «ЄННІ ФУДЗ».

- російською мовою – з ПАО «ЕННИ ФУДЗ» на ЧАО «ЕННИ ФУДЗ».

- англійською мовою – з PJSC «ENNI FOODS»  на PJSC  «ENNI FOODS». 

10 питання: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 

11 питання: Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції від імені його акціонерів та вчинити дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 

12 питання: Затвердити в новій редакції Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію. Надати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2017 р. 

13 питання: Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 18.04.2017 р.) членів Наглядової ради Товариства. 

14 питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити голові зборів Ракітову А.Г. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №46(2551) від 09 березня 2017 р.