Повідомлення про проведення загальних зборів у 2018 році.

Публічне акціонерне товариство "Єнні Фудз" код за ЄДРПОУ 00374156, місцезнаходження: 65005 м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства (збори), які призначені на 26 квітня 2018  р. об 11.15 за адресою: 65110 м. Одеса, вул. Балківська, 54, Одеський технічний коледж (корпус 1, поверх 1, приміщення 1 - актова зала).

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 11:00 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24.00 20 квітня 2018  р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 Проект порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії та визначення строку її повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах.

3. Обрання президії і секретаря зборів. Затвердження регламенту роботи зборів.

4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2017 р.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 р.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13. Обрання членів Ревізійної комісії.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів

1 питання: Обрати лічильну комісію у складі: Алєксєєнко Марина Анатоліївна, Федорова Тетяна Юріївна, Герега Наталія Григорівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

2 питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також  членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3 питання: Обрати президію зборів у складі: голова зборів – Нівня Михайло Іванович, члени президії - Чернуха Володимир Якович, Терзієв Георгій Володимирович. Обрати секретарем зборів Акімченкову Світлану Григорівну. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.

4 питання: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

5 питання Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6 питання: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7 питання: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

8 питання: Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9 питання: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради.

10 питання: кумулятивне голосування.

11 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.  Доручити голові правління Терзієву С.Г. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

12 питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії.

13 питання: кумулятивне голосування.

14 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі.  Доручити голові правління Терзієву С.Г. підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

 Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – www.ennifoods.com

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 (адміністративна будівля, поверх 2) в робочі дні (понеділок – середа) з 14:00 до 16:00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт Нівня Михайло Іванович тел. (048) 705-30-80.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 05.03.2018 року, загальна кількість простих акцій 186 932 022 штук, кількість голосуючих акцій становить 177 522 629 штук.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

Звітний 2017р.

Попередній 2016р.

Усього активів  

37810

40160

Основні засоби (за залишковою вартістю)

26762

29198

Запаси

4983

5534

Сумарна дебіторська заборгованість

6007

4756

Гроші та їх еквіваленти

50

557

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(17832)

(15360)

Власний капітал

35552

38024

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

46733

46733

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

2258

2036

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(2472)

(1143)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

186932022

186932022

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(0,01322)

0,00611

Наглядова рада, тел. (048) 705-30-80

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №53 від 19.03.2018 р.