Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Річну інформацію у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням.

Увага!
Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі "doc" вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням: https://czo.gov.ua/verify

 


 

                                          Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш              22.04.2020

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               № 20-04-22

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа) 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)


Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік 


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ЄННI ФУДЗ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

00374156

4. Місцезнаходження емітента

65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 7053080 (048) 7053085

6. Адреса електронної пошти

finance@ennifoods.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

17.04.2020

Рiчна iнформацiя Емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №4 вiд 17.04.2020 р.)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.ennifoods.com


22.04.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)
Зміст

 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.


3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.


5. Інформація про рейтингове агентство.


6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.


7. Судові справи емітента.


8. Штрафні санкції емітента.


9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;


3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).


11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.


14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.


15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.


16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;


4) інформація про похідні цінні папери емітента;


5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;


6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.


18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).


19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.


20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.


22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.


24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;


5) інформація про собівартість реалізованої продукції;


6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.


26. Інформація вчинення значних правочинів.


27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.


28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.


29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).


32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.


34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.


35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.


37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:


1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.


38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.


39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.


40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.


41. Основні відомості про ФОН.


42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.


43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.


44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.


45. Правила ФОН.


46. Примітки.

X


Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 4 - iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

У звiтному роцi Товариством не приймалось рiшення  щодо створення юридичних осiб.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме:  п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

У Звiтному перiодi Товаристом не приймалося рiшення про створення фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному 2019 роцi Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння  Емiтентом не застосовуються.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

З метою успiшного функцiонування пiдприємства, пiдвищення рiвня рентабельностi, збереження та збагачення його активiв налагоджений механiзм управлiння. Його складовими  є внутрiшньогосподарська полiтика, надiйна система бухгалтерського облiку, надiйне  збереження активiв i документiв, розподiл функцiй управлiння i вiдповiдальностi, вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам, дотримання положень Статуту Товариства, вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв, тобто дотримання законодавства України, зовнiшнi та внутрiшнi перевiрки Товариства, що включають перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв, документацiї пiдприємства, здiйснення перевiрок незалежним аудитором. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку здiйснює Головний бухгалтер Товариства, для перевiрки дiяльностi пiдприємства створено Ревiзiйну комiсiю. Додатково на пiдприємствi наказом Директора затверджено Облiкову полiтику на 2019 рiк. Затвердженої системи управлiння ризиками у Емiтента немає, проте Товариство усвiдомлює схильнiсть до певних ризикiв та їх наслiдки.

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному перiодi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 13 -  iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме:  п. 14 - iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 20 -  iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 21 - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 -  iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 -  iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 -  iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 27 - вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 29 - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

Однак пiдприємство здiйснило проведення аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), тому дана iнформацiя включена до складу регулярної звiтностi емiтента за 2019 рiк.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 30 - рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства вiдсутнi.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

серія ААБ №054483

3. Дата проведення державної реєстрації

21.09.1995

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

46733005.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

88

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.83 

ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ 

10.84 

ВИРОБНИЦТВО ПРЯНОЩІВ І ПРИПРАВ 

10.89 

ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ 
10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

UA263510050000026000337905800

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

UA263510050000026000337905800
18. Опис бізнесу

 

 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Пiдприємство складається з таких основних структурних пiдроздiлiв вiддiли:

- бухгалтерiя;

- лабораторiя;

- вiддiл збуту;

- вiддiл маркетингу;

- вiддiл сировини;

- юридичний вiддiл;

- технiчний вiддiл;

- економiчний вiддiл;

- вiддiл упаковування;

- вiддiл АСУ;

- вiддiл охорони працi;

- транспортний вiддiл; 

  цехи:

- цех з виробництва кави розчинної;

- цех з виробництва харчових концентратiв;

- цех з виробництва мучних та молочних напiвфабрикатiв.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів немає.

В звітному році змін організаційної структури не відбувалось.Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 81 особа, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 31 особа. Фонд оплати праці в звітному році склав 6 549,8  тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 1 563,6 тис. грн. Збільшення фонду оплати труда відбулось за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не здійснював у звітному році спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРИНЦИПІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІСТОТНИХ ОЦІНОК В її ЗАСТОСУВАННІ

Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за принципом обліку за історичною вартістю.

Найважливіші принципи облікової політики Товариства і істотні оцінки в її застосуванні      на      протязі      2019      року      залишалися      незмінними.

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Під Міжнародними стандартами фінансової звітності ("МСФЗ") маються на увазі стандарти і інтерпретації, затверджені Комітетом по міжнародним стандартам фінансової звітності ("КМСФЗ"), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ("МСБО") і інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності ("КІМСФЗ").

З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всі стандарти МСФЗ (ІРК8), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), які мають відношення до її діяльності, зокрема наступні:

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСФЗ 9 Фінансові інструменти

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБОІ Подання фінансової звітності

МСБ0 2 Запаси

 

МСБО 7        Звіт про рух грошових коштів

МСБ0 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10 '    Події після звітного періоду

МСБО 12      Податки на прибуток

 

МСБО 16

 

Основні засоби

 

МСБО 18      Дохід

МСБО 19      Виплати працівникам

МСБО 21      Вплив змін валютних курсів

МСБО 36      Зменшення корисності активів

МСБО 3 7    Забезпечення, умовні зобов 'язання та умовні активи

 

 

МСБО 37     Нематеріальні активи

МСБО 39      Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 

 

Стандарти, поправки і інтерпретації до існуючих стандартів, що не набрали     чинності     і     не     застосовуються     Товариством     достроково. МСФЗ (ІРК8) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (ІРК8) 9) (випущений в листопаді 2009 року) застосовується до річних звітних періодів, що починаються   з   1   січня   2013   р.   або   після  цієї   дати   з   можливістю дострокового застосування. МСФЗ (ІРК.8) 9 замінює частини МСФЗ (ІА8) 39, що відносяться до класифікації та оцінці фінансових активів. Можуть бути виділені наступні особливості:

- Фінансові активи повинні бути класифіковані у відповідності з двома основними категоріями: послідовно що обліковуються за справедливою вартістю або за амортизованою вартістю. Рішення про класифікації має бути прийняте при первісному визнанні. Класифікація залежить від бізнес-моделі компанії з управління фінансовими інструментами і характеристик договірних грошових потоків інструменту.

- Фінансовий інструмент враховується послідовно за амортизованою вартістю тільки якщо це борговий фінансовий інструмент і, одночасно, якщо (а) бізнес-моделлю компанії є володіння активом з метою отримання грошових договірних потоків і (б) договірні грошові потоки передбачають тільки виплату основної суми і відсотків (тобто, якщо актив має властивості простої позики). Всі інші боргові фінансові інструменти повинні бути класифіковані за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків.

- Всі пайові інструменти враховуються послідовно за справедливою вартістю.

Пайові інструменти, призначені для торгівлі, класифікуються за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків. Для всіх інших пайових інструментів може бути зроблений вибір (без можливості подальшої зміни) при первісному визнанні відносити нереалізовані і реалізовані прибутки і збитки від зміни справедливої вартості до складу іншого сукупного доходу, а не до складу прибутків і збитків. У такому разі можливість списання накопичених прибутків і збитків від зміни справедливою вартістю до складу прибутків і збитків не передбачена. Даний вибір може бути зроблено для кожного інструменту окремо. Дивіденди визнаються у складі прибутків і збитків у зв'язку з тим, що вони являють собою дохід від інвестиції.

Правління КМСФЗ опублікувало поправку до МСФЗ (ІРК8) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (ІРЯ8) 9), яка переносить дату набрання чинності МСФЗ (ГРЯ8) 9 "Фінансові інструменти", що застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2015року або після цієї дати. Дана поправка була опублікована в результаті рішення Правління продовжити термін роботи з рештою етапів проекту заміщення МСФЗ (ІА8) 39, який повинен був закінчитися у червні 2011 року. В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фінансову звітність.

МСФЗ (ІРЯ8) 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (МСФЗ (ІРЯ8) 13) (випущений в травні 2011 року) застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати з можливістю дострокового застосування, спрямований на поліпшення порівнянності і підвищення якості розкриття інформації про справедливу вартість, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартості, вимог щодо розкриття інформації та джерел вимірювання справедливої вартості. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки МСФЗ (ІА8) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (ІА8) 1) (випущені в червні 2011 року) застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 липня 2012 р. або після цієї дати, змінюють порядок відображення статей іншого сукупного доходу у звіті про сукупний дохід. Згідно зміни компанії повинні поділяти статті, представлені у складі іншого сукупного доходу, на дві категорії, виходячи з того, чи можуть ці статті бути перенесені в звіт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (ІА8) 1 назва звіту про сукупний дохід тепер змінено на "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід". Очікується, що застосування цієї поправки не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

Змінений МСФЗ (ІА8) 19 "Винагороди працівникам" (МСФЗ (ІА8) 19) (випущений в червні 2011 року) застосовується до періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати, вносить значні зміни в порядок визнання та вимірювання витрат по пенсійному плану зі встановленими виплатами та вихідної допомоги, а також значно змінює вимоги до розкриття інформації про всі види винагород працівникам. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до Міжнародних стандартів фінансової звітності (опубліковані в травні 2012 р. і застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати). Зазначені поправки являють собою поєднання змін по суті і роз'яснень наступних стандартів та інтерпретацій:

Поправка до МСФЗ (ІА8) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (ІА8) 1) роз'яснює, що примітки до балансу не потрібні при підготовці додаткового балансу на дату початку порівняльного періоду, у разі якщо він підготовлений у зв'язку з істотним' впливом ретроспективних змін і коригувань звітності, змін в обліковій політиці або рекласифікацій для цілей презентації, згідно з МСФЗ (ІА8) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках і помилки", у той час як такі примітки будуть потрібні в разі, якщо керівництво добровільно надає додаткову порівняльну інформацію.

Поправка до МСФЗ (ІА8) 16 "Основні засоби" (МСФЗ (ІА8) 16) роз'яснює, що якщо сервісне обладнання використовується довше одного річного періоду, то таке обладнання класифікується як основні засоби, а не як запаси.

Поправка до МСФЗ (ІА8) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації" (МСФЗ 

(ІА8) 32) роз'яснює,  що  податкові наслідки розподілу прибутку акціонерам визнаються у звіті про сукупний дохід, що відповідає вимогам МСФЗ (ІА8) 12 "Податок на прибуток".

Поправка до МСФЗ (ІА8) 34 "Проміжна фінансова звітність" (МСФЗ (ІА8) 34) приводить у відповідність МСФЗ (ІА8) 34 і вимоги МСФЗ (ІРК8) 8 "Операційні сегменти".

В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цих поправок на фінансову звітність.Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Продукцiя товариства виробляється за технологiчними iнструкцiями, якi затвердженi Держхарчопромом, Мiнiстерством харчової промисловостi України та органами санiтарно-технiчного контролю.

За показниками якостi продукцiя товариства вiдповiдає вимогам дiючої нормативно-технологічної документації, що підтверджує сертифікат в системі УкрСЕПРО, по безпеці - сертифікат НАССР та МБВ 5061-89 медично-бактерiологiчним вимогам.

Асортимент виробів товариства:

1) Харчовi концентрати перших обiднiх страв - рiзнi сумiшi попередньо пiдготовлених харчових круп, овочiв з жиром, без додавання або з додаванням сушеного м'яса, спецiй. Випускаються в насипному виглядi в пакетах або брикетах.

 Асортимент: 

- Суп гороховий, що швидко розварюється. Розфасування в брикети  по 180г и 160г та в пакети по 70г.

- Суп курячий з макаронними виробами в пакетах по 60г

- Суп курячий з рисом в пакетах по 70г

- Суп грибний з вермишелью в пакетах по 60г

-   Суп Харчо традиційний в брикетах по 180г і пакетах по 60г.

2) Кава натуральна смажена - продукт, вироблений з натуральних кавових зерен вищих та перших сортiв ботанiчних видiв Арабiка та Робуста. Розфасування кави меленої в пакети з трьохшарового комбiнованого матерiалу масою нетто 70 г., 100 г. 200г та 250 г.

3) Кава розчинна розфасування в пакети по 30г, 70г та 150г..

4) Кавови напої - кава з молоком Юнга та какао з молоком Юнга розфасування в брикетики по 40г.

Усі товари, яки виробляються товариством є перспективними.

 

Основні види продукції або послуг, що виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва  у натуральному та грошовому виразі (без ПДВ):

 

в натуральному виразі :         

- виробництво чаю та кави - 8 тон   

- виробництво супів інших харчових продуктів -  724 тон    

- кавові напої - 24 тон   

 всього - 756  тон  

 

в грошовому виразі (тис.грн)

 

- виробництво чаю та кави - 2 406 тис. грн.

- виробництво супів інших харчових продуктів - 33 264  тис. грн.

- кавові напої -3 376 тис. грн.

всього -  39 046 тис. грн.

 

Емітент отримав більше 10% доходу від:

- виробництво чаю та кави - 1 516,9 тис. грн. без ПДВ                                                

- виробництво супів інших харчових продуктів - 30 085,3 тис. грн. без ПДВ           

- кавові напої - 2 072,2 тис. грн. без ПДВ 

Вцілому  - 33 674,4 тис. грн. без ПДВ 

 

Основнi ринки збуту: Україна. Продукція експортується в Німеччину та Республіку Білорусь. Загальна сума експорту у звітному році склала 4724,9 тис.грн, або 10,2% від загального об'єму реалізації.

Експорту підлягають супи та інші продукти харчування.

 

Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи.

Найбільша частина продукції ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" реалізується через дистриб'ютерську мережу по всій Україні. Від дистриб'ютерів продукція надходить до торгівельної мережі по усій країні.

 

Економіка України виявляє деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні. Невизначеність і волатильність фондового ринку, особливо в Європі, і інші ризики можуть зробити негативний вплив на український фінансовий і корпоративний сектор. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки зростання і внесення змін до податкової, юридичну та нормативної бази.  Керівництво вважає, що їм вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку бізнесу ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ"  в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

Перспективність     виробництва     продукції     залежіть     від     поліпшення фінансового стану країни.

Товариство немає залежності від сезонних змін.

Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи.

Найбільша   частина   продукції   ПрАТ   "ЄННІ   ФУДЗ"   реалізується   через дистриб'юторську мережу по всій Україні. Від дистриб'юторів продукція

надходить до торгівельної мережі по усій країні

Основні ризики в діяльності підприємства:

- Прострочка оплати клієнтами за відвантажену продукцію.

- Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства.

- Ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.

- Ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта.

- Ризик ліквідності, пов'язаний з можливою затримкою реалізації продукції на ринку.

- Галузевий ризик, пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі

економіки, високою конкуренцією ринка збуту.

- Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.

- Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з нерентабельністю  або банкрутством.

Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів, тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) раціональна цінова політика; 3) реклама, тощо. 

Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі із споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів, тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності. Про канали збуту і методи продажу: продукція поставляється товариством безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів, через дистриб'ютерську мережу. Є кілька варіантів умов, які товариство надає своїм клієнтам при укладенні договорів: 1. Договір на передплату. 2. Договір під реалізацію (15 банківських днів) для постійних клієнтів. 

3. Договір на 15 банківських днів зі знижкою 5% для дистриб'юторів. Покращення розвитку галузі залежить від впровадження гнучкої податкової політики, яка б надала пільги виробникам. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" - єдине підприємство в Україні, яке виробляє у широкому асортименті харчові концентрати. Зараз ринок заповнений різноманітними харчовими синтетичними добавками, які додаються для поліпшення смаку, продовження терміну зберігання та ін. АТ виробляє продукцію на базі натуральної сировини за допомогою ретельно розроблених рецептур. Висока якість продукту потребує великих витрат. Незважаючи на це, продукція товариства нижча за ціною в порівнянні, наприклад, з відповідною імпортною продукцією. Нові технології на впроваджувались.

 

Становище на ринку не є монопольним. Основними конкурентами серед вiтчизняних виробникiв Товариство вважає наступних виробників:

ПП "ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ПРОДТОВАРІВ", ТМ "Ласочка, ТОВ "ТЕСТІФУД", ТМ "Чудова" ТОВ "КАРАКУМ", ТМ "Караван", ПП "УКРПРОД СЕРВІС", ТМ "Цветаромат".

 

Товариство планує і в подальшому розширяти ринки збуту продукції, покращувати якість продукції, розширяти її асортимент. Динаміка цін на каву: високі ціни на каву на мировому ринку збереглись протягом 2019 р. Зазначена тенденція збережиться і на каву "Робуста". 

 

Постачальники за основними видами сировини, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання: 

1) ПП Крупосвіт. Код ЕДРПОУ 32603710. Украина, Виницкая обл., Виницкий р-н

Смт  Стрижавка, ул. Примиська, 6Д

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

2015 р.:

Придбання основних засобів та МНМА:

- Горєлка  "Abidg Grip" - 3272,93грн.

- Деталі для прес - форми - 31665, грн.

- Батарея конденсаторна - 1701,00грн.

- Батарея конденсаторна - 1701,00грн.

- Штанцформа - 1926,67грн.

- Кліше - 1599,79грн.

Ліквідація основних засобів та МНМА:

- Сканер - 2202,50грн.

- Системний блок - 3958,33

- Монітор - 1250,00грн.

- Промостойка 2шт. - 4350,00грн.

- Рекламний банер 2шт. - 3600,00грн.

 

Основні придбання або відчуження активів за 2016 г.

 Придбання оновних засобів:

- Ультразвукова установка "Скіфія УЗІ 200" - 6500,00 грн.

- Штанцформа - 4500,00 грн.

- Світильник - 2245,83 грн.

- Краскопульт - 1958,33 грн.

- Лічильник води- 1716,17 грн.

- Кліше - 1473,50 грн.

- Кліше - 1134,05 грн.

Відчуженя основних засобів:

- Автомобіль (продаж) " CHEVROLET NIVA" 2013- 58346,00 грн. (первісна вартість)

- Автомобіль (продаж) "VOLKSWAGEN PASSAT" - 133231,67 грн. (первісна вартість)

- Ультразвуковий генератор - 3516,41

- Візок гідравлічний - 1208,33 грн.

- Мобільні телефони - 2547,54 грн.

- Електротельфер - 603,37 грн.

 

2017 р.

Придбання основних засобів та МНМА:

 

- Маркувальна машина на фарбуючих роликах - 18 781,00 грн.

- Ноутбук ASUS Vivo Book Max x541 NA253 - 6 132, 50 грн.

- Дриль-шуруповерт - 520,83 грн.

- Кліше і фартух для кліше кави 30гр - 911,05 грн.

- Кліше і фартух для кліше кави 70гр - 1 102,67 грн.

- Кліше і фартух для кліше - 1 071,95 грн.

- Комутатор 3шт - 437,52 грн.

- Комутатор Mikro Tik - 5 267,00 грн.

- Конвектор Атлантик 10шт - 10 174,80 грн.

- Конвектор Атлантик 7шт - 7 648,55 грн.

- Конвектор Атлантик 6шт - 7 375,98 грн.

- Млин лабораторний зерновий 2шт - 1 500,00 грн.

- Шафа під мийку, білий глянець - 4 031,04 грн.

- Монітор - 3 132,50 грн.

- Мотокоса - 2 669,98 грн.

- Миш комп'ютерна ММ - 52,50 грн.

- Миш комп'ютерна ТМ 2шт - 131,66 грн.

- Набір насадок біт 2шт - 171,42 грн.

- Принтер Canon - 2 332,50 грн.

- Телефон Panasonik - 279,17 грн.

- Умивальник меблевий - 2 856,30 грн.

- Флеш пам'ять - 324,17 грн.

- Флеш пам'ять SanDisk - 2 137,50 грн.

- Шафа під раковину - 4 307,98 грн.

 

Ліквідація (продажів) основних засобів та МНМА:

-Автопогрузчік ДВ-1794 - 27 238,02 грн.

 

2018 р. 

Придбання основних засобів та МНМА (суми без ПДВ):

-Принтер термографічний - 1 шт - 6 180 грн

-Кондиціонери  - 6 шт - 47 754 грн

-Сервер 1С - 1 шт - 28790 грн   

-Маркувальна машина - 1 шт - 18 671

-Дистилятор електричний - 1 шт - 9000

-Вологовимірювач - 1 шт - 4600

-Источник питания - 1 шт - 4836

-Ваги - 1 шт - 1192

-Водяна баня - 1 шт - 3000

-Водонагрівач - 1 шт - 1920

- Пилосмок - 1 шт - 5577

-МФУ - 1 шт - 4391

-Обігрівач УФО - 1 шт - 1786

-Електроконвектор - 1 шт - 1536

-Форми для друку - 6 шт - 4367

   

Ліквідація (продажів) основних засобів та МНМА (суми первісної вартості):

-Автопогрузчик 40814 - 1 шт - 27 587 грн.

-Електропогрузчик ЕВ-717 - 1 шт - 2480  

-Автокран КРАЗ-65101 - 1 шт - 140120

 

2019 р.

Придбання основних засобів та МНМА (суми без ПДВ):

МФУ Ricon c сетевой  - 1 шт    16 835,80 грн.

Кондиционер Sakata   - 1 шт    18 675,00 грн.

Принтер  Epson струйный  - 1 шт    15 482,50 грн.

Ротаційна маркіровочна машина MY-812G - 1 шт    16 630,00 грн.

Морозильна камера Electrolux  -  1 шт    7 914,83 грн.  

Клише супів грибн.с вермиш.(ТДК) - 3 шт   28 980,00 грн.

Плита ПЕ 2 Н  - 1 шт   6 590,00 грн.

 

Ліквідація (продажів) основних засобів (суми балансової вартості):

-Автоматична штампувальна машина -  1 шт  28 342,57 грн.Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 62 341,0 тис. грн., знос - 40 363,0 тис. грн., залишкова вартість - 21 978,0 тис. грн. 

В звітному році товариством не укладались будь-які значні правочини щодо основних засобів. 

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Станом на 31.12.2019 року ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» іншим суб’єктам господарювання в оперативну оренду власних основних засобів не надавав.

Основних засобів у податкової заставі ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» не має. 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Бугаївська, 3. 

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання:

- при виробництві інших харчових продуктів  - 43.01%       

- при виробництві чаю та кави  - 8.3%                    

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.  

Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства. 

Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства. 

Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає. 

Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають.

В процесі виробничної діяльності відбуваються викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище. При цьому екологічні показники знаходяться в межах допустимого ліміту.

Значних правочинів з основними засобами не укладалось.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

На дiяльнiсть емiтента впливає значне зниження платоспроможностi населення. Недостатнiсть оборотних коштiв та висока вартiсть банкiвських кредитiв обмежують розвиток та розширення пiдприємства.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв та кредитних ресурсів. Робочий капiтал достатнiй (14 351 тис. грн.) i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. Таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Для збiльшення обсягу виробництва на підприємстві постiйно ведеться робота з пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї: вона виготовляється в яскравiй кольоровiй упаковцi.  Використовується дилерська форма збуту продукцiї, реалiзацiя в умовах консигнацiї. Застосовується гнучка система знижок, в залежностi вiд обсягу закупок, передплати та iн. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" планує в 2020 роцi збiльшити обсяг виробництва у порiвняннi з 2019 роком. Як i ранiше буде проводитися робота з вдосконалення технологiй, розширення асортименту, оновлення упаковки, пiдвищення рентабельностi продукцiї.

На основi якiсного аналiзу структури пiдприємства та ринку харчоконцентратiв України та близького зарубiжжя АТ збирається посилити вплив служби маркетингу на прийняття рiшень при моделюваннi та плануваннi виробництва, впроваджуванню нових видiв продукцiї та упаковки.

Товариство постiйно веде науково-дослiдницьку роботу в областi технiки та технологiї в галузевих державних НДI та вищих учбових закладах. Зараз запроваджується проект з безвiдходної технологiї виробництва розчинної кави з утилiзацiєю вихлопiв теплоти, вологи, ароматичних речовин, яка була розроблена Одеським технологiчним iнститутом харчової промисловостi iм. М.В.Ломоносова разом зi спецiалiстами товариства.

В спiвробiтництвi з науково-дослiдницькими iнститутами України товариство веде неперервну дослiдницьку роботу з розширення асортименту, пiдвищення якостi, розробки нових засобiв розфасовки, якi дозволять значно збiльшити життєвий цикл продукцiї. Значне мiсце в розробцi нових видiв виробiв належить продукцiї медико-дiєтичного використання з проектними властивостями. Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента www.ennifoods.com.              

 

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки 

                                               2017 рік / 2018 рік  / 2019 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї                        

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн.   20256   /  26 086   /  33 674

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн.             16624  /   20 106   /  23 610

 

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн.        (2472) /   (1 747)    /  2 533

IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Правління

Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства функціонує у складі 5 (пяти) осіб - Голови правління та 4 (чотирьох) його членів. Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства.

Голова правління - Терзієв Сергій Георгійович, членами правління є Чернуха Володимир Якович, Тарасенко Олександр Васильович, Терзієв Георгій Володимирович та Ушакова Катерина Володимирівна. У

Наглядова рада

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, у складі трьох осіб та здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Голова наглядової ради - Терзієв Володимир Георгійович, Члени наглядової ради - Грекул Галина Іванівна та Акімченкова Світлана Григорівна. Посадові особи обрані на посаду на підставі рiшення рiчних загальних зборів акцiонерiв вiд 26.04.2018 р.

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія у складі трьох осіб обрана для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період.

Голова ревiзiйної комiсiї - Лазаренко Тетяна Андрiївна, Члени ревізійної комісії - Борейко Людмила Олексiївна та Нiвня Михайло Iванович. Посадові особи призначені рішенням річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 року.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) Посада

Голова правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Сергій Георгійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1966

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Голова правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

9) Опис    Розмір виплаченої заробітної плати в звітному році склав 180 799,61 грн. 

Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. 

Посадова особа як голова правління обрана на посаду на підставі рішення засідання Наглядової ради товариства від 21.04.2016 р.(протокол №30 від 21.04.2016 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 - ти років:голова правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 32 р.

 

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернуха Володимир Якович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1944

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

54

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Член правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

9) Опис    Винагорода ян члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах, пенсіонер.

Загальний стаж роботи 54 р.

 

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тарасенко Олександр Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1985

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ЗАТ "Єврофінанс"

30726921

Менеджер з продажу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

9) Опис    Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: менеджер з питань регіонального розвитку по західному регіону, заступник директора з продажу, директор з продажу, член правління. Загальний стаж роботи - 13 р.           

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Володимир Георгійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1957

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Голова наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 3 роки

9) Опис    У звітному році посадовій особі було виплачено винагороду у розмірі 36 871,63 грн.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол б/н від 26.04.2018 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. Посадова особа, як голова наглядової ради, обрана на посаду згідно рішення засідання Наглядової ради товариства від 26.04.2018 р. (протокол б/н від 26.04.2018 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: голова наглядової ради. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж  роботи 44 р. Посадова особа працює Головою Наглядової ради ПрАТ "Єнні Фудз".

Посадова особа є акціонером товариства.

 

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грекул Галина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1948

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Головний технолог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 3 роки

9) Опис    Винагорода як члену наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів товариства від 26.04.2018 р. (протокол б/н від 26.04.2018 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний технолог. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах, не працює, на пенсії. Загальний стаж роботи 45 р.                 

Посадова особа є акціонером товариства.

 

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акімченкова Світлана Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1964

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Керівник МТЗ

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 3 роки

9) Опис    Винагорода як члену наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа обрана на посаду згідно рішення загальних зборів товариства від 26.04.2018 р. (протокол б/н від 26.04.2018 р.). Стаж роботи - 32 р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: керівник.

Посадова особа працює начальником відділу з матеріально-технічного постачання на ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ".

Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

Посадова особа є акціонером товариства.

 

 

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазаренко Тетяна Андріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1955

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Директор з постачання.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 5 років

9) Опис    Винагорода як голові ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: директор з постачання. Посадова особа працює директором з постачаня ПрАТ "Єнні Фудз". Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 47 р.

 

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ушакова Катерина Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1980

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "Єнні ФУДЗ"

00374156

Керівник відділу логістики

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017 до припинення повноважень правління

9) Опис    Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.  

Посадова особа обрана на посаду на підставі рішення Наглядової ради товариства від 19.04.2017 р. (протокол № 40 від 19.04.2017 р.)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: керівник відділу логістики. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 11 р.

 

 

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Борейко Людмила Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1950

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

51

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Заступник начальника по лабораторії по контролю виробництва, начальник лабораторії по контролю виробництва.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 5 років

9) Опис    Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: заступник начальника по лабораторії по контролю виробництва, начальник лабораторії по контролю виробництва.  Стаж роботи - 51 р.

 

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терзієв Георгій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1988

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Спеціаліст з оптовій торгівлі по мережам.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

9) Опис    Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 7 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: спеціаліст у оптовій торгівлі по мережам, заступник керівника торгового відділу по мережам, заступник голови правління з комерційних питань.

Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

 

 

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нівня Михайло Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1987

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "ЮРЛАЙН"

39318251

помічник адвоката, юрисконсульт

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 5 років

9) Опис    Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: помічник адвоката, юрисконсульт.  Стаж роботи - 6 р.

 

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горда Ольга Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1972

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ТОВ "Епіцентр К"

32490244

т.в.о. головного бухгалтера, начальнирк відділу бухгалтерського та податкового обліку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.05.2018 безстроково

9) Опис    Винагорода за звітній рік становить 131 298,70 грн. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу - безстроково.

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: т.в.о. головного бухгалтера, начальнирк відділу бухгалтерського та податкового обліку.  Стаж роботи - 27 р.


 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПосада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи


Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні


  Привілейовані

іменні


1

2

3

4

5

6

7

Голова правління

Терзієв Сергій Георгійович


137849877

73.74331884133

137849877

0

Голова наглядової ради

Терзієв Володимир Георгійович


93

0.00004975071

93

0

Член наглядової ради

Грекул Галина Іванівна


700

0.00037446768

700

0

Голова ревізійної комісії

Лазаренко Тетяна Андріївна


700

0.00037446768

700

0

Член правління

Терзієв Георгій Володимирович


37386495

20.00004846682

37386495

0

Член ревізійної комісії

Борейко Людмила Олексіївна


3000

0.00160486147

3000

0

Член наглядової ради

Акімченкова Світлана Григорівна


12280

0.00656923296

12280

0

Усього

175253145

93.75234008863

175253145

0
VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Продукція товариства виробляється за технологічними інструкціями, які затверджені Держхарчопромом, Міністерством харчової промисловості України та органами санітарно-технічного контролю. За показниками якості продукція товариства відповідає вимогам діючої нормативно-технологічної документації, що підтверджує сертифікат в системі УкрСЕПРО, по безпеці - сертифікат НАССР та МБВ 5061-89 медично-бактеріологічним вимогам. 

 

Асортимент виробів товариства:

1) Харчовi концентрати перших обідніх страв - рiзнi сумiшi попередньо пiдготовлених харчових круп, овочiв з жиром, без додавання або з додаванням сушеного м'яса, спецій. Випускаються в насипному виглядi в пакетах або брикетах.

 Асортимент:

- Суп гороховий, що швидко розварюється. Розфасування в брикетах по 180г і 160г та в пакетах по 70г.

- Суп курячий з макаронними виробами в пакетах по 60г

- Суп курячий з рисом в пакетах по 70г

- Суп грибний з вермішеллю в пакетах по 60г

-     Суп Харчо традиційний в брикетах по 180г і 160г та пакетах по 60г.

2) Кава натуральна смажена - продукт, вироблений з натуральних кавових зерен вищих та перших сортiв ботанiчних видiв Арабiка та Робуста. Розфасування кави меленої в пакети з трьохшарового комбiнованого матерiалу масою нетто 70 г., 100 г. 200г та 250 г.

3) Кава розчинна розфасування в пакети по 70г та 150г..

4) Кавові напої - кава з молоком Юнга та какао з молоком Юнга розфасування в брикетиках по 40г.

 

Усі товари, які виробляються товариством є перспективними.

 

Основні види продукції або послуг, що виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва  у натуральному та грошовому виразі (без ПДВ):

 

                                                                         в натуральному виразі             в грошовому виразі (тис.грн)

 

- виробництво чаю та кави                                             8 тон 2406

 

- виробництво супів інших харчових продуктів        724 тон 33264 

 

- кавові напої           24 тон 3376

 

- всього:           756 тон               39046 тис.грн.

 

Основнi ринки збуту: Україна. Продукція експортується в Німеччину та Республіку Білорусь. Загальна сума експорту у звітному році склала 4724,9 тыс.грн, або 10,2% від загального об'єму реалізації.

Експорту підлягають супи та інші продукти харчування.Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи.

Найбільша частина продукції ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" реалізується через торговельні мережі та дистриб'ютерскі фірми України.

Основними конкурентами серед вiтчизняних виробникiв Товариство вважає наступних виробників:

- ПП "ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ПРОДТОВАРІВ", ТМ "Ласочка, ЄДРПОУ: 22717081, юридична адреса: 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК АПТЕКАРСЬКИЙ, будинок 9, корпус 1, квартира 59, фактична адреса: 62491, Харківська обл., Харківський р-н, с. Котляри, вул. Тиха, 55;

- ТОВ "ТЕСТІФУД", ТМ "Чудова", ЄДРПОУ: 33587391, адреса: 21034, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДИНСЬКОГО, будинок 7-А;

- ТОВ "КАРАКУМ", ТМ "Караван", ЄДРПОУ: 32221842, адреса: 62340, Харківська обл., Дергачівський район, село Черкаська Лозова, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА , будинок 1А;

- ПП "УКРПРОД СЕРВІС", ТМ "Цветаромат", ЄДРПОУ: 38052170, адреса: 52300, Дніпропетровська обл., Криничанський район, селище міського типу Кринички, вул. Будівельників, будинок 5.

 

Основні ризики в діяльності підприємства: - Прострочення оплати клієнтами за відвантажену продукцію. - Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного кліента. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації продукції на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки, високою конкуренцією ринка збуту. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - ризик, пов'язанний з нерентабельністю або банкрутством. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів, тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) раціональна цінова політика; 3) реклама, тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі із споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів, тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

Про канали збуту і методи продажу: продукція поставляється товариством безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів, через торговельні мережі та дистриб'ютерську мережу. Є кілька варіантів умов, які товариство надає своїм клієнтам при укладенні договорів: 1. Договір з відстроченням платежу. 2. Договір з передплатою. 3. Договір під реалізацію (15 банківських днів) для постійних клієнтів. 4. Договір на 15 банківських днів зі знижкою 5% для дистриб'юторів. Покращення розвитку галузі залежить від впровадження гнучкої податкової політики, яка б надала пільги виробникам. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" - єдине підприємство в Україні, яке виробляє у широкому асортименті харчові концентрати. Зараз ринок заповнений різноманітними харчовими синтетичними добавками, які додаються для поліпшення смаку, продовження терміну зберігання та ін. АТ виробляє продукцію на базі натуральної сировини за допомогою ретельно розроблених рецептур. Висока якість продукту потребує великих витрат. Незважаючи на це, продукція товариства нижча за ціною в порівнянні, наприклад, з відповідною імпортною продукцією. Нові технології не впроваджувались.Становище на ринку не є монопольним. Товариство планує і в подальшому розширяти ринки збуту продукції, покращувати якість продукції, розширяти її асортимент.

Динаміка цін на каву: високі ціни на каву на мировому ринку збереглись протягом 2019 р. Зазначена тенденція збережиться і на каву "Робуста". 

 

Постачальники за основними видами сировини, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання: 

1) ПП Крупосвіт. Код ЕДРПОУ 32603710. Украина, Виницкая обл., Виницкий р-н

Смт  Стрижавка, ул. Примиська, 6Д
2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" - одне з найстаріших підприємств з виробництва продуктів харчування в Україні. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" засноване в 1862 році Фрідріхом Енні. До 1917 р. на підприємстві вироблялась пивна продукція. Становлення підприємства, як харчового почалося з 1924 р. Основними видами виробів були у той час продукти із сої (соєвий завод). У 1936 р. заводу було дано завдання освоїти виробництво сухих продуктів для армії (сухі каші, супи, киселі, прянощі), які входять до категорії харчових концентратів. Завод почав називатися харчоконцентратним. У 1947 р. на прилавках країни з'явилася перша одеська кава. У 1967 році освоюються нові для харчоконцентратної галузі види продукції - кава розчинна, кукурудзяні палички. Завод отримав новий статус - став комбінатом харчових концентратів. З 01.01.91 р. комбінат працював на умовах оренди. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляв майже 100 найменувань продукції, виготовлення яких базується на поєднанні багатолітніх професійних традицій та сучасних технологій. Основними цілями роботи підприємства є виробництво тільки високоякісної та прибуткової продукції, швидке реагування на зміни кон'юнктури ринку з допомогою використання прийомів логістики та маркетингу, забезпечення постійного, рівномірного надходження коштів від реалізації продукції на рахунки підприємства для придбання сировини, допоміжних матеріалів, сучасного обладнання. З моменту створення товариства змін в організаційній структурі не відбувалося. Але, у зв'язку зі зміною підходу до реалізації продукції, на підприємстві були створені нові служби: відділ маркетингу, відділ упаковування, відділ автоматизованих систем управління. Товариство визнаний гідним авторських міжнародних винагород: "За прагнення до якості", "За комерційний престиж", "факел Бірмінгема". Нагороджений дипломами бізнес-форума "Слов'янський базар-2001", Міжнародних виставок-ярмарок "АГРО-2001","АГРО-2002","АГРО-2003" в т.ч. З призове місце в конкурсі-дегустації кави у номінації "Кофе растворимый", лауреат конкурсу "Краща упаковка", "Прод Експо-2003",переможець у номінації "Кава розчинна" за кращий стенд. Диплом за участь у виставці - ярмарці "Регіони України пропонують" у 2003 р. Почесний диплом та золота медаль президії ТПП за випуск високоякісної продукції (конкурс "Українське найсмачніше"). Сьогодня найулюбніша кавова продукція Товариства виробляється під торгівельними марками "Одеська кава", "Жива кава". Під колоритною торгівельною маркою "Тетя Соня" виробляються різноманітні супи. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" випускає продукцію виготовлення якої базується на безлічі професійних традицій та сучасних технологій.

За рішенням загальних зборів акціонерів, на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" у звітному році змінено найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ". В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.

Протягом існування Емітента, неодноразово доповнювалися види економічної діяльності, тобто Товариством здійснювався випуск нової продукції і освоєння нових ринків збуту, збільшувався попит. Безпосередньо при здійсненні підприємницької діяльності запроваджувалося використання нової техніки, обладнання, здійснювалося залучення нових транспортних засобів, підприємством постійно проводилися ремонтні роботи існуючих засобів. У процесі існування акціонерного товариства, встановлюються нові та налагоджуються вже існуючі відносини з іншими юридичними особами різних форм власності, вчиняються правочини, Товариством надаються та отримуються послуги, що сприяють здійсненню його основних функцій. Зміни відбувалися і у внутрішній структурі Товариства, змінювалися посадові особи Товариства, внутрішні документи, організація діяльності Товариства у цілому. Такі зміни обумовлені прямою необхідністю відповідно до законодавства та задля нормальної роботи Товариства. У внутрішніх документах також відбувався розвиток - залежно від нововведень  в законодавстві України вносилися зміни до положень Статуту ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ", який затверджувався у новій редакції. Останні декілька років розвиток підприємства здійснюється повільними темпами, у зв'язку з проблемами, з якими стикається Товариство та неможливістю досягнення значного прибутку.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному 2019 році Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, тому для їх зменшення та для запобігання здійснюються заходи та вчиняються правочини, що гарантуватимуть мінімізацію таких ризиків. Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама, тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності. У Емітента відсутні положення, які визначали завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками різних видів (внутрішні, зовнішні). Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від специфіки підприємницької діяльності - тобто від господарської діяльності підприємства, додатково залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану підприємства та управлінських рішень органів Товариства. Приватне акціонерне товариство не виключає, що може нести ризики, які виникають на основі форс-мажорних обставин. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції у підприємства відсутня.2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Товариство схильне до цінових ризиків таких як валютного та ринкового. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та інше, мають великий вплив на коливання цін. Додатково, ціновий ризик залежить від конкурентів Емітента,  які здійснюють свою діяльність на одній території. До ризику ліквідності Емітент не схильний, хоча Товариство і є збитковим. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. До кредитного ризику підприємство не схильне, так як у звітному році вступало у договірні відносини з банківськими фінансовими установами на незначні суми. Емітент несе ризик виникнення фінансових втрат (збитків).4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався.Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

 

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння  Емiтентом не застосовуються.Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги 

 

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

 

д/в 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )


Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

26.04.2019

Кворум зборів

77.6


Опис

Порядок денний зборiв:


1. Обрання лiчильної комiсiї та визначення строку її повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.

3. Обрання голови i секретаря зборiв. Затвердження регламенту роботи зборiв.

4. Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

7. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 р.

8. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2018 р.

9. Ухвалення укладених значних правочинiв.

10. Надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

11. Про змiну типу (найменування) Товариства.

12. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

13. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання Статуту товариства в новiй редакцiї та його державної реєстрацiї.

14. Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства в новiй редакцiї.


Прийнятi рiшення:


1 питання. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Алєксєєнко Марина Анатолiївна, Пруба Iрина Анатолiївна, Герега Наталiя Григорiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв.


2 питання. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також  членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.


3 питання. Обрати головою зборiв Нiвню Михайла Iвановича та секретарем зборiв Акiмченкову Свiтлану Григорiвну.


Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.


4 питання. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi.


5 питання. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.


6 питання. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi.


7 питання. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2018 рiк.


8 питання. Затвердити рiшення про покриття збиткiв за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.


9 питання. Ухвалити укладенi значнi правочини (договори поставки № 38151 вiд 01 сiчня 2017 р., № Р38151 вiд 01 сiчня 2018 р. та № Р38151 вiд 01 сiчня 2019 р., що були укладенi мiж ПАТ ЄННI ФУДЗ та ТОВ АТБ-Маркет (податковий номер 0487219)).


10 питання. Надати згоду на вчинення значного правочину (договору поставки № Р38151 вiд 01 сiчня 2020 р., який планується укласти мiж ПрАТ ЄННI ФУДЗ та ТОВ АТБ-Маркет (податковий номер 30487219)). 


11 питання. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.


Змiнити найменування Товариства:


Повне найменування Товариства:


- українською мовою - з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЄННI ФУДЗ на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЄННI ФУДЗ.


- росiйською мовою - з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕННИ ФУДЗ на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЕННИ ФУДЗ.


- англiйською мовою - з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ENNI FOODS на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ENNI FOODS.


Скорочене найменування Товариства:


- українською мовою - з ПАТ ЄННI ФУДЗ на ПРАТ ЄННI ФУДЗ.


- росiйською мовою - з ПАО ЕННИ ФУДЗ на ЧАО ЕННИ ФУДЗ.


- англiйською мовою - з PJSC ENNI FOODS на PrJSC ENNI FOODS.


12 питання. Затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.


13 питання. Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї вiд iменi його акцiонерiв та вчинити дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю Статуту Товариства у новiй редакцiї.


14 питання. Затвердити в новiй редакцiї Положення Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства: Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю. Надати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 26.04.2019 р.


Пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного не надходили.

Позачерговi збори не скликалися та не проводилися.Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

 


Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   

 

X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 


Так

Ні

Підняттям карток     

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                        

X

 

Підняттям рук                                          

 

X

Інше

 


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 


Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій   

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 


Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися


У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :  

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

 


(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів

3

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0


Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 


Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень                    

 

X

З винагород

 

X

Інші (запишіть)                                        

 


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітети Наглядової ради не утворювались.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради : 

д/в

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*

Ні*

Терзiєв Володимир Георгiйович 

Голова наглядової ради

 

X

Грекул Галина Iванiвна

Член наглядової ради


X

Акiмченкова Свiтлана Григорiвна

Член наглядової ради


X


Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі               

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                  

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)           

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                        

 

X

Граничний вік                                          

 

X

Відсутні будь-які вимоги                               

X

 

Інше (запишіть)                                                                          

 


Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена 

X

 

Інше (запишіть)                                                                          

 


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Впродовж звітного періоду було проведено декілька засідань, на яких вирішувались питання про:

1. скликання чергових Загальних зборів акціонерів та затвердження питань порядку денного Загальних зборів;

2. затвердження  проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів;

3. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

4. затвердження річного фінансового звіту ПРАТ "Єнні Фудз" за 2018 р.;

5.представлення основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства на Загальних зборах акціонерів;

6. затвердження річного звіту Правління за 2018 р.;

7. затвердження річного звіту Ревізійної комісії за 2018 р.;

8. призначення реєстраційної комісії;

9. призначення тимчасової лічильної комісії;

10. затвердження бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;

11. затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів котрі використовувались на Загальних зборах, які відбулись 26 квітня 2019 р.;

12. про уповноваження Члена Наглядової ради на відкриття загальних зборів;

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                          

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди          

X

 

Інше                                     

 
Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Виконачий орган Товариства складаєтьсяз 5 (п'яти) осіб та здійснює управління поточною діяльністю товариства

До повноважень та обов'язків голови правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Голова Правління має такі повноваження:

1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;

2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

3) розподіляє обов'язки між членами Правління;

4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління;

12) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;

13) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

14) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

15) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності і т.ін.


Опис

Усі члени правління, так само як Голова правління, обрані на посади 21.04.2016 р. строком на 5 років. Рішення прийняте річними загальними зборами акціонерів від  21.04.2016 р. 

Правлінням у Звітному періоді було проведено 7 засідань, на яких вирішувались питання про:

1. скликання чергових Загальних зборів акціонерів та затвердження питань порядку денного Загальних зборів;

2. складання та подання річних звітів на розгляд Загальних зборів акціонерів;

3. залучення овердрафту для Товариства;

4. Перереєстрацію транспортних засобів:

5. звернення Товариства з заявою до суду.

6. Про уповноваження співробітників ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" на керування транспортним засобом товариства.

7. Про продаж автоматичної штампувальної машини.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                      

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора      

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так


Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так 

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів                

X

 

Положення про наглядову раду                           

X

 

Положення про виконавчий орган  

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                       

X

 

Положення про акції акціонерного товариства            

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку               

 

X

Інше (запишіть)                                        

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні


Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

 


Так

Ні

Не проводились взагалі                                 

 

X

Менше ніж раз на рік                                   

 

X

Раз на рік                                             

X

 

Частіше ніж раз на рік                                 

 

X


Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 


Так

Ні

Загальні збори акціонерів    

 

X

Наглядова рада                                         

X

 

Виконавчий орган                       

 

X

Інше (зазначити)                                        

 


З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 


Так

Ні

З власної ініціативи                                   

X

 

За дорученням загальних зборів                         

 

X

За дорученням наглядової ради                          

 

X

За зверненням виконавчого органу                       

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                   

 

X

Інше (запишіть)                                        

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Терзієв Сергій Георгійович

2427406737

73.743318

2

Терзiєв Георгiй Володимирович

3225015252

20.000048
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

186932022

9239041

Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.". Таким чином, власники цінних паперів, що не звернулися до Депозитарної установи до 11.10.2014 року включно, на рахунках в цінних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емітента. Інші обмеження прав участi на загальних зборах емітента встановлюються відповідно чинного законодавства України.

13.10.2014
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

 

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради, голова Наглядової ради вважається обраним, якщо за це рішення проголосували більшість членів Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав; 

Обрання та відкликання Голови Правління, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Члени Правління здійснюють свої повноваження безстроково доки за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів Товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень відповідного члена Правління та розірвання відповідного трудового договору.

Припинення повноважень членів Правління може відбуватися як за ініціативою Наглядової ради так і за ініціативою члена Правління в порядку визначеному трудовим законодавством України.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років і діє у складі 3 (трьох) осіб.

Повноваження ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Головний бухгалтер призначається на посаду безстроково Керівником Товариства. Звільнення Головного бухгалтера здійснюється Керівником Товариства відповідно до вимог трудового законодавства України.
9) повноваження посадових осіб емітента

 

До повноважень та обов'язків голови правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Голова Правління має такі повноваження:

1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;

2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

3) розподіляє обов'язки між членами Правління;

4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління;

12) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;

13) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

14) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

15) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності і т.ін.

 

До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

 

До компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства; 

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; 

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

 

До компетенції головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї.10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, аул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (04(12) 32-46-99, сайт: www.grantye.com

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат - Керівництву ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ",

Для надання до НКЦПФР

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Звіт про корпоративне управління

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЄМНІ ФУДЗ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40і Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ГА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Код СДРПОУ 21026423

М і с цез н а х одже пня 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АІІУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року

Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П 000326 дата видачі: 18.12.2015 року чинне до 26.11.2020 року

Телефон (0482) 32-46-98, 32-46-99

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄННІ ФУДЗ"

Код ЕДРПОУ 00374156

Місцезнаходження 65005, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БУГАЇВСЬКА, будинок 3

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 21.09.1995

Дата запису: 20.10.2005

Номер запису: 1 556 120 0000 013040

Основні види діяльності Код КВЕД 10.83 Виробництво чаю та кави (основний);

Складений капітал, гри. 46 733 005.50 гри.

Період перевірки Товариство заключило угоду про проведення обов'язкового аудиту № 444 від 27 січня 2020 року та перевірялося аудиторами з 28 січня 2020 року по 07 лютого 2020 року.

 

Боголій О.М.

(номер реєстрації у Реєстрі 100045)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 07 лютого 2020 року 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Терзiєв Сергiй Георгiйович

137849877

73.74331884133

137849877

0

Терзiєв Георгiй Володимирович

37386495

20.00004846682

37386495

0

Усього

175236372

93.743367308144

175236372

0

X. Структура капіталу


Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

186932022

0.25

Права акціонерів - власників простих акцій:

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Обов'язки акціонерів

1. Акціонери зобов'язані:

дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами.Не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках.

Примітки

д/в
XI. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

1172/1/10

ДКЦПФР

UA4000110530

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

186932022

46733005.50

100.000000000000

Опис

У звiтному перiоді торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках не здійснювалась. Не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Достроковое погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим законодавством України.


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента


Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні


  Привілейовані

іменні


1

2

3

4

5

Терзiєв Сергiй Георгiйович

137849877

73.74331884133

137849877

0

Терзiєв Георгiй Володимирович

37386495

20.00004846682

37386495

0

Усього

175236372

93.74336730815

175236372

0
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

09.12.2010

1172/1/10

UA4000110530

186932022

46733005.50

177533829

0

0

Опис

д/в

  XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

24419.000

21978.000

0.000

0.000

24419.000

21978.000

- будівлі та споруди

19561.000

17797.000

0.000

0.000

19561.000

17797.000

- машини та обладнання

3843.000

3127.000

0.000

0.000

3843.000

3127.000

- транспортні засоби

11.000

5.000

0.000

0.000

11.000

5.000

- земельні ділянки

797.000

797.000

0.000

0.000

797.000

797.000

- інші

207.000

252.000

0.000

0.000

207.000

252.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

24419.000

21978.000

0.000

0.000

24419.000

21978.000


Пояснення :  Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 62 341,0 тис. грн. Знос основних засобів складає 40 363,0 тис. грн.

Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

будинки, споруди - 58-155 років, 

машини та обладнання - 11-58 років, 

транспортні засоби - 9-28 років.

Ступінь використання - 59 %.Ступінь зносу - 64,7 %.

Щодо використання основних засобів товариства обмежень не існує: основних засобів у податковій заставі ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» немає. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

36338

33805

Статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(36338.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(46733.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

321.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

1612.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

1933.00

Х

Х

Опис

Загальна сума поточних зобов'язань становить 1 933 тис.грн., в т.ч. за розрахунками з бюджетом - 321 тис.грн. та iншi зобов'язання: а саме: за товари, роботи, послуги - 1 017 тис.грн.,  зi страхування - 87 тис.грн., з оплати працi - 336 тис.грн., пiдзвiтнi кошти - 89 тис. грн., податковий кредит з передоплати - 83 тис.грн.


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітентПовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Регран"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

23876083

Місцезнаходження

65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286597

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(0482) 343-196

Факс

(0482) 343-306

Вид діяльності

депозитарна діяльністьдепозитарної установи

Опис

ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. На підставі договору №14-02/05 від "07" лютого 2014 р. про надання реєстру власників іменних цінних паперів депозитарна установа надає емітенту послуги з надання реєстру власників іменних цінних паперів в паперовій формі відповідно до законів України "Про депозитарну систему України", "Про акціонерні товариства".
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФРПовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформаціїПовне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено Договір про обслуговування випусків цінних паперів.Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

21026423

Місцезнаходження

65012 Одеська область д/в м. Одеса вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4420

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-98, 32-46-99

Факс

д/в

Вид діяльності

професійні аудиторські послуги

Опис

Надає послуги з перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.


Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента.    


Коди


Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

51101

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ 

за КВЕД

10.83 

Середня кількість працівників  88Одиниця виміру : тис. грн.Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3, т.(048) 7053080


Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


 

за міжнародними стандартами фінансової звітності


V


Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р. 

 

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                  1

2

3

4

01.01.2012

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи


1000

8

9

--

первісна вартість

1001

38

40

--

накопичена амортизація

1002

30

31

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

--

Основні засоби

1010

24419

21978

--

первісна вартість

1011

62224

62341

--

знос

1012

37805

40363

--

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

--

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

24427

21987

--

II. Оборотні активи 

Запаси

1100

4620

5428

--

Виробничі запаси

1101

2828

3318

--

Незавершене виробництво

1102

303

339

--

Готова продукція

1103

1488

1770

--

Товари

1104

1

1

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

7427

9948

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами


1130

--

--

--

з бюджетом

1135

--

--

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

260

519

--

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

152

355

--

Рахунки в банках

1167

152

355

--

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

--

Інші оборотні активи

1190

3

34

--

Усього за розділом II

1195

12462

16284

--

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

--

Баланс

1300

36889

38271

--

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                  1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 


1400

46733

46733

--

Капітал у дооцінках

1405

6651

6651

--

Додатковий капітал

1410

--

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-19579

-17046

--

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

33805

36338

--

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання


1500

--

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 


1600

--

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 


1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

1615

861

1017

--

розрахунками з бюджетом

1620

329

321

--

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

--

розрахунками зі страхування

1625

27

87

--

розрахунками з оплати праці

1630

247

336

--

Поточні забезпечення

1660

--

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

1620

172

--

Усього за розділом IІІ

1695

3084

1933

--

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття


1700

--

--

--

Баланс

1900

36889

38271

--  

Голова правління

________________

Терзієв Сергій Георгійович


(підпис)

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вікторівна


(підпис)
Коди


Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156


Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід

за 2019 рік 

 

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003


І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

33674

26086

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(23610)

(20106)

Валовий:  

     прибуток 

2090

10064

5980

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

1759

225

Адміністративні витрати 

2130

(2934)

(2952)

Витрати на збут

2150

(5941)

(4593)

Інші операційні витрати 

2180

(390)

(347)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

2558

--

     збиток  

2195

(--)

(1687)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

1

Фінансові витрати 

2250

(25)

(59)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(2)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

2533

--

збиток

2295

(--)

(1747)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

2533

--

     збиток 

2355

(--)

(1747)


II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2533

-1747


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

14932

10387

Витрати на оплату праці

2505

6578

5170

Відрахування на соціальні заходи

2510

1443

1152

Амортизація

2515

2641

2499

Інші операційні витрати

2520

7710

7274

Разом

2550

33304

26482ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

186932022

186932022

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

186932022

186932022

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

0.01355040

(  0.00934560)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

0.01355040

(  0.00934560)

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--


  

Голова правління

________________

Терзієв Сергій Георгійович


(підпис)

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вікторівна


(підпис)
Коди


Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156


Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2019 рік 

 

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

37052

27826

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

84

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

108

1301

Надходження від повернення авансів

3020

--

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

4

3

Інші надходження

3095

202

647

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(26331)

(20184)

Праці

3105

(5211)

(4138)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1404)

(1140)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(3062)

(3220)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(1617)

(1443)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(1445)

(1777)

Витрачання на оплату авансів

3135

(556)

(86)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(--)

(249)

Інші витрачання

3190

(263)

(181)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

623

580

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

23

--

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(257)

(155)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-234

-155

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

--

--

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

296

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(43)

(36)

Інші платежі

3390

(45)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-88

-332

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

301

93

Залишок коштів на початок року

3405

152

50

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-98

9

Залишок коштів на кінець року

3415

355

152


  

Голова правління

________________

Терзiєв Сергiй Георгiйович


(підпис)

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вiкторiвна


(підпис)
Коди


Дата (рік, місяць,  число)

2020

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156


Звіт про власний капітал

за 2019 рік 

 

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

46733

6651

--

--

-19579

--

--

33805

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

46733

6651

--

--

-19579

--

--

33805

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

2533

--

--

2533

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

2533

--

--

2533

Залишок на кінець року

4300

46733

6651

--

--

-17046

--

--

36338


  

Голова правління

________________

Терзiєв Сергiй Георгiйович


(підпис)

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вiкторiвна


(підпис)

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" 

      за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.

ЗМIСТ

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI   - - 2

2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА _3

3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ 4

4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В її ЗАСТОСУВАННI 4-8

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З

ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ 8

6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ ----------------------------- 8

7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА 8

8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ -- 9  

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ   9-10

 

10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ -11

11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА-11

12. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ 11

13. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ 11

14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ ------------ ------11

15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 11

11 . ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ 11-12

17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ ----12 

18. КАПIТАЛ -------------------- ------- 13

19. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 13

20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 13

21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ --------------13

22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 14

23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2019 року-14

24. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2019 рiк. 14-15

25. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2019 рiк. 15

26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2019рiк. ---15


1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI

ПрАТ  "ЄННI  ФУДЗ"  -  одне  з  найстарiших  пiдприємств з  виробництва

продуктiв харчування в Українi.

ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917р. на

пiдприємствi вироблялась пивна продукцiя.

Становлення пiдприємства, як    харчового почалося з  1924р.  Основними

видами виробiв були у той час продукти iз сої. У 1936р. заводу було дано

завдання освоїти виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи,

киселi, прянощi), якi входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися харчоконцентратним. У 1947р. на прилавках країни    з'явилася перша одеська кава.

У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став Комбiнатом  харчових  концентратiв.   З  01.01.91р.   комбiнат  працював  на умовах оренди.

У 1997 роцi вiдповiдно до наказу регiонального Фонду державного майна України по Одеськiй областi за № 1674 орендне пiдприємство "Одеський комбiнат   харчових   концентратiв"   перетворився   у   вiдкрите   акцiонерне

товариство   "ОдесХарчоКомбiнат" ВАТ "ОдесХарчоКомбiнат" виробляв майже   100 найменувань продукцiї, виготовлення яких базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних технологiй.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2011р), на

виконання вимог Закону України   "Про акцiонернi товариства" № 1514-УI,

змiнено      найменування      товариства      на Публiчне Акцiонерне Товариство "ЄННI ФУДЗ".

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019 року, було змiнено найменування Товариства на Приватне Акцiонерне Товариство "ЄННI ФУДЗ".

 

Податкова адреса Товариства: 65005 Україна, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3.

Офiцiйний сайт Товариства: www.ennifoods.com  

Електронна адреса Товариства в мережi Iнтернет: office@ennifoods.com

ПрАТ   "ЄННI   ФУДЗ"   безпосередньо   здiйснює   такi   види   господарської

дiяльностi:

виробництво чаю та кави; виробництво прянощiв i приправ виробництво iнших харчових продуктiв; неспецiалiзована оптова торгiвля;

роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями    та тютюновими виробами.2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI

ТОВАРИСТВА

Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичну та нормативної бази.  Керiвництво вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"  в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi.

Перспективнiсть     виробництва     продукцiї     залежiть     вiд     полiпшення фiнансового стану країни.

Товариство немає залежностi вiд сезонних змiн.

Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи.

Найбiльша   частина   продукцiї   ПрАТ   "ЄННI   ФУДЗ"   реалiзується   через дистриб'юторську мережу по всiй Українi. Вiд дистриб'юторiв продукцiя

надходить до торгiвельної мережi по усiй країнi

Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства:

- Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю.

- Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

- Ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя.

- Ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiєнта.

- Ризик лiквiдностi, пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї продукцiї на ринку.

- Галузевий ризик, пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi

економiки, високою конкуренцiєю ринка збуту.

- Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.

- Фiнансовий ризик - ризик, пов'язаний з нерентабельнiстю  або банкрутством.

 

3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ"ЄННI ФУДЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, була пiдготовлена iз застосуванням облiкових полiтик, що вiдповiдають вимогам МСФЗ. Позначення "МСФЗ" також включає в себе усi дiючi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО - IА8). Також застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi (IРКIС) обов'язковi для 2019-го фiнансового року.

Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво Товариства вважає, що гривня України є бiльше зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства.

Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив - 23,686200 i 27,688264 на 31 грудня 2019р. i 31 грудня 2018р. вiдповiдно.

Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив - 26,422000 i 31,714138 на 31 грудня 2019р. i 31 грудня 2018р. вiдповiдно.

 

4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В її ЗАСТОСУВАННI

Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом облiку за iсторичною вартiстю.

Найважливiшi принципи облiкової полiтики Товариства i iстотнi оцiнки в її застосуваннi      на      протязi      2019      року      залишалися      незмiнними.

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

Пiд Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ") маються на увазi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi ("КМСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку ("МСБО") i iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КIМСФЗ").

З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всi стандарти МСФЗ (IРК8), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), якi мають вiдношення до її дiяльностi, зокрема наступнi:

 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку

МСБОI Подання фiнансової звiтностi

МСБ0 2 Запаси

 

МСБО 7        Звiт про рух грошових коштiв

МСБ0 8 Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки

МСБО 10 '    Подiї пiсля звiтного перiоду

МСБО 12      Податки на прибуток

 

МСБО 16

 

Основнi засоби

 

МСБО 18      Дохiд

МСБО 19      Виплати працiвникам

МСБО 21      Вплив змiн валютних курсiв

МСБО 36      Зменшення корисностi активiв

МСБО 3 7    Забезпечення, умовнi зобов 'язання та умовнi активи

 

 

МСБО 37     Нематерiальнi активи

МСБО 39      Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка

 

 

Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали     чинностi     i     не     застосовуються     Товариством     достроково. МСФЗ (IРК8) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IРК8) 9) (випущений в листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються   з   1   сiчня   2013   р.   або   пiсля  цiєї   дати   з   можливiстю дострокового застосування. МСФЗ (IРК.8) 9 замiнює частини МСФЗ (IА8) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi особливостi:

- Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту.

- Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв.

- Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю.

Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених прибуткiв i збиткiв вiд змiни справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї.

Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IРК8) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IРЯ8) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (ГРЯ8) 9 "Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015року або пiсля цiєї дати. Дана поправка була опублiкована в результатi рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ (IА8) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.

МСФЗ (IРЯ8) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IРЯ8) 13) (випущений в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Поправки МСФЗ (IА8) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IА8) 1) (випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IА8) 1 назва звiту про сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Змiнений МСФЗ (IА8) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IА8) 19) (випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй:

Поправка до МСФЗ (IА8) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IА8) 1) роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з iстотним' впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IА8) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть потрiбнi в разi, якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю.

Поправка до МСФЗ (IА8) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IА8) 16) роз'яснює, що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси.

Поправка до МСФЗ (IА8) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" (МСФЗ 

(IА8) 32) роз'яснює,  що  податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IА8) 12 "Податок на прибуток".

Поправка до МСФЗ (IА8) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IА8) 34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IА8) 34 i вимоги МСФЗ (IРК8) 8 "Операцiйнi сегменти".

В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть.

5. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З

ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй та iноземнiй валютах) На     спецiальному     рахунку     в      нацiональнiй      валютi      (Електронне адмiнiстрування ПДВ): 113 тис.грн. та 149 тис. грн на 31 грудня 2019р. i 31 грудня 2018р. вiдповiдно.

6. КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ

Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у фонди грошового ринку, а також борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати) Товариство станом на 31.12.2019 р. не має.

7. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА

Керiвництво ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi та на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення.

Дебiторська заборгованiсть представлена - 

рядок 1125 - 9948 тис. грн. i 7427 тис.грн. на 31 грудня 2019р. i 31 грудня 2018р. вiдповiдно;

рядок 1155 - 519 тис.грн. i 260 тис.грн. на 31 грудня 2019р. i 31 грудня 2018р. вiдповiдно.

Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2019р. року не створювався.                                                                         

 8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ

Товарно-матерiальнi запаси (виробничi запаси, незавершене виробництво,

готова продукцiя, товари) представленi у сумi 5 428 тис. грн. i 4 620  тис. грн. на    31 грудня 2019р. i 31 грудня 2018р. вiдповiдно.

Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнюються за

меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї.

Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати

на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершеного

виробництва включається вартiсть придбання сировини i матерiалiв, витрати

на оплату працi У вартiсть готової продукцiї включається вартiсть придбання

сировини, матерiалiв i, енергоресурсiв, витрати на переробку, такi як прямi

витрати на оплату працi, а також розподiлену частина постiйних i змiнних

виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання

з       урахуванням       витрат       на       транспортування       та       доставку.

Чиста   цiна   реалiзацiї   являє   собою   передбачувану   цiну   реалiзацiї   за вирахуванням  всiх  можливих  витрат на приведення  запасiв у товарний

вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат.

Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на

протязi 2019 року не створювався.

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату. Проведена в попереднi перiоди глобальна модернiзацiя основних засобiв дозволила значно пiдвищити економiчнi вигоди вiд їх використання. У зв'язку з цим, керiвництво компанiї вважає вартiсть основних засобiв на 31.12.2019 справедливою. 

Склад основних засобiв Товариства станом на 31.12.2019 року:

 

Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя

Земельна дiлянка 797 -

Будинки,     споруди    та передавальнi пристрої 39 471 21674

Машини та обладнання 19 900 16774

 

Транспортнi засоби 1276 1271

 

Iншi основнi засоби 897 644

Станом   на   31.12.2019   року   ПрАТ   "ЄННI   ФУДЗ"   iншим суб'єктам   господарювання в оперативну оренду власних основних засобiв не надавав.

 

Амортизацiю основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2019 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. 

Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою ПрАТ "ЄННI ФУДЗ". Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 основнi засоби.

Керiвництво пiдприємства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди пiдприємства. З 01.04.2019 згiдно наказу №16/1 вiд 19.03.2019 р для приведення облiку основних засобiв на пiдприємствi до єдиної методики були встановленi новi строки використання основних засобiв. 

Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв:

- Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 13 - 23 рокiв;             - Машини та обладнання - 19 рокiв;

- Транспортнi засоби - 5 рокiв;

- Iншi основнi засоби - 12 рокiв.

Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2019 року не створювався.

Вибуття основних засобiв Товариства за 2019 рiк склало:

-    Машини та обладнання - 82 тис. грн.

-    Iншi основнi засоби - 10 тис.грн.

Надходження нових основних засобiв на протязi 2019 року склало:                 -    Машини та обладнання - 115 тис грн.

-   Iншi основнi засоби - 37 тис.грн.

Збиток або дохiд вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається як

рiзниця   мiж   цiною   продажу   i   балансовою   вартiстю   цих   об'єктiв   i розпiзнається в звiтi про фiнансовi результати Товариства.

Витрати по ремонту i обслуговуванню вiдносяться на витрати в момент

виникнення.

Основних засобiв у податкової заставi ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.    На

консервацiї знаходиться основних засобiв на суму - 765 тис. грн.

Авансiв   у   придбання   основних   засобiв   за   станом   на   31.12.2019   року Товариство не здiйснювало.

 

 10. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ

Iнвестицiй   в   асоцiйованi   i   спiльно   контрольованi   компанiї   станом   на 31.12.2019 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

"

 11. ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА

Довгострокової дебiторської заборгованостi та передплати (за строками погашення вiд 12 мiсяцiв) станом на 31.12.2019 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

 12. ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ

Довгострокових фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31.12.2019 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 13. IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ

Iнших необоротних активiв станом на 31.12.2019 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

 14. ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ

Довгострокової позики станом на 31.12.2019 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

 15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Вiдмiнностi, якi iснують мiж критерiями визнання активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансової звiтностi по МСФЗ i для цiлей українського оподаткування, призводять до виникнення деяких тимчасових рiзниць. Проте, у зв'язку iз збитковiстю, податок на прибуток Товариство у 2019 роцi не сплачувало, тимчасовi рiзницi з податку на прибуток у бухгалтерському облiку не нараховувало.

 16. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

Податок на додану вартiсть (ПДВ), що вiдноситься до виручки вiд реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам у мiру виставлення рахункiв покупцям. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, вiдшкодовується за рахунок ПДВ отриманого вiд покупцiв при дотриманнi певних умов. ПДВ,

 

сплачений при придбаннi товарiв i послуг, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету в наступних звiтних перiодах, вiдображається у фiнансової звiтностi як ПДВ до вiдшкодування.

Податок на додану вартiсть Товариство у 2019 роцi сплатило в сумi - 1 616 660,00 грн. 

 

 17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ

ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, якi свiдчать про їх знецiнення.

У разi виявлення таких ознак розраховується сума очiкуваного  вiдшкодування  вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити суму очiкуваного  вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму очiкуваного  вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При наявностi розумної i послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв Товариства розподiляється на конкретнi генеруючi одиницi або найменшi групи генеруючих одиниць, для яких може бути визначена розумна i послiдовна основа для розподiлу. Сума очiкуваного  вiдшкодування визначається як найбiльша з двох значень: справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або вартостi активу у користуваннi. При визначеннi вартостi активу у користуваннi прогнозованi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок дисконтування до оподаткування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу. Якщо вiдшкодовується вартiсть будь-якого активу, (або одиницi, що генерує грошовi кошти), якiй виявляється нижчим вiд його балансової вартостi, то балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує кошти), зменшується до розмiру його суми очiкуваного  вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнається в звiтi про фiнансовi результати.

У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його суми очiкуваного  вiдшкодування, проте таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби з цього активу (генеруючої одиницi) не був збиток вiд знецiнення у попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в звiтi про фiнансовi результати.

Такi оцiнки призводять до необхiдностi ухвалення низки суджень щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з даними активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i непередбаченi змiни таких припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть призвести до iншого результату порiвняно       з       представленим       у       цiєї       фiнансової       звiтностi. 18. КАПIТАЛ

Сума    оголошеного,    випущеного    та    сплаченого    статутного    капiталу Товариства становить 46 733 005,50 грн. станом на 31 грудня 2019 р. i

складається з 186 932 022 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок

кожна.

На протязi звiтного року у ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" дивiденди не нараховувались

та не виплачувались. Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери,

не здiйснювало викуп власних акцiй.

 19. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ

19.1. Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.

На протязi звiтного року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не здiйснювались господарськi

операцiї,  у тому разi  iнвестицiї в  асоцiйованi  i  спiльно  контрольованi

компанiї.

 

19.2.Винагорода ключового управлiнського персоналу.

Управлiнський персонал Товариства отримує    заробiтну плату та премiї.

Згiдно  з  українським  законодавством  ПрАТ  "ЄННI   ФУДЗ"   перераховує внески до Державної Фiскальної служби України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал.

 20. КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ

20.1. Оподаткування.

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. На думку керiвництва, ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31 грудня 2019 р. вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства, з точки зору податкового, валютного та митного законодавства, залишиться досить стабiльним.

 

20.2. Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги.

Фiнансових поручительств та позовних вимог станом на 31.12.2019 року

немає.

 21. РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ

Резервiв майбутнiх виплат та платежiв на кiнець 2019 року не нараховано.

 

 22. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

 

Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати Товариство не здiйснювало.

 23. ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2019 року.

ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" вибрано модель облiку основних засобiв за iсторичною вартiстю. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. Проведена в попереднi перiоди глобальна модернiзацiя основних засобiв дозволила значно пiдвищити економiчнi вигоди вiд їх використання. У зв'язку з цим, керiвництво компанiї вважає вартiсть основних засобiв на 31.12.2019 справедливою. 

24.  ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"

за 2019 рiк.

24.1. Визнання виручки:

Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати продукцiї; при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни.

24.2. Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати.

24.3. Iншi операцiйнi доходи Товариства (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) за 2019 рiк дорiвнюють - 1759 тис. грн., та представляють собою доходи вiд:

- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 1702 тис. грн.

- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 18 тис. грн.

- дохiд вiд одержаних штрафiв - 4 тис. грн.

- дохiд вiд оприбуткування надлишкiв ТМЦ - 13тис. грн.

- дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв - 3 тис. грн.

- дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - 19 тис. грн.

 

24.4 Iншi витрати операцiйної дiяльностi (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) за 2019 рiк дорiвнюють 390 тис. грн. та представляють собою витрати вiд:

- втрати вiд знецiнення запасiв - 28 тис. грн. 

- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 99 тис. грн.                           - втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 122 тис. грн           - собiвартiсть реалiзованих основних засобiв  - 18 тис. грн.

- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв  - 7 тис. грн.           

- витрати на оплату лiкарняних листiв за рахунок пiдприємства - 13 тис. грн.  

- заробiтна плата сестри медичної - 61 тис. грн. 

- ЄСВ з заробiтної плати i лiкарняних - 19 тис. грн. 

 -iншi витрати - 23 тис. грн.

24.5. Фiнансовi витрати (рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати) за 2019 рiк дорiвнюють - 25 тис. грн.

-витрати за нарахованими вiдсотками в нацiональнi валютi - 25 тис. грн.

24.6. Заробiтна плата службовцiв, що вiдноситься до виробничої дiяльностi поточного перiоду, визнається як витрати у звiтi про фiнансовi результати ПрАТ "ЄННI ФУДЗ".

25. ПРИМIТКИ  ДО  ЗВIТУ  ПРО   РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТIВ  ПрАТ   "ЄННI

ФУДЗ" за 2019 рiк.

Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв".

26. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за  2019 рiк.

На протязi звiтного року Товариство отримало прибуток, але, у зв'язку з накопиченим за попереднi роки збитком, дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй та переоцiнку необоротних активiв. Таким чином, змiни власного капiталу Товариства за 2019 рiк склали 2533 тис. грн. за рахунок прибутку, отриманого за звiтний перiод.
Голова Правлiння ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"                           Терзiєв С.Г.  

 

 

Головний бухгалтер                                            Горда О.В.
XV. Відомості про аудиторський звіт 

 

 

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21026423

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

4

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

4420

5

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

0677

23.02.2017

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2019 - 31.12.2019

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02

8

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄННІ ФУДЗ", що складається з балансу (Звіт про фінансовий етап) станом на 31 грудня 2019 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СИНІ ФУДЗ" па 31.12.2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Товариство не проводило аналізу на знецінення основних засобів, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 "Зменшення корисності активів" (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли би втратити частину своєї вартості. Ми не змогли оцінити вплив нього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.

МСФЗ 9 вимагає створення резервів під очікувані кредитні збитки, тобто збитки від знецінення, яке може статися в майбутньому, навіть з мінімальною ймовірністю. Товариством не створюються дані резерви, ми не змогли оцінити вплив даного факту на фінансову звітність.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.Незалежність

Ми є незалежними но відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.


9

Номер та дата договору на проведення аудиту

444

27.01.2020

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

28.01.2020 - 07.02.2020

11

Дата аудиторського висновку

07.02.2020

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

21000.00

13

Текст аудиторського звіту

АУДИТОРСЬКО -КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Грантьє

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, аул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (04(12) 32-46-99, сайт: www.grantye.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат - Керівництву ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ",

Для надання до НКЦПФР

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄННІ ФУДЗ", що складається з балансу (Звіт про фінансовий етап) станом на 31 грудня 2019 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, рух грошових коштів та власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄННІ ФУДЗ" па 31.12.2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Товариство не проводило аналізу на знецінення основних засобів, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 "Зменшення корисності активів" (МСБО 36). На нашу думку, існують ознаки того, що такі основні засоби могли би втратити частину своєї вартості. Ми не змогли оцінити вплив нього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.

МСФЗ 9 вимагає створення резервів під очікувані кредитні збитки, тобто збитки від знецінення, яке може статися в майбутньому, навіть з мінімальною ймовірністю. Товариством не створюються дані резерви, ми не змогли оцінити вплив даного факту на фінансову звітність.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

Незалежність

Ми є незалежними но відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та під час формування думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

11ринущення про безперервність діяльності

Керівництво Товариства не має планів та намірів щодо вибуття великих активів або припинення будь-яких видів діяльності та впевнене, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Звертаємо увагу на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства. Фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізняться від цієї оцінки. Вплив таких майбутніх змін на операції та фінансовий стан Товариства може бути суттєвим.

Нами не встановлені будь-які суттєві факти, які могли б свідчити про те, що Товариство не має можливість безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців.

Відповідальність управлінського персоналу га тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає погрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСЛ, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обгрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та. на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкригтями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Звіт про корпоративне управління

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "ЄМНІ ФУДЗ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне

о 

управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40і Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Шахрайство при аудиті фінансової звітності

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 (переглянутий) "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання які, на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та оглядів фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Визначення вартості чистих активів.

Вартість чистих активів ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" складає 36 338 тис. гри. та статутний капітал складає 46 733 тис. грн. Т.ч., вартість чистих активів є меншою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство не дотримується вимог чинного законодавства.

Аудит активів

За станом на 31.12.2019 року загальні активи ПрАТ "ЄІІНІ ФУДЗ" в порівнянні з даними на початок 2019 року збільшились на 3,75 % і відповідно складають 38 271 тис. грн.

Під час проведення аудиту активів аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок. Товариством не створюються резерви під очікувані кредитні збитки.

Аудит зобов'язань і забезпечень.

Станом на 31.12.2019 року загальні зобов'язання Товариства зменшились до 1 933 тис. грн., тобто на 37,32 %.

Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2019 року відсутні.

Нарахування та виплата заробітної плати в товаристві здійснюється у відповідності до Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці" та інших законодавчих документів. Нарахування оплати праці здійснюється, згідно штатного розкладу. Розрахунок заробітної плати ведеться в розрахунково-платіжних відомостях головним бухгалтером. Резерв на сплату відпусток не сформовано.

Розмір зобов'язань підприємства визначений без суттєвих перекручень та реально і вірно відображений у фінансовій звітності згідно МСФЗ. Під час проведення аудиту зобов'язань і забезпечень аудитор не дає абсолютну гарантію того, що перевірена інформація вільна від суттєвих помилок.

Аудит власного капіталу

Станом на 31.12.2019 року загальний розмір власного капіталу ГІрАТ "ЄМНІ ФУДЗ" складає 36 338 тис. гри., з яких статутний капітал складає 46 733 тис. гри., капітал у дооцінках складає 6 651 тис. гри., непокритий збиток, станом на 31.12.2019 року, складає 17 046 тис. гри.

Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі. Загальна сума випуску іменних простих акцій становить 46 733 005,50 грн., кількість акцій 186 932 022 штук, номінальною вартістю 0,25 грн.

Збільшення власного капіталу відбулося за рахунок отриманого прибутку поточного року.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ІІрАТ "ЄННІ ФУДЗ"

відображених у фінансовій звітності.

Чистий прибу ток поточного року складає 2 533 тис. грн.

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСФЗ 15. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2019 рік відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про фінансові результати за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства, а також розкриває інформацію про них.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ГА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" у вигляді ТОВ

Код СДРПОУ 21026423

М і с цез н а х одже пня 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Дата державної реєстрації 23 травня 1995 року

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0677, рішення АІІУ від 23.02.2017 № 339/3 чинне до 31.12.2022 року

Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П 000326 дата видачі: 18.12.2015 року чинне до 26.11.2020 року

К о і п а кип і й гел еф о 11 (0482) 32-46-98, 32-46-99


?

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄННІ ФУДЗ"

Код ЕДРПОУ 00374156

Місцезнаходження 65005, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БУГАЇВСЬКА, будинок 3

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 21.09.1995

Дата запису: 20.10.2005

Номер запису: 1 556 120 0000 013040

Основні види діяльності Код КВЕД 10.83 Виробництво чаю та кави (основний);

Складений капітал, гри. 46 733 005.50 гри.

Період перевірки Товариство заключило угоду про проведення обов'язкового аудиту № 444 від 27 січня 2020 року та перевірялося аудиторами з 28 січня 2020 року по 07 лютого 2020 року.Боголій О.М.

(номер реєстрації у Реєстрі 100045)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15 07 лютого 2020 року


XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                  що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

26.04.2019

02.05.2019

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                    

26.04.2019

02.05.2019

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                              

02.09.2019

04.09.2019

Відомості про зміну типу акціонерного товариства