Повідомлення про інформацію, щодо зміни складу посадових осіб емітента

Повідомлення про інформацію, щодо зміни складу посадових осіб емітента, у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису, ви можете завантажити за наступним посиланням:

https://drive.google.com/file/d/19s6Jw3ScAwtAn0CTQ5L0qglCk0yb7Wfl/view?usp=sharing

Увага!

Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі "doc" вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

 https://czo.gov.ua/verify

                                                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

24

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) 

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005 м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00374156

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

6. Адреса електронної пошти 

finance@ennifoods.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  

www.ennifoods.com 

22.04.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)


Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.04.2021

припинено повноваження

Голова правлiння

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

73.74330

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови правлiння Терзiєва Сергiя Георгiйовича, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 73.74330%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.

21.04.2021

припинено повноваження

Член правлiння

Тарасенко Олександр Васильович

 

0.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена правлiння Тарасенка Олександра Васильовича, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.

21.04.2021

припинено повноваження

Член правлiння

Терзiєв Георгiй Володимирович

 

20.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена правлiння Терзiєва Георгiя Володимировича, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.0000%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.

21.04.2021

припинено повноваження

Член правлiння

Ушакова Катерина Володимирiвна

 

0.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена правлiння Ушакової Катерини Володимирiвни, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 4 роки.

21.04.2021

припинено повноваження

Член правлiння

Чернуха Володимир Якович

 

0.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про припинення повноважень Члена правлiння Чернухи Володимира Яковича, у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, протягом якого особа перебувала на посадi - 5 рокiв.

21.04.2021

обрано

Голова правлiння

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

73.74330

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про обрання  Голови правлiння Терзiєва Сергiя Георгiйовича. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 73.74330%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 5 рокiв; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова правлiння ПрАТ "Єннi Фудз".

21.04.2021

обрано

Член правлiння

Терзiєв Георгiй Володимирович

 

20.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про обрання  Члена правлiння Терзiєва Георгiя Володимировича. Вказана особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента 20.00000%; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 5 рокiв; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Заступник Голови правлiння з комерцiйних питань.

21.04.2021

обрано

Член правлiння

Ушакова Катерина Володимирiвна

 

0.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про обрання  Члена правлiння Ушакової Катерини Володимирiвни. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 5 рокiв; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Начальник вiддiлу логiстики.

21.04.2021

обрано

Член правлiння

Коваль Олег Валерiйович

 

0.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про обрання  Члена правлiння Коваля Олега Валерiйовича. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 5 рокiв; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - технiчний директор;  головний механiк.

21.04.2021

обрано

Член правлiння

Бершадська Світлана Леонидівна

 

0.00000

Зміст інформації

Наглядовою радою Товариства  21.04.2021 (протокол вiд  21.04.2021) прийнято рiшення про обрання  Члена правлiння Бершадської Світлани Леонидівни. Вказана особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента ; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; строк, на який обрано особу - 5 рокiв; iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фiнансовий директор.

 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.