Особлива інформація

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1j2bPARb733xsLkdWBCasYEWHonBQU4aZ/view?usp=sharing

Увага!

Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі "doc" вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

 https://czo.gov.ua/verify

Додаток 1

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

22-01/156

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) 

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005 м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00374156

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

6. Адреса електронної пошти 

finance@ennifoods.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  

www.ennifoods.com 

29.04.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)


                                Додаток 5
                                 до Положення про розкриття інформації емітентами

                                 цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.04.2021

60000.000

40517.000

148.08599000000

Зміст інформації

Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів-29.04.2021 р.

Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру-значні правочини (договора поставки готової продукції та сировини).

Гранична сукупна вартість правочинiв- 60000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -  40517 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)- 148,086%.

Загальна кількість голосуючих акцій - 177 782 220, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 175 249 828, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 175 249 828, "проти" -0.