Річна інформація

Річну інформацію у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1j_GN0yhl0L0v-A7WmKCNArNE7rVDFesR/view?usp=sharing

Увага!

Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі "doc" вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

 https://czo.gov.ua/verify

Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              29.04.2021 

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               № 22-01/154

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ЄННI ФУДЗ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 

00374156

4. Місцезнаходження емітента

65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(048) 7053080 (048) 7053085

6. Адреса електронної пошти 

finance@ennifoods.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Рішення наглядової ради емітента

протокол наглядової ради №18 від 22.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

  

www.ennifoods.com

 

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст                  

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. 

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. 

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. 

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. 

 

7. Судові справи емітента. 

 

8. Штрафні санкції щодо емітента. 

 

9. Опис бізнесу. 

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

X

1) інформація про органи управління; 

X 

2) інформація про посадових осіб емітента; 

X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; 

X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; 

X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). 

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): 

X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; 

X 

2) інформація про розвиток емітента; 

X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; 

X 

4) звіт про корпоративне управління: 

X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; 

X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X 

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 4 - iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

У звiтному роцi Товариством не приймалось рiшення  щодо створення юридичних осiб.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме:  п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

У Звiтному перiодi Товаристом не приймалося рiшення про створення фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на кiнець звiтного перiоду в Товариствi вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному роцi Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався.

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння  Емiтентом не застосовуються.

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

З метою успiшного функцiонування пiдприємства, пiдвищення рiвня рентабельностi, збереження та збагачення його активiв налагоджений механiзм управлiння. Його складовими  є внутрiшньогосподарська полiтика, надiйна система бухгалтерського облiку, надiйне  збереження активiв i документiв, розподiл функцiй управлiння i вiдповiдальностi, вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам, дотримання положень Статуту Товариства, вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв, тобто дотримання законодавства України, зовнiшнi та внутрiшнi перевiрки Товариства, що включають перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв, документацiї пiдприємства, здiйснення перевiрок незалежним аудитором. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку здiйснює Головний бухгалтер Товариства, для перевiрки дiяльностi пiдприємства створено Ревiзiйну комiсiю. Додатково на пiдприємствi наказом Директора затверджено Облiкову полiтику на 2019 рiк. Затвердженої системи управлiння ризиками у Емiтента немає, проте Товариство усвiдомлює схильнiсть до певних ризикiв та їх наслiдки.

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному перiодi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 13 -  iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме:  п. 14 - iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 20 -  iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 21 - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 -  iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 -  iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 -  iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 27 - вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 29 - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

 

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 30 - рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства вiдсутнi.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

2. Скорочене найменування (за наявності).

 ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ"

3. Дата проведення державної реєстрації

 21.09.1995

4. Територія (область)

 Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

 46733005.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

88

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.83 

 ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ 

 10.84 

 ВИРОБНИЦТВО ПРЯНОЩІВ І ПРИПРАВ 

 10.89 

 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ 

 

 

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "УкрСиббанк"

2)  МФО банку

 351005

3)  IBAN

 UA263510050000026000337905800

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 АТ "УкрСиббанк"

5)  МФО банку

 351005

6)  IBAN

 UA263510050000026000337905800

 


18. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Пiдприємство складається з таких основних структурних пiдроздiлiв вiддiли:

- бухгалтерiя;

- лабораторiя;

- вiддiл збуту;

- вiддiл маркетингу;

- вiддiл сировини;

- юридичний вiддiл;

- технiчний вiддiл;

- економiчний вiддiл;

- вiддiл упаковування;

- вiддiл АСУ;

- вiддiл охорони працi;

- транспортний вiддiл;

  цехи:

- цех з виробництва кави розчинної;

- цех з виробництва харчових концентратiв;

- цех з виробництва мучних та молочних напiвфабрикатiв.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів немає.

В звітному році змін організаційної структури не відбувалось.

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 87 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 5 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 31 особа. Фонд оплати праці в звітному році склав 8460,7 тис.грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 1910,9 тис.грн. Збільшення фонду оплати труда відбулось за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не здійснював у звітному році спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

 

КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРИНЦИПІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІСТОТНИХ ОЦІНОК В її ЗАСТОСУВАННІ

Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за принципом обліку за історичною вартістю.

Найважливіші принципи облікової політики Товариства і істотні оцінки в її застосуванні      на      протязі      2020      року      залишалися      незмінними.

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Під Міжнародними стандартами фінансової звітності ("МСФЗ") маються на увазі стандарти і інтерпретації, затверджені Комітетом по міжнародним стандартам фінансової звітності ("КМСФЗ"), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ("МСБО") і інтерпретації, опубліковані Комітетом з інтерпретацій міжнародних стандартів фінансової звітності ("КІМСФЗ").

З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всі стандарти МСФЗ (ІРК8), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), які мають відношення до її діяльності, зокрема наступні:

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСФЗ 9      Фінансові інструменти  

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку   

МСБОІ Подання фінансової звітності

МСБ0 2      Запаси

 

МСБО 7        Звіт про рух грошових коштів

МСБ0 8      Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

МСБО 10 '    Події після звітного періоду

МСБО 12      Податки на прибуток

 

МСБО 16

 

Основні засоби

 

МСБО 18      Дохід

МСБО 19      Виплати працівникам

МСБО 21      Вплив змін валютних курсів

МСБО 36      Зменшення корисності активів

МСБО 3 7    Забезпечення, умовні зобов 'язання та умовні активи

 

 

МСБО 37     Нематеріальні активи

МСБО 39      Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 

Стандарти, поправки і інтерпретації до існуючих стандартів, що не набрали     чинності     і     не     застосовуються     Товариством     достроково. МСФЗ (ІРК8) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (ІРК8) 9) (випущений в листопаді 2009 року) застосовується до річних звітних періодів, що починаються   з   1   січня   2013   р.   або   після  цієї   дати   з   можливістю дострокового застосування. МСФЗ (ІРК.8) 9 замінює частини МСФЗ (ІА8) 39, що відносяться до класифікації та оцінці фінансових активів. Можуть бути виділені наступні особливості:

-     Фінансові активи повинні бути класифіковані у відповідності з двома основними категоріями: послідовно що обліковуються за справедливою вартістю або за амортизованою вартістю. Рішення про класифікації має бути прийняте при первісному визнанні. Класифікація залежить від бізнес-моделі компанії з управління фінансовими інструментами і характеристик договірних грошових потоків інструменту.

-     Фінансовий інструмент враховується послідовно за амортизованою вартістю тільки якщо це борговий фінансовий інструмент і, одночасно, якщо (а) бізнес-моделлю компанії є володіння активом з метою отримання грошових договірних потоків і (б) договірні грошові потоки передбачають тільки виплату основної суми і відсотків (тобто, якщо актив має властивості простої позики). Всі інші боргові фінансові інструменти повинні бути класифіковані за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків.

-     Всі пайові інструменти враховуються послідовно за справедливою вартістю.

Пайові інструменти, призначені для торгівлі, класифікуються за справедливою вартістю з визнанням прибутків і збитків у складі прибутків і збитків. Для всіх інших пайових інструментів може бути зроблений вибір (без можливості подальшої зміни) при первісному визнанні відносити нереалізовані і реалізовані прибутки і збитки від зміни справедливої вартості до складу іншого сукупного доходу, а не до складу прибутків і збитків. У такому разі можливість списання накопичених прибутків і збитків від зміни справедливою вартістю до складу прибутків і збитків не передбачена. Даний вибір може бути зроблено для кожного інструменту окремо. Дивіденди визнаються у складі прибутків і збитків у зв'язку з тим, що вони являють собою дохід від інвестиції.

Правління КМСФЗ опублікувало поправку до МСФЗ (ІРК8) 9 "Фінансові інструменти" (МСФЗ (ІРЯ8) 9), яка переносить дату набрання чинності МСФЗ (ГРЯ8) 9 "Фінансові інструменти", що застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2015року або після цієї дати. Дана поправка була опублікована в результаті рішення Правління продовжити термін роботи з рештою етапів проекту заміщення МСФЗ (ІА8) 39, який повинен був закінчитися у червні 2011 року. В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фінансову звітність.

МСФЗ (ІРЯ8) 13 "Оцінка за справедливою вартістю" (МСФЗ (ІРЯ8) 13) (випущений

 

в травні 2011 року) застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати з можливістю дострокового застосування, спрямований на поліпшення порівнянності і підвищення якості розкриття інформації про справедливу вартість, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартості, вимог щодо розкриття інформації та джерел вимірювання справедливої вартості. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки МСФЗ (ІА8) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (ІА8) 1) (випущені в червні 2011 року) застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 липня 2012 р. або після цієї дати, змінюють порядок відображення статей іншого сукупного доходу у звіті про сукупний дохід. Згідно зміни компанії повинні поділяти статті, представлені у складі іншого сукупного доходу, на дві категорії, виходячи з того, чи можуть ці статті бути перенесені в звіт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (ІА8) 1 назва звіту про сукупний дохід тепер змінено на "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід". Очікується, що застосування цієї поправки не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

Змінений МСФЗ (ІА8) 19 "Винагороди працівникам" (МСФЗ (ІА8) 19) (випущений в червні 2011 року) застосовується до періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати, вносить значні зміни в порядок визнання та вимірювання витрат по пенсійному плану зі встановленими виплатами та вихідної допомоги, а також значно змінює вимоги до розкриття інформації про всі види винагород працівникам. Очікується, що застосування цього стандарту не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства.

Поправки до Міжнародних стандартів фінансової звітності (опубліковані в травні 2012 р. і застосовуються до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2013 р. або після цієї дати). Зазначені поправки являють собою поєднання змін по суті і роз'яснень наступних стандартів та інтерпретацій:

Поправка до МСФЗ (ІА8) 1 "Подання фінансової звітності" (МСФЗ (ІА8) 1) роз'яснює, що примітки до балансу не потрібні при підготовці додаткового балансу на дату початку порівняльного періоду, у разі якщо він підготовлений у зв'язку з істотним' впливом ретроспективних змін і коригувань звітності, змін в обліковій політиці або рекласифікацій для цілей презентації, згідно з МСФЗ (ІА8) 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках і помилки", у той час як такі примітки будуть потрібні в разі, якщо керівництво добровільно надає додаткову порівняльну інформацію.

Поправка до МСФЗ (ІА8) 16 "Основні засоби" (МСФЗ (ІА8) 16) роз'яснює, що якщо сервісне обладнання використовується довше одного річного періоду, то таке обладнання класифікується як основні засоби, а не як запаси.

Поправка до МСФЗ (ІА8) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації" (МСФЗ        

 

(ІА8) 32) роз'яснює,  що  податкові наслідки розподілу прибутку акціонерам визнаються у звіті про сукупний дохід, що відповідає вимогам МСФЗ (ІА8) 12 "Податок на прибуток".

Поправка до МСФЗ (ІА8) 34 "Проміжна фінансова звітність" (МСФЗ (ІА8) 34) приводить у відповідність МСФЗ (ІА8) 34 і вимоги МСФЗ (ІРК8) 8 "Операційні сегменти".

В даний час Товариство оцінює, який вплив матиме застосування цих поправок на фінансову звітність.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Продукцiя Товариства виробляється за технологiчними iнструкцiями, якi затвердженi Держхарчопромом, Мiнiстерством харчової промисловостi України та органами санiтарно-технiчного контролю.

За показниками якостi продукцiя Товариства вiдповiдає вимогам дiючої нормативно-технологічної документації, що підтверджує сертифікат в системі УкрСЕПРО, по безпеці - сертифікат НАССР та МБВ 5061-89 медично-бактерiологiчним вимогам.

Асортимент виробів Товариства:

Асортимент виробів товариства:

1) Харчовi концентрати перших обiднiх страв - рiзнi сумiшi попередньо пiдготовлених харчових круп, овочiв з жиром, без додавання або з додаванням сушеного м'яса, спецiй. Випускаються в насипному виглядi в пакетах або брикетах.

 Асортимент:

1) Супи горохові в асортименті, що швидко розварюється. Розфасування в брикети  по 180г и 160г та в пакети по 70г и 60г.

2) Кава розчинна розфасування в пакети по 70г та 150г..

3) Кавові напої - кава з молоком Юнга та какао з молоком Юнга розфасування в брикетики по 40г.

Основні види продукції або послуг, що виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва  у натуральному та грошовому виразі (без ПДВ):

 

                                     в натуральному виразі             в грошовому виразі (тис.грн)

- всього:                                       821,8 тон                          39963,5

в т.ч.:

- виробництво супів інших харчових продуктів   765,2 тон                      33802,4

- кавові напої                                          53,7 тон                         5370,0

 

Основнi ринки збуту: Україна. Продукція експортується в Німеччину та Республіку Білорусь.

 

Загальна сума експорту складає 2474,3 тис. грн або 6% у загальному продажу.

 

Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи.

Найбільша частина продукції ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" реалізується через дистриб'ютерську мережу по всій Україні. Від дистриб'ютерів продукція надходить до торгівельної мережі по усій країні.

 

Економіка України виявляє деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні. Невизначеність і волатильність фондового ринку, особливо в Європі, і інші ризики можуть зробити негативний вплив на український фінансовий і корпоративний сектор. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки зростання і внесення змін до податкової, юридичну та нормативної бази.  Керівництво вважає, що їм вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку бізнесу ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ"  в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

Перспективність     виробництва     продукції     залежіть     від     поліпшення фінансового стану країни.

Товариство немає залежності від сезонних змін.

Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи.

Найбільша   частина   продукції   ПрАТ   "ЄННІ   ФУДЗ"   реалізується   через дистриб'юторську мережу по всій Україні. Від дистриб'юторів продукція

надходить до торгівельної мережі по усій країні

Основні ризики в діяльності підприємства:

-     Прострочка оплати клієнтами за відвантажену продукцію.

-     Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства.

-     Ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.

-     Ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта.

-     Ризик ліквідності, пов'язаний з можливою затримкою реалізації продукції на ринку.

-     Галузевий ризик, пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі

економіки, високою конкуренцією ринка збуту.

-     Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.

- Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з нерентабельністю  або банкрутством.

Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів, тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) раціональна цінова політика; 3) реклама, тощо.

Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі із споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів, тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності. Про канали збуту і методи продажу: продукція поставляється товариством безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів, через дистриб'ютерську мережу. Є кілька варіантів умов, які товариство надає своїм клієнтам при укладенні договорів: 1. Договір на передплату. 2. Договір під реалізацію (15 банківських днів) для постійних клієнтів.

3. Договір на 15 банківських днів зі знижкою 5% для дистриб'юторів. Покращення розвитку галузі залежить від впровадження гнучкої податкової політики, яка б надала пільги виробникам. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" - єдине підприємство в Україні, яке виробляє у широкому асортименті харчові концентрати. Зараз ринок заповнений різноманітними харчовими синтетичними добавками, які додаються для поліпшення смаку, продовження терміну зберігання та ін. АТ виробляє продукцію на базі натуральної сировини за допомогою ретельно розроблених рецептур. Висока якість продукту потребує великих витрат. Незважаючи на це, продукція товариства нижча за ціною в порівнянні, наприклад, з відповідною імпортною продукцією. Нові технології на впроваджувались.

 

Становище на ринку не є монопольним. Основними конкурентами серед вiтчизняних виробникiв Товариство вважає наступних виробників:

ПП "ОЛЕКСІЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ПРОДТОВАРІВ", ТМ "Ласочка, ТОВ "ТЕСТІФУД", ТМ "Чудова" ТОВ "КАРАКУМ", ТМ "Караван", ПП "УКРПРОД СЕРВІС", ТМ "Цветаромат".

 

Товариство планує і в подальшому розширяти ринки збуту продукції, покращувати якість продукції, розширяти її асортимент. Динаміка цін на каву: високі ціни на каву на мировому ринку збереглись протягом 2019 р. Зазначена тенденція збережиться і на каву "Робуста".

 

Постачальники за основними видами сировини, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання:

1) ПП Крупосвіт. Код ЄДРПОУ 32603710.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Основні придбання або відчуження активів за 2016 г.

 Придбання оновних засобів:

- Ультразвукова установка "Скіфія УЗІ 200" - 6500,00 грн.

- Штанцформа - 4500,00 грн.

- Світильник - 2245,83 грн.

- Краскопульт - 1958,33 грн.

- Лічильник води- 1716,17 грн.

- Кліше - 1473,50 грн.

- Кліше - 1134,05 грн.

Відчуженя основних засобів:

- Автомобіль (продаж) " CHEVROLET NIVA" 2013- 58346,00 грн. (первісна вартість)

- Автомобіль (продаж) "VOLKSWAGEN PASSAT" - 133231,67 грн. (первісна вартість)

- Ультразвуковий генератор - 3516,41

- Візок гідравлічний - 1208,33 грн.

- Мобільні телефони - 2547,54 грн.

- Електротельфер - 603,37 грн.

 

2017 р.

Придбання основних засобів та МНМА:

 

- Маркувальна машина на фарбуючих роликах - 18 781,00 грн.

- Ноутбук ASUS Vivo Book Max x541 NA253 - 6 132, 50 грн.

- Дриль-шуруповерт - 520,83 грн.

- Кліше і фартух для кліше кави 30гр - 911,05 грн.

- Кліше і фартух для кліше кави 70гр - 1 102,67 грн.

- Кліше і фартух для кліше - 1 071,95 грн.

- Комутатор 3шт - 437,52 грн.

- Комутатор Mikro Tik - 5 267,00 грн.

- Конвектор Атлантик 10шт - 10 174,80 грн.

- Конвектор Атлантик 7шт - 7 648,55 грн.

- Конвектор Атлантик 6шт - 7 375,98 грн.

- Млин лабораторний зерновий 2шт - 1 500,00 грн.

- Шафа під мийку, білий глянець - 4 031,04 грн.

- Монітор - 3 132,50 грн.

- Мотокоса - 2 669,98 грн.

- Миш комп'ютерна ММ - 52,50 грн.

- Миш комп'ютерна ТМ 2шт - 131,66 грн.

- Набір насадок біт 2шт - 171,42 грн.

- Принтер Canon - 2 332,50 грн.

- Телефон Panasonik - 279,17 грн.

- Умивальник меблевий - 2 856,30 грн.

- Флеш пам'ять - 324,17 грн.

- Флеш пам'ять SanDisk - 2 137,50 грн.

- Шафа під раковину - 4 307,98 грн.

 

Ліквідація (продажів) основних засобів та МНМА:

-Автопогрузчік ДВ-1794 - 27 238,02 грн.

 

2018 р.

Придбання основних засобів та МНМА (суми без ПДВ):

-Принтер термографічний - 1 шт - 6 180 грн

-Кондиціонери  - 6 шт - 47 754 грн

-Сервер 1С - 1 шт - 28790 грн  

-Маркувальна машина - 1 шт - 18 671

-Дистилятор електричний - 1 шт - 9000

-Вологовимірювач - 1 шт - 4600

-Источник питания - 1 шт - 4836

-Ваги - 1 шт - 1192

-Водяна баня - 1 шт - 3000

-Водонагрівач - 1 шт - 1920

- Пилосмок - 1 шт - 5577

-МФУ - 1 шт - 4391

-Обігрівач УФО - 1 шт - 1786

-Електроконвектор - 1 шт - 1536

-Форми для друку - 6 шт - 4367

 

Ліквідація (продажів) основних засобів та МНМА (суми первісної вартості):

-Автопогрузчик 40814 - 1 шт - 27 587 грн.

-Електропогрузчик ЕВ-717 - 1 шт - 2480 

-Автокран КРАЗ-65101 - 1 шт - 140120

 

2019 р.

Придбання основних засобів та МНМА (суми без ПДВ):

МФУ Ricon c сетевой  - 1 шт    16 835,80 грн. 

Кондиционер Sakata   - 1 шт    18 675,00 грн. 

Принтер  Epson струйный  - 1 шт    15 482,50 грн.   

Ротаційна маркіровочна машина MY-812G - 1 шт    16 630,00 грн.

Морозильна камера Electrolux  -  1 шт    7 914,83 грн.    

Клише супів грибн.с вермиш.(ТДК) - 3 шт   28 980,00 грн.

Плита ПЕ 2 Н  - 1 шт   6 590,00    грн.

 

Ліквідація (продажів) основних засобів (суми балансової вартості):

-Автоматична штампувальна машина -  1 шт  28 342,57 грн.

 

2020 р.

Придбання основних засобів та МНМА (суми без ПДВ, грн.):

МФУ Ricon c сетевой -  1 шт  16 835,80  

Кондиционер Sakata -   2 шт  42 275,00  

Принтер  Epson струйный -  1 шт    5 482,50   

Ротаційна маркіровочна машина MY-812G -1 шт  16 630,00    

Морозильна камера Electrolux - 1 шт     7 914,83    

Клише супів грибн.с вермиш.(ТДК) - 3 шт   28 980,00

Плита ПЕ 2 Н - 1 шт      6 590,00 

Машина для обсмажування кави HSR - 1 шт  204 166,67 

 

Ліквідація (продажів) основних засобів (суми балансової вартості):

Автоматична штампувальна машина  - 1 шт         28 342,57 грн.

Многофункциональное  устройство  ""Gesteter" MP2000 - 1 шт 19 350,00 грн.  

Кондиционер - 1 шт 4 662,00 грн.      

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Всі основні засоби обліковуються на балансі Товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. складає 62575 тис. грн., знос - 42684 тис.грн., залишкова вартість - 19891 тис.грн.

В звітному році Товариством не укладались будь-які значні правочини щодо основних засобів.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться. Станом на 31.12.2020 року ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» іншим суб’єктам господарювання в оперативну оренду власних основних засобів не надавав.

Основних засобів у податкової заставі ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» не має. На консервації знаходиться основних засобів на суму - 765 тис. грн.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Бугаївська, 3.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання:

- при виробництві інших харчових продуктів  - 43.01%      

- при виробництві чаю та кави  - 8.3%                   

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. 

Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства.

Утримання активiв здiйснюється господарським способом. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

Екологічні фактори значного впливу на основні засоби не мають.

В процесі виробничної діяльності відбуваються викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище. При цьому екологічні показники знаходяться в межах допустимого ліміту.

 

 

 

 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

На дiяльнiсть Товариства впливає значне зниження платоспроможностi населення. Недостатнiсть оборотних коштiв та висока вартiсть банкiвських кредитiв обмежують розвиток та розширення пiдприємства.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв та кредитних ресурсів. Робочий капiтал достатнiй (18874 тис.грн.) i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства. Таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. За оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Для збiльшення обсягу виробництва на підприємстві постiйно ведеться робота з пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї: вона виготовляється в яскравiй кольоровiй упаковцi.  Використовується дилерська форма збуту продукцiї, реалiзацiя в умовах консигнацiї. Застосовується гнучка система знижок, в залежностi вiд обсягу закупок, передплати та iн. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" планує в 2021 роцi збiльшити обсяг виробництва у порiвняннi з 2020 роком. Як i ранiше буде проводитися робота з вдосконалення технологiй, розширення асортименту, оновлення упаковки, пiдвищення рентабельностi продукцiї.

На основi якiсного аналiзу структури пiдприємства та ринку харчоконцентратiв України та близького зарубiжжя АТ збирається посилити вплив служби маркетингу на прийняття рiшень при моделюваннi та плануваннi виробництва, впроваджуванню нових видiв продукцiї та упаковки.

Товариство постiйно веде науково-дослiдницьку роботу в областi технiки та технологiї в галузевих державних НДI та вищих учбових закладах. Зараз запроваджується проект з безвiдходної технологiї виробництва розчинної кави з утилiзацiєю вихлопiв теплоти, вологи, ароматичних речовин, яка була розроблена Одеським технологiчним iнститутом харчової промисловостi iм. М.В.Ломоносова разом зi спецiалiстами товариства.

В спiвробiтництвi з науково-дослiдницькими iнститутами України товариство веде неперервну дослiдницьку роботу з розширення асортименту, пiдвищення якостi, розробки нових засобiв розфасовки, якi дозволять значно збiльшити життєвий цикл продукцiї. Значне мiсце в розробцi нових видiв виробiв належить продукцiї медико-дiєтичного використання з проектними властивостями.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти товариства - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента www.ennifoods.com.             

 

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки:

                                               2018 рік / 2019 рік /2020 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї                       

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн.    26 086  / 33 674 / 39963

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн.             20 106  / 23 610 /27006

 

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн.        (1 747)  / 2 533 / 2638

 

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Правління

Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства функціонує у складі 5 (пяти) осіб - Голови правління та 4 (чотирьох) його членів. Кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства.

Голова правління - Терзієв Сергій Георгійович, членами правління є Чернуха Володимир Якович, Тарасенко Олександр Васильович, Терзієв Георгій Володимирович та Ушакова Катерина Володимирівна.

Наглядова рада

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, у складі трьох осіб та здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Голова наглядової ради - Терзієв Володимир Георгійович, Члени наглядової ради - Грекул Галина Іванівна та Акімченкова Світлана Григорівна.

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія у складі трьох осіб обрана для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період.

Голова ревiзiйної комiсiї - Лазаренко Тетяна Андрiївна, Члени ревізійної комісії - Борейко Людмила Олексiївна та Нiвня Михайло Iванович. Посадові особи призначені рішенням річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 року.

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) Посада

Голова правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Терзієв Сергій Георгійович

3) Рік народження

1966

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

33

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Голова правління

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

8) Опис    Розмір виплаченої заробітної плати в звітному році склав 214803,80 грн.

Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5 - ти років:голова правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 33 р.

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Чернуха Володимир Якович

3) Рік народження

1944

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

54

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Член правління

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

8) Опис    Винагорода ян члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: член правління. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах, пенсіонер.

Загальний стаж роботи 54 р.

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Тарасенко Олександр Васильович

3) Рік народження

1985

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

14

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Єврофінанс"

30726921

Менеджер з продажу

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

8) Опис    Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: менеджер з питань регіонального розвитку по західному регіону, заступник директора з продажу, директор з продажу, член правління. Загальний стаж роботи - 14 р.          

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах.

 

 

1) Посада

Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Терзієв Володимир Георгійович

3) Рік народження

1957

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

44

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Голова наглядової ради.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 3 роки

8) Опис    У звітному році посадовій особі виплачена винагорода у розмірі 25274,13 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: голова наглядової ради. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж  роботи 44 р.

Посадова особа є акціонером Товариства.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Грекул Галина Іванівна

3) Рік народження

1948

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

45

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Головний технолог

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 3 роки

8) Опис    Винагорода як члену наглядової ради в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний технолог. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах, не працює, на пенсії. Загальний стаж роботи 45 р.                

Посадова особа є акціонером Товариства.

 

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Акімченкова Світлана Григорівна

3) Рік народження

1964

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

33

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Керівник МТЗ

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 3 роки

8) Опис    Винагорода як члену наглядової ради в звітному році, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Стаж роботи - 33 р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: керівник, начальник відділу з матеріально-технічного постачання.

Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

Посадова особа є акціонером Товариства.

 

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Лазаренко Тетяна Андріївна

3) Рік народження

1955

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

48

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Директор з постачання.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 5 років

8) Опис    Винагорода як голові ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: директор з постачання. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 48 р.

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Ушакова Катерина Володимирівна

3) Рік народження

1980

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

12

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Єнні ФУДЗ"

00374156

Керівник відділу логістики

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2017 до припинення повноважень правління

8) Опис    Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік попередніх посад, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: керівник відділу логістики. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 12 р.

 

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Борейко Людмила Олексіївна

3) Рік народження

1950

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

51

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Заступник начальника лабораторії з контролю виробництва

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 5 років

8) Опис    Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: заступник начальника лабораторії з контролю виробництва, начальник лабораторії з контролю виробництва.  Стаж роботи - 51 р.

У звітному році не працювала, на пенсії.

 

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Терзієв Георгій Володимирович

3) Рік народження

1988

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

8

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "ЄННІ ФУДЗ"

00374156

Спеціаліст з оптової торгівлі по мережам.

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2016 5 років

8) Опис    Винагорода як члену правління в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 8 р.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: спеціаліст з оптової торгівлі по мережам, заступник керівника торгового відділу по мережам, заступник голови правління з комерційних питань.

Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

 

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Нівня Михайло Іванович

3) Рік народження

1987

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

7

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ЮРЛАЙН"

39318251

помічник адвоката, юрисконсульт

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.04.2018 5 років

8) Опис    Винагорода як члену ревізійної комісії в звітному році,  у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: помічник адвоката, юрисконсульт.  Стаж роботи - 7 р.

Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

 

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Горда Ольга Вікторівна

3) Рік народження

1972

4) Освіта

вища

5) Стаж роботи (років)

28

6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Епіцентр К"

32490244

т.в.о. головного бухгалтера, начальнирк відділу бухгалтерського та податкового обліку

7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.05.2018 безстроково

8) Опис    Винагорода за звітній рік становить 148084,86 грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який призначено особу - безстроково.

Перелік попередніх посад, які посадова обіймала протягом останніх 5-ти років: т.в.о. головного бухгалтера, начальнирк відділу бухгалтерського та податкового обліку.  Стаж роботи - 28 р.

Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

Голова правління

Терзієв Сергій Георгійович

137849877

73.74331884133

137849877

0

Голова наглядової ради

Терзієв Володимир Георгійович

93

0.00004975071

93

0

Член наглядової ради

Грекул Галина Іванівна

700

0.00037446768

700

0

Голова ревізійної комісії

Лазаренко Тетяна Андріївна

700

0.00037446768

700

0

Член правління

Терзієв Георгій Володимирович

37386495

20.00004846682

37386495

0

Член ревізійної комісії

Борейко Людмила Олексіївна

3000

0.00160486147

3000

0

Член наглядової ради

Акімченкова Світлана Григорівна

12280

0.00656923296

12280

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства: в перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

Продукція Товариства виробляється за технологічними інструкціями, які затверджені Держхарчопромом, Міністерством харчової промисловості України та органами санітарно-технічного контролю. За показниками якості продукція Товариства відповідає вимогам діючої нормативно-технологічної документації, що підтверджує сертифікат в системі УкрСЕПРО, по безпеці - сертифікат НАССР та МБВ 5061-89 медично-бактеріологічним вимогам.

Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Опис ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi: погiршення економiчної ситуацiї в країнi, неможливiсть прогнозування перспектив розвитку пiдприємства та ринку в цiлому. Об'єктивними факторами, що визначають ступiнь ризику та безпосередньо впливають на дiяльнiсть Товариства, є законодавчi i нормативно-правовi акти, якi регулюють господарську i пiдприємницьку дiяльнiсть Товариства, бюджетна, фiнансово-кредитна та податкова системи країни, дiї органiв влади та дiї економiчних контрагентiв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" - одне з найстаріших підприємств з виробництва продуктів харчування в Україні. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" засноване в 1862 році Фрідріхом Енні. До 1917 р. на підприємстві вироблялась пивна продукція. Становлення підприємства, як харчового почалося з 1924 р. Основними видами виробів були у той час продукти із сої (соєвий завод). У 1936 р. заводу було дано завдання освоїти виробництво сухих продуктів для армії (сухі каші, супи, киселі, прянощі), які входять до категорії харчових концентратів. Завод почав називатися харчоконцентратним. У 1947 р. на прилавках країни з'явилася перша одеська кава. У 1967 році освоюються нові для харчоконцентратної галузі види продукції - кава розчинна, кукурудзяні палички. Завод отримав новий статус - став комбінатом харчових концентратів. З 01.01.91 р. комбінат працював на умовах оренди. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" виробляв майже 100 найменувань продукції, виготовлення яких базується на поєднанні багатолітніх професійних традицій та сучасних технологій. Основними цілями роботи підприємства є виробництво тільки високоякісної та прибуткової продукції, швидке реагування на зміни кон'юнктури ринку з допомогою використання прийомів логістики та маркетингу, забезпечення постійного, рівномірного надходження коштів від реалізації продукції на рахунки підприємства для придбання сировини, допоміжних матеріалів, сучасного обладнання. З моменту створення товариства змін в організаційній структурі не відбувалося. Але, у зв'язку зі зміною підходу до реалізації продукції, на підприємстві були створені нові служби: відділ маркетингу, відділ упаковування, відділ автоматизованих систем управління. Товариство визнаний гідним авторських міжнародних винагород: "За прагнення до якості", "За комерційний престиж", "факел Бірмінгема". Нагороджений дипломами бізнес-форума "Слов'янський базар-2001", Міжнародних виставок-ярмарок "АГРО-2001","АГРО-2002","АГРО-2003" в т.ч. З призове місце в конкурсі-дегустації кави у номінації "Кофе растворимый", лауреат конкурсу "Краща упаковка", "Прод Експо-2003",переможець у номінації "Кава розчинна" за кращий стенд. Диплом за участь у виставці - ярмарці "Регіони України пропонують" у 2003 р. Почесний диплом та золота медаль президії ТПП за випуск високоякісної продукції (конкурс "Українське найсмачніше"). Сьогодня найулюбніша кавова продукція Товариства виробляється під торгівельними марками "Одеська кава", "Жива кава". Під колоритною торгівельною маркою "Тетя Соня" виробляються різноманітні супи. ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" випускає продукцію виготовлення якої базується на безлічі професійних традицій та сучасних технологій.

За рішенням загальних зборів акціонерів, на виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" у звітному році змінено найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ". В звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не відбувалось.

Протягом існування Емітента, неодноразово доповнювалися види економічної діяльності, тобто Товариством здійснювався випуск нової продукції і освоєння нових ринків збуту, збільшувався попит. Безпосередньо при здійсненні підприємницької діяльності запроваджувалося використання нової техніки, обладнання, здійснювалося залучення нових транспортних засобів, підприємством постійно проводилися ремонтні роботи існуючих засобів. У процесі існування акціонерного товариства, встановлюються нові та налагоджуються вже існуючі відносини з іншими юридичними особами різних форм власності, вчиняються правочини, Товариством надаються та отримуються послуги, що сприяють здійсненню його основних функцій. Зміни відбувалися і у внутрішній структурі Товариства, змінювалися посадові особи Товариства, внутрішні документи, організація діяльності Товариства у цілому. Такі зміни обумовлені прямою необхідністю відповідно до законодавства та задля нормальної роботи Товариства. У внутрішніх документах також відбувався розвиток - залежно від нововведень  в законодавстві України вносилися зміни до положень Статуту ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ", який затверджувався у новій редакції. Останні декілька років розвиток підприємства здійснюється повільними темпами, у зв'язку з проблемами, з якими стикається Товариство та неможливістю досягнення значного прибутку.

 


 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному 2020 році Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.


 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Економіка України виявляє деякі характерні особливості, властиві ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень і створюють додаткові труднощі для компаній, що здійснюють свою діяльність в Україні. Невизначеність і волатильність фондового ринку, особливо в Європі, і інші ризики можуть зробити негативний вплив на український фінансовий і корпоративний сектор. Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом для підтримки зростання і внесення змін до податкової, юридичну та нормативної бази.  Керівництво вважає, що їм вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку бізнесу ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ"  в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

Перспективність     виробництва     продукції     залежіть     від     поліпшення фінансового стану країни.

Товариство немає залежності від сезонних змін.

Основними клієнтами Товариства є юридичні та фізичні особи.

Найбільша   частина   продукції   ПрАТ   "ЄННІ   ФУДЗ"   реалізується   через дистриб'юторську мережу по всій Україні. Від дистриб'юторів продукція

надходить до торгівельної мережі по усій країні.

Основні ризики в діяльності Товариства:

-              Прострочка оплати клієнтами за відвантажену продукцію.

-              Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконання робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства.

-              Ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляція.

-              Ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта.

-              Ризик ліквідності, пов'язаний з можливою затримкою реалізації продукції на ринку.

-              Галузевий ризик, пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі

економіки, високою конкуренцією ринка збуту.

-              Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію.

- Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з нерентабельністю  або банкрутством.

 


 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Товариство схильне до цінових ризиків таких як валютного та ринкового. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та інше, мають великий вплив на коливання цін. Додатково, ціновий ризик залежить від конкурентів Товариства,  які здійснюють свою діяльність на одній території. До ризику ліквідності Товарситво не схильне, хоча Товариство і є збитковим. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. До кредитного ризику підприємство не схильне, так як у звітному році вступало у договірні відносини з банківськими фінансовими установами на незначні суми. Товариство несе ризик виникнення фінансових втрат (збитків).


4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався. Дотримання принципів корпоративного управління в ПрАТ "Єнні Фудз" забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" тощо, Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та внутрішніх положень, рішень Наглядової ради, рішень Правління, розпоряджень та наказів Голови Правління. Корпоративне управління Товариства базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.


 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння  Товариством не застосовуються.


 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Товариством не застосовується.


 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

д/в


3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів

Річні

Позачергові

X

 

Дата проведення

16.04.2020

Кворум зборів

77.6

Опис

Порядок денний зборiв:

1. Обрання лiчильної комiсiї та визначення строку її повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.

3. Обрання голови i секретаря зборiв. Затвердження регламенту роботи зборiв.

Основнi питання проекту порядку денного:

4. Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.

5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

6. Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 р.

7. Затвердження рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2019 р.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

 

Прийнятi рiшення:

1 питання. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Алєксєєнко Марина Анатолiївна, Пруба Iрина Анатолiївна, Герега Наталiя Григорiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв.

2 питання. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по-батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також  членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.

3 питання. Обрати головою зборiв Нiвню Михайла Iвановича та секретарем зборiв Акiмченкову Свiтлану Григорiвну.

Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 20 хв. пiсля усiх доповiдей, робота лiчильної комiсiї до 15 хв.

4 питання. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.

5 питання. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.

6 питання. Затвердити рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2019 рiк.

7 питання. Затвердити рiшення про направлення прибутку Товариства за 2019 р. на покриття збиткiв Товариства за попереднi роки.

8 питання. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв (договорiв поставки готової продукцiї та сировини)з гра-ничною сукупною вартiстю 60 млн. грн., якi можуть вчинятись Товариством до 16 квiтня 2021 р.

 

Пропозицiї щодо внесення змiн до порядку денного не надходили. Позачерговi збори не скликалися та не проводилися.

 

 

 


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

-

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

-

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : -

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

-

 


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Так*

Ні*

Терзiєв Володимир Георгiйович

 

X

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0001%.

Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.

Грекул Галина Iванiвна

 

X

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037%.

Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.

Акiмченкова Свiтлана Григорiвна

 

X

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00660%.

Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до п.6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Впродовж звітного періоду було проведено 7 засідань Наглядової ради, на яких вирішувались питання про:

1. скликання чергових Загальних зборів акціонерів та затвердження питань порядку денного Загальних зборів;

2. затвердження  проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів;

3. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

4. затвердження річного фінансового звіту ПРАТ "Єнні Фудз" за 2019 р.;

5.представлення основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства на Загальних зборах акціонерів;

6. затвердження річного звіту Правління за 2019 р.;

7. затвердження річного звіту Ревізійної комісії за 2019 р.;

8. призначення реєстраційної комісії;

9. призначення тимчасової лічильної комісії;

10. затвердження бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів;

11. затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів котрі використовувались на Загальних зборах, які відбулись 16 квітня 2020 р.;

12. затвердження річної інформації, яка подається до НКЦПФР.

 

 

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень                   

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інші (запишіть)                                       

Комітети Наглядової ради не утворювались

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/в

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітети Наглядової ради не утворювались

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

X

 

Інше (запишіть)                                                                         

-

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)                                                                         

 

 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                    

 

 


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

 

Персональний клад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Виконачий орган Товариства складаєтьсяз 5 (п'яти) осіб та здійснює управління поточною діяльністю Товариства

До повноважень та обов'язків голови правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Голова Правління має такі повноваження:

1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;

2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

3) розподіляє обов'язки між членами Правління;

4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління;

12) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;

13) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

14) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

15) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності і т.ін.

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Впродовж звітного періоду було проведено декілька засідань Правління, на яких вирішувались питання про:

1. складання та подання річних звітів на розгляд Загальних зборів акціонерів;

2. Надання згоди на укладання кредитного договору.

3. Про уповноваження співробітників ПрАТ "ЄННІ ФУДЗ" на керування транспортним засобом Товариства.

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган  Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі  надавати інформацію про  результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

 


Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонуванняТовариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiонального використання активiв Товариства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства здiйснює Голова правління Товариства та головний бухгалтер та перевiряє Ревізійна комісія Товариства, контролює  (в межах своїх повноважень) Наглядова рада Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства за звітний рiк перевiрена та пiдтверджена  Ревізійною комісією Товариства. На думку  Ревізійної комісії, рiчна фiнансова звiтнiсть, яка додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, фiнансовi результати його дiяльностi за 2020 рiк у вiдповiдностi до вимог Національних стандартів фінансової звітності.

Метою управління ризиками Товариства є захист інтересів зацікавлених сторін, акціонерів Товариства, а також управління ризиками. Управління ризиками включає в себе комплекс заходів, виконання яких вимагає участі кожного співробітника в рамках своєї компетенції.

Товариство схильне фінансовим ризикам у зв'язку із здійсненням операцій з фінансовими інструментами. Фінансові ризики включають ринковий ризик, що складається з цінового, відсоткового та валютного ризиків, кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство піддається даним ризикам у процесі своєї звичайної діяльності.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариства, включаючи дебіторську заборгованість, піддаються таким фінансовим ризикам:

Ринковий ризик. Зміни на ринку можуть суттєво вплинути на активи / зобов'язання Товариства, інвестиції можуть знецінитися, а прибутковість активів зменшитися. Ринковий ризик включає відсотковий ризик, ціновий ризик та валютний ризик.

Ринковий ризик являє собою ризик того, що зміни ринкових цін, включаючи валютні курси, процентні ставки та курси акцій зроблять вплив на доходи Товариства і вартість його портфеля. Ринковий ризик включає в себе: процентний ризик; валютний ризик; ціновий ризик.

Ринковий ризик виникає з відкритих позицій в процентних ставках, валюті і цінах на часткові фінансові інструменти, які піддаються загальним і специфічним ринковим змінам, а також змінам рівня волатильності ринкових цін.

Мета управління ринковим ризиком-управляти і контролювати схильність Товариства до ринкових ризиків в межах допустимих параметрів (встановлених і регулярно переглядається Товариством), в той же час оптимізуючи дохід.

Кредитний ризик. Невиконання контрактних зобов'язань може призвести до понесених Товариством фінансових збитків.

Ризик ліквідності. При певних несприятливих для Товариства умов, воно може бути змушене продати активи за ціною, нижчою за їх справедливою вартістю, щоб врегулювати зобов'язання.

Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" в Товаристві  немає, оскiльки обов'язкова наявнiсть не передбачена чинним законодавством. 

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

-

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Інше (зазначити)                                       

-

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (запишіть)                                       

-

 


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Терзієв Сергій Георгійович

2427406737

73.743318

2

Терзiєв Георгiй Володимирович

3225015252

20.000048

 


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

186932022

9236774

Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.". Таким чином, власники цінних паперів, що не звернулися до Депозитарної установи до 11.10.2014 року включно, на рахунках в цінних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емітента. Інші обмеження прав участi на загальних зборах емітента встановлюються відповідно чинного законодавства України.

13.10.2014

Опис

д/в

 


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

 

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради, голова Наглядової ради вважається обраним, якщо за це рішення проголосували більшість членів Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі: прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

Обрання та відкликання Голови Правління, у тому числі припинення його повноважень належить до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Члени Правління здійснюють свої повноваження безстроково доки за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів Товариства не буде прийнято рішення про припинення повноважень відповідного члена Правління та розірвання відповідного трудового договору.

Припинення повноважень членів Правління може відбуватися як за ініціативою Наглядової ради так і за ініціативою члена Правління в порядку визначеному трудовим законодавством України.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років і діє у складі 3 (трьох) осіб.

Повноваження ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Головний бухгалтер призначається на посаду безстроково Керівником Товариства. Звільнення Головного бухгалтера здійснюється Керівником Товариства відповідно до вимог трудового законодавства України.

 


9) повноваження посадових осіб емітента

 

До повноважень та обов'язків голови правлiння разом з іншими членами правління відноситься:

1)розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим статутом, рішенням загальних зборів до його компетенції;

2)розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3)затвердження планів роботи правління;

4)прийняття рішень про вчинення правлчинів (укладення договорів), що вичняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами або наглядовою радою;

5)розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства відповідно до основних напрямів діяльнсоті Товариства, затверджених загальними зборами і т.ін.

Голова Правління має такі повноваження:

1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;

2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

3) розподіляє обов'язки між членами Правління;

4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління;

5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;

7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;

8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління;

12) якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами органів Товариства у встановленому цим Статутом порядку;

13) укладає угоди та вчиняє правочини від імені Товариства, необхідність яких покликана інтересами Товариства та акціонерів Товариства, а також здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

14) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

15) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності і т.ін.

 

До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:

1) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

3) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна Товариства;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання реєстраційної комісії, для реєстрації акціонерів на Загальних зборах;

11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

14) вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

 

До компетенцiї голови ревiзiйної комiсiї належить:

-контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

-перевiрка достовiрнiстi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства та дочiрнього пiдприємства;

-перевiрка вiдповiднiстi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

-перевiрка своєчаснiстi i правильнiстi вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

- перевiрка зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

- перевiрка використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв товариства т.i.

 

До компетенції головного бухгалтера відноситься: -органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi; -забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi; -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат; -забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв; -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат; -органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни; -контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни; -контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї.


10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

 

 

ЗВІТ   НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління

приватного акціонерного  товариства "Єнні Фудз"

за 2020 рік

 

м. Одеса                                                              20 квітня 2021 року

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "Єнні Фудз"

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Адреса: вул. Бугаївська 3, м. Одеса 65005                                            

Думка

Нами, фірмою "ТРАНСАУДИТ" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в  Річному звіті керівництва за 2020 рік.

 За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління,  у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:

                прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному  товаристві "Єнні Фудз"

1) відповідає вимогам Закону України " Про акціонерні товариства " та вимогам Статуту,

                2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2020 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

 

Основні відомості про емітента акцій

  Повне найменування     Приватне акціонерне товариство "Єнні Фудз"

Скорочене найменування              ПрАТ "Єнні Фудз"

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)     230   Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи   00374156

Місцезнаходження (юридична адреса):   вул. Бугаївська 3, м. Одеса, 65005

 телефон/факс    +380-48-705-30-80

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи   дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 21.09. 1995 р.

Остання перереєстрація                 За рішенням загальних зборів товариства від 26.04. 2019 р., протокол  № 8

Свідоцтво НКЦПФР         Немає

Основний вид діяльності за КВЕД              10.83

 

Зареєстрований статутний капітал           46733005,50 грн. Поділено на 186932022 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку       АТ "УкрСиббанк"  м. Одеса

Поточний рахунок           UA263510050000026000337905800

 

Склад акціонерів              1 юридична особа - 2 000 акцій,

 

3604 фізичних осіб -

186 932 022 акцій

 

Керівництво        Голова правління Терзієв Сергій Георгієвич

Адреса сторінки в мережі Інтернет  електронна адреса     office@ennifoods.com, http://www.ennifoods.com/

 

Інформація про депозитарні установи      ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 100024

Місцезнаходження:

65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

 

ПАТ "Національний Депозітарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

 Ліцензія:серія А01,№795373

 

 

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих  доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2020 р. "Річний звіт керівництва  за 2020 рік"  Приватного акціонерного товариства "Єнні Фудз", не містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ "Єнні Фудз",  дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України  "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV(зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09. 2008 р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ "Єнні Фудз". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2020 р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень  в звіті не встановлено на дату надання  звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2019-2020 рр., яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "Єнні Фудз". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись  відповідно до договору, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, зокрема,  Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю  за звітний період висловлена не буде  відповідно до умов Договору.

 

Ключові питання

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття нефінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

                1. Аудитором досліджені  такі питання відносно кодексу корпоративного управління:

"              Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

"              Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

                Перевіркою встановлено:

                Приватне акціонерне товариство ПРАТ "Єнні Фудз" не створювало власного кодексу корпоративного управління, а керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства.

                2. Аудитором досліджені  питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

                Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

"              статут,

"              протоколи загальних зборів товариства,

"              положення про загальні збори акціонерів,  наглядову раду, виконавчий орган (правління), ревізійну комісію,  

"              інші внутрішні документи, які визначено статутом.

                ПрАТ "Єнні Фудз" у своїй діяльності керується положеннями статуту, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

                3. Аудитором досліджені  питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019-2020 рр..

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

                Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

                Річна інформація емітента цінних паперів за 2019-2020 рр, яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

                Аудитором встановлено, що ПрАТ "Єнні Фудз" проводить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів  протягом 2020 р. не проводилось.

                Загальні збори акціонерів проведені 16.04. 2020 р., протокол № 9  Зборами прийняті рішення стосовно:

                Обрання лічильної комісії та визначення строку її повноважень.

                Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах

                Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи зборів.

                Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

                Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії

Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2019 р.

Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2019 р.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

                Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою на підставі статуту

                Рішення по усім питанням прийнято 100,00% відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах (76,3% загальної кількості). Аудитором відхилень не встановлено.

                4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

                Джерелами інформації є:

                Статут.

                Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів.

                Трудові договори(контракти) та розмір винагороди виконавчому органу (Голові Правління).

                Інші документи

                Аудитом встановлено:

                Виконавчий орган (Голова Правління)  та наглядову раду згідно наданих аудитору документів створено.

                Ці факти не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства.

                5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

                Джерелами інформації є;

                Статут

                Протоколи загальних зборів,  за останній рік та попередній рік,

                Річні звіти, звіти ревізійної комісії, звіти аудитора (аудиторської фірми)

                Інші документи.

                Аудитором встановлено:

                Статутом визначено, що ревізійна комісія  є органом, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Ревізійна комісія  обирається загальними зборами в кількості 3 осіб строком на 5 (п'ять) років. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради та Голова Правління Товариства; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

         При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізійна комісія  перевіряє:

         достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;

         відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

         своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій;

         своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

         зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

         фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

         Ревізійна комісія  відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

         Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією  за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів звітів та висновків по річному звіту.

         Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією  :

         з власної ініціативи;

       . за рішенням загальних зборів акціонерів; Наглядової ради;  за рішенням Голови Правління; на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

        За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія  складає звіт та висновок, в якому має міститися: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

       Ревізійна комісія  доповідає про результати проведених ним перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

      В звітному році було виконано узгоджені процедури стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва про корпоративне управління, незалежним аудитором, АКФ "Грантьє" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю. код за ЄДРПОУ 22106423

, на підставі договору, підписаного  керівниками.

          6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

П.І.Б.або назва  власника цінних паперів (ЦП)       Вид цінного паперу (ЦП)               Загальна кількість ЦП (шт.)                Відсоток у статутному капиталі (%)

Терзієв Сергій Георгієвич              1110100               137849877          34. 462

Терзієв Георгій Володимирович  1110100               37386495             9,347

 

                       7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

                - протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з  акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. .

            - за законом не малось  обмежень прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах 

                8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації

"              статут,

"              протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадові особи товариства.

"              трудові договори, накази, штатний розклад

"              інші документи

                Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:

"              загальні збори акціонерів;

"              наглядова рада;

"              виконавчий орган (правління);

"              ревізійна комісія.

Статутом визначено, що наглядова радаа обирається загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки в складі трьох осіб. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

       Порядок роботи членів Наглядової ради визначається законодавством, статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт затверджується загальними зборами Товариства та від імені Товариства підписується головою Виконавчого органу Товариства, якщо на підписання договору (контракту) загальними зборами не уповноважено іншу особу. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

        У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою колегіального Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

         Повноваження члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

        Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження Голови Правління.

Статутом визначено, що виконавчий орган - правління  обирається загальними зборами на 5 років в кількості 5 осіб, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням. Голова Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Голова Правління підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, правлінню та організує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.

       Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізором.  Після обрання з Головою Правління укладається трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови трудового договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою.

       До компетенції Голови Правління належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною  діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

      розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

     організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

     прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

    укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.

    без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;

    видавати від імені Товариства довіреності;

    наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

    в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

    розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;

    здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

          У зв'язку з нашим аудитом нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання  аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

                Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються правлінням  на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово  підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується:

- протоколами загальних зборів і наглядової ради;

- наявністю органів управління: наглядової ради, виконавчого органу (Голови Правління) ,  та Ревізійної комісії, які керуються в своїй діяльності статутом та внутрішніми положеннями;

    - наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

                Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

                Виконавчий орган товариства в особах Голови та членів Правління є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування, та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.

Відповідальність аудитора

                Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.     Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

                Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

                Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

                Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит" у вигляді ТОВ

                                                                              Кравченко Т.В.

 

       (Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

 

                Дата (звіту незалежного аудитора) - 20.04. 2021 р.

 

              М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Терзiєв Сергiй Георгiйович

137849877

73.74331884133

137849877

0

Терзiєв Георгiй Володимирович

37386495

20.00004846682

37386495

0

Усього

175236372

93.743367308144

175236372

0

 


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

186932022

0.25

Права акціонерів - власників простих акцій:

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні акціонерним товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Обов'язки акціонерів

1. Акціонери зобов'язані:

дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами.

 

 

Немає поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках.

Примітки

д/в

 

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09.12.2010

1172/1/10

ДКЦПФР

UA4000110530

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

186932022

46733005.50

100.000000000000

Опис

У звiтному перiоді торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно - оформлених ринках не здійснювалась. Не має поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) та включення цiнних паперiв до лiстингу / делiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Додаткова емiсiя у звiтному перiодi не здiйснювалась. Достроковое погашення цiнних паперiв не передбачено дiючим законодавством України.

 

 


 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

Терзiєв Сергiй Георгiйович

137849877

73.74331884133

137849877

0

Терзiєв Георгiй Володимирович

37386495

20.00004846682

37386495

0

Усього

175236372

93.74336730815

175236372

0

 


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

09.12.2010

1172/1/10

UA4000110530

186932022

46733005.50

177533829

0

0

Опис

д/в

 


   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

21978.000

19891.000

0.000

0.000

21978.000

19891.000

- будівлі та споруди

17797.000

16271.000

0.000

0.000

17797.000

16271.000

- машини та обладнання

3127.000

2572.000

0.000

0.000

3127.000

2572.000

- транспортні засоби

5.000

5.000

0.000

0.000

5.000

5.000

- земельні ділянки

797.000

797.000

0.000

0.000

797.000

797.000

- інші

252.000

246.000

0.000

0.000

252.000

246.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

21978.000

19891.000

0.000

0.000

21978.000

19891.000

 

Пояснення :  Станом на 31.12.2020 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 62575 тис.грн. ут.ч. Будинки, споруди та передавальні пристрої - 39562 тис.грн., машини та обладнання - 19892 тис.грн., транспортні засоби -

1276 тис.грн., інші основні засоби - 1048 тис.грн., земельна ділянка - 797 тис.грн. Знос основних засобів складає 42684 тис.грн.

Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

будинки, споруди - 59-156 років,

машини та обладнання - 12-59 років,

транспортні засоби - 10-29 років.

Ступінь використання - 57 %.Ступінь зносу - 68,2 %.

Щодо використання основних засобів Товариства обмежень не існує.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

38976

36338

Статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

46733

46733

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(38976.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(46733.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

268.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

1273.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

1541.00

Х

Х

Опис

Загальна сума поточних зобов'язань становить 1541 тис.грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги - 709 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 268 тис.грн., зi страхування - 103 тис.грн., з оплати працi - 379 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 82 тис.грн.

 

 


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Регран"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

23876083

Місцезнаходження

65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286597

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(0482) 343-196

Факс

(0482) 343-306

Вид діяльності

депозитарна діяльністьдепозитарної установи

Опис

ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. На підставі договору №14-02/05 від "07" лютого 2014 р. про надання реєстру власників іменних цінних паперів депозитарна установа надає емітенту послуги з надання реєстру власників іменних цінних паперів в паперовій формі відповідно до законів України "Про депозитарну систему України", "Про акціонерні товариства".

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформації

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено Договір про обслуговування випусків цінних паперів.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

21026423

Місцезнаходження

65012 Одеська область д/в м. Одеса вул. Велика Арнаутська, буд. 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4420

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.01.2011

Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-98, 32-46-99

Факс

д/в

Вид діяльності

професійні аудиторські послуги

Опис

У звітному році аудиторська фірма надала послуги з перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам за 2019 р. Аудиторська фірма надала також послуги стосовно висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента за 2019 р.    

 

 

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2021

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

Територія  ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

51101

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ 

за КВЕД

10.83 

Середня кількість працівників  88

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса Бугаївська,3, т.(048) 7053080

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                  1

2

3

4

01.01.2012

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

9

7

--

первісна вартість

1001

40

40

--

накопичена амортизація

1002

31

33

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

204

--

Основні засоби

1010

21978

19891

--

первісна вартість

1011

62341

62575

--

знос

1012

40363

42684

--

Інвестиційна нерухомість

1015

--

--

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

21987

20102

--

II. Оборотні активи

Запаси

1100

5428

6864

--

Виробничі запаси

1101

3318

4651

--

Незавершене виробництво

1102

339

385

--

Готова продукція

1103

1770

1827

--

Товари

1104

1

1

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

9948

12899

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

--

--

з бюджетом

1135

--

1

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

519

545

--

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

355

103

--

Рахунки в банках

1167

355

103

--

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

--

Інші оборотні активи

1190

34

3

--

Усього за розділом II

1195

16284

20415

--

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

--

Баланс

1300

38271

40517

--


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                   1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

46733

46733

--

Капітал у дооцінках

1405

6651

6651

--

Додатковий капітал

1410

--

--

--

Резервний капітал

1415

--

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-17046

-14408

--

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

36338

38976

--

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

--

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

1615

1017

709

--

розрахунками з бюджетом

1620

321

268

--

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

--

розрахунками зі страхування

1625

87

103

--

розрахунками з оплати праці

1630

336

379

--

Поточні забезпечення

1660

--

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

172

82

--

Усього за розділом IІІ

1695

1933

1541

--

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

--

Баланс

1900

38271

40517

--

 

 

 

 

 

Голова правління

________________

Терзієв Сергій Георгійович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вікторівна

 

(підпис)

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2021

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2020 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

39963

33674

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(27006)

(23610)

Валовий:  

     прибуток 

2090

12957

10064

     збиток 

2095

(--)

(--)

Інші операційні доходи 

2120

182

1759

Адміністративні витрати 

2130

(3731)

(2934)

Витрати на збут

2150

(6091)

(5941)

Інші операційні витрати 

2180

(625)

(390)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

2692

2558

     збиток  

2195

(--)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

--

--

Фінансові витрати 

2250

(54)

(25)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(--)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

2638

2533

збиток

2295

(--)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

--

--

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

2638

2533

     збиток 

2355

(--)

(--)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2638

2533

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

17058

14932

Витрати на оплату праці

2505

8516

6578

Відрахування на соціальні заходи

2510

1879

1443

Амортизація

2515

2371

2641

Інші операційні витрати

2520

7941

7710

Разом

2550

37765

33304

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

186932022

186932022

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

186932022

186932022

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

0.01411210

0.01355040

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

0.01411210

0.01355040

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

 

 

 

Голова правління

________________

Терзієв Сергій Георгійович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вікторівна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2021

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2020 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

43751

37052

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

132

84

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

--

108

Надходження від повернення авансів

3020

10

--

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

29

--

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

--

4

Інші надходження

3095

--

202

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(29438)

(26331)

Праці

3105

(6889)

(5211)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1863)

(1404)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(4872)

(3062)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(2628)

(1617)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(2244)

(1445)

Витрачання на оплату авансів

3135

(--)

(556)

Інші витрачання

3190

(631)

(263)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

229

623

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

--

23

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(382)

(257)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-382

-234

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

7692

--

Інші надходження

3340

126

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

7692

--

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(54)

(43)

Інші платежі

3390

(254)

(45)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-182

-88

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-335

301

Залишок коштів на початок року

3405

355

152

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

83

-98

Залишок коштів на кінець року

3415

103

355

 

 

 

 

Голова правління

________________

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вiкторiвна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 


 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2021

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ЄННІ ФУДЗ"

за ЄДРПОУ

00374156

 

Звіт про власний капітал

за 2020 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

46733

6651

--

--

-17046

--

--

36338

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

46733

6651

--

--

-17046

--

--

36338

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

2638

--

--

2638

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

2638

--

--

2638

Залишок на кінець року

4300

46733

6651

--

--

-14408

--

--

38976

 

 

 

 

Голова правління

________________

Терзiєв Сергiй Георгiйович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Горда Ольга Вiкторiвна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 


Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"

      за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.

ЗМIСТ

1.    ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI   -  -           2

2.    УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА                _3

3.    ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ    4

4.    КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В її ЗАСТОСУВАННI      4-8

5.    ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З

ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ   8

6.    КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ -----------------------------   8

7.    ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА 8

8.    ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ         -- 9 

9.    ОСНОВНI ЗАСОБИ   9-10

 

10.   IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ -11

11.   ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА-11

12.   ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ   11

13.   IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ  11

14.   ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ    ------------      ------11

15.   ПОДАТОК НА ПРИБУТОК     11

11 . ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ    11-12

17.   ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ    ----12

18.   КАПIТАЛ     --------------------    -------     13

19.   ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 13

20.   КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ      13

21.   РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ --------------13

22.   ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ     14

23.   ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2019 року-14

24.   ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2019 рiк.    14-15

25.   ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2019 рiк.     15

26.   ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за 2019рiк.     ---15

 

1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI

ПрАТ  "ЄННI  ФУДЗ"  -  одне  з  найстарiших  пiдприємств з  виробництва

продуктiв харчування в Українi.

ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" заснований в 1862 роцi Фрiдрiхом Еннi. До 1917р. на

пiдприємствi вироблялась пивна продукцiя.

Становлення пiдприємства, як    харчового почалося з  1924р.  Основними

видами виробiв були у той час продукти iз сої. У 1936р. заводу було дано

завдання освоїти виробництво сухих продуктiв для армiї (сухi кашi, супи,

киселi, прянощi), якi входять до категорiї харчових концентратiв. Завод почав називатися харчоконцентратним. У 1947р. на прилавках країни    з'явилася перша одеська кава.

У 1967 роцi освоюються новi для харчоконцентратної галузi види продукцiї - кава розчинна, кукурудзянi палички. Завод отримав новий статус - став Комбiнатом  харчових  концентратiв.   З  01.01.91р.   комбiнат  працював  на умовах оренди.

У 1997 роцi вiдповiдно до наказу регiонального Фонду державного майна України по Одеськiй областi за № 1674 орендне пiдприємство "Одеський комбiнат   харчових   концентратiв"   перетворився   у   вiдкрите   акцiонерне

товариство   "ОдесХарчоКомбiнат" ВАТ "ОдесХарчоКомбiнат" виробляв майже   100 найменувань продукцiї, виготовлення яких базується на поєднаннi багатолiтнiх професiйних традицiй та сучасних технологiй.

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 21.04.2011р), на

виконання вимог Закону України   "Про акцiонернi товариства" № 1514-УI,

змiнено      найменування      товариства      на Публiчне Акцiонерне Товариство "ЄННI ФУДЗ".

За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019 року, було змiнено найменування Товариства на Приватне Акцiонерне Товариство "ЄННI ФУДЗ".

 

Податкова адреса Товариства: 65005 Україна, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3.

Офiцiйний сайт Товариства: www.ennifoods.com 

Електронна адреса Товариства в мережi Iнтернет: office@ennifoods.com

ПрАТ   "ЄННI   ФУДЗ"   безпосередньо   здiйснює   такi   види   господарської

дiяльностi:

виробництво чаю та кави; виробництво прянощiв i приправ виробництво iнших харчових продуктiв; неспецiалiзована оптова торгiвля;

роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями    та тютюновими виробами.

 

2. УМОВИ ВЕДЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI В УКРАЇНI, РИЗИКИ В      ДIЯЛЬНОСТI

ТОВАРИСТВА

Економiка України виявляє деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються. Податкове, валютне та митне законодавство України допускають можливiсть рiзних тлумачень i створюють додатковi труднощi для компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi. Невизначенiсть i волатильнiсть фондового ринку, особливо в Європi, i iншi ризики можуть зробити негативний вплив на український фiнансовий i корпоративний сектор. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, що вживаються урядом для пiдтримки зростання i внесення змiн до податкової, юридичну та нормативної бази.  Керiвництво вважає, що їм вживаються всi необхiднi заходи для пiдтримки стабiльностi i розвитку бiзнесу ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"  в сучасних умовах, що склалися в бiзнесi та економiцi.

Перспективнiсть     виробництва     продукцiї     залежiть     вiд     полiпшення фiнансового стану країни.

Товариство немає залежностi вiд сезонних змiн.

Основними клiєнтами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи.

Найбiльша   частина   продукцiї   ПрАТ   "ЄННI   ФУДЗ"   реалiзується   через дистриб'юторську мережу по всiй Українi. Вiд дистриб'юторiв продукцiя

надходить до торгiвельної мережi по усiй країнi

Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства:

-     Прострочка оплати клiєнтами за вiдвантажену продукцiю.

-     Загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин, рiзке коливання цiн на енергоносiї та матерiали, пiдвищення вiдсоткiв по кредитам), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), якi можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.

-     Ризик, пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й навiть у свiтi, зростанням цiн на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння загальноринкових цiн, iнфляцiя.

-     Ризик, пов'язаний iз фiнансовим станом конкретного клiєнта.

-     Ризик лiквiдностi, пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї продукцiї на ринку.

-     Галузевий ризик, пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi

економiки, високою конкуренцiєю ринка збуту.

-     Ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю.

- Фiнансовий ризик - ризик, пов'язаний з нерентабельнiстю  або банкрутством.

 

3. ОСНОВА ПОДАННЯ IНФОРМАЦIЇ

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ"ЄННI ФУДЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, була пiдготовлена iз застосуванням облiкових полiтик, що вiдповiдають вимогам МСФЗ. Позначення "МСФЗ" також включає в себе усi дiючi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО - IА8). Також застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi (IРКIС) обов'язковi для 2020-го фiнансового року.

Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень. Керiвництво Товариства вважає, що гривня України є бiльше зручною валютою подання для користувачiв фiнансової звiтностi Товариства.

Офiцiйний курс обмiну гривнi до долару США, що встановлюється Нацiональним банком України, становив -28,274600 i 23,686200 на 31 грудня 2020р. i 31 грудня 2019р. вiдповiдно.

Офiцiйний курс обмiну гривнi до євро, що встановлюється Нацiональним банком України, становив -34,739600 i 26,422000 на 31 грудня 2020р. i 31 грудня 2019р. вiдповiдно.

 

4. КОРОТКИЙ ОПИС НАЙВАЖЛИВIШИХ ПРИНЦИПIВ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ТА IСТОТНИХ ОЦIНОК В її ЗАСТОСУВАННI

Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом облiку за iсторичною вартiстю.

Найважливiшi принципи облiкової полiтики Товариства i iстотнi оцiнки в її застосуваннi      на      протязi      2020      року      залишалися      незмiнними.

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

Пiд Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ") маються на увазi стандарти i iнтерпретацiї, затвердженi Комiтетом по мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi ("КМСФЗ"), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку ("МСБО") i iнтерпретацiї, опублiкованi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("КIМСФЗ").

З 01.01.2012 року Товариство почало застосовувати всi стандарти МСФЗ (IРК8), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), якi мають вiдношення до її дiяльностi, зокрема наступнi:

 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi

МСФЗ 9      Фiнансовi iнструменти  

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку   

МСБОI Подання фiнансової звiтностi

МСБ0 2      Запаси

 

МСБО 7        Звiт про рух грошових коштiв

МСБ0 8      Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки

МСБО 10 '    Подiї пiсля звiтного перiоду

МСБО 12      Податки на прибуток

 

МСБО 16

 

Основнi засоби

 

МСБО 18      Дохiд

МСБО 19      Виплати працiвникам

МСБО 21      Вплив змiн валютних курсiв

МСБО 36      Зменшення корисностi активiв

МСБО 3 7    Забезпечення, умовнi зобов 'язання та умовнi активи

 

 

МСБО 37     Нематерiальнi активи

МСБО 39      Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка

 

 

Стандарти, поправки i iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, що не набрали     чинностi     i     не     застосовуються     Товариством     достроково. МСФЗ (IРК8) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IРК8) 9) (випущений в листопадi 2009 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються   з   1   сiчня   2013   р.   або   пiсля  цiєї   дати   з   можливiстю дострокового застосування. МСФЗ (IРК.8) 9 замiнює частини МСФЗ (IА8) 39, що вiдносяться до класифiкацiї та оцiнцi фiнансових активiв. Можуть бути видiленi наступнi особливостi:

-     Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у вiдповiдностi з двома основними категорiями: послiдовно що облiковуються за справедливою вартiстю або за амортизованою вартiстю. Рiшення про класифiкацiї має бути прийняте при первiсному визнаннi. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi компанiї з управлiння фiнансовими iнструментами i характеристик договiрних грошових потокiв iнструменту.

-     Фiнансовий iнструмент враховується послiдовно за амортизованою вартiстю тiльки якщо це борговий фiнансовий iнструмент i, одночасно, якщо (а) бiзнес-моделлю компанiї є володiння активом з метою отримання грошових договiрних потокiв i (б) договiрнi грошовi потоки передбачають тiльки виплату основної суми i вiдсоткiв (тобто, якщо актив має властивостi простої позики). Всi iншi борговi фiнансовi iнструменти повиннi бути класифiкованi за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв.

-     Всi пайовi iнструменти враховуються послiдовно за справедливою вартiстю.

Пайовi iнструменти, призначенi для торгiвлi, класифiкуються за справедливою вартiстю з визнанням прибуткiв i збиткiв у складi прибуткiв i збиткiв. Для всiх iнших пайових iнструментiв може бути зроблений вибiр (без можливостi подальшої змiни) при первiсному визнаннi вiдносити нереалiзованi i реалiзованi прибутки i збитки вiд змiни справедливої вартостi до складу iншого сукупного доходу, а не до складу прибуткiв i збиткiв. У такому разi можливiсть списання накопичених прибуткiв i збиткiв вiд змiни справедливою вартiстю до складу прибуткiв i збиткiв не передбачена. Даний вибiр може бути зроблено для кожного iнструменту окремо. Дивiденди визнаються у складi прибуткiв i збиткiв у зв'язку з тим, що вони являють собою дохiд вiд iнвестицiї.

Правлiння КМСФЗ опублiкувало поправку до МСФЗ (IРК8) 9 "Фiнансовi iнструменти" (МСФЗ (IРЯ8) 9), яка переносить дату набрання чинностi МСФЗ (ГРЯ8) 9 "Фiнансовi iнструменти", що застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015року або пiсля цiєї дати. Дана поправка була опублiкована в результатi рiшення Правлiння продовжити термiн роботи з рештою етапiв проекту замiщення МСФЗ (IА8) 39, який повинен був закiнчитися у червнi 2011 року. В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цього стандарту на фiнансову звiтнiсть.

МСФЗ (IРЯ8) 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (МСФЗ (IРЯ8) 13) (випущений

 

в травнi 2011 року) застосовується до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати з можливiстю дострокового застосування, спрямований на полiпшення порiвнянностi i пiдвищення якостi розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть, так як вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої вартостi, вимог щодо розкриття iнформацiї та джерел вимiрювання справедливої вартостi. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Поправки МСФЗ (IА8) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IА8) 1) (випущенi в червнi 2011 року) застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати, змiнюють порядок вiдображення статей iншого сукупного доходу у звiтi про сукупний дохiд. Згiдно змiни компанiї повиннi подiляти статтi, представленi у складi iншого сукупного доходу, на двi категорiї, виходячи з того, чи можуть цi статтi бути перенесенi в звiт про прибутки й збитки в майбутньому. Використовуване в МСФЗ (IА8) 1 назва звiту про сукупний дохiд тепер змiнено на "Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд". Очiкується, що застосування цiєї поправки не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Змiнений МСФЗ (IА8) 19 "Винагороди працiвникам" (МСФЗ (IА8) 19) (випущений в червнi 2011 року) застосовується до перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати, вносить значнi змiни в порядок визнання та вимiрювання витрат по пенсiйному плану зi встановленими виплатами та вихiдної допомоги, а також значно змiнює вимоги до розкриття iнформацiї про всi види винагород працiвникам. Очiкується, що застосування цього стандарту не зробить iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Поправки до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (опублiкованi в травнi 2012 р. i застосовуються до рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати). Зазначенi поправки являють собою поєднання змiн по сутi i роз'яснень наступних стандартiв та iнтерпретацiй:

Поправка до МСФЗ (IА8) 1 "Подання фiнансової звiтностi" (МСФЗ (IА8) 1) роз'яснює, що примiтки до балансу не потрiбнi при пiдготовцi додаткового балансу на дату початку порiвняльного перiоду, у разi якщо вiн пiдготовлений у зв'язку з iстотним' впливом ретроспективних змiн i коригувань звiтностi, змiн в облiковiй полiтицi або рекласифiкацiй для цiлей презентацiї, згiдно з МСФЗ (IА8) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках i помилки", у той час як такi примiтки будуть потрiбнi в разi, якщо керiвництво добровiльно надає додаткову порiвняльну iнформацiю.

Поправка до МСФЗ (IА8) 16 "Основнi засоби" (МСФЗ (IА8) 16) роз'яснює, що якщо сервiсне обладнання використовується довше одного рiчного перiоду, то таке обладнання класифiкується як основнi засоби, а не як запаси.

Поправка до МСФЗ (IА8) 32 "Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї" (МСФЗ        

 

(IА8) 32) роз'яснює,  що  податковi наслiдки розподiлу прибутку акцiонерам визнаються у звiтi про сукупний дохiд, що вiдповiдає вимогам МСФЗ (IА8) 12 "Податок на прибуток".

Поправка до МСФЗ (IА8) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" (МСФЗ (IА8) 34) приводить у вiдповiднiсть МСФЗ (IА8) 34 i вимоги МСФЗ (IРК8) 8 "Операцiйнi сегменти".

В даний час Товариство оцiнює, який вплив матиме застосування цих поправок на фiнансову звiтнiсть.

5.    ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ I ГРОШОВI КОШТИ З

ОБМЕЖЕННЯМ ДО ВИКОРИСТАННЯ

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв в балансi вiдображенi кошти на рахунках у банках (в нацiональнiй та iноземнiй валютах) На     спецiальному     рахунку     в      нацiональнiй      валютi      (Електронне адмiнiстрування ПДВ): 10 тис. грн. i  113 тис.грн. на 31 грудня 2020р. i 31 грудня 2019р. вiдповiдно.

6.    КОРОТКОСТРОКОВI ФIНАНСОВI АКТИВИ

Фiнансових активiв, призначених для торгiвлi (у тому разi вкладення у фонди грошового ринку, а також борговi цiннi папери, у тому числi векселя третiх осiб з строками погашення протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати) Товариство станом на 31.12.2020 р. не має.

7.    ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ I ПЕРЕДОПЛАТА

Керiвництво ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi та на пiдставi аналiзу по окремим клiєнтам. При проведеннi такого аналiзу до уваги приймаються наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi в основнiй дiяльностi й iншiй дебiторськiй заборгованостi за строками їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення.

Дебiторська заборгованiсть представлена -

рядок 1125 -12899 тис.грн. i 9948 тис.грн. на 31 грудня 2020р. i 31 грудня 2019 р. вiдповiдно;

рядок 1155 -545 тис.грн. i  519 тис.грн. на 31 грудня 2020 р. i 31 грудня 2019 р. вiдповiдно.

Резерв на зниження вартостi дебiторської заборгованостi Товариством на протязi 2020 р. року не створювався.                                                                            

 8. ТОВАРНО-МАТЕРIАЛЬНI ЗАПАСИ

Товарно-матерiальнi запаси (виробничi запаси, незавершене виробництво,

готова продукцiя, товари) представленi у сумi 6864 тис.грн. i  5 428 тис. грн. на    31 грудня 2020 р. i 31 грудня 2019 р. вiдповiдно.

Вiдповiдно до вимог МСБО 2 запаси ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" оцiнюються за

меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї.

Елементи вартостi придбання включають прямi матерiальнi витрати, витрати

на оплату працi i накладнi виробничi витрати. У вартiсть незавершеного

виробництва включається вартiсть придбання сировини i матерiалiв, витрати

на оплату працi. У вартiсть готової продукцiї включається вартiсть придбання

сировини, матерiалiв i, енергоресурсiв, витрати на переробку, такi як прямi

витрати на оплату працi, а також розподiлену частина постiйних i змiнних

виробничих накладних витрат. Сировина враховується за вартостi придбання

з       урахуванням       витрат       на       транспортування       та       доставку.

Чиста   цiна   реалiзацiї   являє   собою   передбачувану   цiну   реалiзацiї   за вирахуванням  всiх  можливих  витрат на приведення  запасiв у товарний

вигляд, а також очiкуваних комерцiйних витрат.

Резерв на зниження вартостi товарно-матерiальних запасiв Товариством на

протязi 2020 року не створювався.

9. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. З моменту першого застосування МСФЗ керiвництво Товариства не вважало, що рiзниця мiж справедливою та балансовою вартiстю основних засобiв є iстотною, i вiдповiдно не проводило переоцiнку основних засобiв. Згiдно до норм облiкової полiтики, оцiнка вироблена при першому застосуваннi МСФЗ була визнана як умовна первiсна вартiсть на цю дату. Проведена в попереднi перiоди глобальна модернiзацiя основних засобiв дозволила значно пiдвищити економiчнi вигоди вiд їх використання. У зв'язку з цим, керiвництво компанiї вважає вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 справедливою.

Склад основних засобiв Товариства станом на 31.12.2020 року:

 

Групи основних засобiв  Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя

Земельна дiлянка  797   -

Будинки,     споруди    та передавальнi пристрої     39 562      23 291

Машини та обладнання    19 892      17 407

Транспортнi засоби      1276  1271

 

Iншi основнi засоби     1048  715

Станом   на   31.12.2020   року   ПрАТ   "ЄННI   ФУДЗ"   iншим суб'єктам   господарювання в оперативну оренду власних основних засобiв не надавав.

 

Амортизацiю основних засобiв Товариство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2020 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався.

Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi облiковою полiтикою ПАТ "ЄННI ФУДЗ". Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї, що вiдповiдає вимогам п. 56 МСБО 16 основнi засоби.

Керiвництво пiдприємства перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди пiдприємства. З 01.04.2019 згiдно наказу №16/1 вiд 19.03.2019 р для приведення облiку основних засобiв на пiдприємствi до єдиної методики були встановленi новi строки використання основних засобiв.

Кориснi строки експлуатацiї становлять для окремих класiв основних засобiв:

-     Будинки, споруди та передавальнi пристрої - 13 - 23 рокiв;             - Машини та обладнання - 19 рокiв;

-     Транспортнi засоби - 5 рокiв;

-     Iншi основнi засоби - 12 рокiв.

Резерв на зниження вартостi основних засобiв Товариством на протязi 2020 року не створювався.

Вибуття основних засобiв Товариства за 2020 рiк склало:

-    Машини та обладнання - 26 тис. грн.

-    Iншi основнi засоби - 5 тис.грн.

Надходження нових основних засобiв на протязi 2020 року склало:                 -    Машини та обладнання - 13 тис грн.

-        Iншi основнi засоби - 46 тис.грн.

Збиток або дохiд вiд вибуття об'єктiв основних засобiв визначається як

рiзниця   мiж   цiною   продажу   i   балансовою   вартiстю   цих   об'єктiв   i розпiзнається в звiтi про фiнансовi результати Товариства.

Витрати по ремонту i обслуговуванню вiдносяться на витрати в момент

виникнення.

Основних засобiв у податкової заставi ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.    На

консервацiї знаходиться основних засобiв на суму - 765 тис. грн.

Авансiв   у   придбання   основних   засобiв   за   станом   на   31.12.2020   року Товариство не здiйснювало.

 

 10.  IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI I СПIЛЬНО КОНТРОЛЬОВАНI КОМПАНIЇ

Iнвестицiй   в   асоцiйованi   i   спiльно   контрольованi   компанiї   станом   на 31.12.2020 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

"

 11.  ДОВГОСТРОКОВА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ПЕРЕДОПЛАТА

Довгострокової дебiторської заборгованостi та передплати (за строками погашення вiд 12 мiсяцiв) станом на 31.12.2020 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

 12.  ДОВГОСТРОКОВI     ФIНАНСОВI   АКТИВИ,     НАЯВНI      ДЛЯ ПРОДАЖУ

Довгострокових фiнансових активiв, наявних для продажу, станом на 31.12.2020 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"  не має.

 13.  IНШI НЕОБОРОТНI АКТИВИ

Iнших необоротних активiв станом на 31.12.2020 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

 14.  ДОВГОСТРОКОВI ПОЗИКИ

Довгострокової позики станом на 31.12.2020 року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не має.

 15.  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Вiдмiнностi, якi iснують мiж критерiями визнання активiв i зобов'язань, вiдображених у фiнансової звiтностi по МСФЗ i для цiлей українського оподаткування, призводять до виникнення деяких тимчасових рiзниць. Проте, у зв'язку iз збитковiстю, податок на прибуток Товариство у 2020 роцi не сплачувало.

 16.  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

Податок на додану вартiсть (ПДВ), що вiдноситься до виручки вiд реалiзацiї, пiдлягає сплатi податковим органам у мiру виставлення рахункiв покупцям. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв i послуг, вiдшкодовується за рахунок ПДВ отриманого вiд покупцiв при дотриманнi певних умов. ПДВ,

 

сплачений при придбаннi товарiв i послуг, що пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету в наступних звiтних перiодах, вiдображається у фiнансової звiтностi як ПДВ до вiдшкодування.

Податок на додану вартiсть Товариство у 2020 роцi сплатило в сумi - 2 525 000,00 грн.

 

 17. ЗНЕЦIНЕННЯ МАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ

ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" проводить перевiрку вартостi своїх матерiальних активiв на предмет знецiнення на кожну звiтну дату, щоб визначити, чи iснують iндикатори, якi свiдчать про їх знецiнення.

У разi виявлення таких ознак розраховується сума очiкуваного  вiдшкодування  вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо оцiнити суму очiкуваного  вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнює суму очiкуваного  вiдшкодування одиницi, що генерує грошовi потоки, до якої вiдноситься такий актив. При наявностi розумної i послiдовної основи для розподiлу, вартiсть активiв Товариства розподiляється на конкретнi генеруючi одиницi або найменшi групи генеруючих одиниць, для яких може бути визначена розумна i послiдовна основа для розподiлу. Сума очiкуваного  вiдшкодування визначається як найбiльша з двох значень: справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж або вартостi активу у користуваннi. При визначеннi вартостi активу у користуваннi прогнозованi грошовi потоки приводяться до поточної вартостi з використанням ставок дисконтування до оподаткування, що вiдображають поточну ринкову вартiсть грошей i ризикiв, що вiдносяться до активу. Якщо вiдшкодовується вартiсть будь-якого активу, (або одиницi, що генерує грошовi кошти), якiй виявляється нижчим вiд його балансової вартостi, то балансова вартiсть цього активу (або одиницi, що генерує кошти), зменшується до розмiру його суми очiкуваного  вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення вiдразу ж визнається в звiтi про фiнансовi результати.

У тих випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом сторнується, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його суми очiкуваного  вiдшкодування, проте таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби з цього активу (генеруючої одиницi) не був збиток вiд знецiнення у попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в звiтi про фiнансовi результати.

Такi оцiнки призводять до необхiдностi ухвалення низки суджень щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з даними активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i непередбаченi змiни таких припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть призвести до iншого результату порiвняно       з       представленим       у       цiєї       фiнансової       звiтностi.

 

 

 18.  КАПIТАЛ

Сума    оголошеного,    випущеного    та    сплаченого    статутного    капiталу Товариства становить 46 733 005,50 грн. станом на 31 грудня 2020 р. i

складається з 186 932 022 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 25 копiйок

кожна.

На протязi звiтного року у ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" дивiденди не нараховувались

та не виплачувались. Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери,

не здiйснювало викуп власних акцiй.

 19.  ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ

19.1. Асоцiйованi i спiльно контрольованi компанiї.

На протязi звiтного року ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" не здiйснювались господарськi

операцiї,  у тому разi  iнвестицiї в  асоцiйованi  i  спiльно  контрольованi

компанiї.

 

19.2.Винагорода   ключового   управлiнського    персоналу.

Управлiнський персонал Товариства отримує    заробiтну плату та премiї.

Згiдно  з  українським  законодавством  ПрАТ  "ЄННI   ФУДЗ"   перераховує внески до Державної Фiскальної служби України за всiх своїх спiвробiтникiв, включаючи управлiнський персонал.

 20.  КОНТРАКТНI Й УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ

20.1. Оподаткування.

Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до частих змiн. Податковi органи можуть зайняти бiльш жорстку позицiю при iнтерпретацiї законодавства i перевiрки податкових розрахункiв. На думку керiвництва, ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31 грудня 2020 р. вiдповiднi положення законодавства iнтерпретованi їм коректно, i положення Товариства, з точки зору податкового, валютного та митного законодавства, залишиться досить стабiльним.

 

20.2. Фiнансовi поручительства та позовнi вимоги.

Фiнансових поручительств та позовних вимог станом на 31.12.2020 року

немає.     

 21.  РЕЗЕРВИ МАЙБУТНIХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖIВ

Резервiв майбутнiх виплат та платежiв на кiнець 2020 року не нараховано.

 

 22.  ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

 

Позик, судових розглядiв, iнвестицiй пiсля звiтної дати Товариство не здiйснювало.

 23.  ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" станом на 31.12.2020 року.

ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" вибрано модель облiку основних засобiв за iсторичною вартiстю. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням амортизацiї. Проведена в попереднi перiоди глобальна модернiзацiя основних засобiв дозволила значно пiдвищити економiчнi вигоди вiд їх використання. У зв'язку з цим, керiвництво компанiї вважає вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 справедливою.

24.  ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"

за 2020 рiк.

24.1. Визнання виручки:

Виручка зiзнається по мiрi виникнення прав на її отримання, що зазвичай вiдбувається пiсля вiдвантаження i переходу до покупцiв прав власностi i ризикiв псування i втрати продукцiї; при наявностi високої ймовiрностi фактичного отримання оплати за вiдповiдне вiдвантаження, а також достатнiх договiрних пiдтверджень угоди i фiксованої цiни.

24.2. Сума запасiв, визнаних витратами у звiтному перiодi, вiдображена в статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)". Собiвартiсть товарiв, робiт, послуг включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi робiтникiв i iншi прямi витрати, але не включає адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати.

24.3. Iншi операцiйнi доходи Товариства (рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати) за 2020 рiк дорiвнюють - 182 тис. грн., та представляють собою доходи вiд:

-     дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 140 тис. грн.

-     дохiд вiд оприбуткування надлишкiв ТМЦ - 39 тис. грн.

-     дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв - 3 тис. грн.

 

24.4 Iншi витрати операцiйної дiяльностi (рядок 2180 Звiту про фiнансовi результати) за 2020 рiк дорiвнюють 625 тис. грн. та представляють собою витрати вiд:

 

- благодiйнiсть                            -   50 тис.грн.

- втрати вiд знецiнення запасiв -           -  129 тис. грн.

- визнанi штрафи, пенi, неустойки:

  за результатами перевiрки ДФС          -  172 тис. грн.;

  покупцiв (АТБ)                            -  61 тис.грн.                             

 - втрати вiд операцiйної курсової рiзницi -     55 тис. грн          

 

- витрати на оплату лiкарняних листiв за рахунок пiдприємства - 35 тис. грн. 

- заробiтна плата сестри медичної - 74 тис. грн.

- ЄСВ з заробiтної плати i лiкарняних - 24 тис. грн.

- iншi витрати - 25 тис. грн.

24.5. Фiнансовi витрати (рядок 2250 Звiту про фiнансовi результати) за 2020 рiк дорiвнюють - 54 тис. грн.

-витрати за нарахованими вiдсотками в нацiональнi валютi - 54 тис. грн.

24.6. Заробiтна плата службовцiв, що вiдноситься до виробничої дiяльностi поточного перiоду, визнається як витрати у звiтi про фiнансовi результати ПрАТ "ЄННI ФУДЗ".

25.   ПРИМIТКИ  ДО  ЗВIТУ  ПРО   РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТIВ  ПрАТ   "ЄННI

ФУДЗ" за 2020 рiк.

Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 "Звiт про рух грошових коштiв".

26.   ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПрАТ "ЄННI ФУДЗ" за  2020 рiк.

На протязi звiтного року Товариство отримало прибуток, але, у зв'язку з накопиченим за попереднi роки збитком, дивiденди не нараховувались та не виплачувались; Товариство не випускало облiгацiї та iншi цiннi папери, не здiйснювало викуп власних акцiй та переоцiнку необоротних активiв. Таким чином, змiни власного капiталу Товариства за 2020 рiк склали 2638 тис. грн. за рахунок прибутку, отриманого за звiтний перiод.

 

Голова Правлiння ПрАТ "ЄННI ФУДЗ"                           Терзiєв С.Г. 

 

Головний бухгалтер                                          Горда О.В.                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності;


XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

16.04.2020

17.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів