Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Публічне акціонерне товариство "Єнні Фудз" код за ЄДРПОУ 00374156

місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерного товариства (збори)

 за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства в 2013 р.

 

Збори відбудуться 29 квітня 2014 р. об 11.00 за адресою: 65110, м. Одеса, вул. Балківська,  54, 

Одеський технічний коледж ( корпус 1, поверх 1, приміщення 1 - актова зала). 

Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 29 квітня 2014 р. (початок реєстрації о 10.00, закінчення о 10.45). Для реєстрації необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів також довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до законодавства України.

Реєстрація учасників зборів здійснюється відповідно до даних реєстру власників цінних паперів Товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 24.00 23 квітня 2014 р. У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу акціонера, даним реєстру, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якої на його ім'я відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення відповідних змін.

З документами з питань порядку денного зборів можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення зборів в робочі дні (понеділоксереда) з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 (адміністративна будівля, поверх 1, каб.4), а в день проведення зборівза місцем їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення з матеріалами порядку денного є економіст по роботі з цінними паперами Любомирська Ірина Андріївна, тел. (048) 733 0062.

Пропозиції до питань порядку денного приймаються в письмовій формі не пізніше 20 днів до дати зборів за адресою: 65005, м. Одеса, вул. Бугаївська, 3, ПАТЄнні Фудз, Наглядова рада. Пропозиції подаються із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів:
1. Обрання лічильної комісії та визначення строку її повноважень.

2. Обрання президії і секретаря зборів.

3. Затвердження регламенту роботи зборів.

Основні питання порядку денного:

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Звіт Правління Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 р.

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2013 р.

Наглядова рада                                                                                                                       Тел. (048) 733 0062