Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Інформацію у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням.

Увага! Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі "doc" Ви можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням: https://czo.gov.ua/verify 


 

                                                                                              Додаток 1

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

02.05.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

39

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) 

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005 м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00374156

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

6. Адреса електронної пошти 

finance@ennifoods.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  

www.ennifoods.com 

02.05.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 


Додаток 5
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п 

Дата прийняття рішення 

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину  

(тис. грн) 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.) 

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  

(у відсотках) 

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1

26.04.2019

13107.400

36889.000

35.53200000000

http://www.ennifoods.com

Зміст інформації 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 26.04.2019 р. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2019 р. Предметом правочину № 38151 вiд 01 сiчня 2017 р., що укладний мiж Емiтентом та ТОВ "АТБ-Маркет" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30487219), є зобов'язання Постачальника в порядку i строки, встановленi договором, передати товар у власнiсть Покупцю у певнiй кiлькостi, вiдповiдної якостi, та за погодженою цiною, а останнiй прийняти товар i оплатити його на умовах, визначених у цьому договорi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 13107,4 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 36 889,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 35,532%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 692 981 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 138 020 835 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення  - 138 015 835 шт.,  кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували  "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

2

26.04.2019

19606.060

36889.000

53.14880000000

http://www.ennifoods.com

Зміст інформації 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 26.04.2019 р. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2019 р. Предметом правочину №Р38151 вiд 01 сiчня 2018 р., що укладений мiж Емiтентом та ТОВ "АТБ-Маркет" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30487219), є зобов'язання Постачальника в порядку i строки, встановленi договором, передати товар у власнiсть Покупцю у певнiй кiлькостi, вiдповiдної якостi, та за погодженою цiною, а останнiй прийняти товар i оплатити його на умовах, визначених у цьому договорi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 19606,06 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 36 889,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 53,1488 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 692 981 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 138 020 835  шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення  - 138 015 835 шт.,  кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували  "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

3

26.04.2019

17512.000

36889.000

47.47215000000

http://www.ennifoods.com/

Зміст інформації 

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 26.04.2019 р. Рiшення прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04.2019 р. Предметом правочину №Р38151 вiд 01 сiчня 2019 р., що укладений мiж Емiтентом та ТОВ "АТБ-Маркет" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 30487219), є зобов'язання Постачальника в порядку i строки, встановленi договором, передати товар у власнiсть Покупцю у певнiй кiлькостi, вiдповiдної якостi, та за погодженою цiною, а останнiй прийняти товар i оплатити його на умовах, визначених у цьому договорi. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 17512,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 36 889,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 47,47215%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177 692 981 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 138 020 835 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення  - 138 015 835 шт.,  кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували  "проти" прийняття рiшення - 0 шт.

 

* Заповнюють публічні акціонерні товариства.