Особлива інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особливу інформацію про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням.

Увага!
Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі "doc" вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням: https://czo.gov.ua/verify


 

                                          Додаток 1

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

17.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

035

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)


Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження 

65005 м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00374156

5. Міжміський код та телефон, факс 

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

6. Адреса електронної пошти

finance@ennifoods.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

www.ennifoods.com

17.04.2020(адреса сторінки)


(дата)

                                Додаток 5
                                до Положення про розкриття інформації емітентами 

                                 цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1

2

3

4

5

1

16.04.2020

60000.000

38271.000

156.77667000000

Зміст інформації

Рiчними загальними зборами акцiонерного Товариства 16.04.2020 р. (протокол вiд 16.04.2020 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру - договори поставки готової продукцiї та сировини з граничною сукупною вартiстю 60 000 тис.  грн., якi можуть вчинятись Товариством до 16 квiтня 2021 р.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв складає  60 000 тис.  грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 38 271 тис. грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 156,7767%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 137 862 857 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"прийняття рiшення -137 862 857 шт., "проти" - 0 шт.