Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1amYFOVa6Ld-2UaciYZ44a4K_p499LkpG/view?usp=sharing

Увага!

Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі "doc" вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

 https://czo.gov.ua/verify

         Додаток 1

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

                                              

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

22-01/155

 (вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) 

 

Голова правлiння

 

 

 

Терзiєв Сергiй Георгiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Єннi Фудз"

2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження

65005 м. Одеса, Бугаївська, 3

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00374156

5. Міжміський код та телефон, факс

(048) 731-19-75 (048) 786-00-57

6. Адреса електронної пошти

finance@ennifoods.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку

України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку

 України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 

www.ennifoods.com

29.04.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)


Додаток 6
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2021

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Терзiєв Володимир Георгiйович

 

0.00005

Зміст інформації

Повноваження Голови наглядової ради Терзiєва Володимира Георгiйовича припинено 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.

29.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Грекул Галина Iванiвна

 

0.00037

Зміст інформації

Повноваження Члена наглядової ради Грекул Галини Iванiвни припинено 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.

29.04.2021

припинено повноваження

Член наглядової ради

Акiмченкова Свiтлана Григорiвна

 

0.00660

Зміст інформації

Повноваження Члена наглядової ради Акiмченкової Свiтлани Григорiвни припинено 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00660% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв у зв'язку iз закiнченням строку повноважень.

29.04.2021

обрано

Голова наглядової ради

Терзiєв Володимир Георгiйович

 

0.00005

Зміст інформації

Голова наглядової ради Терзiєв Володимир Георгiйович обрано 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00005%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Голова наглядової ради. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером Товариства.

29.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Акiмченкова Свiтлана Григорiвна

 

0.00660

Зміст інформації

Член наглядової ради Акiмченкова Свiтлана Григорiвна обрано 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00660%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу з матерiально-технiчного постачання. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером Товариства.

29.04.2021

обрано

Член наглядової ради

Грекул Галина Iванiвна

 

0.00037

Зміст інформації

Член наглядової ради Грекул Галина Iванiвна обрано 29.04.2021 р.(дата вчинення дiї 29.04.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00037%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний технолог. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером Товариства.

 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.