fbpx

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРАТ “ЄННІ ФУДЗ” У 2023 РОЦІ

Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ “ЄННІ ФУДЗ”, у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства та печатки Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням:

free-icon-download-file-5482947

Увага!

Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі “doc” вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

free-icon-download-file-5482947

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄННІ ФУДЗ» (код за ЄДРПОУ 00374156, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 (надалі – ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» дистанційно 28.04.2023 року.

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄННІ ФУДЗ» 17.03.2023 року (протокол № 8) прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» та дистанційне їх проведення.

28.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затв. рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 (далі – Порядок).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» (далі – Загальні збори) та проекти рішень з цих питань:


1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р. Визнати діяльність Наглядової ради в 2022 р. задовільною.
2) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 р. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи Правління Товариства.
3) Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 р. Визнати діяльність Правління в 2022 р. задовільною.
4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.
Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р.
5) Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2022 р.
Проект рішення: Затвердити рішення про направлення прибутку Товариства за 2022 р. на покриття збитків Товариства за попередні роки.
6) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів поставки готової продукції та сировини, кредитних договорів) з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.
7) Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме додати до існуючих видів економічної діяльності Товариства наступні додаткові види: клас 10.82 – Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів та клас 46.37 – Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами. Уповноважити Голову Правління Терзієва Сергія Георгійовича на подання необхідних документів для державної реєстрації відповідних змін.
8) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.
9) Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Кумулятивне голосування.
10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Доручити Голові Правління Товариства Терзієву С.Г. підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.
Адреса вебсайту Товариства – ennifoods.com, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.
18.04.2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» (https://ennifoods.com) у розділі «Корпоративні документи». 25.04.2023 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ». Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
з 11:00 год. 18.04.2023.
Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: до 18:00 год. 28.04.2023.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти law@ennifoods.com.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти law@ennifoods.com.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти law@ennifoods.com із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Голова Правління Терзієв Сергій Георгійович (контактний телефон: +38 (096) 760-74-52), електронна пошта law@ennifoods.com

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти law@ennifoods.com.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ».
Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи (далі – ДУ), яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша ДУ – ТОВ “Регран”, адреса: regran@te.net.ua);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності нотаріуса, після чого надає засвідчені бюлетені до ДУ, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності уповноваженої особи ДУ та надає ДУ. Якщо Ваша ДУ ТОВ “Регран” – узгоджуйте час свого візиту за тел. +380507451552. При собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня представником акціонера) на адресу електронної пошти law@ennifoods.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 20.03.2023 року, загальна кількість простих акцій складає 186 932 022 штук, кількість голосуючих акцій становить 177 782 220 штук.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства ( тис. грн.)

 Найменування показникаЗвітний-2022Попередній-2021
Усього активів6284538 360
Основні засоби (за залишковою вартістю)1806918 849
Запаси128228 534
Сумарна дебіторська заборгованість187089 428
Гроші та їх еквіваленти127331 267
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(9089)(18 961)
Власний капітал4429534 423
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал46 73346 733
Довгострокові зобов’язання і забезпечення12917448
Поточні зобов’язання і забезпечення56333 489
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)10281,8(4084)
Середньорічна кількість акцій (шт.)186 932 022186 932 022
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)0,055(0.021845)