fbpx

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “ЄННІ ФУДЗ” у 2022 році

Повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ “ЄННІ ФУДЗ”, у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства та печатки Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням:

free-icon-download-file-5482947

Увага!

Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі “doc” вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

https://czo.gov.ua/verify

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЄННІ ФУДЗ» (код за ЄДРПОУ 00374156, місцезнаходження:  м. Одеса, вул. Бугаївська, 3 (надалі –  ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ»

дистанційно 15.12.2022 року.

           Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄННІ ФУДЗ» 04.11.2022 року (протокол № 5) прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» та дистанційне їх проведення.

15.12.2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

         Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» (далі – Загальні збори):

1)  Розгляд  звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

2) Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

3) Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

4) Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р.

5) Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 р.

6) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

7) Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом 2022 календарного року.

8) Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних Загальних зборів:

1. Проект рішення з питання Розгляд  звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду:

“Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати діяльність Наглядової ради в 2021 р. задовільною”.

2. Проект рішення з питання Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду:

“Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи Правління Товариства”.

3. Проект рішення з питання “Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду:

“Затвердити звіт Правління Товариства. Визнати діяльність Правління в 2021 р. задовільною”.

4. Проект рішення з питання Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р.:

 “Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 р.”.

5. Проект рішення з питання “Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 р.:

“Затвердити рішення про покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів”.

6. Проект рішення з питання “Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості”:

“Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (договорів поставки готової продукції та сировини, кредитних договорів)з граничною сукупною вартістю 100 млн. грн, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення”.

7. Проект рішення з питання “Про схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом 2022 календарного року.:

“Схвалити наступні значні правочини, які були вчинені товариством: Договір про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу  за Програмою фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ «УКРГАЗБАНК» з АБ “УКРГАЗБАНК” № 1363/2022/ООД-МСБ від 22.08.2022 р.,

Договір іпотеки З АБ “УКРГАЗБАНК” № 1363/2022/ООД-МСБ-І від 22.08.2022 р., Договір застави № 1363/2022/ООД-МСБ-З від 22.08.2022 р.”.

8. Проект рішення з питання “Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”:

“Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме додати до існуючих видів економічної діяльності Товариства наступні додаткові види: клас 10.82 – Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів та клас 46.37 – Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами. Уповноважити Голову Правління Терзієва Сергія Георгійовича на подання необхідних документів для державної реєстрації відповідних змін”.

Адреса вебсайту Товариства – ennifoods.com, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

05.12.2022 року – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» (http://ennifoods.com) у розділі «Корпоративні документи».

09.12.2022 року – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ».

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти law@ennifoods.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти  law@ennifoods.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти law@ennifoods.com із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів – Голова Правління Терзієв Сергій Георгійович (контактний телефон: +38 (096) 760-74-52),  електронна пошта  law@ennifoods.com

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти  law@ennifoods.com.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 15.12.2022 року (дата завершення голосування).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи (далі – ДУ), яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Якщо Ваша ДУ – ТОВ “Регран”, адреса: regran@te.net.ua);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності нотаріуса, після чого надає засвідчені бюлетені до ДУ, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та підписує в присутності уповноваженої особи ДУ та надає ДУ. Якщо Ваша ДУ ТОВ “Регран” – узгоджуйте час свого візиту за тел. +380507451552. При собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера (представника акціонера), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України).

ПрАТ «ЄННІ ФУДЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 04.11.2022 року, загальна кількість простих акцій складає 186 932 022 штук, кількість голосуючих акцій становить 177 782 220 штук.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства ( тис. грн.)

Найменування показникаПеріод
 Звітний-2021Попередній-2020
Усього активів  38 36040 518
Основні засоби (за залишковою вартістю)18 84919 891
Запаси8 5346 864
Сумарна дебіторська заборгованість9 42813 447
Гроші та їх еквіваленти1 267103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(18 961)(14 878)
Власний капітал34 42338 507
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал46 73346 733
Довгострокові зобов’язання і забезпечення448470
Поточні зобов’язання і забезпечення3 4891 542
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)(4 084)2 168
Середньорічна кількість акцій (шт.)186 932 022186 932 022
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)(0.021845)0.01160

тел. (048) 705-30-80                                                                                                                                                                                                            Наглядова рада