fbpx

Відомості про прийняття рішення про схвалення значних правочинів

Відомості про прийняття рішення про схвалення значних правочинів у формі електронного документа із накладенням кваліфікованого електронного підпису Голови Правління Товариства та печатки Товариства, ви можете завантажити за наступним посиланням:

free-icon-download-file-5482947

Увага!

Перевірку кваліфікованого електронного підпису завантаженого документу та завантаження його у форматі “doc” вы можете здійснити зокрема на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, за наступним посиланням:

free-icon-download-file-5482947

Відомості про прийняття рішення про схвалення значних правочинів

№з/пДата прийняття рішення  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
123456
115.12.2022250003836065.172 
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рiшення про схвалення значного правочину – 15.12.2022 (дата отримання переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерного товариства, від Центрального депозитарію – 20.12.2022). Предметом правочину № 1363/2022/ООД-МСБ від 22.08.2022 р., що укладений мiж Емiтентом та АБ “УКРГАЗБАНК” (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23697280), є приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ «УКРГАЗБАНК». Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 25 000,0 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 38 360,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 65,172%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 177 782 220 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 137 849 877 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 137 849 877 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.
215.12.202252148.738360135.946 
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рiшення про схвалення значного правочину – 15.12.2022 (дата отримання переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах акціонерного товариства, від Центрального депозитарію – 20.12.2022). Предметом правочину №1363/2022/ООД-МСБ-І від 22.08.2022 р., що укладений мiж Емiтентом та АБ “УКРГАЗБАНК” (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23697280), є забезпечення всіх вимог Іпотекодержателя, які випливають з Договору про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ «УКРГАЗБАНК» № 1363/2022/ООД-МСБ від “22” серпня 2022 р. (а також договорів про внесення змін до нього). Предметом іпотеки є нерухоме майно – виробничі будівлі (нежитлові приміщення) загальною площею 19 624,1 кв.м., та земельна ділянка площею 3,2485 га, що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Бугаївська, буд.3. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства – 52 148,7 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 38 360,0 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 135,946%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 177 782 220 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 137 849 877 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” прийняття рiшення – 137 849 877 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття рiшення – 0 шт.